Y Beibl

651 y BeiblLlyfrau, llythyrau ac apocryffa

Daw'r gair Beibl o'r Groeg ac mae'n golygu llyfrau (biblia). Rhennir y "Llyfr Llyfrau" yn yr Hen Destament a'r Newydd. Mae'r argraffiad efengylaidd yn cynnwys 39 o ysgrifau yn yr Hen Destament a 27 o ysgrifau yn y Testament Newydd yn ogystal ag 11 o ysgrifeniadau hwyr yr Hen Destament - yr hyn a elwir yn Apocryffa.

Mae'r llyfrau unigol yn wahanol iawn o ran cymeriad, maent yn amrywio o ran cwmpas yn ogystal ag yng ffocws cynnwys a chynrychioliadau arddull. Mae rhai yn gweithredu mwy fel llyfrau hanes, rhai fel gwerslyfrau, fel ysgrifennu barddonol a phroffwydol, fel cod cyfraith neu fel llythyr.

Cynnwys yr Hen Destament

Mae'r Llyfrau cyfraith cynnwys pum llyfr Moses ac adrodd stori pobl Israel o'u dechreuad hyd eu rhyddhad rhag caethwasiaeth yn yr Aifft. Mae llyfrau eraill yr Hen Destament yn delio â choncwest yr Israeliaid yng Ngwlad Canaan, teyrnasoedd Israel a Jwda, alltudiaeth yr Israeliaid ac yn olaf eu dychweliad o alltudiaeth ym Mabilon. Gellir dod o hyd i ganeuon, telyneg a diarhebion yn yr OT yn ogystal â llyfrau'r proffwydi.

Mae'r Llyfrau hanes cysegru eu hunain i hanes Israel o'r mynediad i'r wlad a addawyd i'r gwaharddiad i ddychwelyd o'r alltud Babilonaidd.

Mae'r Gwerslyfrau a llyfrau barddonol cyfleu doethineb, gwybodaeth a phrofiad sydd wedi'u hysgrifennu mewn arwyddeiriau a dywediadau cryno neu hyd yn oed mewn ansawdd telynegol.

Yn y Llyfrau proffwydi mae'n ymwneud â digwyddiadau a phrosesau'r cyfnod hwnnw, lle mae'r proffwydi yn gwneud gweithredoedd Duw yn adnabyddadwy ac yn eu hatgoffa o ffordd gyfatebol o weithredu a byw dros bobl. Ysgrifennwyd y negeseuon hyn, a gafodd eu creu trwy weledigaethau ac ysbrydoliaeth ddwyfol, gan y proffwydi eu hunain neu eu disgyblion ac felly fe'u cofnodwyd ar gyfer y dyfodol.

Trosolwg o gynnwys yr Hen Destament

Llyfrau'r gyfraith, pum llyfr Moses:

 • 1. Llyfr Moses (Genesis)
 • 2. Llyfr Moses (Exodus)
 • 3. Llyfr Moses (Lefiticus)
 • 4. Llyfr Moses (Rhifau)
 • 5. Llyfr Moses (Deuteronomium)

 

Y llyfrau hanes:

 • Llyfr Josua
 • Llyfr y Barnwyr
 • Llyfr Ruth
 • Mae'r 1. Llyfr Samuel
 • Mae'r 2. Llyfr Samuel
 • Mae'r 1. Llyfr y brenhinoedd
 • Mae'r 2. Llyfr y brenhinoedd
 • The Chronicle Books (1. und 2. Llinell Amser)
 • Llyfr Ezra
 • Llyfr Nehemeia
 • Llyfr Esther

 

Y gwerslyfrau a'r llyfrau barddonol:

 • Llyfr Job
 • Y salmau
 • Diarhebion Solomon
 • Pregethwr Solomon
 • Cân Solomon

 

Llyfrau proffwydol:

 • Eseia
 • Jeremeia
 • Galarnadau
 • Eseciel (Eseciel)
 • Daniel
 • Hosea
 • Joel
 • Amos
 • Obadeia
 • Jona
 • Micha
 • Nahum
 • Habacuk
 • Zefaniah
 • Haggai
 • Sechareia
 • Malachi

Cynnwys y Testament Newydd

Mae'r Testament Newydd yn disgrifio'r hyn y mae bywyd a marwolaeth Iesu yn ei olygu i'r byd.

