Byddaf yn ôl ac yn aros am byth!

360 dod yn ôl ac aros«Mae'n wir fy mod i'n mynd ac yn paratoi lle i chi, ond mae hefyd yn wir y byddaf yn dod eto ac yn mynd â chi ataf fel y gallwch chi hefyd fod lle rydw i (Ioan 14,3).

A ydych erioed wedi cael hiraeth dwfn am rywbeth a oedd ar fin digwydd? Roedd yr holl Gristnogion, hyd yn oed y rhai yn y ganrif gyntaf, yn dyheu am ddychweliad Crist, ond yn y dyddiau a'r oesoedd hynny fe wnaethant ei fynegi mewn gweddi Aramaeg syml: "Maranatha," sy'n golygu yn Saesneg: "Ein Harglwydd, dewch!"

Mae Cristnogion yn hiraethu am ddychweliad Iesu, a addawodd yn y darn uchod. Mae'n addo y bydd yn dod yn ôl ac yn aros i baratoi lle yma a byddwn ni i gyd lle mae e. Aeth i baratoi ar gyfer dychwelyd. Dyna oedd y rheswm iddo adael. Pan fydd pobl rydyn ni'n dod i garu weithiau ac yna'n paratoi i fynd, rydyn ni'n dymuno y bydden nhw'n aros. Ond rydyn ni'n gwybod bod ganddyn nhw resymau i fynd i ffwrdd, ac roedd gan Iesu resymau hefyd.

Rwy’n siŵr bod Iesu’n aros yn eiddgar am ddiwrnod ei ddychweliad, fel y mae pob Cristion yn ei wneud; yn wir, mae holl greadigaeth yn griddfan ac yn hiraethu am y diwrnod pan fydd plant Duw yn etifeddu (Rhufeiniaid 8: 18-22). Ac efallai ei fod yn golygu dod adref i Iesu hefyd!

Sylwch yn yr ysgrythur uchod lle mae'n dweud, "Dof yn ôl i fynd â chi ataf, er mwyn i chi fod lle rydw i." Onid yw hynny'n addewid gwych? Mae'r addewid anhygoel hon yn cael ei hailadrodd lawer gwaith yn yr Ysgrythur. Dywed Paul, a ysgrifennodd at yr eglwys Gristnogol gynnar, yn 1. Thesaloniaid 4:16 "Oherwydd bydd yr Arglwydd ei hun yn dod i lawr o'r nefoedd ar alwad gorchymyn, wrth lais archangel ac wrth swn utgorn Duw!" Ond fy nghwestiwn yw: a fydd yn dod yn ôl ac yn aros y tro hwn?

Mae'r apostol Ioan yn adrodd yn ei ysgrifen broffwydol yn Datguddiad 21: 3-4:     
«Yna clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud: Wele babell Duw gyda'r bobl! A bydd yn trigo gyda nhw, a nhw fydd ei bobl, a bydd Duw ei hun gyda nhw, eu Duw. A bydd yn sychu pob deigryn o'u llygaid, ac ni fydd mwy o farwolaeth, dim mwy o alar, dim crio, dim mwy o boen; oherwydd bod y cyntaf wedi mynd heibio. "

I mi mae'n swnio fel cytundeb parhaol; Mae Iesu'n dod yn ôl i aros am byth!

Tra ein bod yn edrych ymlaen at y digwyddiad anhygoel hwn ac yn aros amdano, mae'n hawdd bod yn ddiamynedd. Nid ydym yn bodau dynol yn hoffi aros; rydyn ni'n cynhyrfu, rydyn ni'n cwyno ac yn aml yn cael ein gorlethu, fel rydych chi'n adnabod eich hun. Yn lle, mae'n well dweud y weddi Aramaeg fer y soniais amdani yn gynharach, "Maranatha" - yn union fel hyn: "Arglwydd Iesu Grist, dewch!" Amen.

Gweddi:

Arglwydd, rydym yn dyheu am ddychwelyd ac rydym yn falch iawn y byddwch yn aros a bod gyda ni y tro hwn! Amen

gan Cliff Neill