Beth yw eich barn chi am y gair Duw?

512 beth wyt ti'n feddwl o'r gair duwPan fydd ffrind yn siarad â nhw am Dduw, beth sy'n dod i'r meddwl? Ydych chi'n meddwl am ffigwr unig yn rhywle yn y nefoedd? Ydych chi'n dychmygu gŵr bonheddig hŷn gyda barf wen sy'n llifo a gwisg wen? Neu gyfarwyddwr mewn siwt busnes du, fel y dangosir yn y ffilm "Bruce Almighty"? Neu bortread George Burns fel boi hŷn mewn crys Hawaii ac esgidiau tenis?

Mae rhai pobl yn credu bod Duw yn cymryd rhan weithredol yn eu bywydau, tra bod eraill yn dychmygu Duw fel rhywun ar wahân a phell, sydd allan yna yn rhywle ac yn ein gwylio "o bell". Yna mae'r syniad o dduw analluog sydd yn syml yn un ohonom ni, "fel dieithryn ar fws yn ceisio dod o hyd i'w ffordd adref," fel yn y gân gan Joan Osborne.

Meddyliwch fod y Beibl yn portreadu Duw fel barnwr caeth sy'n rhoi gwobrau a chosbau dwyfol - cosbau yn bennaf - i bawb yn seiliedig ar ba mor dda y gwnaethoch chi gyrraedd eich safonau uchel o fyw'n berffaith. Mae llawer o Gristnogion yn meddwl am Dduw fel hyn - Duw-Dad gruff sy'n barod i ddinistrio pawb nes bod ei fab caredig a thrugarog yn camu i mewn i roi ei fywyd dros y bobl gyfeiliornus. Ond yn amlwg nid dyna farn Feiblaidd Duw.

Sut Mae'r Beibl yn Cynrychioli Duw?

Mae'r Beibl yn cyflwyno realiti sut mae Duw trwy sbectol: "Sbectol Iesu Grist". Yn ôl y Beibl, Iesu Grist yw’r unig ddatguddiad perffaith gan y Tad: «Dywedodd Iesu wrtho: Bûm gyda chi cyhyd, ac nid ydych yn fy adnabod, Philip? Mae pwy bynnag sy'n fy ngweld yn gweld y tad. Yna sut ydych chi'n dweud: "Dangoswch y Tad inni?" (Ioan 14,9) Mae'r Llythyr at yr Hebreaid yn dechrau gyda'r geiriau: «Ar ôl i Dduw siarad lawer gwaith ac mewn sawl ffordd â'r tadau trwy'r proffwydi, yn y dyddiau diwethaf hyn fe siaradodd â ni trwy'r Mab, a benododd i etifeddu popeth, trwy'r he hefyd wedi gwneud y byd. Mae'n adlewyrchiad o'i ogoniant a thebygrwydd ei fod ac yn dwyn popeth gyda'i air nerthol ac wedi cyflawni glanhau rhag pechodau ac wedi eistedd ar ddeheulaw'r mawredd yn uchel ”(Hebreaid 1,1-un).

Os ydych chi eisiau gwybod sut beth yw Duw, edrychwch ar Iesu. Mae efengyl Ioan yn dweud wrthym fod Iesu a’r Tad yn un. Os yw Iesu'n addfwyn, yn amyneddgar, ac yn drugarog - ac mae e - yna'r Tad hefyd. A hefyd yr Ysbryd Glân - a anfonwyd gan y Tad a'r Mab, trwy'r hwn y mae'r Tad a'r Mab yn trigo ynom ac yn ein tywys i bob gwirionedd.

Nid yw Duw ar wahân ac yn ddigyfaddawd, un sy'n ein gwylio o bell. Mae gan Dduw gysylltiad parhaus, agos ac angerddol â'i greadigaeth a'i greaduriaid bob eiliad. I chi, mae hyn yn golygu bod Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân wedi'ch galw chi allan o gariad ac yn eich caru chi yn ffordd achubol Duw trwy gydol eich bywyd. Mae'n eich tywys i'ch tywys i'r pwrpas eithaf, bywyd tragwyddol gydag ef fel un o'i blant annwyl.

Pan ddychmygwn Dduw mewn ffordd Feiblaidd, dylem feddwl am Iesu Grist, sef datguddiad perffaith y Tad. Cafodd yr holl ddynoliaeth - gan gynnwys chi a minnau - ei chynnwys yn Iesu Grist trwy fond tragwyddol cariad a heddwch sy'n cysylltu Iesu â'r Tad. Gadewch inni ddysgu derbyn y gwir gyda brwdfrydedd yr hyn y mae Duw, fel ei blant yng Nghrist, eisoes wedi'i wneud inni.

gan Joseph Tkach


pdfBeth yw eich barn chi am y gair Duw?