Y Beibl - Gair Duw?

016 wkg bs y Beibl

“Yr Ysgrythurau Sanctaidd yw Gair Duw ysbrydoledig, tystiolaeth ffyddlon yr Efengyl ac atgynhyrchiad gwir a chywir o ddatguddiad Duw i ddyn. Yn hyn o beth, mae'r Ysgrythurau Sanctaidd yn anffaeledig ac yn sylfaenol i'r Eglwys ym mhob cwestiwn athrawiaethol a bywyd »((2. Timotheus 3,15-17; 2. Petrus 1,20-21; Ioan 17,17).

Dywed awdur y Llythyr at yr Hebreaid y canlynol am y ffordd y mae Duw wedi siarad dros y canrifoedd o fodolaeth ddynol: «Ar ôl i Dduw siarad lawer gwaith ac mewn sawl ffordd â'r tadau â'r proffwydi, fe siaradodd â ni yn yr olaf hwn dydd gan y Mab "(Hebreaid 1,1-un).

Yr Hen Destament

Mae'r cysyniad o "luosog ac mewn sawl ffordd" yn bwysig. Nid oedd y gair ysgrifenedig ar gael bob amser, ac o bryd i'w gilydd datgelodd Duw Ei feddyliau i batriarchiaid fel Abraham, Noa, ac ati trwy ddigwyddiadau rhyfeddol 1. Datgelodd Llyfr Moses lawer o'r cyfarfyddiadau cynnar hyn rhwng Duw a dyn. Wrth i amser fynd yn ei flaen, defnyddiodd Duw amrywiol ddulliau i gael sylw dyn (fel y llwyn yn llosgi i mewn 2. Mose 3,2), ac anfonodd negeswyr fel Moses, Joshua, Debora ac ati i roi ei air i'r bobl.

Mae'n ymddangos, wrth i'r ysgrythur esblygu, y dechreuodd Duw ddefnyddio'r cyfrwng hwn i gadw Ei neges atom ni ar gyfer y dyfodol, gan ysbrydoli proffwydi ac athrawon i gofnodi'r hyn yr oedd am ei ddweud wrth ddynolryw.

Yn wahanol i lawer o ysgrythurau crefyddau poblogaidd eraill, mae'r casgliad o lyfrau o'r enw'r "Hen Destament," sy'n cynnwys yr ysgrythurau cyn genedigaeth Crist, yn honni yn gyson mai gair Duw ydyw: Jeremeia 1,9; amos 1,3.6.9; 11 a 13; Micha 1,1 ac mae llawer o ddarnau eraill yn nodi bod y proffwydi yn deall eu negeseuon wedi'u recordio fel pe bai Duw yn siarad. Yn y modd hwn "siaradodd pobl, a symudwyd gan yr Ysbryd Glân, yn enw Duw" (2. Petrus 1,21). Mae Paul yn disgrifio'r Hen Destament fel "yr ysgrythurau sanctaidd" sy'n cael eu "hysbrydoli gan Dduw" (2. Timotheus 3,15-un). 

Y Testament Newydd

Awduron y Testament Newydd sy'n manteisio ar y cysyniad hwn o ysbrydoliaeth. Mae'r Testament Newydd yn gasgliad o ysgrythurau a hawliodd awdurdod ysgrythurol yn bennaf trwy gysylltiad â'r rhai a gydnabuwyd fel apostolion cyn [amser] Deddfau 15. Sylwch fod yr apostol Pedr wedi dosbarthu llythyrau Paul, a gyfansoddwyd "yn ôl y doethineb a roddwyd iddo", ymhlith yr "ysgrythurau [sanctaidd] eraill ()2. Petrus 3,15-16). Ar ôl marwolaeth yr apostolion cynnar hyn, ni ysgrifennwyd llyfr a dderbyniwyd yn ddiweddarach fel rhan o'r hyn a alwn yn awr yn Feibl.

Cofnododd yr apostolion fel Ioan a Pedr a aeth o gwmpas gyda Christ uchafbwyntiau gweinidogaeth a dysgeidiaeth Iesu drosom (1. Johannes 1,1-4; Ioan 21,24.25). Roedden nhw wedi "gweld ei ogoniant iddyn nhw eu hunain" ac "roedd ganddyn nhw'r gair proffwydol yn gadarnach fyth", ac fe wnaethon nhw "wneud yn hysbys i ni allu a dyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist" (2. Petrus 1,16-19). Casglodd Luke, meddyg a rhywun a oedd hefyd yn cael ei ystyried yn hanesydd, straeon gan "lygad-dystion a gweision y gair" ac ysgrifennodd "adroddiad trefnus" er mwyn i ni "wybod tir sicr yr athrawiaeth y cawsom ein cyfarwyddo ynddo" ( Luc 1,1-un).

