Y gorau o'r holl roddion

565 y goreu o bob rhoddHon oedd priodas fwyaf moethus y flwyddyn ac ni adawodd tad amlfiliwnydd y briodferch unrhyw garreg heb ei throi i sicrhau bod priodas ei ferch gyntaf-anedig yn un gofiadwy. Roedd pobl bwysicaf y dref ar y rhestr o westeion ac anfonwyd y rhestr anrhegion a gwahoddiadau at yr holl westeion. Ar y diwrnod mawr, daeth gwesteion yn eu cannoedd a danfon eu hanrhegion. Fodd bynnag, nid oedd y priodfab yn gyfoethog nac yn dod o deulu cyfoethog. Er gwaethaf y ffaith bod y tad yn gyfoethog iawn, daeth y gwesteion ag anrhegion unigryw iawn, a oedd yn bennaf yn gwneud argraff ar dad y briodferch.

Pan symudodd y cwpl i'w fflat bach, fe ddechreuon nhw ddadlapio anrhegion i weld pa westai roddodd beth iddyn nhw. Er mai prin oedd ganddynt le yn eu fflat i ffitio'r holl anrhegion, roedd un anrheg yr oedd y briodferch yn marw i'w dadlapio - anrheg ei thad. Ar ôl dadbacio'r holl focsys mawr, sylweddolodd nad oedd yr un o'r anrhegion godidog gan ei thad. Ymhlith y pecynnau llai roedd anrheg wedi'i lapio mewn papur lapio brown a phan agorodd hi sylweddolodd fod Beibl bach wedi'i rwymo â lledr ynddo. Y tu mewn yn darllen: "I'n merch annwyl a mab-yng-nghyfraith ar briodas Mam a Dad." Isod mae dau ddarn o'r Beibl: Mathew 6,31–33 a Mathew 7:9-11.

Roedd y briodferch yn siomedig iawn. Sut gallai ei rhieni roi Beibl yn unig iddi? Parhaodd y siomiant hwn am flynyddoedd i ddod a pharhaodd ar ôl marwolaeth ei thad. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, ar ben-blwydd ei farwolaeth, gwelodd y Beibl yr oedd ei rhieni wedi'i roi iddi ar gyfer eu priodas a chymerodd ef o'r silff lyfrau lle bu'n gorwedd byth ers hynny. Agorodd y dudalen gyntaf a darllen: 'I'n merch a'n mab-yng-nghyfraith annwyl ar eu priodas. Gan Mam a Dad». Penderfynodd ddarllen yr ysgrythur hon yn Mathew 6 a phan agorodd ei Beibl, daeth o hyd i siec yn ei henw a oedd yn werth miliwn o ffranc. Yna darllenodd y darn o'r Beibl: «Ni ddylech boeni amdano a dweud: Beth gawn ni ei fwyta? Beth ydyn ni'n mynd i yfed? Gyda beth fyddwn ni'n gwisgo? Ceisia'r cenhedloedd hyn oll. Oherwydd mae eich Tad nefol yn gwybod bod angen hyn i gyd arnoch chi. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a’i gyfiawnder ef, a’r pethau hyn oll fydd eiddot ti.” (Mathew 6:31-33). Yna hi a drodd y dudalen a darllen yr adnod a ganlyn: “Pwy yn eich plith ddynion a offrymant garreg i'w fab pan ofynnodd iddo am fara? Neu, os bydd yn gofyn am bysgodyn, yn cynnig neidr? Os ydych chwi, gan hynny, yn ddrygionus, yn gallu rhoi rhoddion da i'ch plant, pa faint mwy y rhydd eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd bethau da i'r rhai sy'n gofyn iddo" (Mathew 7,9-11). Dechreuodd hi grio'n chwerw. Sut gallai hi fod wedi camddeall ei thad fel yna? Roedd yn ei charu gymaint, ond doedd hi ddim yn sylweddoli hynny - am drasiedi!

Anrheg rhy neis

Mewn ychydig wythnosau bydd y byd unwaith eto yn dathlu'r Nadolig. Mae llawer yn poeni pa anrheg i'w phrynu i ba aelod o'r teulu. Mae llawer eisoes yn pendroni pa anrhegion y byddant yn eu derbyn eleni. Yn anffodus, dim ond ychydig sy'n gwybod yr anrheg Nadolig y maent wedi'i dderbyn ers tro. Y rheswm nad ydyn nhw eisiau gwybod am yr anrheg hon yw ei fod yn blentyn swaddled mewn preseb. Yn union fel yr oedd y newydd-briodiaid yn ystyried y papur brown a’u Beibl yn ddiwerth, mae cymaint o bobl yn anwybyddu’r rhodd y mae Duw wedi ei rhoi inni trwy Iesu Grist. Mae'r Beibl yn ei grynhoi fel hyn: "Diolchwn i Dduw am ei Fab - rhodd mor wych na ellir ei rhoi mewn geiriau!" (2. Corinthiaid 9,15 Beibl Bywyd Newydd).

Hyd yn oed os yw'ch rhieni'n rhoi anrhegion hardd iawn i chi'r Nadolig hwn, fe wnaethoch chi hefyd roi'r pechod iddynt. Ie, byddwch chi'n marw! Ond cyn i chwi feio eich rhieni am hyn, deallwch fod eu rhieni wedi derbyn pechod gan eu rhieni eu hunain, y rhai yn eu tro a'i derbyniodd gan eu hynafiaid ac yn y pen draw oddi wrth Adda, cyndad dynolryw.

Ond mae yna newyddion da - mae'n newyddion gwych, a dweud y gwir! Cyflwynwyd y neges hon i fugeiliaid gan angel 2000 o flynyddoedd yn ôl: «Rwy'n dod â newyddion da i bawb! Ganwyd y Gwaredwr—ie, Crist yr Arglwydd— heno ym Methlehem, dinas Dafydd.” (Luc 2,11–12 Beibl Bywyd Newydd). Mae Efengyl Mathew hefyd yn sôn am freuddwyd a gafodd Joseff: «Bydd hi, Mair, yn rhoi genedigaeth i fab. Byddwch yn galw ei enw Iesu, oherwydd bydd yn achub ei bobl rhag pob pechod" (Mathew 1,21).

Ni ddylech roi'r anrheg mwyaf gwerthfawr o'r neilltu. Yng Nghrist, mae bywyd a'i enedigaeth yn paratoi'r ffordd ar gyfer ei ail ddyfodiad. Pan ddaw eto, 'Fe sych ymaith eu holl ddagrau, ac ni bydd mwyach angau a galar, ac wylofain a phoen. Oherwydd y mae’r byd cyntaf a’i holl drychinebau wedi diflannu am byth” (Datguddiad 2 Cor1,4)

Y Nadolig hwn, byddwch ddoeth fel doethion y Dwyrain ac agorwch eich Beibl a darganfyddwch neges drawsnewidiol rhodd Duw i chi. Derbyn yr anrheg hon, Iesu, ar gyfer y Nadolig! Gallwch hefyd roi'r cylchgrawn hwn fel anrheg Nadolig ac efallai mai dyma'r anrheg bwysicaf i chi ei roi erioed. Felly gall y derbynnydd ddod i adnabod Iesu Grist, oherwydd mae'r trysor mwyaf yn y pecyn hwn!

gan Takalani Musekwa