A yw Duw yn dal y tannau yn ei law?

673 duw yn dal yr edafedd yn ei law Mae llawer o Gristnogion yn dweud mai Duw sy'n rheoli a bod ganddo gynllun ar gyfer ein bywydau. Mae popeth sy'n digwydd i ni yn rhan o'r cynllun hwnnw. Byddai rhai hyd yn oed yn dadlau bod Duw yn trefnu ar ein cyfer holl ddigwyddiadau'r dydd, gan gynnwys rhai heriol. A yw hyn yn eich rhyddhau chi fod Duw yn cynllunio pob munud o'ch bywyd ar eich cyfer chi, neu a ydych chi'n rhwbio'ch talcen dros y syniad fel rydw i'n ei wneud? Oni roddodd ewyllys rydd inni? A yw ein penderfyniadau yn real neu onid ydyn nhw?

Rwy'n credu bod yr ateb i hynny yn gorwedd yn y berthynas rhwng y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Maent bob amser yn gweithredu gyda'i gilydd a byth yn annibynnol ar ei gilydd. "Nid wyf yn siarad oddi wrthyf fy hun am y geiriau yr wyf yn eu siarad â chi. Ond mae'r Tad sy'n aros ynof yn gwneud ei weithredoedd" (Ioan 14,10:XNUMX). Ein cyfranogiad a'n cyfranogiad cyffredin yn y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân yw'r ffocws yma.

Mae Iesu yn ein galw ni'n ffrindiau: «Ond dw i wedi'ch galw chi'n ffrindiau; oherwydd yr wyf wedi gwneud yn hysbys ichi bopeth a glywais gan fy Nhad ”(Ioan 15,15:XNUMX). Mae ffrindiau bob amser yn cymryd rhan mewn perthynas gyda'i gilydd. Nid yw cyfeillgarwch yn ymwneud â rheoli ei gilydd na gorfodi ei gilydd i gynllun a ysgrifennwyd ymlaen llaw. Mewn perthynas dda, cariad yw'r ffocws bob amser. Mae cariad yn cael ei roi neu ei dderbyn o ewyllys rydd eich hun, yn rhannu profiadau cyffredin, yn sefyll wrth ei gilydd ar adegau da a drwg, yn mwynhau, yn gwerthfawrogi ac yn cefnogi ei gilydd.

Mae gan ein cyfeillgarwch â Duw y nodweddion hyn hefyd. Mae Duw wrth gwrs nid ffrind yn unig, ond rheolwr y bydysawd cyfan sy'n ein caru'n ddiamod, yn ddiamod. Dyna pam mae'r berthynas sydd gennym ag ef hyd yn oed yn fwy real na'r cyfeillgarwch â'n cymdeithion dynol. Trwy'r Ysbryd Glân, mae Iesu'n ein helpu ni i ddatblygu ein perthynas gariad bersonol iawn â'r Tad. Caniateir inni fod yn rhan o’r berthynas hon oherwydd bod Duw yn ein caru ni, nid oherwydd inni wneud unrhyw beth iddo haeddu’r cyfranogiad hwnnw. Gyda hyn mewn golwg, gallaf ddychmygu'r un cynllun cynhwysfawr ar gyfer fy mywyd.

Cynllun cynhwysfawr Duw

Ei gynllun yw iachawdwriaeth trwy aberth Iesu Grist, y bywyd cyffredin yng Nghrist, adnabod Duw yn yr Ysbryd a thrwyddo ac yn y diwedd i gael bywyd anfeidrol yn nhragwyddoldeb Duw. Nid yw hynny'n golygu nad wyf yn cymryd gwaith Duw i'r pethau bach yn fy mywyd o'i herwydd. Bob dydd rwy'n gweld sut mae ei law gref yn gweithio yn fy mywyd: o'r ffordd y mae'n fy annog ac yn fy atgoffa o'i gariad, i'r ffordd y mae'n fy arwain ac yn fy amddiffyn. Rydyn ni'n cerdded law yn llaw trwy'r bywyd hwn, fel petai, oherwydd ei fod yn fy ngharu i, a phob dydd rwy'n gweddïo y byddaf yn gwrando ar ei lais meddal ac yn ymateb iddo.

Nid yw Duw yn cynllunio pob manylyn bach o fy mywyd. Credaf y gall Duw ddefnyddio beth bynnag sy'n digwydd yn fy mywyd i weithio allan am y gorau yn fy mywyd. "Rydyn ni'n gwybod, fodd bynnag, fod popeth am y gorau o'r rhai sy'n caru Duw, y rhai sy'n cael eu galw yn ôl ei gynghorion" (Rhufeiniaid 8,28:XNUMX).

Un peth rwy'n ei wybod yn sicr: Ef sy'n tywys, yn tywys, yn cyfeilio i mi, bob amser wrth fy ochr, yn byw ynof trwy'r Ysbryd Glân ac yn fy atgoffa o'i hollalluogrwydd bob dydd.

gan Tammy Tkach