Mae'r Llyfrau hanes gyda’r pedair Efengyl a Deddf yr Apostolion yn sôn am Iesu Grist, ei weinidogaeth, ei farwolaeth a’r atgyfodiad. Mae llyfr yr Actau yn ymwneud â lledaeniad Cristnogaeth yn yr Ymerodraeth Rufeinig ac am y cymunedau Cristnogol cyntaf.

Mae'r Llythyrau mae'n debyg eu bod wedi'u hysgrifennu i gymunedau Cristnogol gan yr amrywiol apostolion. Y casgliad mwyaf yw tri llythyren ar ddeg yr apostol Paul.

Yn der Datguddio'r Johannes mae'n ymwneud â'r Apocalypse, cynrychiolaeth broffwydol o ddiwedd y byd, ynghyd â gobaith nefoedd newydd a daear newydd.

 

Trosolwg o gynnwys y Testament Newydd

Llyfrau hanes

 • Efengylau

Mathew

Markus

Lukas

Johannes

 • Deddfau'r Apostolion

 

Llythyrau

 • Llythyr Paul at y Rhufeiniaid
 • Mae'r 1. und 2. Epistol oddi wrth Paul at y Corinthiaid
 • Llythyr Paul at y Galatiaid
 • Llythyr Paul at yr Effesiaid
 • Llythyr Paul at y Philipiaid
 • Llythyr Paul at y Colosiaid
 • Mae'r 1. Llythyr oddi wrth Paul at y Thesaloniaid
 • Mae'r 2. Llythyr oddi wrth Paul at y Thesaloniaid
 • Mae'r 1. und 2. Epistol oddi wrth Paul at Timotheus ac at Titus (llythyrau bugeiliol)
 • Llythyr Paul at Philemon
 • Mae'r 1. Llythyr oddi wrth Pedr
 • Mae'r 2. Llythyr oddi wrth Pedr
 • Mae'r 1. Llythyr oddi wrth Johannes
 • Mae'r 2. und 3. Llythyr oddi wrth Johannes
 • Y llythyr at yr Hebreaid
 • Y llythyr gan James
 • Y llythyr gan Jude

 

Llyfr proffwydol

 • Datguddiad John (Apocalypse)

Ysgrifau hwyr / apocryffa'r Hen Destament

Mae'r rhifynnau Beibl Catholig a Phrotestannaidd yn wahanol yn yr Hen Destament. Mae'r fersiwn Gatholig yn cynnwys ychydig mwy o lyfrau:

 • Judit
 • Tobit
 • 1. und 2. Llyfr y Maccabeaid
 • doethineb
 • Iesu Sirach
 • Baruch
 • Ychwanegiadau at lyfr Esther
 • Ychwanegiadau at lyfr Daniel
 • Gweddi Manasseh

Cymerodd yr hen eglwys yr argraffiad Groegaidd, yr hyn a elwir yn Septuagint, fel sail. Roedd yn cynnwys mwy o lyfrau na'r argraffiad Hebraeg traddodiadol o Jerwsalem.

Ar y llaw arall, defnyddiodd Martin Luther y rhifyn Hebraeg ar gyfer ei gyfieithiad, nad oedd felly'n cynnwys llyfrau cyfatebol y Septuagint. Ychwanegodd yr ysgrythurau at ei gyfieithiad fel "Apocrypha" (yn llythrennol: cudd, cyfrinachol).


Ffynhonnell: Cymdeithas Feiblaidd yr Almaen http://www.die-bibel.de