Mae'n gallu ei wneud!

522 y mae yn ei wneuthurYn ddwfn y tu mewn rydyn ni'n teimlo hiraeth am heddwch a llawenydd, ond rydyn ni'n dal i fyw mewn cyfnod o ansicrwydd a gwallgofrwydd. Rydym yn chwilfrydig ac mae maint y wybodaeth yn ein llethu'n llwyr. Mae ein byd yn dod yn fwy a mwy cymhleth a dryslyd. Pwy sy'n dal i wybod beth neu bwy allwch chi ei gredu? Mae llawer o wleidyddion y byd yn teimlo bod yr amodau gwleidyddol ac economaidd sy'n newid yn gyflym yn llethol. Rydym hefyd yn teimlo na allwn gymryd rhan mewn newidiadau yn y gymdeithas gynyddol gymhleth hon. Nid oes unrhyw deimlad o ddiogelwch go iawn ar hyn o bryd. Mae llai a llai o bobl yn ymddiried yn y farnwriaeth. Mae terfysgaeth, trosedd, cynllwynio gwleidyddol a llygredd yn bygwth diogelwch pawb.

Rydym wedi hen arfer â hysbysebu parhaus bob 30 eiliad ac yn dod yn ddiamynedd pan fydd rhywun yn siarad â ni am fwy na dau funud. Os nad ydym yn hoffi rhywbeth mwyach, rydym yn newid ein swydd, fflat, hobi neu briod. Mae'n anodd stopio a mwynhau'r foment. Rydyn ni'n diflasu'n gyflym oherwydd mae aflonyddwch yn ddwfn yn ein personoliaeth. Rydym yn addoli eilunod materoliaeth ac yn cyflwyno ein hunain i "dduwdodau" sy'n gwneud inni deimlo'n dda trwy fodloni ein hanghenion a'n dyheadau. Yn y byd hwn sy'n llawn dryswch, mae Duw wedi datgelu ei hun gyda llawer o arwyddion a gwyrthiau ac eto nid yw llawer yn credu ynddo. Dywedodd Martin Luther unwaith fod yr ymgnawdoliad yn cynnwys tair gwyrth: «Y cyntaf yw bod Duw wedi dod yn ddyn; yr ail y daeth morwyn yn fam a’r trydydd bod pobl yn credu hyn yn galonnog ».

Roedd y meddyg Luc wedi ymchwilio ac ysgrifennu i lawr yr hyn a glywodd gan Mair: «A dywedodd yr angel wrthi: Peidiwch ag ofni, Mair, rydych chi wedi cael ffafr gyda Duw. Gwelwch, byddwch chi'n beichiogi ac yn esgor ar fab, ac rydych chi i'w enwi'n Iesu. Bydd yn fawr, ac yn cael ei alw'n Fab y Goruchaf; a bydd yr Arglwydd Dduw yn rhoi gorsedd ei dad Dafydd iddo, a bydd yn teyrnasu dros dŷ Jacob am byth, ac ni fydd diwedd ar ei deyrnas. Yna dywedodd Mair wrth yr angel: Sut mae hyn i fod i ddigwydd, gan nad wyf yn gwybod am unrhyw ddyn? Atebodd yr angel a dweud wrthi, Bydd yr Ysbryd Glân yn dod arnoch chi, a bydd pŵer y Goruchaf yn eich cysgodi; am hynny, gelwir yr hyn sy'n sanctaidd sy'n cael ei eni hefyd yn Fab Duw »(Luc 1,30-35). Rhagfynegodd y proffwyd Eseia hyn (Eseia 7,14). Dim ond trwy Iesu Grist y gallai'r broffwydoliaeth ddod yn wir.

Ysgrifennodd yr apostol Paul am ddyfodiad Iesu i’r eglwys yng Nghorinth: «Oherwydd mae Duw, a ddywedodd: Bydd goleuni yn tywynnu allan o’r tywyllwch, wedi rhoi llewyrch disglair i’n calonnau y gallai’r goleuedigaeth trwom ni godi i wybodaeth gogoniant Duw ynddo Wyneb Iesu Grist »(2. Corinthiaid 4,6). Gadewch inni ystyried yr hyn a ysgrifennodd y proffwyd Eseia ar ein cyfer yn yr Hen Destament am nodweddion Crist, yr "eneiniog" (Groeg: Meseia):

«Canys i blentyn gael ei eni inni, rhoddir mab inni, a rheolaeth ar ei ysgwydd; a'i enw yw Cyngor Gwyrthiau, Duw-Arwr, Tad Tragwyddol, Tywysog Heddwch; er mwyn i'w deyrnasiad fod yn fawr ac nad oes diwedd ar heddwch ar orsedd Dafydd ac yn ei deyrnas, er mwyn iddo gryfhau a'i gefnogi trwy gyfiawnder a chyfiawnder o hyn ymlaen tan am byth. Y fath fydd sêl Arglwydd y Lluoedd ”(Eseia 9,5-un).

