Beth mae Iesu'n ei ddweud am yr Ysbryd Glân

383 yr hyn y mae jesus yn ei ddweud am yr ysbryd sanctaidd

Rwy'n siarad weithiau â chredinwyr sy'n ei chael hi'n anodd deall pam mae'r Ysbryd Glân, fel y Tad a'r Mab, yn Dduw - un o dri Pherson y Drindod. Fel arfer, rwy'n defnyddio ysgrythurau i ddangos y rhinweddau a'r gweithredoedd sy'n nodi'r Tad a'r Mab fel personau a bod yr Ysbryd Glân yn cael ei ddisgrifio fel person yn yr un modd. Yna soniaf am y nifer fawr o deitlau a ddefnyddir yn y Beibl i gyfeirio at yr Ysbryd Glân. Ac yn olaf, af i mewn i'r hyn a ddysgodd Iesu am yr Ysbryd Glân. Yn y llythyr hwn byddaf yn canolbwyntio ar ei ddysgeidiaeth.

Yn Efengyl Ioan, mae Iesu’n siarad am yr Ysbryd Glân mewn tair ffordd: Ysbryd Glân, Ysbryd y gwirionedd a Paraklētos (gair Groeg a roddir mewn amryw o gyfieithiadau o’r Beibl fel eiriolwr, cynghorydd, cynorthwyydd a chysurwr). Mae'r Ysgrythur yn dangos na welodd Iesu yr Ysbryd Glân fel ffynhonnell cryfder yn unig. Ystyr y gair paraklētos yw "rhywun sy'n sefyll o'r neilltu" a chyfeirir ato'n gyffredinol yn llenyddiaeth Gwlad Groeg fel person sy'n cynrychioli ac yn amddiffyn rhywun mewn mater. Yn ysgrifau Ioan, mae Iesu'n cyfeirio ato'i hun fel paraklētos ac yn defnyddio'r un term i gyfeirio at yr Ysbryd Glân.

Y noson cyn ei ddienyddiad, dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion y byddai'n eu gadael3,33), ond addawodd beidio â'u gadael "fel plant amddifad" (Ioan 14,18). Yn ei le, addawodd, byddai'n gofyn i'r tad anfon "cysurwr arall [Paraklētos]" a fyddai wedyn gyda nhw (Ioan 14,16). Trwy ddweud "arall" awgrymodd Iesu fod yna gyntaf (ei hun) a byddai'r dyfodiad, fel ef ei hun, yn berson dwyfol o'r Drindod, nid dim ond grym. Gwasanaethodd Iesu nhw fel eu Paraclete - yn ei bresenoldeb (hyd yn oed yng nghanol stormydd trwm) cafodd y disgyblion y dewrder a’r nerth i adael eu “parthau cysur” er mwyn ymuno â’i wasanaeth er budd yr holl ddynoliaeth. Nawr roedd ffarwel Iesu ar fin digwydd ac roeddent yn ddealladwy yn drafferthus. Hyd at y pwynt hwnnw, Iesu oedd Paraklētos y disgyblion (gweler 1. Johannes 2,1lle cyfeirir at Iesu fel yr «ymbiliau» [Paraklētos]). Wedi hynny (yn enwedig ar ôl y Pentecost) yr Ysbryd Glân fyddai eu heiriolwr - eu cwnselydd, cysurwr, cynorthwyydd ac athro byth-bresennol. Nid pŵer yn unig oedd yr hyn a addawodd Iesu i’w ddisgyblion a’r hyn a anfonodd y Tad, ond person - trydydd person y Drindod, y mae ei weinidogaeth i gyd-fynd ac arwain y disgyblion ar y llwybr Cristnogol.

Gwelwn weinidogaeth bersonol yr Ysbryd Glân trwy'r Beibl: yn 1. Moses 1: mae'n arnofio ar y dŵr; yn Efengyl Luc: cysgodd Mair. Cyfeirir ato 56 gwaith yn y pedair Efengyl, 57 gwaith yn Neddfau'r Apostolion a 112 gwaith yn llythyrau'r Apostol Paul. Yn yr ysgrythurau hyn gwelwn waith yr Ysbryd Glân fel person mewn sawl ffordd: cysuro, dysgu, arwain, rhybuddio; wrth ddethol a rhoi rhoddion, fel cymorth mewn gweddi ddiymadferth; gan ein cadarnhau fel plant mabwysiedig, ein rhyddhau i alw Duw fel ein Abba (Tad) fel y gwnaeth Iesu. Dilynwch arweiniad Iesu: ond pan ddaw Ysbryd y Gwirionedd, bydd yn eich tywys ym mhob gwirionedd. Oherwydd na fydd yn siarad oddi wrtho'i hun; ond yr hyn y bydd yn ei glywed, bydd yn siarad, a beth fydd yn y dyfodol bydd yn ei gyhoeddi i chi. Bydd yn fy ngogoneddu i; oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sydd gen i ac yn ei gyhoeddi i chi. Mae popeth sydd gan y tad yn eiddo i mi. Dyna pam y dywedais: Bydd yn cymryd yr hyn sydd gen i ac yn ei ddweud wrthych chi (Ioan 16,13-un).
Mewn cymundeb â'r Tad a'r Mab, mae gan yr Ysbryd Glân dasg arbennig. Yn lle siarad oddi wrtho'i hun, mae'n pwyntio pobl at Iesu, sydd wedyn yn dod â nhw at y Tad. Yn lle gwneud ei ewyllys, mae'r Ysbryd Glân yn derbyn ewyllys y Tad yn ôl yr hyn y mae'r Mab yn ei wneud yn hysbys. Mae ewyllys ddwyfol yr un Duw unedig, triune yn deillio o'r Tad trwy'r Gair (Iesu) ac yn cael ei wneud trwy'r Ysbryd Glân. Bellach gallwn lawenhau a derbyn cymorth gan bresenoldeb personol Duw yng ngwaith yr Ysbryd Glân, ein Paraklētos. Mae ein gwasanaeth a'n haddoliad yn perthyn i'r Duw Triune, mewn tri pherson dwyfol, sef un o fod, gweithredu, eisiau ac anelu. Diolch byth am yr Ysbryd Glân a'i waith.

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


 

Teitl yr Ysbryd Glân yn y Beibl

Ysbryd Glân (Salm 51,13; Effesiaid 1,13)

Ysbryd cyngor a chryfder (Eseia 11,2)

Ysbryd barn (Eseia 4,4)

Ysbryd gwybodaeth ac ofn yr Arglwydd (Eseia 11,2)

Ysbryd gras a gweddi [ymbil] (Sechareia 12,10)

Grym y Goruchaf (Luc 1,35)

Ysbryd Duw (1. Corinthiaid 3,16)

Ysbryd Crist (Rhufeiniaid 8,9)

Ysbryd Tragwyddol Duw (Hebreaid 9,14)

Ysbryd y Gwirionedd (Ioan 16,13)

Ysbryd gras (Hebreaid 10,29)

Ysbryd Gogoniant (1. Petrus 4,14)

Ysbryd Bywyd (Rhufeiniaid 8,2)

Ysbryd Doethineb a Datguddiad (Effesiaid 1,17)

Y Cysurwr (Ioan 14,26)

Ysbryd yr Addewid (Actau 1,4-5)

Ysbryd plentyndod [mabwysiadu] (Rhufeiniaid 8,15)

Ysbryd Sancteiddrwydd (Rhufeiniaid 1,4)

Ysbryd Ffydd (2. Corinthiaid 4,13)