ERTHYGL GAN TAMMY TKACH


Cymerodd ofal amdani

Roedd yn gofalu amdanyn nhwMae'r mwyafrif ohonom wedi bod yn darllen y Beibl ers amser maith, yn aml ers blynyddoedd lawer. Mae'n dda darllen yr adnodau cyfarwydd a lapio'ch hun ynddynt fel petaen nhw'n flanced gynnes. Gall ddigwydd bod ein cynefindra yn achosi inni anwybyddu pethau. Os ydym yn eu darllen gyda'n llygaid yn llydan agored ac o safbwynt newydd, gall yr Ysbryd Glân ein helpu i gydnabod mwy ac o bosibl gofio pethau yr ydym wedi'u hanghofio.

Wrth ddarllen Actau’r Apostolion eto, deuthum ar draws darn ym mhennod 13, adnod 18 yr wyf yn siŵr bod llawer ohonom wedi’i ddarllen heb dalu llawer o sylw iddo: “A deugain mlynedd y dioddefodd ef yn yr anialwch.” (Luther 1984 ). Ym Beibl Luther 1912 dywedwyd: "fe ddioddefodd eu ffyrdd" neu wedi'i gyfieithu o hen Fersiwn y Brenin Iago i'r Almaeneg mae'n golygu "ei fod yn dioddef o'u hymddygiad".

Felly, hyd y cofiaf, roeddwn bob amser wedi darllen y darn hwn - a'i glywed felly - bod yn rhaid i Dduw ddioddef yr wylofain a galaru Israeliaid fel pe baent wedi bod yn faich mawr arno. Ond yna darllenais y cyfeiriad yn 5. Mose 1,31: „Da hast du gesehen, dass dich der HERR,…

Darllenwch fwy ➜

Pam nad yw Duw yn ateb fy ngweddi?

340 pam nad yw duw yn clywed fy ngweddi“Pam nad yw Duw yn ateb fy ngweddi?” Rwyf bob amser yn dweud wrthyf fy hun fod yn rhaid bod rheswm da dros hynny. Dichon na weddiais yn ol ei ewyllys ef, yr hyn sydd ofyniad ysgrythyrol ar gyfer gweddi atebedig. Efallai fy mod yn dal i gael pechodau yn fy mywyd nad wyf wedi difaru. Rwy'n gwybod, os byddaf yn aros yn barhaus yng Nghrist a'i Air, y byddai fy ngweddïau'n debycach o gael eu hateb. Efallai ei fod yn gwestiwn o ffydd. Weithiau pan fyddaf yn gweddïo, rwy'n gofyn am rywbeth ond rwy'n amau ​​​​a yw fy ngweddi hyd yn oed yn werth ei ateb. Nid yw Duw yn ateb gweddïau sydd heb eu gwreiddio mewn ffydd. Dwi'n meddwl, ond weithiau dwi'n teimlo fel y tad yn Markus 9,24, a ebychodd mewn enbydrwydd, " Yr wyf yn credu ; helpa fy anghrediniaeth!” Ond efallai mai un o’r rhesymau pwysicaf dros y gweddïau heb eu hateb yw y dylwn ddysgu ei adnabod yn ddwfn.

Wrth i Lasarus farw, dywedodd ei chwiorydd Martha a Mair wrth Iesu fod Lasarus yn sâl iawn. Yna esboniodd Iesu i'w ddisgyblion na fyddai'r afiechyd hwn yn arwain at farwolaeth, ond yn hytrach yn gwasanaethu i ogoneddu Duw. Arhosodd ddau ddiwrnod arall cyn iddo...

Darllenwch fwy ➜