Rhodd mamolaeth

220 rhodd mamolaethMamolaeth yw un o'r gweithiau mwyaf yng nghreadigaeth Duw. Daeth hynny'n ôl i'm meddwl pan oeddwn yn meddwl yn ddiweddar am yr hyn y gallwn ei roi i'm gwraig a mam-yng-nghyfraith ar Sul y Mamau. Rwy'n hoffi cofio geiriau fy mam, a oedd yn aml yn dweud wrth fy chwiorydd a minnau pa mor hapus oedd hi i fod yn fam i ni. Byddai ein geni wedi rhoi dealltwriaeth newydd inni o gariad a mawredd Duw. Ni allwn ond deall hynny pan anwyd ein plant ein hunain. Rwy’n dal i gofio mor syfrdanol oeddwn i pan drodd poen fy ngwraig Tammy wrth eni plentyn yn llawenydd anhygoel pan allai ddal ein mab a’n merch yn fy mreichiau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rwyf wedi bod mewn parchedig ofn wrth feddwl am gariad mamau. Wrth gwrs mae gwahaniaeth i'm math o gariad a hefyd cariad ein tad rydyn ni blant wedi'i brofi'n wahanol.

Yng ngoleuni agosatrwydd a chryfder cariad mamol, nid wyf yn synnu o gwbl fod Paul wedi cynnwys mamolaeth mewn datganiadau pwysig am gyfamod Duw â bodau dynol, fel y gwnaeth mewn Galatiaid 4,22-26 (Luther 84) mae'r canlynol yn ysgrifennu:

"Oherwydd y mae'n ysgrifenedig bod gan Abraham ddau fab, un o'r forwyn law, a'r llall o'r rhydd. Ond crëwyd y forwyn law ar ôl y cnawd, sef y fenyw rydd yn rhinwedd yr addewid. Mae gan y geiriau hyn ystyr ddyfnach. Oherwydd mae'r ddwy fenyw yn golygu dwy gyfamod: un o Fynydd Sinai, sy'n esgor ar gaethiwed, hynny yw Hagar; oherwydd mae Hagar yn golygu Mynydd Sinai yn Arabia ac mae'n ddameg i Jerwsalem nawr, sy'n byw mewn caethiwed gyda'i phlant. Ond mae'r Jerwsalem sydd uchod yn rhydd; dyna ein mam. »

Fel y darllenwyd yn union, roedd gan Abraham ddau fab: Isaac oedden nhw oddi wrth ei wraig Sarah ac Ismael o'i forwyn Hagar. Ganed Ishmael yn naturiol. Yn achos Isaac, fodd bynnag, roedd angen gwyrth oherwydd addewid, gan nad oedd ei fam Sarah bellach mewn oedran magu plant. Felly diolch i ymyrraeth Duw y ganwyd Isaac. Ganwyd Jacob i Isaac (newidiwyd ei enw yn ddiweddarach i Israel) ac felly daeth Abraham, Isaac a Jacob yn hynafiaid pobl Israel. Ar y pwynt hwn mae'n bwysig nodi y gallai holl wragedd yr hiliogaeth gael plant dim ond trwy ymyrraeth goruwchnaturiol Duw. Mae'r gadwyn linach yn arwain dros genedlaethau lawer at Iesu, Mab Duw, a anwyd yn ddynol. Darllenwch yr hyn a ysgrifennodd TF Torrance amdano:

Offeryn dewisol Duw yn llaw Duw i achub y byd yw Iesu Nasareth o lin Israel - fodd bynnag, nid arf yn unig ydoedd ond Duw ei hun. Daeth ar ffurf ddynol fel gwas i’n natur fewnol gyda’i. I wella cyfyngiadau a'i annarweiniad ac adfer y cymundeb byw â Duw mewn ffordd fuddugoliaethus trwy gymod Duw â dynoliaeth.

