paradocs

Mae Paul yn disgrifio dirgelwch ffydd (neu dduwioldeb, duwioldeb) fel y dirgelwch datguddiedig y tu ôl i bopeth - person Iesu Grist. Yn 1. Timotheus 3,16 Ysgrifennodd Paul: A mawr, fel y mae'n rhaid i bawb ei gyfaddef, yw dirgelwch ffydd: mae'n cael ei ddatgelu yn y cnawd, wedi'i gyfiawnhau yn yr Ysbryd, yn ymddangos i angylion, yn pregethu i'r Cenhedloedd, yn credu yn y byd, wedi'i dderbyn i ogoniant.

Gellir galw Iesu Grist, Duw yn y cnawd, yn baradocs mwyaf (= gwrthddywediad ymddangosiadol) y ffydd Gristnogol. Ac nid yw'n syndod bod y paradocs hwn - y Creawdwr yn dod yn rhan o'r greadigaeth - yn dod yn ffynhonnell rhestr hir o baradocsau ac eironi sy'n amgylchynu ein ffydd Gristnogol.

Mae iachawdwriaeth ei hun yn baradocs: gellir cyfiawnhau dynoliaeth bechadurus yng Nghrist dibechod. Ac er ein bod ni'n dal i bechu fel Cristnogion, mae Duw yn ein gweld ni er mwyn Iesu yn unig. Pechaduriaid ydyn ni ac eto rydyn ni'n ddibechod.

Ysgrifennodd yr apostol Pedr i mewn 2. Petrus 1,3-4: Mae popeth sy'n gwasanaethu bywyd a duwioldeb wedi rhoi ei bwer dwyfol inni trwy wybodaeth yr hwn sydd wedi ein galw trwy ei ogoniant a'i allu. Trwyddynt rhoddir yr addewidion anwylaf a mwyaf inni, fel eich bod felly'n cael cyfran yn y natur ddwyfol, yr ydych wedi dianc rhag y dyheadau niweidiol yn y byd.

Rhai paradocsau gyda gwaith unigryw Iesu ar y ddaear er budd holl ddynolryw:

 • Dechreuodd Iesu ei weinidogaeth pan oedd eisiau bwyd arno, ond ef yw bara'r bywyd.
 • Gorffennodd Iesu ei waith daearol trwy fod yn sychedig, ac eto ef yw'r dŵr byw.
 • Roedd Iesu wedi blino ac eto ef yw ein gweddill.
 • Talodd Iesu drethi i'r ymerawdwr, ac eto ef yw'r brenin haeddiannol.
 • Gwaeddodd Iesu, ond mae'n sychu ein dagrau.
 • Gwerthwyd Iesu am 30 darn o arian, ac eto fe dalodd y pris am brynedigaeth y byd.
 • Arweiniwyd Iesu at y cigydd fel oen, ac eto ef yw'r bugail da.
 • Bu farw Iesu ac ar yr un pryd dinistriodd bŵer marwolaeth.

I Gristnogion hefyd, mae bywyd yn baradocsaidd mewn sawl ffordd:

 • Rydyn ni'n gweld pethau'n anweledig i'r llygad.
 • Fe wnaethon ni oresgyn trwy ildio.
 • Rydym yn rheoli trwy wasanaethu.
 • Rydyn ni'n dod o hyd i heddwch trwy ymgymryd ag iau Iesu.
 • Rydyn ni ar ein mwyaf pan rydyn ni'n fwyaf gostyngedig.
 • Rydyn ni'n ddoethach pan rydyn ni'n ffyliaid er mwyn Crist.
 • Rydyn ni'n dod y cryfaf pan mai ni yw'r gwanaf.
 • Rydyn ni'n dod o hyd i fywyd trwy golli ein bywyd er mwyn Crist.

Ysgrifennodd Paul i mewn 1. Corinthiaid 2,9-12: Ond mae wedi dod, fel y mae wedi ei ysgrifennu: Yr hyn na welodd unrhyw lygad, ni chlywodd unrhyw glust a’r hyn nad yw wedi dod i galon neb, yr hyn y mae Duw wedi’i baratoi ar gyfer y rhai sy’n ei garu. Ond fe wnaeth Duw ei ddatgelu i ni trwy ei Ysbryd; oherwydd mae'r ysbryd yn chwilio pob peth, gan gynnwys dyfnderoedd y Duwdod. Oherwydd beth mae dyn yn gwybod beth sydd mewn dyn heblaw ysbryd dyn sydd ynddo? Felly does neb yn gwybod beth sydd yn Nuw ond Ysbryd Duw yn unig. Ond ni chawsom ysbryd y byd, ond yr ysbryd gan Dduw, fel y gallwn wybod beth a roddwyd inni gan Dduw.

Yn wir, mae cyfrinach cred yn fawr. Trwy'r Ysgrythur, fe ddatgelodd Duw ei Hun i ni fel yr un Duw - Tad, Mab ac Ysbryd Glân. A thrwy'r Mab, a ddaeth yn un ohonom i'n cymodi â'r Tad sy'n ein caru ni, mae gennym gymrodoriaeth nid yn unig â'r Tad, ond gyda'n gilydd hefyd.

gan Joseph Tkack


pdfparadocs