Doethineb Duw

059 doethineb duwMae un pennill amlwg yn y Testament Newydd lle mae'r apostol Paul yn sôn am groes Crist fel ffolineb i'r Groegiaid ac yn drosedd i'r Iddewon (1. Corinthiaid 1,23). Mae'n hawdd deall pam ei fod yn gwneud y datganiad hwn. Wedi'r cyfan, yn ôl y Groegiaid, roedd soffistigedigrwydd, athroniaeth ac addysg yn erlid uchel. Sut gallai rhywun a groeshoeliwyd gyfleu gwybodaeth o gwbl?

Gwaedd ac awydd oedd bod yn rhydd i'r meddwl Iddewig. Trwy gydol eu hanes roedd nifer o bwerau wedi ymosod arnyn nhw ac yn aml yn cael eu bychanu gan y pwerau meddiannu. Boed yr Asyriaid, y Babiloniaid neu'r Rhufeiniaid, roedd Jerwsalem wedi cael ei ysbeilio dro ar ôl tro a'i thrigolion yn ddigartref. Beth fyddai Hebraeg yn dymuno mwy na rhywun a fyddai’n gofalu am eu hachos ac yn gwrthyrru’r gelyn yn llwyr? Sut gallai Meseia a gafodd ei groeshoelio fod yn unrhyw gymorth o gwbl?

I'r Groegiaid, ffolineb oedd y groes. I'r Iddew, roedd yn niwsans, yn faen tramgwydd. Mewn perthynas â chroes Crist, beth sydd mor wrthwynebus i bopeth a oedd mewn grym? Roedd y croeshoeliad yn waradwyddus, yn gywilyddus. Roedd mor waradwyddus nes i'r Rhufeiniaid, a oedd mor arbenigol yn y grefft o artaith, warantu eu dinasyddion eu hunain na fyddai Rhufeinig byth yn cael ei groeshoelio. Ond nid yn unig yn waradwyddus, roedd hefyd yn ddifyr. Yn wir, daw'r gair Saesneg excruciating (agonizing) o ddau air Lladin: "ex cruciatus" neu "o'r groes". Y croeshoeliad oedd y gair dangosol am boen.

Onid yw hynny'n gwneud inni stopio? Cofiwch - cywilydd ac ing. Dyma oedd y ffordd y dewisodd Iesu estyn allan atom ni am ei law achubol. Rydych chi'n gweld, yr hyn rydyn ni'n ei alw'n bechod, ond mae'r hyn rydyn ni'n ei ddibwys yn drasig yn torri'r urddas y cawson ni ein creu ar ei gyfer. Mae'n dod â chywilydd i'n bod a'n poen i'n bodolaeth. Mae'n ein gwahanu oddi wrth Dduw.

Ddydd Gwener y Groglith, ddwy fil o flynyddoedd yn ôl, cafodd Iesu gywilydd a phoen eithafol i’n dwyn yn ôl i urddas perthynas â Duw ac iachâd ein heneidiau. A gofiwch i hyn gael ei wneud i chi ac a fyddwch yn derbyn ei rodd?

Yna byddwch chi'n darganfod ei fod yn bechod, ynfydrwydd. Nid gelyn o'r tu allan yw ein gwendid mwyaf, ond y gelyn o'r tu mewn. Ein hewyllys wan ein hunain sy'n ein gwneud ni'n baglu. Ond mae Iesu Grist yn ein rhyddhau ni o ffolineb pechod a gwendid ein hunain.

Dyna'r gwir reswm pam y parhaodd yr apostol i bregethu Iesu Grist fel yr un croeshoeliedig a oedd yn allu Duw a doethineb Duw. Dewch i'r groes a darganfod ei grym a'i ddoethineb.

gan Ravi Zacharias


pdfDoethineb Duw