Rydyn ni'n cydnabod Iesu yn stori Isaac. Cafodd Isaac ei eni trwy ymyrraeth goruwchnaturiol, ond mae genedigaeth Iesu oherwydd cenhedlu goruwchnaturiol. Dynodwyd Isaac yn aberth posib, ond Iesu mewn gwirionedd ac yn barod oedd y cymod a gymododd ddynolryw â Duw. Mae yna baralel hefyd rhwng Isaac a ni. Mae'r ymyrraeth goruwchnaturiol ym genedigaeth Isaac yn cyfateb â ni i'r enedigaeth newydd (goruwchnaturiol) trwy'r Ysbryd Glân. Mae hyn yn ein gwneud ni'n gyd-frodyr i Iesu (Ioan 3,3; 5). Nid ydym bellach yn blant caethiwed o dan y gyfraith, ond yn blant mabwysiedig, yn cael eu derbyn i deulu a theyrnas Dduw ac mae gennym etifeddiaeth dragwyddol yno. Mae'r gobaith hwnnw'n sicr.

Yn Galatiaid 4, mae Paul yn cymharu'r cyfamod hen a'r newydd. Fel yr ydym wedi darllen, mae'n cysylltu Hagar â phobl Israel o dan yr hen gyfamod yn Sinai a chyda'r Gyfraith Fosaig, na addawyd unrhyw aelodaeth nac etifeddiaeth deuluol yn nheyrnas Duw. Gyda'r cyfamod newydd, mae Paul yn cyfeirio'n ôl at yr addewidion gwreiddiol (gydag Abraham) y dylai Duw ddod yn Dduw Israel ac Israel yn bobl iddo, a thrwyddynt dylid bendithio pob teulu ar y ddaear. Cyflawnir yr addewidion hyn yng nghyfamod gras Duw. Cafodd Sara fab, a anwyd yn aelod uniongyrchol o'r teulu. Mae Grace yn gwneud yr un peth. Trwy ras Iesu, mae pobl yn dod yn blant mabwysiedig, yn blant i Dduw ag etifeddiaeth dragwyddol.

Yn Galatiaid 4 mae Paul yn gwahaniaethu rhwng Hagar a Sarah. Mae Hagar yn cysylltu Paul â'r hyn a oedd ar y pryd yn Jerwsalem, dinas o dan lywodraeth y Rhufeiniaid a'r gyfraith. Ar y llaw arall, mae Sarah yn sefyll am "Jerwsalem sydd uchod", mam holl blant gras Duw ag etifeddiaeth. Mae llawer mwy i'r dreftadaeth nag unrhyw ddinas. Hi yw'r "ddinas nefol (Datguddiad 21,2) y Duw byw "(Hebreaid 12,22) y daw un diwrnod i lawr i'r ddaear. Jerwsalem Nefol yw ein tref enedigol, lle mae ein gwir ddinasyddiaeth yn preswylio. Mae Paul yn galw Jerwsalem, sydd uchod, yr un rydd; hi yw ein mam (Galatiaid 4,26). Yn gysylltiedig â Christ gan yr Ysbryd Glân, rydym yn ddinasyddion rhydd ac yn cael ein derbyn gan y Tad fel Ei blant.

Diolch i Dduw am Sara, Rebekka a Lea, y tair mam llwyth ar ddechrau llinell hynafol Iesu Grist. Dewisodd Duw y mamau hyn, yn amherffaith fel yr oeddent, a hefyd Mair, mam Iesu, i anfon ei fab i'r ddaear fel bod dynol, a anfonodd yr Ysbryd Glân atom i'n gwneud yn blant i'w dad. Mae Sul y Mamau yn achlysur arbennig i ddiolch i'n Duw Trugaredd am rodd mamolaeth. Gadewch inni ddiolch iddo am ein mam, ein mam yng nghyfraith a'n gwraig ein hunain - am bob mam. Mae mamolaeth yn wirioneddol yn fynegiant o ddaioni rhyfeddol Duw sy'n rhoi bywyd.

Diolch byth am rodd mamolaeth,

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfRhodd mamolaeth