Beth ydych chi'n ei feddwl am eich ymwybyddiaeth?

396 beth ydych chi'n ei feddwl am eich ymwybyddiaethCyfeirir ato gan athronwyr a diwinyddion fel problem y corff meddwl (problem corff-enaid hefyd). Nid yw'n ymwneud â phroblem cydgysylltu modur cain (fel yfed o gwpan heb ollwng unrhyw beth neu'r taflu anghywir wrth chwarae dartiau). Yn lle, y cwestiwn yw a yw ein cyrff yn gorfforol a'n meddyliau'n ysbrydol; mewn geiriau eraill, p'un a yw pobl yn gorfforol yn unig neu'n gyfuniad o'r corfforol a'r ysbrydol.

Er nad yw'r Beibl yn mynd i'r afael â phroblem y corff meddwl yn uniongyrchol, mae'n cynnwys cyfeiriadau clir at ochr anghorfforol o fodolaeth ddynol ac mae'n gwahaniaethu (yn nherminoleg y Testament Newydd) rhwng corff (corff, cnawd) ac enaid (meddwl, ysbryd). Ac er nad yw'r Beibl yn egluro sut mae corff ac enaid yn gysylltiedig na sut maen nhw'n rhyngweithio'n union, nid yw'n gwahanu'r ddau nac yn eu cyflwyno fel rhai ymgyfnewidiol ac nid yw'r enaid byth yn cael ei leihau i'r corfforol. Mae sawl darn yn pwyntio at “ysbryd” unigryw ynom ac yn dangos cysylltiad â'r Ysbryd Glân sy'n awgrymu y gallwn gael perthynas bersonol â Duw (Rhufeiniaid 8,16 und 1. Corinthiaid 2,11).

Wrth ystyried problem y corff meddwl, mae'n bwysig ein bod yn dechrau gyda dysgeidiaeth sylfaenol o'r Ysgrythur: Ni fyddai bodau dynol ac ni fyddent yr hyn ydyn nhw, y tu hwnt i berthynas barhaus sy'n bodoli gyda'r Duw Creawdwr trosgynnol, sef pob peth wedi'i greu a chynnal eu bodolaeth. Ni fyddai'r greadigaeth (gan gynnwys bodau dynol) yn bodoli pe bai Duw yn hollol ar wahân iddo. Ni greodd y greadigaeth ei hun ac nid yw'n cynnal ei bodolaeth ei hun - dim ond Duw sy'n bodoli ynddo'i hun (mae diwinyddion yn siarad yma am aseity Duw). Mae bodolaeth yr holl bethau a grëwyd yn rhodd gan y Duw sy'n bodoli eisoes.

Yn wahanol i'r dystiolaeth Feiblaidd, mae rhai'n honni nad yw bodau dynol yn ddim mwy na bodau materol. Mae'r honiad hwn yn codi'r cwestiwn a ganlyn: Sut y gall rhywbeth mor amherthnasol ag ymwybyddiaeth ddynol hyd yn oed ddeillio o rywbeth mor anymwybodol â mater corfforol? Cwestiwn cysylltiedig yw: Pam mae unrhyw ganfyddiad o wybodaeth synhwyraidd o gwbl? Mae'r cwestiynau hyn yn sbarduno cwestiynau pellach ynghylch ai rhith yn unig yw ymwybyddiaeth neu a oes cydran (er nad yw'n gorfforol) sy'n gysylltiedig â'r ymennydd materol, ond y mae'n rhaid ei wahaniaethu.

Mae bron pawb yn cytuno bod gan bobl ymwybyddiaeth (byd mewnol o feddyliau gyda delweddau, canfyddiadau a theimladau) - y cyfeirir ato'n gyffredin fel y meddwl ac sydd mor real i ni â'r angen am fwyd a chwsg. Fodd bynnag, nid oes cytundeb ynghylch natur ac achos ein hymwybyddiaeth / meddwl. Mae deunyddwyr yn ei ystyried o ganlyniad i weithgaredd electrocemegol yr ymennydd corfforol yn unig. Mae pobl nad ydynt yn faterolwyr (gan gynnwys Cristnogion) yn ei ystyried yn ffenomen amherthnasol nad yw'n union yr un fath â'r ymennydd corfforol.

Mae'r dyfalu ynghylch ymwybyddiaeth yn disgyn i ddau brif gategori. Y categori cyntaf yw corfforoliaeth (materoliaeth). Mae hyn yn dysgu nad oes byd ysbrydol anweledig. Gelwir y categori arall yn ddeuoliaeth gyfochrog, sy'n dysgu y gall y meddwl fod â nodwedd anghorfforol neu ei fod yn gwbl anghorfforol, fel na ellir ei egluro mewn termau corfforol yn unig chwaith. Mae deuoliaeth gyfochrog yn ystyried bod yr ymennydd a'r meddwl yn rhyngweithio ac yn gweithio ochr yn ochr - pan fydd yr ymennydd wedi'i anafu, gellir amharu ar y gallu i resymu'n rhesymegol. O ganlyniad, mae'r rhyngweithio cyfochrog hefyd yn cael ei effeithio.

