Profi Duw gyda'r holl synhwyrau

521 profi duw â'ch holl synhwyrauRwy’n siŵr ein bod ni i gyd yn gweddïo y bydd pobl anghrediniol rydyn ni’n eu caru - teulu, ffrindiau, cymdogion, a chydweithwyr - yn rhoi cyfle i Dduw. Mae gan bob un ohonyn nhw safbwynt Duw. Ydy'r Duw rydych chi'n dychmygu'r Duw Triune wedi'i ddatgelu yn Iesu? Sut allwn ni eu helpu i ddod i adnabod y Duw hwn mewn ffordd bersonol iawn? Ysgrifennodd y Brenin Dafydd: "Blaswch a gwelwch fod yr Arglwydd yn dda!" (Salm 34,9 cyfieithiad Genefa Newydd). Sut gallwn ni eu helpu i ymateb i’r gwahoddiad hwn? Nid gimig marchnata mo hwn - mae Dafydd yn pwyntio at y gwirionedd dwys y mae Duw yn ei wneud ei hun yn hysbys i bawb sy'n ei geisio. Mae’n ein gwahodd i berthynas wydn, sy’n newid bywyd, â Duw ac sy’n cofleidio pob agwedd ar ein bodolaeth ddynol!

Yn blasu bod yr Arglwydd yn garedig

Blas? Ie Mae profi daioni perffaith Duw fel bwyd neu ddiod flasus sy'n gofalu am y tafod. Meddyliwch am y chwerwfelys, siocled yn toddi'n araf neu'r gwin coch aeddfed aeddfed sy'n amgylchynu'ch tafod. Neu meddyliwch am flas canolbwynt tyner o ffiled cig eidion wedi'i sesno â chymysgedd perffaith o halen a sbeisys. Mae rhywbeth tebyg yn digwydd pan ddown i adnabod y Duw a ddatgelwyd yn Iesu. Rydyn ni am i'r mwynhad rhyfeddol o'i ddaioni bara am byth!

Mae myfyrio ar gyfoeth bod y Duw Triune a chymhlethdod ei ffyrdd yn ennyn newyn dros bethau Duw. Dywedodd Iesu: «Hapus i gael eu canmol yw’r rhai sy’n newynu ac yn sychedu am gyfiawnder; canys hwy a foddlonir »(Mathew 5,6 cyfieithiad Genefa Newydd). Pan fyddwn yn dod i adnabod Duw yn bersonol, rydym yn hiraethu am gyfiawnder - am berthynas dda a chywir - yn union fel Duw. Yn enwedig pan fo pethau'n ddrwg, mae'r chwant hwn mor ddwys fel ei fod yn brifo fel ein bod ni'n llwgu neu'n sychedig. Gwelwn y dwyster hwn yng ngweinidogaeth Iesu i’r rhai o’i gwmpas a’i boen i’r rhai sy’n gwrthod Duw. Fe’i gwelwn yn Ei awydd i gysoni perthnasoedd—yn enwedig ein perthynas â’i Dad Nefol. Daeth Iesu, Mab Duw, i sefydlu’r berthynas iawn dda a boddhaus honno â Duw – i gymryd rhan yng ngwaith Duw o wneud pob perthynas yn iawn. Iesu ei hun yw bara’r bywyd sy’n bodloni ein newyn dwfn a’n gobaith am berthynas dda a chywir. Blaswch fod yr Arglwydd yn garedig!

Gwelwch fod yr Arglwydd yn garedig

Edrych? Ie! Trwy ein golwg, gwelwn harddwch a chanfod siâp, pellter, symudiad a lliw. Cofiwch pa mor rhwystredig ydyw pan fydd yr hyn yr ydym yn annwyl eisiau ei weld yn cael ei orchuddio. Meddyliwch am wyliwr adar brwd sy'n clywed sŵn rhywogaeth brin y mae galw mawr amdani ond nad yw'n gallu ei gweld. Neu’r rhwystredigaeth o geisio dod o hyd i’ch ffordd o amgylch ystafell dywyll anghyfarwydd yn y nos. Yna ystyriwch y canlynol: Sut allwn ni brofi daioni Duw sy'n anweledig ac yn drosgynnol, sydd y tu hwnt i'n dychymyg dynol? Mae'r cwestiwn hwn yn fy atgoffa o'r hyn a ofynnodd Moses, ychydig yn rhwystredig efallai, i Dduw: "Gad imi weld eich gogoniant!" Atebodd Duw iddo: "Gadawaf i'm holl ddaioni basio o'ch blaen" (2. Llun 33,18-un).

