Nodyn atgoffa ar yr adeg iawn

428 nodyn atgoffa ar yr amser iawnRoedd hi'n fore Llun ac roedd y llinell yn y fferyllfa yn mynd yn hirach erbyn y funud. Pan ddaeth fy nhro o'r diwedd, roeddwn yn hyderus y byddwn yn cael fy ngwasanaethu'n gyflym. Roeddwn i eisiau codi cyffur ar gyfer salwch cronig eto. Roedd fy holl ddata eisoes wedi'i storio ar gyfrifiadur y fferyllfa.

Sylwais fod y clerc a oedd yn gwasanaethu i mi yn newydd i'r busnes. Gwenodd yn gwrtais arnaf pan roddais fy enw a fy nghyfeiriad iddi. Ar ôl rhoi rhywfaint o ddata i mewn i'r cyfrifiadur, gofynnodd i mi eto am fy enw olaf. Ailadroddais ef yn amyneddgar, yn arafach y tro hwn. Wel, meddyliais, mae hi'n newydd a ddim yn gyfarwydd iawn â'r gweithdrefnau. Pan ofynnodd hi fy enw olaf am y trydydd tro, dechreuais deimlo diffyg amynedd cynyddol. A wnaeth hi gamddeall rhywbeth neu a allai hi ddim canolbwyntio'n iawn? Fel pe na bai hynny'n ddigon, roedd hi hefyd i'w gweld yn cael trafferth cael y wybodaeth yr oedd ei hangen arni. Yn olaf, gofynnodd i'w huwchradd am help. Rhyfeddais at amynedd ei huwch-swyddogion, y rhai oeddynt eisoes yn brysur iawn eu hunain. Tu ôl i mi clywais rai mynegiadau o anfodlonrwydd, lle'r oedd y ciw yn y cyfamser wedi ymestyn i'r fynedfa. Yna sylwais ar rywbeth. Roedd y gwerthwr newydd yn gwisgo cymorth clyw. Roedd hynny'n esbonio llawer. Ni allai glywed yn dda, roedd yn gyffrous ac roedd yn rhaid iddi weithio dan bwysau mawr. Fe allwn i ddychmygu sut roedd hi'n teimlo - wedi'i llethu ac yn ansicr.

Pan adewais y siop o'r diwedd gyda fy mhethau, cefais fy ngorchfygu â theimlad o ddiolchgarwch, wrth gwrs diolch i Dduw a oedd wedi fy atgoffa'n amserol: «Peidiwch â gwylltio'n gyflym; canys dicter sydd yng nghalon y ffôl" (Preg 7,9). Fel gyda’r mwyafrif o Gristnogion, un o’m ceisiadau gweddi dyddiol yw i’r Ysbryd Glân fy arwain. Rwyf am weld fy nghyd-ddyn a phethau fel y mae Duw yn eu gweld. Dydw i ddim yn arsylwr da fel arfer. Nid oes amheuaeth yn fy meddwl i Dduw agor fy llygaid y bore hwnnw i weld manylyn mor fach â chymorth clyw.

Gweddi

«Diolch i ti, anwyl dad, am rodd ryfeddol yr Ysbryd Glân sy'n ein cysuro ac yn ein harwain. Dim ond gyda'i help ef y gallwn ni fod yn halen y ddaear».

gan Hilary Jacobs


pdfNodyn atgoffa ar yr adeg iawn