Y dyfodol

150 proffwydoliaethNid oes dim yn gwerthu yn ogystal â phroffwydoliaethau. Mae'n wir. Efallai bod gan eglwys neu genhadaeth ddiwinyddiaeth wirion, arweinydd rhyfedd, a rheolau nonsensical, ond mae ganddyn nhw ychydig o fapiau'r byd, siswrn, a stac o bapurau newydd, ynghyd â phregethwr sy'n gallu mynegi ei hun yn rhesymol, felly, mae'n ymddangos y bydd pobl yn anfon bwcedi o arian atynt. Mae pobl yn ofni'r anhysbys ac nid ydyn nhw'n gwybod y dyfodol. Felly mae'n ymddangos y gall unrhyw hen werthwr stryd sy'n dod draw ac yn honni ei fod yn gwybod y dyfodol gasglu cryn dipyn o ddilynwyr os yw'n ddigon craff i ffugio llofnod Duw am ei ragfynegiadau trwy jyglo darnau o'r Beibl fel arlunydd syrcas .

Ond un peth y mae'n rhaid i ni fod yn glir yn ei gylch os nad ydym am gael ein dal mewn proffwydi ymwthiol yw hyn: Nid yw proffwydoliaeth Feiblaidd yn ymwneud â'r dyfodol. Mae'n ymwneud ag adnabod Iesu Grist. Os ydych chi eisiau achos da dros gaethiwed y broffwydoliaeth, trowch eich meddwl drosodd at negesydd hunan-benodedig Duw yn unig fel y gallwch ei lenwi â dyfeisiadau ynghylch pa ddesg benodol sydd mewn gwirionedd yn "Frenin y De" neu'n "Frenin y ' y. "Gogledd", neu'r "bwystfil" neu'r "proffwyd ffug" neu'r ddegfed "corn" yw. Bydd yn llawer o hwyl, yn gyffrous iawn, a bron mor fuddiol yn ysbrydol â chwarae Dungeons and Dragons am weddill eich oes. Neu fe allech chi gymryd gwers gan yr apostol Pedr. Roedd ganddo rai meddyliau am broffwydoliaeth - ei darddiad, ei werth a'i bwrpas. Roedd yn gwybod beth oedd y pwnc. Ac fe roddodd y wybodaeth hon inni yn y 1. Mae Peter yn parhau.

«Roedd y proffwydi, a broffwydodd am y gras sydd i fod i chi, yn ceisio ac yn chwilio am yr wynfyd hwn, ac yn chwilio i ba un ac am ba amser yr oedd Ysbryd Crist, a oedd ynddynt ac a dystiodd yn flaenorol i'r dioddefiadau, yn tynnu sylw at hynny dewch ar Grist a'r gogoniant wedi hynny. Datgelwyd iddynt y dylent eich gwasanaethu chi, nid hwy eu hunain, gyda’r hyn a bregethwyd ichi yn awr drwy’r rhai a bregethodd yr efengyl ichi drwy’r Ysbryd Glân a anfonwyd o’r nefoedd »((1. Petrus 1,10-un).

Dyma'r "wybodaeth fewnol" i ni, yn syth o geg Peter:

  • Ysbryd Crist, yr Ysbryd Glân, yw ffynhonnell y broffwydoliaeth (Datguddiad 19,10 meddai'r un peth).
  • Pwrpas y broffwydoliaeth oedd darogan marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist.
  • Pan fyddwch wedi clywed yr efengyl, rydych wedi clywed popeth sydd i'w wybod am broffwydoliaeth.

A beth oedd Peter yn ei ddisgwyl gan ei ddarllenwyr a dderbyniodd y wybodaeth hon? Yn syml, mae hyn: "Felly gwregyswch lwynau eich meddwl, byddwch yn sobr a gosodwch eich gobaith yn gyfan gwbl yn y gras a gynigir i chi yn y datguddiad Iesu Grist" (adn. 13). Mae canolbwyntio ein meddyliau ar ras yn golygu "cael ein geni eto" (adn. 3) trwy ffydd, tra bod "caru ein gilydd yn barhaus o galon bur" (adn. 22). Arhoswch eiliad rydych chi'n ei ddweud. Beth am lyfr y Datguddiad? Mae Datguddiad yn rhagweld y dyfodol, yn tydi?

Na Ddim yn y ffordd mae pobl sy'n gaeth i broffwydol yn meddwl. Mae'r llun o'r datguddiad am y dyfodol yn syml, y bydd Iesu'n dychwelyd un diwrnod, a bydd unrhyw un sy'n ei groesawu â llawenydd yn rhannu yn ei deyrnas, a bydd unrhyw un sy'n ei wrthwynebu yn sefyll yn waglaw. Neges Llyfr y Datguddiad yw galwad i beidio byth â rhoi’r gorau iddi mewn gwasanaeth i’n Harglwydd, hyd yn oed os cawn ein lladd amdano oherwydd ein bod yn ddiogel yn ei ddwylo cariadus - waeth beth sy’n ymddangos fel gorymdaith ddi-ddiwedd systemau drwg, llywodraethau, a phobl eisiau gwneud i chi.

Mae proffwydoliaeth y Beibl, gan gynnwys llyfr y Datguddiad, yn ymwneud ag Iesu Grist - pwy ydyw, yr hyn a wnaeth, a’r ffaith syml y bydd yn dychwelyd. Yng ngoleuni'r gwirionedd hwn - gwirionedd yr efengyl - mae proffwydoliaeth yn cynnwys galwad am "gerdded sanctaidd a bodau duwiol wrth i ni aros am ddyfodiad dydd Duw" (2. Petrus 3,12). Nid yw camliwiadau o broffwydoliaeth y Beibl ond yn tynnu sylw oddi wrth ei wir neges - y "symlrwydd a'r purdeb sydd yng Nghrist" (2. Corinthiaid 11,3) i ffwrdd. Mae caethiwed y broffwydoliaeth yn gwerthu'n dda, ond mae'r iachâd yn rhad ac am ddim - dos da o'r efengyl heb ei addurno.

gan Michael Feazell