Yr Ysbryd Glân - ymarferoldeb neu bersonoliaeth?

036 yr ysbryd sanctaiddDisgrifir yr Ysbryd Glân yn aml o ran ymarferoldeb, fel B. Pwer neu bresenoldeb neu weithred neu lais Duw. A yw hyn yn ffordd briodol o ddisgrifio'r meddwl?

Disgrifir Iesu hefyd fel pŵer Duw (Philipiaid 4,13), presenoldeb Duw (Galatiaid 2,20), gweithred Duw (Ioan 5,19) a llais Duw (Ioan 3,34). Ac eto rydyn ni'n siarad am Iesu o ran personoliaeth.

Mae'r Ysgrythurau Sanctaidd hefyd yn priodoli nodweddion personoliaeth i'r Ysbryd Glân ac wedi hynny yn dyrchafu proffil yr ysbryd y tu hwnt i ymarferoldeb yn unig. Mae gan yr Ysbryd Glân ewyllys (1. Corinthiaid 12,11: "Ond mae hyn i gyd yn gweithio yn ôl yr un ysbryd ac yn aseinio i bob un ei hun ag y mae eisiau"). Mae'r Ysbryd Glân yn chwilio, yn gwybod, yn dysgu ac yn gwahaniaethu (1. Corinthiaid 2,10-un).

Mae gan yr Ysbryd Glân emosiynau. Gellir dirymu ysbryd gras (Hebreaid 10,29) a galaru (Effesiaid 4,30). Mae'r Ysbryd Glân yn ein cysuro ac, fel Iesu, fe'i gelwir yn gynorthwyydd (Ioan 14,16). Mewn darnau eraill o'r Ysgrythur mae'r Ysbryd Glân yn siarad, yn gorchymyn, yn tystio, yn dweud celwydd wrtho, yn camu i mewn, yn ymdrechu, ac ati ... Mae'r termau hyn i gyd mewn cytgord â phersonoliaeth.

A siarad yn Feiblaidd, nid yw'r meddwl yn beth ond pwy. Y meddwl yw "rhywun", nid "rhywbeth". Yn y mwyafrif o gylchoedd Cristnogol, cyfeirir at yr Ysbryd Glân fel "ef", nad yw i'w ddeall fel arwydd o ryw. Yn hytrach, fe'i defnyddir i nodi personoliaeth y meddwl.

Diwinyddiaeth yr ysbryd

Mae'r Beibl yn priodoli rhinweddau dwyfol i'r Ysbryd Glân. Ni chaiff ei ddisgrifio fel angylaidd na dynol ei natur. Swydd 33,4 nodiadau: "Gwnaeth Ysbryd Duw fi, a rhoddodd anadl yr Hollalluog fywyd imi". Yr Ysbryd Glân sy'n creu. Mae'r ysbryd yn dragwyddol (Hebreaid 9,14). Mae'n hollalluog (Salm 139,7).

Ymchwiliwch i'r ysgrythurau ac fe welwch fod yr Ysbryd yn hollalluog, yn hollalluog, ac yn rhoi bywyd. Mae'r rhain i gyd yn briodweddau o'r natur ddwyfol. O ganlyniad, mae'r Beibl yn disgrifio'r Ysbryd Glân fel rhywbeth dwyfol.