Ymddiriedaeth ddall

ymddiriedaeth ddallBore 'ma fe wnes i sefyll o flaen fy nrych a gofyn y cwestiwn: adlewyrchu, adlewyrchu ar y wal, pwy yw'r harddaf yn yr holl wlad? Yna dywedodd y drych wrthyf: A allwch chi fynd o'r neilltu?

Gofynnaf gwestiwn ichi: «Ydych chi'n credu'r hyn rydych chi'n ei weld neu a ydych chi'n ymddiried yn ddall? Heddiw, rydyn ni'n edrych yn ofalus ar ffydd. Rwyf am wneud un ffaith yn glir: mae Duw yn byw, mae'n bodoli, yn ei gredu ai peidio! Nid yw Duw yn ddibynnol ar eich cred. Nid yw'n dod yn fyw pan fyddwn yn galw pawb i gredu. Ni fydd hefyd yn Dduw llai os nad ydym am wybod unrhyw beth amdano!

Beth yw cred?

Rydyn ni'n byw mewn dau barth amser: Hynny yw, rydyn ni'n byw mewn byd sy'n ganfyddadwy yn gorfforol, yn debyg i barth amser byrhoedlog. Ar yr un pryd, rydyn ni hefyd yn byw mewn byd anweledig, mewn parth amser tragwyddol a nefol.

"Ond mae ffydd yn hyder cadarn yn yr hyn y mae rhywun yn ei obeithio ac yn amheuaeth yn yr hyn nad yw rhywun yn ei weld" (Hebreaid 11,1).

Beth ydych chi'n ei weld pan edrychwch yn y drych? Gweld eich corff yn dadfeilio'n araf. Ydych chi'n gweld crychau, plygiadau neu wallt yn gorwedd yn y sinc? Ydych chi'n gweld eich hun yn berson pechadurus gyda phob camwedd a phechod? Neu a ydych chi'n gweld wyneb yn llawn llawenydd, gobaith a hyder?

Pan fu farw Iesu ar y groes am eich pechodau, bu farw dros bechodau holl ddynolryw. Gydag aberth Iesu fe'ch rhyddhawyd o'ch cosb ac yn Iesu Grist cawsoch fywyd newydd. Fe'u ganed oddi uchod trwy nerth yr Ysbryd Glân i fyw bywyd llawn mewn dimensiwn ysbrydol newydd.

«Os ydych chi bellach wedi'ch codi gyda Christ, ceisiwch yr hyn sydd uchod, lle mae Crist, yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Ceisiwch yr hyn sydd uchod, nid yr hyn sydd ar y ddaear. Oherwydd buoch farw a'ch bywyd wedi'i guddio â Christ yn Nuw. Ond pan fydd Crist eich bywyd yn cael ei wneud yn amlwg, fe'ch gwneir hefyd yn amlwg gydag ef mewn gogoniant »(Colosiaid 3,1-un).

Trigwn gyda Christ yn ei deyrnas nefol. Bu farw'r hen fi a daeth fi newydd yn fyw. Rydyn ni nawr yn greadur newydd yng Nghrist. Beth mae'n ei olygu i "fod yn greadur newydd yng Nghrist?" Mae gennych chi fywyd newydd yng Nghrist. Rydych chi a Iesu yn un. Ni fyddwch byth yn cael eich gwahanu oddi wrth Grist eto. Mae eich bywyd wedi'i guddio gyda Christ yn Nuw. Rydych chi'n cael eich uniaethu â Christ drwyddo. Mae eich bywyd ynddo. Ef yw eich bywyd. Rydych chi nid yn unig yn breswylydd daearol yma ar y ddaear, ond hefyd yn byw yn y nefoedd. Ydych chi'n meddwl hynny?

Beth ddylai eich llygaid ei ganfod?

Nawr eich bod chi wedi dod yn greadur newydd, mae angen ysbryd doethineb arnoch chi:

"Felly, ar ôl clywed am eich ffydd yn yr Arglwydd Iesu ac am eich cariad tuag at yr holl saint, nid wyf yn peidio â diolch ichi amdanoch a'ch cofio yn fy ngweddi" (Effesiaid 1,15-un).