Y gair Hebraeg am ogoniant yw "kabod". Pwysau yw'r cyfieithiad gwreiddiol ar gyfer hyn ac fe'i defnyddiwyd i fynegi disgleirdeb cyfanrwydd Duw (yn weladwy i bawb a llawenydd i bawb) - ei holl ddaioni, ei sancteiddrwydd a'i ffyddlondeb digyfaddawd. Pan welwn ogoniant Duw, tynnir popeth sydd wedi'i guddio a gwelwn fod ein Duw buddugoliaethus yn wirioneddol dda a bod ei ffyrdd bob amser yn iawn. Yng ngogoniant ei gyfiawnder a'i gyfiawnder, mae Duw yn benderfynol o unioni popeth. Mae ein Duw heddwch a chariad sy'n rhoi bywyd yn erbyn pob drwg ac mae'n gwarantu nad oes dyfodol i ddrwg. Mae'r Duw buddugoliaethus yn disgleirio yn ei ogoniant ac yn datgelu ei natur a'i bresenoldeb - cyflawnder ei ras trugarog a chyfiawn. Mae goleuni gogoniant Duw yn disgleirio yn ein tywyllwch ac yn datgelu disgleirdeb Ei harddwch. Gwelwch fod yr Arglwydd yn dda.

Taith o ddarganfod

Nid yw dod i adnabod y Duw Triune fel llyncu pryd bwyd cyflym neu wylio clip fideo tair munud yn achlysurol. Er mwyn dod i adnabod y Duw a ddatgelwyd yn Iesu Grist, mae'n angenrheidiol bod y bleindiau'n cael eu tynnu o'n llygaid a bod yr ymdeimlad o flas yn cael ei adfer. Mae hynny'n golygu cael iachâd gwyrthiol i weld a blasu Duw am bwy ydyw mewn gwirionedd. Mae ein synhwyrau amherffaith yn llawer rhy wan ac wedi'u difrodi i amgyffred cyflawnder a gogoniant ein Duw sanctaidd trosgynnol. Mae'r iachâd hwn yn rhodd a thasg gydol oes - taith ddarganfod hyfryd, ddadlennol. Mae fel pryd bwyd cyfoethog, lle mae'r blas yn ffrwydro dros sawl cwrs, pob cwrs yn fwy na'r un blaenorol. Mae fel dilyniant swynol gyda phenodau dirifedi - y gallwch chi eu gwylio, ond heb flino na diflasu byth.  

Er ei bod yn daith ddarganfod, mae dod i adnabod y Duw buddugoliaethus yn ei holl ogoniant yn troi o amgylch un pwynt canolog - yr hyn rydyn ni'n ei weld a'i gydnabod ym mherson Iesu. Fel Immanuel (Duw gyda ni) ef yw'r Arglwydd a'r Duw a ddaeth yn ddyn gweladwy a diriaethol. Daeth Iesu yn un ohonom a byw yn ein plith. Trwy edrych arno fel y'i portreadir yn yr Ysgrythurau, rydyn ni'n darganfod Ef sy'n "llawn gras a gwirionedd" ac rydyn ni'n gweld "gogoniant" yr "unig Fab sy'n dod o'r Tad" (Ioan 1,14 cyfieithiad Genefa Newydd). Er “ni welodd neb Dduw erioed... yr unig Fab sydd wedi ei ddatguddio ef i ni, yr hwn sydd Dduw ei hun, ac sydd yn eistedd wrth ochr y Tad” (Ioan 1,18 cyfieithiad Genefa Newydd). Er mwyn gweld Duw fel y mae mewn gwirionedd, nid oes angen inni edrych ymhellach na'r Mab!

Ewch ymlaen a lledaenwch y gair

Mae Salm 34 yn paentio llun o’r un Duw sy’n garedig, yn gyfiawn, yn gariadus ac yn bersonol - o Dduw sydd eisiau i’w blant brofi ei bresenoldeb a’i ddaioni ac sy’n eu rhyddhau rhag drwg. Mae'n sôn am Dduw sydd mor real nes bod ein bywydau'n cael eu newid am byth ac mae ein calonnau, fel Moses, yn dyheu amdano ef a'i ffyrdd. Dyma'r Duw Triune rydyn ni'n ei gyflwyno i'n hanwyliaid a'n hanwyliaid. Fel dilynwyr Iesu, fe’n gelwir i gymryd rhan yng ngweinidogaeth efengylu ein Harglwydd trwy rannu’r efengyl (y newyddion da) bod yr Arglwydd yn wirioneddol Dduw da. Blaswch ef, gwelwch ef a'i basio ymlaen fod yr Arglwydd yn dda.

gan Greg Williams


pdfProfi Duw gyda'r holl synhwyrau