Yn achos deuoliaeth gyfochrog, defnyddir y term deuoliaeth mewn bodau dynol i wahaniaethu rhwng rhyngweithio gweladwy ac na ellir ei arsylwi rhwng yr ymennydd a'r meddwl. Mae'r prosesau meddyliol ymwybodol sy'n digwydd yn unigol ym mhob person o natur breifat ac nid ydynt yn hygyrch i bobl o'r tu allan. Gall rhywun arall gael gafael ar ein llaw, ond ni allant ddarganfod ein meddyliau preifat (a'r rhan fwyaf o'r amser rydym yn hapus iawn bod Duw wedi'i drefnu felly!). Yn ogystal, ni ellir lleihau rhai delfrydau dynol yr ydym yn coleddu ynddynt i ffactorau materol. Mae'r delfrydau yn cynnwys cariad, cyfiawnder, maddeuant, llawenydd, trugaredd, gras, gobaith, harddwch, gwirionedd, daioni, heddwch, gweithredu dynol a chyfrifoldeb - mae'r rhain yn rhoi pwrpas ac ystyr i fywyd. Mae darn o’r Beibl yn dweud wrthym fod pob rhodd dda yn dod oddi wrth Dduw (Iago 1,17). A allai hyn esbonio i ni fodolaeth y delfrydau hyn a gofalu am ein natur ddynol - fel rhoddion gan Dduw i ddynoliaeth?

Fel Cristnogion, rydyn ni'n tynnu sylw at weithgareddau a dylanwad anchwiliadwy Duw yn y byd; mae hyn yn cynnwys ei actio trwy bethau wedi'u creu (effaith naturiol) neu, yn fwy uniongyrchol, ei actio trwy'r Ysbryd Glân. Gan fod yr Ysbryd Glân yn anweledig, ni ellir mesur ei waith. Ond mae ei waith yn digwydd yn y byd materol. Mae ei weithiau'n anrhagweladwy ac ni ellir eu lleihau i gadwyni effaith achos sy'n ddealladwy yn empirig. Mae'r gweithiau hyn nid yn unig yn cynnwys creadigaeth Duw fel y cyfryw, ond hefyd yr Ymgnawdoliad, yr Atgyfodiad, y Dyrchafael, anfon yr Ysbryd Glân a dychweliad disgwyliedig Iesu Grist ar gyfer cwblhau teyrnas Dduw yn ogystal â sefydlu'r nefoedd newydd a y ddaear newydd.

Yn ôl at broblem y corff meddwl: mae deunyddwyr yn honni y gellir egluro meddwl yn gorfforol. Mae'r farn hon yn agor y posibilrwydd, os nad yr angen, o atgynhyrchu'r meddwl yn artiffisial. Ers i'r term "Deallusrwydd Artiffisial" (AI) gael ei fathu, mae AI wedi bod yn bwnc y mae datblygwyr cyfrifiaduron ac ysgrifenwyr ffuglen wyddonol yn optimistaidd yn ei gylch. Dros y blynyddoedd, mae AI wedi dod yn rhan annatod o'n technoleg. Mae algorithmau wedi'u rhaglennu ar gyfer pob math o ddyfeisiau a pheiriannau, o ffonau symudol i gerbydau modur. Mae datblygu meddalwedd a chaledwedd wedi gwneud cymaint o gynnydd nes bod peiriannau wedi trechu pobl mewn arbrofion gemau. Ym 1997, llwyddodd cyfrifiadur IBM Deep Blue i drechu pencampwr gwyddbwyll y byd, Garry Kasparov. Cyhuddodd Kasparov IBM o dwyll a mynnu dial. Rwy'n dymuno nad oedd IBM wedi ei wrthod, ond fe wnaethant benderfynu bod y peiriant wedi gweithio'n ddigon caled a dim ond anfon Deep Blue i ymddeol. Yn 2011, cynhaliodd Sioe Jeopardyuiz gêm rhwng Watson Computer IBM a'r ddau chwaraewr Jeopardy gorau. (Yn lle ateb cwestiynau, dylai'r chwaraewyr lunio'r cwestiynau gyda chyflymder mellt i atebion penodol.) Y chwaraewyr sy'n cael eu colli gan ymyl fawr. Ni allaf ond nodi (ac mae hyn yn eironig yn golygu) nad oedd Watson, a oedd ond yn gweithio i'r hyn y cafodd ei ddylunio a'i raglennu i'w wneud, yn hapus; ond mae'r peirianwyr meddalwedd a chaledwedd AI yn ei wneud. Dylai hynny ddweud rhywbeth wrthym!