Am beth mae Paul yn gweddïo? Amodau byw eraill, iachâd, gwaith? Na! "Fod Duw ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y Gogoniant, yn rhoi i chi Ysbryd Doethineb a Datguddiad i'w gydnabod".

Pam mae Duw yn rhoi ysbryd doethineb a datguddiad i chi? Ers i chi fod yn ddall yn ysbrydol, mae Duw yn rhoi golwg newydd i chi er mwyn i chi allu adnabod Duw.

"Bydded iddo roi llygaid goleuedig o galon ichi, er mwyn i chi wybod pa obaith yr ydych yn cael eich galw ohono, pa mor gyfoethog yw gogoniant ei etifeddiaeth i'r saint" (Effesiaid 1,18).

Mae'r llygaid newydd hyn yn gadael ichi weld eich gobaith rhyfeddol a gogoniant eich etifeddiaeth y cawsoch eich galw iddi.

"Mor afieithus yw ei allu ynom ni yr ydym yn ei gredu trwy weithred ei nerth nerthol" (Effesiaid 1,19).

Gallwch chi weld â'ch llygaid ysbrydol y gallwch chi wneud popeth trwy'r un sy'n eich gwneud chi'n bwerus, Iesu Grist!

«Gyda hi, ei allu nerthol, gweithiodd ar Grist pan gododd ef oddi wrth y meirw a'i benodi i'w ddeheulaw yn y nefoedd dros yr holl deyrnasoedd, pŵer, pŵer, rheol a phob enw sy'n cael ei alw, nid yn unig yn yr un Byd hwn ond hefyd yn y dyfodol »(Effesiaid 1,20-un).

Cafodd Iesu bob pŵer a gogoniant dros yr holl ymerodraethau, pŵer, pŵer a rheol. Yn enw Iesu rydych chi'n rhannu yn y pŵer hwn.

"Ac fe roddodd bopeth o dan ei draed a'i wneud yn bennaeth y gymuned dros bopeth sy'n ei gorff, sef cyflawnder yr hwn sy'n llenwi popeth yn y cyfan" (Effesiaid 1,22-un).

Dyna hanfod ffydd. Os gallwch chi weld y realiti newydd hwn o bwy ydych chi yng Nghrist, mae'n newid eich meddwl cyfan. Mae'r hyn rydych chi'n ei brofi a hefyd yn ei brofi nawr yn rhoi ystyr newydd i'ch dimensiwn byw presennol, dimensiwn newydd. Mae Iesu'n llenwi'ch bywyd â'i holl gyflawnder.

Fy enghraifft bersonol:
Mae yna amodau byw a phobl yn fy mywyd sy'n fy rhwygo i lawr yn emosiynol. Yna dwi'n mynd i'm hoff le, mewn distawrwydd ac yn siarad â fy nhad ysbrydol a Iesu. Esboniaf iddo pa mor wag rwy'n teimlo a faint rwy'n gwerthfawrogi ei fod yn fy llenwi â'i holl fodolaeth.

«Dyna pam nad ydym yn blino; ond hyd yn oed os bydd ein dyn allanol yn dirywio, adnewyddir y dyn mewnol o ddydd i ddydd. Oherwydd mae ein cystudd, sy'n dymhorol ac yn ysgafn, yn creu gogoniant tragwyddol a phwysol i ni, nad ydym yn ei weld ar y gweladwy, ond ar yr anweledig. Oherwydd bod yr hyn sy'n weladwy yn amserol; ond mae'r hyn sy'n anweledig yn dragwyddol »((2. Corinthiaid 4,16-un).

Mae gen ti fywyd trwy Iesu Grist. Ef yw eich bywyd. Ef yw eich pen ac rydych chi'n rhan o'i gorff ysbrydol. Mae eich cystudd heddiw a'ch materion yn eich bywyd presennol yn creu gogoniant pwysfawr ar gyfer pob tragwyddoldeb.

Pan fyddwch chi'n sefyll o flaen y drych eto, peidiwch ag edrych ar eich tu allan, ar y gweladwy, ond ar yr anweledig sy'n para am byth!

gan Pablo Nauer