Y bydysawd

518 y bydysawdPan gyhoeddodd Albert Einstein ei ddamcaniaeth gyffredinol o berthnasedd yn 1916, newidiodd y byd gwyddoniaeth am byth. Mae un o'r darganfyddiadau mwyaf arloesol a luniodd yn ymwneud ag ehangiad parhaus y bydysawd. Mae’r ffaith ryfeddol hon nid yn unig yn ein hatgoffa o ehangder y bydysawd, ond hefyd o’r hyn a ddywedodd y Salmydd: “Oherwydd mor uchel yw’r nefoedd uwchlaw’r ddaear, y mae’n dangos trugaredd i’r rhai sy’n ei ofni. Cyn belled ag y mae’r bore o’r hwyr, y mae efe yn gosod ein camweddau oddi arnom” (Salm 103,11-un).

Ydy, mor anhygoel o real yw gras Duw oherwydd aberth ei unig Fab, ein Harglwydd Iesu. Mae ffurfiad y salmydd "Cyn belled ag y mae'r dwyrain o'r gorllewin" yn fwriadol yn ffrwydro ein dychymyg gan faint sydd hyd yn oed yn rhagori ar y bydysawd gweladwy. O ganlyniad, ni all neb ddychmygu maint ein hiachawdwriaeth yng Nghrist, yn enwedig pan ystyriwch yr hyn y mae'r cyfan yn ei olygu. Mae ein pechodau yn ein gwahanu oddi wrth Dduw. Ond newidiodd marwolaeth Crist ar y groes bopeth. Mae'r gagendor rhwng Duw a ni wedi ei gau. Yng Nghrist, cymododd Duw y byd ag ef ei hun.

Fe'n gwahoddir i ddod i'w gymdeithas Ef fel teulu, i berthynas berffaith â'r Duw Triunaidd am byth. Mae'n anfon yr Ysbryd Glân atom i'n helpu i ddod yn agos ato a gosod ein bywydau dan Ei ofal er mwyn inni ddod yn debyg i Grist.

Y tro nesaf y byddwch chi'n edrych i mewn i awyr y nos, cadwch mewn cof bod gras Duw yn fwy na holl ddimensiynau'r bydysawd a bod hyd yn oed y pellteroedd hiraf sy'n hysbys i ni yn fyr yn erbyn maint ei gariad tuag atom ni.

gan Joseph Tkach


pdfY bydysawd