Mae deunyddwyr yn honni nad oes tystiolaeth empirig bod y meddwl a'r corff ar wahân ac yn wahanol. Maent yn dadlau bod yr ymennydd a'r ymwybyddiaeth yn union yr un fath a bod y meddwl mewn rhyw ffordd yn deillio o brosesau cwantwm yr ymennydd neu'n deillio o gymhlethdod y prosesau sy'n digwydd yn yr ymennydd. Mae un o'r "anffyddwyr blin" fel y'i gelwir, Daniel Dennett, yn mynd hyd yn oed ymhellach ac yn honni bod ymwybyddiaeth yn rhith. Mae'r ymddiheurwr Cristnogol Greg Koukl yn tynnu sylw at y gwall sylfaenol yn ymresymiad Dennett:

Pe na bai gwir ymwybyddiaeth, ni fyddai unrhyw ffordd i ganfod mai rhith yn unig ydoedd. Os oes angen ymwybyddiaeth i ganfod rhith, yna ni all fod yn rhith ei hun. Yn yr un modd, dylai rhywun allu dirnad y ddau fyd, y go iawn a'r rhith, i gydnabod bod gwahaniaeth rhwng y ddau ac o ganlyniad allu adnabod y byd rhithiol. Pe bai'r canfyddiad cyfan yn rhith, ni fyddai rhywun yn gallu ei gydnabod felly.

Ni ellir darganfod yr amherthnasol trwy ddulliau materol (empirig). Dim ond ffenomenau materol y gellir eu darganfod sy'n weladwy, yn fesuradwy, yn wiriadwy ac yn ailadroddadwy. Os mai dim ond pethau y gellir eu profi'n empirig, yna ni all yr hyn a oedd yn unigryw (na ellir ei ailadrodd) fodoli. Ac os yw hyn yn wir, yna ni all hanes sy'n cynnwys dilyniannau unigryw, na ellir eu hail-adrodd o ddigwyddiadau fodoli! Gall hynny fod yn gyfleus, ac i rai mae'n esboniad mympwyol mai dim ond pethau o'r fath y gellir eu canfod trwy ddull penodol a ffefrir. Yn fyr, nid oes unrhyw ffordd i brofi yn empirig mai dim ond pethau y gellir eu gwirio yn empirig / materol sy'n bodoli! Mae'n afresymegol lleihau realiti i gyd i'r hyn y gellir ei ddarganfod trwy'r un dull hwn. Weithiau cyfeirir at y farn hon fel gwyddoniaeth.

Mae hwn yn bwnc mawr a dim ond crafu'r wyneb yr wyf wedi ei grafu, ond mae hefyd yn un pwysig - sylwch ar sylw Iesu: "A pheidiwch ag ofni'r rhai sy'n lladd y corff ond na allant ladd yr enaid" (Mathew 10,28). Nid oedd Iesu yn faterolwr - gwnaeth wahaniaeth clir rhwng y corff corfforol (sydd hefyd yn cynnwys yr ymennydd) ac elfen ansafonol o'n bod yn ddynol, sef hanfod iawn ein personoliaeth. Pan fydd Iesu’n dweud wrthym am beidio â gadael i eraill ladd ein heneidiau, mae hefyd yn cyfeirio at y ffaith na ddylem adael i eraill ddinistrio ein ffydd a’n hymddiriedaeth yn Nuw. Ni allwn weld Duw, ond rydym yn ei adnabod ac yn ymddiried ynddo a thrwy ein hymwybyddiaeth anghorfforol gallwn hyd yn oed ei deimlo neu ei ganfod. Mae ein cred yn Nuw yn wir yn rhan o'n profiad ymwybodol.

Mae Iesu yn ein hatgoffa bod ein meddyliau yn rhan annatod o'n canlynol fel Ei ddisgyblion. Mae ein hymwybyddiaeth yn rhoi’r gallu inni gredu yn y Duw buddugoliaethus, y Tad, y Mab a’r Ysbryd Glân. Mae'n ein helpu i dderbyn rhodd ffydd; mae'r gred hon yn "hyder cadarn yn yr hyn y mae rhywun yn ei obeithio ac yn amheuaeth yn yr hyn nad yw rhywun yn ei weld" (Hebreaid 11,1). Mae ein hymwybyddiaeth yn ein galluogi i adnabod Duw fel y Creawdwr ac ymddiried ynddo er mwyn «cydnabod bod y byd wedi’i greu gan Air Duw, fel bod popeth a welwn wedi dod o ddim» (Hebreaid 11,3). Mae ein hymwybyddiaeth yn ein galluogi i brofi heddwch sy’n uwch na phob rheswm, i gydnabod mai cariad yw Duw, i gredu yn Iesu fel Mab Duw, i gredu mewn bywyd tragwyddol, i wybod gwir lawenydd ac i wybod ein bod yn wirioneddol A yw plant annwyl Duw .

Gorfoleddwn fod Duw wedi rhoi’r meddwl inni adnabod ein byd ein hunain ac ef,

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfBeth ydych chi'n ei feddwl am eich ymwybyddiaeth?