Diwrnod Trwmped: Gwledd a gyflawnwyd yng Nghrist

233 diwrnod trombôn wedi'i gyflawni gan jeswsYm mis Medi (eleni yn eithriadol ymlaen 3. Hydref [d. Üs]) mae'r Iddewon yn dathlu Dydd Calan, "Rosh Hashanah", sy'n golygu "pennaeth y flwyddyn" yn Hebraeg. Mae'n rhan o draddodiad yr Iddewon eu bod nhw'n bwyta darn o ben pysgodyn, yn symbolaidd o ben y flwyddyn, a'i gilydd gyda "Leschana towa", sy'n golygu "Cael blwyddyn dda!" yn golygu dweud helo. Yn ôl y traddodiad, mae cysylltiad rhwng diwrnod gwledd Rosh Hashanah a chweched diwrnod wythnos y greadigaeth, y creodd Duw ddyn arno.

Yn nhestun Hebraeg y 3. Llyfr Moses 23,24 rhoddir y diwrnod fel “Sikron Terua”, sy'n golygu “Diwrnod y Cofio gydag ergydion trwmped”. Felly, cyfeirir at y diwrnod hwn yn aml fel Gŵyl y Trwmpedau yn Saesneg. Mae llawer o rabbis yn dysgu bod shofar (trwmped wedi'i wneud o gorn hwrdd) wedi'i chwythu o leiaf 100 gwaith ar Rosh Hashanah, gan gynnwys cyfres o 30 gwaith, i nodi gobaith yn nyfodiad y Meseia. Rwy'n berchen ar shofar a gallaf ddweud wrthych ei bod yn anodd iawn cael nodyn allan o gwbl. Rwyf wedi darllen ei bod yn arferol cael gwasanaeth dirprwy yng ngwasanaeth gŵyl Rosh Hashanah rhag ofn na fyddai'r un cyntaf yn gallu chwythu'r nifer ofynnol o signalau utgorn.

Yn ôl ffynonellau Iddewig, mae yna dri math o bîp a chwythwyd y diwrnod hwnnw:

  • Teki'a - naws barhaus hir fel symbol o obaith yng nghryfder Duw ac fel canmoliaeth mai ef yw Duw (Israel),
  • Shevarim - tri thôn ysbeidiol byrrach yn symbol o swnian a swnian am bechodau a dynoliaeth syrthiedig,
  • Teru'a - naw tôn cyflym, tebyg i staccato (tebyg i naws cloc larwm) i gynrychioli calonnau toredig y rhai sydd wedi dod gerbron Duw.

O ran Teru'a, dywed y Talmud, "Os oes barn oddi isod (calon wedi torri), nid oes angen barn oddi uchod". Mae Rabbi Moshe Ben Maimon (a elwir yn Maimonides), efallai'r ysgolhaig ac athro Iddewig pwysicaf yr Oesoedd Canol, yn ychwanegu'r cymhwyster pwysig canlynol:

Nid yw'n ddigon mai Duw yn unig yw fy mrenin. Os nad yw'r ddynoliaeth i gyd yn cydnabod Duw fel Brenin, yna mae rhywbeth ar goll yn fy mherthynas fy hun â Duw. Mae'n rhan o fy nghariad at yr Hollalluog fy mod i'n helpu pawb i'w gydnabod. Wrth gwrs, mae hyn i raddau helaeth yn fynegiant o fy mhryder dwfn dros eraill. Ond mae hefyd yn effeithio ar fy synnwyr fy hun o reol frenhinol hollgynhwysol Duw.

[Chwythu'r utgyrn - llun ehangu] Yn wreiddiol, defnyddiodd Israel Hynafol gyrn hwrdd ar gyfer eu trwmpedau; Ond ar ôl peth amser daeth y rhain fel y gwnaethon ni 4. Moses 10 Dysgedig, wedi'i ddisodli gan utgyrn (neu utgyrn) wedi'u gwneud o arian. Sonnir am ddefnyddio utgyrn 72 gwaith yn yr Hen Destament. Fe'u chwythwyd ar sawl achlysur: rhybuddio am berygl, galw'r bobl ynghyd ar gyfer cyfarfod Nadoligaidd, cyhoeddi cyhoeddiadau ac fel galwad i addoli. Ar adegau o ryfel, defnyddiwyd utgyrn i baratoi'r milwyr ar gyfer eu cenhadaeth ac yna i roi'r signal i ymladd. Cyhoeddwyd dyfodiad y brenin gyda thrwmpedau hefyd.

Y dyddiau hyn, mae rhai Cristnogion yn dathlu diwrnod yr utgorn fel diwrnod Nadoligaidd gyda gwasanaeth ac yn aml yn cyfuno hyn gan gyfeirio at ddigwyddiadau'r dyfodol - ail ddyfodiad Iesu neu rapture yr eglwys. Cystal ag y gall y dehongliadau hyn o'r ŵyl hon fod, maent yn anwybyddu'r ffaith bod Iesu eisoes wedi cyflawni'r hyn yr oedd yr wyl hon wedi'i nodi. Fel y gwyddom, dros dro oedd yr hen gyfamod a oedd yn cynnwys Diwrnod Trwmped. Fe'i defnyddiwyd i gyhoeddi'r Meseia sydd i ddod i bobl. Ei deitlau yw proffwyd, offeiriad, dyn doeth a brenin. Mae'r utgorn sy'n chwythu i Rosh Hashana nid yn unig yn nodi dechrau calendr blynyddol yr ŵyl yn Israel, ond hefyd yn cyhoeddi neges diwrnod yr wyl hon: «mae ein brenin yn dod!»

I mi, rhan fwyaf arwyddocaol diwrnod yr utgyrn yw sut mae'n cyfeirio at Iesu a sut y cyflawnodd Iesu ef ar ei ddyfodiad cyntaf: trwy ei ymgnawdoliad, ei waith cymod, ei farwolaeth, ei atgyfodiad a'i esgyniad i'r nefoedd. Trwy'r "digwyddiadau hyn ym mywyd Crist" cyflawnodd Duw nid yn unig ei gyfamod ag Israel (yr hen gyfamod), ond fe newidiodd trwy'r amser am byth. Iesu yw pennaeth y flwyddyn - y pennaeth neu'r Arglwydd erioed, yn enwedig oherwydd iddo greu'r amser. Ef yw ein tabernacl ac mae gennym fywyd newydd ynddo. Ysgrifennodd Paul: “Os oes unrhyw un yng Nghrist, mae’n greadur newydd; mae'r hen wedi mynd heibio, wele'r newydd wedi dod yn »(2. Corinthiaid 5,17).

Iesu yw'r Adda olaf. Gorchfygodd lle roedd yr Adda cyntaf wedi methu. Iesu yw ein Pasg, ein bara croyw a'n cymod. Ef yw'r un (a'r unig un) sy'n dileu ein pechodau. Iesu yw ein Saboth lle rydyn ni'n dod o hyd i orffwys rhag pechod. Fel Arglwydd bob amser mae'n byw ynom ni nawr ac mae ein holl amser yn sanctaidd oherwydd rydyn ni'n byw'r bywyd newydd sydd gyda ni mewn cymundeb ag ef. Fe seiniodd Iesu, ein Brenin a'n Harglwydd, yr utgorn unwaith ac am byth!

Byw mewn cymrodoriaeth â Iesu

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfDiwrnod Trwmped: gwledd a gyflawnwyd yng Nghrist