Rhyfeddod cyngor

Yn llythrennol, ef yw'r “cynghorydd gwyrth”. Mae'n rhoi cysur a nerth inni am bob amser a thragwyddoldeb. Mae'r Meseia ei hun yn "wyrth". Mae'r gair yn cyfeirio at yr hyn y mae Duw wedi'i wneud, nid yr hyn y mae bodau dynol wedi'i wneud. Ef ei hun yw Duw. Mae'r plentyn hwn a anwyd i ni yn wyrth. Mae'n rheoli gyda doethineb anffaeledig. Nid oes angen cynghorydd na chabinet arno; mae'n ymgynghorydd ei hun. A oes angen doethineb arnom yn yr awr hon o angen? Dyma'r ymgynghorydd sy'n haeddu'r enw. Nid yw'n llosgi allan. Mae bob amser ar ddyletswydd. Efe yw y doethineb anfeidrol. Mae'n deilwng o deyrngarwch oherwydd bod ei gyngor yn mynd y tu hwnt i derfynau dynol. Mae Iesu'n gwahodd pawb sydd angen cwnselwyr rhyfeddol i ddod ato. «Dewch ataf fi, bob un ohonoch sy'n drafferthus ac yn feichus; Rwyf am eich adnewyddu. Codwch fy iau a dysgu oddi wrthyf; canys yr wyf yn addfwyn ac yn ostyngedig fy nghalon; felly fe welwch orffwys i'ch eneidiau. Oherwydd mae fy iau yn dyner ac mae fy maich yn ysgafn »(Mathew 11,28-un).

Duw arwr

Ef yw'r Duw Hollalluog. Ef yn llythrennol yw'r "arwr duw". Y Meseia yw'r Duw pwerus, byw, gwir Dduw, hollalluog ac hollalluog. Dywedodd Iesu: "Rydw i a'r Tad yn un" (Ioan 10,30). Mae'r Meseia ei hun yn Dduw ac yn gallu achub pawb sy'n ymddiried ynddo. Nid oes dim llai na holl hollalluogrwydd Duw ar gael iddo. Yr hyn y mae wedi bwriadu ei wneud, gall hefyd ei wneud.

Tad tragwyddol

Mae'n dad am byth. Mae'n gariadus, yn ofalgar, yn annwyl, yn ffyddlon, yn ddoeth, yn dywysydd, yn ddarparwr ac yn amddiffynwr. Yn Salm 103,13 rydym yn darllen: "Gan fod gan dad drueni ar blant, felly mae gan yr Arglwydd drueni am y rhai sy'n ei ofni".

I'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd cael delwedd dad gadarnhaol, dyma'r un sy'n haeddu'r enw. Gallwn gael diogelwch llwyr mewn perthynas gariad agos gyda'n Tad Tragwyddol. Mae'r apostol Paul yn ein cynhyrfu yn y Rhufeiniaid gyda'r geiriau hyn: «Oherwydd nid ydych wedi derbyn ysbryd caethwasiaeth, o'r newydd i'w ofni, ond wedi derbyn ysbryd soniaeth yr ydym yn crio trwyddo:" Abba, Dad! " Ydy, mae'r ysbryd ei hun, ynghyd â'n hysbryd, yn tystio ein bod ni'n blant i Dduw. Ond os ydyn ni'n blant, rydyn ni hefyd yn etifeddion - etifeddion Duw ac etifeddion ar y cyd â Christ. Ond mae hyn hefyd yn golygu ein bod ni nawr yn dioddef gydag ef; yna byddwn hefyd yn rhannu yn ei ogoniant »(Rhufeiniaid 8,15-17 cyfieithiad Genefa Newydd).

Tywysog Heddwch

Mae'n rheoli ei bobl gyda heddwch. Mae ei heddwch yn dragwyddol. Ef yw ymgorfforiad heddwch, felly mae'n rheoli dros ei bobl rydd fel tywysog sy'n creu heddwch. Yn ei araith ffarwel cyn ei arestio, dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion: "Rwy'n rhoi fy heddwch i chi" (Ioan 14,27). Trwy ffydd, daw Iesu i'n calonnau a rhoi ei heddwch perffaith inni. Y foment rydyn ni'n ymddiried ynddo'n llwyr, mae'n rhoi'r heddwch annisgrifiadwy hwn i ni.  

Ydyn ni'n chwilio am rywun i gael gwared ar ein ansicrwydd a rhoi doethineb inni? Ydyn ni wedi colli gwyrth Crist? Ydyn ni'n teimlo ein bod ni'n byw mewn cyfnod o dlodi ysbrydol? Ef yw ein cyngor gwyrthiol. Gadewch inni ymchwilio i'w air a gwrando ar wyrth ei gyngor.

Pan rydyn ni'n credu yn Iesu Grist, rydyn ni'n ymddiried yn Nuw Hollalluog. Ydyn ni'n teimlo'n ddiymadferth mewn byd ansefydlog sydd mewn cythrwfl? Ydyn ni'n cario llwyth trwm na allwn ei gario ar ein pennau ein hunain? Hollalluog Dduw yw ein cryfder. Nid oes unrhyw beth na all ei wneud. Gall achub pawb sy'n ymddiried ynddo.

Os ydym yn credu yn Iesu Grist, mae gennym dad tragwyddol. Ydyn ni'n teimlo fel plant amddifad? Ydyn ni'n teimlo'n ddi-amddiffyn? Mae gennym ni rywun sydd bob amser yn ein caru ni, yn gofalu amdanon ni ac yn gweithio am yr hyn sydd orau i ni. Ni fydd ein tad byth yn ein gadael nac yn ein colli. Mae gennym ddiogelwch tragwyddol trwyddo.

Os ydym yn ymddiried yn Iesu Grist, ef yw tywysog heddwch fel ein brenin. Ydyn ni'n ofnus ac yn methu gorffwys? Oes angen bugail arnom mewn cyfnod anodd? Nid oes ond un a all roi heddwch mewnol dwfn a pharhaol inni.

Clod fydd i'n cyngor gwyrthiol, tywysog heddwch, tad tragwyddol ac arwr duw!

gan Santiago Lange


pdfMae'n gallu ei wneud!