Gadewch i olau Crist ddisgleirio

Mae 480 o olau christi yn goleuoMae'r Swistir yn wlad brydferth gyda llynnoedd, mynyddoedd a chymoedd. Ar rai dyddiau mae'r mynyddoedd wedi'u gorchuddio â gorchudd o niwl sy'n treiddio'n ddwfn i'r cymoedd. Mae gan y wlad swyn penodol ar ddyddiau o'r fath, ond ni ellir gweld ei harddwch llawn. Ar ddiwrnodau eraill, pan fydd pŵer yr haul yn codi wedi codi'r gorchudd wedi'i orchuddio â niwl, gellir gweld y dirwedd gyfan mewn golau newydd ac o safbwynt gwahanol. Nawr mae'r mynyddoedd â chapiau eira, dyffrynnoedd gwyrdd, rhaeadrau rhuo a llynnoedd lliw emrallt i'w gweld yn eu holl ogoniant.

Mae hyn yn fy atgoffa o’r darn canlynol yn y Beibl: “Ond mae ei feddwl wedi dod yn ufudd. Hyd heddiw, mae'r gorchudd hwn yn aros dros yr hen gyfamod pan ddarllenir ohono; ni chaiff ei ddatgelu oherwydd ei fod yn cael ei ddiswyddo yng Nghrist. Ond pan fydd yn troi yn ôl at yr Arglwydd, mae'r clawr yn cael ei dynnu i ffwrdd »(2. Corinthiaid 3,14 a 16).

Cafodd Paul gyfarwyddyd gofalus "yng nghyfraith ein tadau" gan Gamaliël. Mae Paul yn esbonio sut mae’n gweld ei hun mewn perthynas â’r gyfraith: “Cefais fy enwaedu ar yr wythfed diwrnod, rydw i o bobl Israel, o lwyth Benjamin, yn Hebraeg o’r Hebreaid, yn Pharisead yn ôl y gyfraith, yn erlidiwr o'r gynulleidfa yn ôl sêl. yn ddi-fai yn ôl y cyfiawnder sy'n ofynnol gan y gyfraith »(Philipiaid 3,5-un).

Esboniodd wrth y Galatiaid: «Ni dderbyniais y neges hon gan fod dynol na chefais gyfarwyddyd ynddo gan fodau dynol; na, fe wnaeth Iesu Grist ei hun eu datgelu i mi »(Galatiaid 1,12 cyfieithiad Genefa Newydd).

Nawr, wedi ei oleuo gan Fab Duw atgyfodedig a dynnodd y gorchudd oddi ar Paul, gwelodd Paul y gyfraith a'r dirwedd Feiblaidd gyfan mewn goleuni newydd ac o safbwynt gwahanol. Nawr gwelodd fod gan feichiogi dau fab dwy wraig Abraham, Hagar a Sarah, ystyr ffigurol uwch yn Genesis, i ddangos bod yr hen gyfamod wedi dod i ben a bod y cyfamod newydd yn dod i rym. Mae'n sôn am ddau Jerwsalem. Saif Hagar dros Jerwsalem o 1. Century, dinas a orchfygwyd gan y Rhufeiniaid ac a oedd o dan lywodraeth y gyfraith. Mae Sarah, ar y llaw arall, yn cyfateb i'r Jerwsalem sydd uchod; hi yw mam gras. Mae'n cyfateb i enedigaeth Isaac â genedigaeth Cristnogion. Roedd Isaac yn blentyn yr addewid, yn yr un modd ag y mae pob credadun yn cael ei eni'n naturiol. (Galatiaid 4,21-31). Gwelodd bellach fod yr addewidion a wnaed i Abraham wedi'u hetifeddu trwy ffydd yng Nghrist. «Gydag ef (Iesu) mae Duw yn dweud ie wrth ei holl addewidion. Pan ofynnir ganddo, rydym felly yn siarad yr amwyn er gogoniant Duw. Mae Duw wedi ein gosod gyda ni ar y sylfaen gadarn hon: ar Grist »(2. Corinthiaid 1,20-21 Beibl Newyddion Da). Er gwaethaf ei olygiadau cynharach ar y gyfraith, gwelodd yn awr fod yr Ysgrythurau (y gyfraith a'r proffwydi) yn datgelu cyfiawnder oddi wrth Dduw ar wahân i'r gyfraith: 'Ond yn awr ar wahân i'r gyfraith y mae cyfiawnder Duw yn cael ei ddatguddio, wedi ei dystiolaethu trwy'r gyfraith a y prophwydi. Ond yr wyf yn llefaru am y cyfiawnder sydd gerbron Duw, yr hwn sydd yn dyfod trwy ffydd yn lesu Grist i bawb a gredant." (Rhufeiniaid 3,21-22). Nawr roedd yn deall mai'r efengyl yw newyddion da gras Duw.

Nid yw'r Hen Destament wedi dyddio o bell ffordd, ond fel Paul dylem ni Gristnogion ei ddeall a'i ddehongli yng ngoleuni Mab Duw atgyfodedig, Iesu Grist. Fel yr ysgrifennodd Paul: “Ond mae popeth a ddatgelir wedyn yn weladwy yn y goleuni am yr hyn ydyw mewn gwirionedd. Hyd yn oed yn fwy: Mae popeth sydd wedi dod yn weladwy felly yn perthyn i'r golau. Dyna pam y dywedir hefyd: Deffro, rydych chi'n cysgu, ac yn codi oddi wrth y meirw! Yna bydd Crist yn gadael i'w olau ddisgleirio arnoch chi »(Effesiaid 5,13-14 cyfieithiad Genefa Newydd).

Mae'n syndod llawen i chi brofi'r olygfa newydd hon o Iesu. Yn sydyn mae gennych bersbectif ehangach oherwydd bydd Iesu'n goleuo cornel gudd o'ch calon gyda llygaid goleuedig trwy ei air ac yn aml hefyd trwy'ch cyd-fodau dynol. Gall y rhain fod yn quirks personol neu'n anawsterau sy'n ei gwneud hi'n anodd byw gyda'ch cymdogion ac nad ydyn nhw'n gwasanaethu gogoniant Duw o gwbl. Yma hefyd, mae Iesu'n gallu codi'r gorchudd oddi wrthych chi. Mae am ichi wynebu realiti gyda llygad clir a newid yr hyn sy'n cuddio'ch barn a'ch perthnasoedd ag eraill ac ef.

Gadewch i Grist ddisgleirio uwch eich pennau a thynnu'r gorchudd trwyddo. Bydd eich bywyd a'r byd yn edrych yn hollol wahanol trwy sbectol Iesu nag y gallech chi erioed ei ddychmygu.

Cors Eddie


pdfGadewch i Grist oleuni