A oes cosb dragwyddol?

235 y mae cosb dragwyddolA ydych erioed wedi cael rheswm i gosbi plentyn anufudd? A ydych erioed wedi datgan na fyddai'r gosb byth yn dod i ben? Mae gen i ychydig o gwestiynau i bob un ohonom sydd â phlant. Yma daw'r cwestiwn cyntaf: A yw'ch plentyn erioed wedi anufuddhau i chi? Wel, os nad ydych chi'n siŵr, cymerwch ychydig o amser i feddwl amdano. Iawn, os gwnaethoch chi ateb ydw, fel yr holl rieni eraill, rydyn ni nawr yn dod at yr ail gwestiwn: A ydych chi erioed wedi cosbi'ch plentyn am anufudd-dod? Rydyn ni'n dod at y cwestiwn olaf: Pa mor hir wnaeth y ddedfryd bara? Er mwyn ei roi yn gliriach, a wnaethoch chi nodi y byddai'r gosb yn parhau trwy'r amser? Mae'n swnio'n wallgof, yn tydi?

Rydyn ni, sy'n rhieni gwan ac amherffaith, yn maddau i'n plant os ydyn nhw wedi anufuddhau i ni. Efallai y byddwn yn eich cosbi hyd yn oed pan gredwn ei bod yn briodol mewn sefyllfa, ond tybed faint ohonom a fyddai’n ei chael yn iawn, os nad yn wallgof, eu cosbi am weddill ein bywydau.

Ac eto mae rhai Cristnogion eisiau inni gredu bod Duw ein Tad Nefol, nad yw'n wan nac yn amherffaith, yn cosbi pobl am byth ac am byth, hyd yn oed y rhai nad ydyn nhw erioed wedi clywed am yr efengyl. A soniwch am Dduw ei fod yn llawn gras a thrugaredd.

Gadewch i ni gymryd eiliad i ystyried hyn, gan fod bwlch enfawr rhwng yr hyn rydyn ni'n ei ddysgu gan Iesu a'r hyn mae rhai Cristnogion yn ei gredu am ddamnedigaeth dragwyddol. Er enghraifft: Mae Iesu'n gorchymyn i ni garu ein gelynion a hyd yn oed wneud daioni i'r rhai sy'n ein casáu a'n herlid. Ond mae rhai Cristnogion yn credu bod Duw nid yn unig yn casáu ei elynion, ond yn llythrennol yn gadael iddyn nhw rostio, yn ddidrugaredd ac yn ddidrugaredd am bob tragwyddoldeb.

Ar y llaw arall, gweddïodd Iesu dros y milwyr, gan ddweud, "Dad, maddau iddyn nhw oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod beth maen nhw'n ei wneud." Ond mae rhai Cristnogion yn dysgu bod Duw yn maddau dim ond yr ychydig y rhagflaenodd Efe eu maddau cyn i'r byd gael ei greu. Wel, pe bai hynny'n wir, yna ni ddylai gweddi Iesu fod wedi gwneud gwahaniaeth mor fawr, a ddylai?

Yn gymaint â'n bod ni'n bodau dynol yn caru ein plant, faint yn fwy maen nhw'n eu caru gan Dduw? Mae'n gwestiwn rhethregol - mae Duw yn eich caru yn anfeidrol fwy nag y gallem erioed.

Dywed Iesu: “Ble mae tad yn eich plith sydd, pan fydd yn gofyn am bysgodyn, yn cynnig neidr i’w fab i’w fab? ... Os gallwch chi, sy'n ddrwg, roi rhoddion da i'ch plant, faint mwy y bydd y Tad yn ei roi i'r Ysbryd Glân i'r rhai sy'n ei ofyn! " (Luc 11,11-un).

Mae'r gwir yn union fel yr ysgrifennodd Paul atom: «Mae Duw wir yn caru'r byd. Oherwydd bod Duw wedi caru'r byd gymaint nes iddo roi ei uniganedig Fab, fel na ddylid colli pawb sy'n credu ynddo, ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd nid anfonodd Duw ei Fab i'r byd i farnu'r byd, ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo »(Joh. 3,16-un).

Rydych chi'n gwybod bod iachawdwriaeth y byd hwn yn fyd y mae Duw yn ei garu gymaint nes iddo anfon ei Fab i'w achub - mae'n dibynnu ar Dduw a dim ond ar Dduw yn unig. Pe bai iachawdwriaeth yn dibynnu arnom ni a'n llwyddiant wrth ddod â'r efengyl i'r bobl, yna byddai problem fawr mewn gwirionedd. Ond nid yw'n dibynnu arnom ni. Mae'n dibynnu ar Dduw, ac anfonodd Duw Iesu i wneud y gwaith a gwnaeth Iesu y gwaith.

Rydyn ni'n fendigedig i gymryd rhan wrth ledaenu'r efengyl. Iachawdwriaeth wirioneddol y bobl rydyn ni'n eu caru ac yn gofalu amdanyn nhw, a'r bobl nad ydyn ni hyd yn oed yn eu hadnabod, a'r bobl nad ydyn nhw, mae'n ymddangos, erioed wedi clywed yr efengyl. Yn fyr, mae iachawdwriaeth pawb yn fater y mae Duw yn poeni amdano, ac mae Duw yn ei wneud yn dda iawn. Dyna pam rydyn ni'n rhoi ein hymddiriedaeth ynddo, a dim ond ynddo fe!

gan Joseph Tkach


pdfA oes cosb dragwyddol?