Mae Duw gyda ni

Mae 508 duw gyda niMae tymor y Nadolig ychydig y tu ôl i ni. Fel y niwl, bydd holl arwyddion y Nadolig yn diflannu yn ein papurau newydd, ar y teledu, yn ffenestri'r siopau, ar y stryd ac yn y tai.

Mae'n debyg eich bod wedi clywed y dywediad: "Dim ond unwaith y flwyddyn y mae'r Nadolig yn digwydd". Mae stori'r Nadolig yn newyddion da gan Dduw sydd nid yn unig yn dod yn achlysurol, fel y gwnaeth i bobl Israel. Mae'n stori am Immanuel, "Duw gyda ni" - sydd bob amser yn bresennol.

Pan mae stormydd bywyd yn curo arnom o bob ochr, mae'n anodd sylweddoli bod Duw gyda ni. Gallwn deimlo fod Duw yn cysgu, fel pan oedd Iesu yn y cwch gyda’i ddisgyblion: “Ac efe a aeth i mewn i’r cwch, a’i ddisgyblion a’i canlynasant ef. Ac wele tymestl nerthol ar y môr, nes i'r cwch hefyd gael ei orchuddio gan y tonnau. Ond yr oedd yn cysgu. Daethant ato a'i ddeffro a dweud, "Arglwydd, helpa, yr ydym ar goll!" (Mathew 8,23-un).

Ar yr adeg y rhagfynegwyd genedigaeth Iesu, roedd yn sefyllfa gythryblus. Ymosodwyd ar Jerwsalem: «Yna cyhoeddwyd i dŷ Dafydd: Mae'r Arameans wedi gwersyllu yn Effraim. Yna y crynodd ei galon ef a chalonnau ei bobl, fel y crynai coed y goedwig o flaen y gwynt [storm]" (Eseia 7,2). Cydnabu Duw yr ofn mawr yr oedd y Brenin Ahas a'i bobl ynddo. Felly anfonodd Eseia i ddweud wrth y brenin am beidio ag ofni, oherwydd ni fyddai ei elynion yn llwyddo. Fel y rhan fwyaf ohonom mewn sefyllfaoedd o'r fath, nid oedd y Brenin Ahas yn credu. Anfonodd Duw Eseia eto gyda neges wahanol: "Gofyn am arwydd gan yr Arglwydd dy Dduw [i brofi y byddaf yn dinistrio dy elynion fel yr addawyd i mi], boed ar y gwaelod neu ar uchel!" (Eseia 7,10-11). Roedd y brenin yn teimlo embaras i roi prawf ar ei dduw trwy ofyn iddo am arwydd. Dyna pam y dywedodd Duw trwy Eseia: "Felly bydd yr Arglwydd ei hun yn rhoi arwydd i chi: Wele, mae morwyn yn feichiog ac yn esgor ar fab, a bydd yn ei enwi Immanuel" (Eseia 7,14). I brofi y gwaredai efe hwynt, rhoddodd Duw arwydd genedigaeth Crist, yr hwn a elwid Immanuel.

Dylai stori'r Nadolig ein hatgoffa bob dydd fod Duw gyda ni. Hyd yn oed os yw'r sefyllfa'n edrych yn llwm, hyd yn oed os ydych chi wedi colli'ch swydd, hyd yn oed os yw rhywun annwyl wedi marw, hyd yn oed os gwnaethoch fethu yn eich cwrs, hyd yn oed os yw'ch priod wedi eich gadael - mae Duw gyda chi!

Nid oes ots pa mor farw yw'ch sefyllfa, mae Duw yn byw ynoch chi ac mae'n dod â bywyd i'ch sefyllfa farw. "Ydych chi'n credu hynny"? Ychydig cyn croeshoeliad Iesu a dychwelyd i'r nefoedd, daeth ei ddisgyblion yn bryderus iawn oherwydd na fyddai gyda nhw mwyach. Dywedodd Iesu wrthynt:

“Ond oherwydd i mi ddweud hyn wrthych, y mae eich calon wedi ei llenwi â thristwch. Ond dywedaf y gwir wrthych: Mae'n dda i chi fy mod yn mynd i ffwrdd. Canys oni bai i mi fyned ymaith, ni ddaw y Cysurwr atat ti. Ond os af, fe'i hanfonaf ef atoch chi" (Ioan 16,6 -8fed). Y Cysurwr hwnnw yw'r Ysbryd Glân sy'n trigo ynoch chi. “Os yw Ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn trigo ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Crist oddi wrth y meirw hefyd yn rhoi bywyd i'ch cyrff marwol trwy ei Ysbryd sy'n trigo ynoch” (Rhufeiniaid 8,11).

Mae Duw gyda chi trwy'r amser. Boed i chi brofi presenoldeb Iesu heddiw ac am byth!

gan Takalani Musekwa


pdfMae Duw gyda ni