Clecs

392 clecsYn y sioe deledu Americanaidd “Hee Haw” (rhwng 1969 a 1992 gyda cherddoriaeth wledig a brasluniau) roedd rhan hiwmor gyda’r “Four Klapschweibern”, a ganodd gân fach, ac aeth ei thestun rhywbeth fel hyn: “Hear, clywed .. Nid ni yw'r rhai sy'n rhedeg ac yn lledaenu sibrydion oherwydd, oherwydd ... nid ni yw'r rhai sy'n reidio clecs, a byth ... byth ni fyddwn ni'n ailadrodd ein hunain eto, hee-haw a bod yn barod oherwydd mewn a eiliad ydych chi'n gwybod am y newyddion diweddaraf ». Mae'n swnio'n hwyl iawn? Mae yna wahanol fathau o glecs. Mewn gwirionedd, mae clecs da, clecs drwg, a hyd yn oed clecs sy'n hyll.

Clecs da

A oes y fath beth â chlecs da? Mae gan clecs sawl ystyr mewn gwirionedd. Mae un ohonynt yn ymwneud â chyfnewid newyddion yn arwynebol. Mae hyn i gyd yn ymwneud â chadw ei gilydd yn gyfredol. "Mae Maria wedi lliwio ei gwallt eto". "Prynodd Hans gar newydd". "Fe wnaeth Julia eni babi". Ni fyddai neb yn cael ei droseddu pe bai gwybodaeth mor gyffredinol amdano'i hun yn cael ei lledaenu. Mae'r math hwn o adloniant yn ein helpu i adeiladu perthnasoedd a gall gynyddu dealltwriaeth ac ymddiriedaeth ymysg ein gilydd.

Clecs drwg

Mae ystyr arall o glecs yn cyfeirio at ymlediad sibrydion, sydd ar y cyfan yn sensitif neu'n breifat eu natur. Ydyn ni mor awyddus i fod yn gyfrinachol â chyfrinachau gwarthus rhywun? Nid oes ots a ydyn nhw'n wir ai peidio. Nid oes raid i bethau o'r fath ddechrau fel hanner gwirionedd hyd yn oed, ond fesul tipyn maent yn cael eu trosglwyddo gan ffrindiau agos i ffrindiau agos eraill, sydd yn eu tro yn eu trosglwyddo i'w ffrindiau agos, fel bod y canlyniadau yn eithaf aneglur yn y diwedd, ond credir pob un. Fel mae'r dywediad yn mynd: “Rydych chi'n hoffi credu'r hyn sy'n cael ei sibrwd y tu ôl i'ch llaw”. Gall y math hwn o glecs brifo i glwyfau heintiedig. Gellir adnabod clecs drwg yn hawdd trwy atal y sgwrs ar unwaith pan fydd y person yn dod i mewn i'r ystafell. Os na feiddiwch ddweud wrth rywun yn uniongyrchol, nid yw'n werth ei ailadrodd.

Clecs hyll

Mae clecs hyll neu faleisus wedi'i gynllunio i niweidio enw da unigolyn. Mae hyn yn mynd ymhell y tu hwnt i drosglwyddo rhywbeth a glywir. Mae hyn yn ymwneud â chelwydd y dywedir eu bod yn achosi poen a galar dwfn. Gellir eu cylchredeg yn hawdd trwy'r Rhyngrwyd. Yn anffodus, mae pobl yn credu bod y mater printiedig yn fwy na'r hyn a sibrydwyd yn eu clust.

Mae'r math hwn o glecs yn ymddangos yn gwbl amhersonol nes bod un yn dod yn darged drygioni o'r fath. Mae myfyrwyr maleisus yn defnyddio'r arfer hwn ar fyfyrwyr eraill nad ydyn nhw'n eu hoffi. Mae seiberfwlio yn gyrru llawer o bobl ifanc i gyflawni hunanladdiad. Yn America, cyfeirir at hyn hyd yn oed fel "bwlicide" [hunanladdiad oherwydd bwlio]. Felly nid yw'n syndod pan fydd y Beibl yn dweud: "Mae dyn anghywir yn achosi sgwariau, ac mae athrod yn gwneud ffrindiau'n rhanedig" (Diarhebion 16,28). Mae hi hefyd yn dweud: "Mae geiriau'r athrod fel danteithion ac yn mynd i lawr yn esmwyth" (Diarhebion 18,8).

Fe ddylen ni fod yn glir ynglŷn â hyn: mae clecs fel pluen fach yn cael ei chario gan y gwynt o un lle i'r llall. Cymerwch ddeg plu a'u chwythu i fyny yn yr awyr. Yna ceisiwch ddal yr holl blu eto. Byddai hynny'n dasg amhosibl. Mae yr un peth â chlecs. Ar ôl i chi roi stori clecs yn y byd, ni allwch ei chael yn ôl oherwydd ei bod yn chwythu o un lle i'r llall.

Awgrymiadau ar sut y gallwn ei drin yn iawn

 • Os oes problem rhyngoch chi a rhywun arall, datryswch hi ymysg eich gilydd. Peidiwch â dweud wrth unrhyw un amdano.
 • Byddwch yn wrthrychol pan fydd rhywun yn dadlwytho'ch anfodlonrwydd arnoch chi. Cofiwch mai dim ond barn yr un person hwnnw y byddwch chi'n ei glywed.
 • Os bydd rhywun yn dechrau dweud sibrydion wrthych, dylech newid y pwnc. Os nad yw tynnu sylw syml yn gwneud dim, yna dywedwch: «Mae ein sgwrs bellach yn dod yn rhy negyddol i mi. Allwn ni ddim siarad am rywbeth arall? » Neu dywedwch, "Dwi ddim yn teimlo'n gyffyrddus yn siarad amdanyn nhw y tu ôl i gefnau pobl eraill."
 • Peidiwch â dweud unrhyw beth am bobl eraill na fyddech chi'n eu dweud yn eu presenoldeb
 • Pan siaradwch am eraill, gofynnwch y cwestiynau canlynol i'ch hun:
  A yw'n wir (yn lle addurno, troelli, gwneud i fyny)?
  A yw'n ddefnyddiol (defnyddiol, calonogol, cysur, iachâd)?
  A yw'n ysbrydoledig (gwefreiddiol, werth ei efelychu)?
  A yw'n angenrheidiol (fel cyngor neu rybudd)?
  A yw'n gyfeillgar (yn lle gafaelgar, gwatwar, na ellir ei reoli)?

Ar ôl clywed hyn gan rywun arall a'i drosglwyddo i chi, gadewch i ni ddisgrifio'r hyn a ddywedwyd fel clecs da y gallwch chi ddweud wrth rywun sy'n ceisio lledaenu clecs drwg gyda chi - ac felly rydyn ni'n atal sibrydion rhag mynd yn hyll .

gan Barbara Dahlgren


pdfClecs