Dywedodd Iesu y byddai’r Ysbryd Glân yn atgoffa’r apostolion o’r pethau a ddywedodd (Ioan 1 Cor4,26). Yn union fel yr ysbrydolodd ysgrifenwyr yr Hen Destament, byddai'r Ysbryd Glân yn ysbrydoli'r apostolion i ysgrifennu eu llyfrau a'u hysgrythurau ar ein cyfer a'u tywys ym mhob gwirionedd (Ioan 1 Cor5,26; 16,13). Cawn fod yr ysgrythurau yn dystiolaeth ffyddlon i efengyl Iesu Grist.

Yr Ysgrythur yw Gair Duw ysbrydoledig

Felly, mae'r honiad Beiblaidd mai'r Ysgrythur yw gair ysbrydoledig Duw yn gofnod gwir a chywir o ddatguddiad Duw i ddynolryw. Mae hi'n siarad ag awdurdod Duw. Gallwn weld bod y Beibl wedi'i rannu'n ddwy ran: yr Hen Destament, sydd, fel y dywed y Llythyr at yr Hebreaid, yn dangos yr hyn a lefarodd Duw trwy'r proffwydi; a hefyd y Testament Newydd, sydd eto'n cyfeirio at Hebreaid 1,1-2 yn datgelu beth mae Duw wedi siarad â ni trwy'r Mab (trwy'r ysgrythurau apostolaidd). Felly, yn ôl geiriau'r Ysgrythurau Sanctaidd, mae aelodau teulu Duw wedi'u hadeiladu "ar sylfaen yr apostolion a'r proffwydi gyda Iesu ei hun fel y gonglfaen" (Effesiaid 2,19-un).

Beth yw gwerth yr Ysgrythur i'r credadun?

Mae'r Ysgrythur yn ein harwain at iachawdwriaeth trwy ffydd yn Iesu Grist. Mae'r Hen Destament a'r Newydd yn disgrifio gwerth yr Ysgrythur i'r credadun. "Mae eich gair yn lamp i'm traed ac yn olau i'm llwybr" yn cyhoeddi'r salmydd (Salm 119,105). Ond pa ffordd mae'r gair yn ein pwyntio ni? Mae Paul yn cymryd hyn wrth ysgrifennu at Timotheus yr efengylydd. Gadewch i ni dalu sylw manwl i'r hyn y mae ynddo 2. Timotheus 3,15 (wedi'i atgynhyrchu mewn tri chyfieithiad gwahanol o'r Beibl) yn dweud:

  • «... adnabod yr ysgrythurau [sanctaidd], a all eich cyfarwyddo mewn iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu" (Luther 1984).
  • «... gwybod yr ysgrythurau sanctaidd, a all eich gwneud chi'n ddoeth i iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu" (cyfieithiad Schlachter).
  • “Rydych chi hefyd wedi bod yn gyfarwydd â’r Ysgrythurau Sanctaidd o oedran ifanc iawn. Mae'n dangos i chi'r unig ffordd i iachawdwriaeth, ffydd yn Iesu Grist "(gobaith i bawb).

Mae'r darn allweddol hwn yn pwysleisio bod ysgrythurau'n ein tywys i iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist. Dywedodd Iesu ei hun fod yr ysgrythurau yn tystio amdano. Dywedodd, “bod yn rhaid cyflawni popeth sydd wedi ei ysgrifennu amdanaf yng nghyfraith Moses, yn y proffwydi ac yn y salmau (Luc 2)4,44). Cyfeiriodd yr ysgrythurau hyn at Grist fel y Meseia. Yn yr un bennod mae Luc yn adrodd bod Iesu wedi cwrdd â dau ddisgybl tra roedden nhw ar daith gerdded i bentref o'r enw Emmaus ac "iddo ddechrau gyda Moses a'r holl broffwydi ac egluro iddyn nhw beth a ddywedwyd amdano ym mhob un o'r ysgrythurau" (Luc 24,27).

Mewn darn arall, pan gafodd ei erlid gan yr Iddewon a oedd yn credu mai arsylwi ar y gyfraith oedd y ffordd i fywyd tragwyddol, fe wnaeth eu cywiro trwy ddweud, “Rydych chi'n chwilio'r Ysgrythurau oherwydd eich bod chi'n meddwl bod gennych chi fywyd tragwyddol ynddo; a'r hi sydd yn tystio amdanaf; ond nid ydych am ddod ataf i gael bywyd "(Ioan 5,39-un).

