Maddeuwch inni am ein camymddwyn

009 maddau ein camgymeriadau Die Weltweite Kirche Gottes kurz WKG, englisch Worldwide Church of God (seit 3. April 2009 Grace Communion International), hat in den letzten Jahren ihre Position zu einer Reihe von lange beibehaltenen Glaubenssätzen und Praktiken geändert. Diesen Änderungen lag die Annahme zu Grunde, dass das Heil aus Gnade, durch Glauben, kommt. Wenngleich wir dies in der Vergangenheit gepredigt haben, war es immer mit der Botschaft verknüpft, dass Gott uns für unsere Werke, die heiligen, gerechten Charakter bilden, eine Belohnung schuldet.

Am ddegawdau, rydym wedi ystyried cadw'r gyfraith yn ddigyfaddawd fel sylfaen ein cyfiawnder. Yn ein hawydd awyddus i'w blesio, gwnaethom geisio sefydlu perthynas â Duw trwy gyfreithiau a rheolau'r Hen Destament. Yn ei ras, mae Duw wedi dangos inni nad yw rhwymedigaethau Holl Destament yn berthnasol i Gristnogion o dan y Cyfamod Newydd.

Mae wedi dod â ni i gyfoeth ei ras ac i berthynas o'r newydd ag Iesu Grist. Agorodd ein calonnau a'n synhwyrau i lawenydd ei iachawdwriaeth. Mae'r Ysgrythur yn siarad â ni gydag ystyr newydd ac rydyn ni'n mwynhau'r berthynas bersonol sydd gennym gyda'n Harglwydd a'n Gwaredwr bob dydd. 

Ar yr un pryd, rydym yn boenus o ymwybodol o faich trwm y gorffennol. Mae ein dealltwriaeth athrawiaethol ddiffygiol wedi cuddio efengyl glir Iesu Grist ac wedi arwain at amrywiaeth o gasgliadau anghywir ac arferion anysgrifeniadol. Mae gennym lawer i'w ddifaru ac mae'n rhaid i ni ymddiheuro am lawer.

Roedd gennym ni ysbryd cyfiawnder ac roedden ni'n hunan-gyfiawn - fe wnaethon ni gondemnio Cristnogion eraill trwy eu galw nhw'n "Gristnogion bondigrybwyll", yn "hudo" ac yn "offerynnau Satan". Rhoesom agwedd sy'n canolbwyntio ar waith i'n haelodau tuag at fywyd Cristnogol. Gwnaethom ofyn am gydymffurfiad â darpariaethau beichus cyfraith yr Hen Destament. Fe wnaethom gymryd agwedd gyfreithiol gref tuag at arweinyddiaeth eglwysig.

Roedd ein meddylfryd blaenorol o'r Hen Destament yn annog agweddau detholusrwydd a haerllugrwydd, yn hytrach nag athrawiaeth y Testament Newydd o frawdoliaeth ac undod.

Rydym wedi gor-bwysleisio proffwydoliaeth ragfynegol a dyfalu proffwydol, a thrwy hynny ostwng gwir efengyl iachawdwriaeth trwy Iesu Grist. Mae'r dysgeidiaethau a'r arferion hyn yn destun gofid mawr. Rydym yn boenus o ymwybodol o'r galar a'r dioddefaint a ddeilliodd o hynny.

Roeddem yn anghywir, roeddem yn anghywir. Nid oedd unrhyw fwriad erioed i gamarwain unrhyw un. Roeddem mor canolbwyntio ar yr hyn yr oeddem yn credu ei wneud dros Dduw fel nad oeddem yn cydnabod y llwybr ysbrydol yr oeddem arno. P'un a gafodd ei fwriadu ai peidio, nid y llwybr beiblaidd oedd y llwybr hwn.

Pan edrychwn yn ôl, gofynnwn i'n hunain sut y gallem fod wedi bod mor anghywir. Mae ein calonnau'n mynd allan i bawb sydd wedi cael eu camarwain gan ein dysgeidiaeth ysgrythurol. Nid ydym yn lleihau eu diffyg ymddiriedaeth a'u dryswch ysbrydol. Rydym yn edrych o ddifrif am eich dealltwriaeth a'ch maddeuant.

Rydym yn deall y gall dyfnder dieithrio wneud cymod yn anodd. Ar lefel ddynol, mae cymodi yn aml yn broses hir ac anodd sy'n cymryd amser. Ond rydyn ni'n gweddïo amdano bob dydd ac rydyn ni'n sylweddoli y gall gweinidogaeth iachâd Crist gau hyd yn oed y clwyfau dyfnaf.

Nid ydym yn gwneud unrhyw ymdrech i gwmpasu gwallau athrawiaethol a Beiblaidd y gorffennol. Nid ein bwriad yw gorchuddio'r craciau yn unig. Rydyn ni'n wynebu ein stori yn uniongyrchol ac yn wynebu'r camgymeriadau a'r pechodau rydyn ni'n eu darganfod. Byddant bob amser yn parhau i fod yn rhan o'n hanes trwy ein hatgoffa'n gyson o beryglon cyfreithlondeb.

Aber wir können nicht in der Vergangenheit leben. Wir müssen uns über unsere Vergangenheit erheben. Wir müssen weitergehen. Wir sagen mit dem Apostel Paulus: "Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus" (Phil. 3:13-14).

Felly heddiw rydyn ni'n sefyll wrth droed y groes - symbol eithaf yr holl gymodi. Dyma'r tir cyffredin y gall partïon dieithrio gwrdd ag ef. Fel Cristnogion, rydyn ni i gyd yn uniaethu â'r dioddefaint sydd wedi digwydd yno ac rydyn ni'n gobeithio y bydd yr adnabyddiaeth hon yn dod â ni at ein gilydd.

Rydym yn hir yn cwrdd â phawb y gallem fod wedi brifo yno. Dim ond gwaed yr Oen a nerth yr Ysbryd sy'n ein galluogi i fynd heibio'r brifo a chyflawni ein nod cyffredin.

Dyma sut rwy’n mynegi fy ymddiheuriadau mwyaf diffuant a chalonog i’r holl aelodau, cyn-aelodau, cydweithredwyr a phobl eraill - pawb sydd wedi dioddef yn ein pechodau yn y gorffennol a chamddehongliadau o’r Ysgrythurau. Ac rwy’n eich gwahodd i ymuno â ni i bregethu gwir efengyl Iesu Grist ledled y byd gan fod Duw nawr yn ein bendithio â thwf a nerth o’r newydd yn ei weinidogaeth.

gan Joseph Tkach