Y ci ffyddlon

503 y ci ffyddlonMae cŵn yn anifeiliaid anhygoel. Gyda'u synnwyr arogli cain, maen nhw'n olrhain goroeswyr mewn adeiladau sydd wedi cwympo, yn dod o hyd i gyffuriau ac arfau yn ystod ymchwiliadau'r heddlu, ac mae rhai'n dweud y gallen nhw hyd yn oed ganfod tiwmorau yn y corff dynol. Mae yna gŵn sy'n gallu synhwyro arogl y morfil corwynt sydd mewn perygl sy'n byw ar arfordir gogledd-orllewin yr Unol Daleithiau. Mae cŵn nid yn unig yn cefnogi pobl trwy eu synnwyr arogli, maent hefyd yn dod â chysur neu'n gwasanaethu fel ci tywys.

Fodd bynnag, mae gan gŵn enw drwg yn y Beibl. Gadewch i ni ei wynebu: dim ond rhai arferion gros sydd ganddyn nhw. Pan oeddwn i'n fachgen bach, roedd gen i gi fel anifail anwes a byddai'n llyfu popeth a ddaeth iddo ychydig amser o'r blaen, yn ogystal â nod sy'n dod o hyd i bleser yn ei eiriau gwirion ei hun. "Wrth i gi fwyta'r hyn y mae'n ei boeri eto, felly hefyd y ffwl sy'n gwneud ei ffolineb dro ar ôl tro" (Diarhebion 26:11).

Wrth gwrs, nid yw Solomon yn gweld pethau o safbwynt y ci, ac nid wyf yn credu y gall unrhyw un ohonom. A yw'n ddychweliad primval i'r dyddiau pan ddaeth mam y ci â'i borthiant ei hun yn ôl i fyny i'w roi i'r ci bach ifanc i'w fwyta, fel y mae'n dal i wneud gyda chŵn gwyllt Affrica heddiw? Mae hyd yn oed rhai adar yn gwneud hyn. Ai dim ond ymgais i dreulio'r bwyd heb ei drin eto ydyw? Yn ddiweddar darllenais am fwyty drud lle mae'r pryd yn cael ei gnoi ymlaen llaw.

O safbwynt Solomon, mae'r ymddygiad cŵn hwn yn ymddangos yn wrthyrrol. Mae'n ei atgoffa o bobl ffôl. Dywed ffwl yn ei galon, "Nid duw mohono." (Salm 53: 2). Mae ffwl yn gwadu uchafiaeth Duw yn ei fywyd. Mae pobl ffôl yn dal i ddod yn ôl i'w ffordd eu hunain o feddwl a byw. Maent yn ailadrodd yr un camgymeriadau. Mae ffwl yn cael ei dwyllo wrth feddwl os yw'n credu bod y penderfyniadau a wneir heb Dduw yn rhesymol. Dywedodd Peter fod unrhyw un sy'n gwrthod gras Duw ac yn dychwelyd i fywyd nad yw'n cael ei gyfarwyddo gan yr Ysbryd fel ci yn bwyta'r hyn y mae'n ei boeri (2. Petrus 2,22).

Felly sut mae torri'r cylch dieflig hwn? Yr ateb yw, peidiwch â mynd yn ôl at chwydu. Ni waeth pa ffordd bechadurus yr ydym yn ymroi iddi, gadewch inni beidio â mynd yn ôl yno. Peidiwch ag ailadrodd hen batrymau pechod. Weithiau gellir hyfforddi arferion gwael oddi ar gŵn, ond bydd pobl ffôl yn ystyfnig ac ni fyddant yn gwrando pan gânt eu rhybuddio. Peidiwn â bod fel ffwl sy'n dirmygu doethineb a disgyblaeth (Diarhebion 1,7). Gadewch inni adael i'r ysbryd ein profi a'n newid am byth fel nad ydym bellach yn teimlo'r angen i ddychwelyd i'r cyfarwydd. Dywedodd Paul wrth y Colossi i gefnu ar eu hen ymddygiad: “Nawr lladdwch aelodau’r ddaear, godineb, aflendid, angerdd cywilyddus, dyheadau drwg a’r trachwant sy’n eilunaddoliaeth. Er mwyn pethau o'r fath daw digofaint Duw ar blant anufudd-dod. Yn hyn oll, fe wnaethoch chi hefyd gerdded unwaith pan oeddech chi'n dal i fyw ynddo. Ond nawr rhowch bopeth oddi wrthych chi: dicter, dicter, malais, cabledd, geiriau cywilyddus o'ch ceg ”(Colosiaid 3: 5-8). Yn ffodus, gallwn ddysgu rhywbeth gan y cŵn. Roedd ci fy mhlentyndod bob amser yn fy nilyn - mewn amseroedd da yn ogystal â drwg. Gadawodd imi ei addysgu a'i arwain. Hyd yn oed os nad ydym yn gŵn, oni allai hyn fod yn oleuedig i ni? Gadewch inni ddilyn Iesu ni waeth ble mae'n ein harwain. Gadewch i Iesu eich tywys, yn yr un modd ag y mae ci ffyddlon yn cael ei arwain gan ei berchennog cariadus. Byddwch yn ffyddlon i Iesu.

gan James Henderson


pdfY ci ffyddlon