Mae'r Ysgrythur hefyd yn ein sancteiddio a'n harfogi

Mae'r Ysgrythur yn ein tywys i iachawdwriaeth yng Nghrist, a thrwy waith yr Ysbryd Glân rydyn ni'n cael ein sancteiddio trwy'r ysgrythurau (Ioan 17,17). Mae byw yn ôl gwirionedd yr ysgrythurau yn ein gosod ar wahân.
Esbonia Paul yn 2. Timotheus 3,16-17 nesaf:

"Oherwydd mae'r holl Ysgrythur, a gofnodwyd gan Dduw, yn ddefnyddiol ar gyfer dysgu, ceryddu, gwella, ar gyfer addysg yn y cyfiawnder bod dyn Duw yn berffaith, ar gyfer pob gwaith da."

Mae'r ysgrythurau, sy'n ein pwyntio at Grist am iachawdwriaeth, hefyd yn dysgu dysgeidiaeth Crist inni fel y gallwn dyfu ar ei ddelw ef. 2. Mae Ioan 9 yn datgan "nad oes gan bwy bynnag sy'n mynd y tu hwnt ac nad yw'n cadw at ddysgeidiaeth Crist," ac mae Paul yn mynnu ein bod ni'n cytuno i "eiriau iachus" Iesu Grist (1. Timotheus 6,3). Cadarnhaodd Iesu fod credinwyr sy'n ufuddhau i'w eiriau fel dynion doeth sy'n adeiladu eu tai ar graig (Mathew 7,24).

Felly, mae'r Ysgrythur nid yn unig yn ein gwneud ni'n ddoeth er iachawdwriaeth, ond mae'n arwain y credadun i aeddfedrwydd ysbrydol ac yn ei arfogi ar gyfer gwaith yr efengyl. Nid yw'r Beibl yn gwneud addewidion gwag yn yr holl bethau hyn. Mae'r Ysgrythurau Sanctaidd yn anffaeledig ac yn sail i'r Eglwys ym mhob mater o athrawiaeth a bywyd dwyfol.

Astudio'r Beibl - disgyblaeth Gristnogol

Mae astudio’r Beibl yn ddisgyblaeth Gristnogol sylfaenol sydd wedi’i chynrychioli’n dda yng nghyfrifon y Testament Newydd. Roedd y Bereiaid cyfiawn "yn barod i dderbyn y gair ac yn chwilio'r ysgrythurau'n ddyddiol i weld a oedd hi felly" i gadarnhau eu ffydd yng Nghrist (Actau 17,11). Roedd eunuch y Frenhines Kandake o Ethiopia yn darllen llyfr Eseia pan oedd Philip yn pregethu Iesu iddo (Actau 8,26-39). Timotheus, a oedd yn adnabod yr ysgrythurau o'i blentyndod trwy ffydd ei fam a'i nain (2. Timotheus 1,5; 3,15), ei atgoffa gan Paul i ddosbarthu gair y gwirionedd yn iawn (2. Timotheus 2,15), ac "i bregethu'r gair" (2. Timotheus 4,2).

Mae llythyr Titus yn cyfarwyddo bod pob blaenor yn "cadw gair y gwirionedd sy'n sicr" (Titus 1,9). Mae Paul yn atgoffa'r Rhufeiniaid "trwy amynedd a chysur yr Ysgrythur mae gennym obaith" (Rhufeiniaid 1 Cor5,4).

Mae'r Beibl hefyd yn ein rhybuddio i beidio â dibynnu ar ein dehongliad ein hunain o ddarnau Beiblaidd (2. Petrus 1,20) i droelli'r ysgrythurau i'n damnedigaeth ein hunain (2. Petrus 3,16), a chymryd rhan mewn dadleuon ac ymrafaelion dros ystyr geiriau a chofrestrau rhyw (Titus 3,9; 2. Timotheus 2,14.23). Nid yw gair Duw wedi'i rwymo gan ein syniadau a'n triniaethau rhagdybiedig (2. Timotheus 2,9), yn hytrach mae'n "fyw ac egnïol" ac "yn farnwr ar feddyliau a synhwyrau'r galon" (Hebreaid 4,12).

casgliad

Mae'r Beibl yn berthnasol i'r Cristion oherwydd. , ,

  • Gair Duw ysbrydoledig ydyw.
  • mae'n arwain y credadun i iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist.
  • mae'n sancteiddio'r credadun trwy waith yr Ysbryd Glân.
  • mae'n arwain y credadun i aeddfedrwydd ysbrydol.
  • mae'n arfogi credinwyr ar gyfer gwaith yr efengyl.

James Henderson