Bywyd yn helaeth

458 bywyd yn helaeth"Daeth Crist i ddod â bywyd iddyn nhw - bywyd yn helaeth" (Ioan 10:10). A wnaeth Iesu addo bywyd i chi mewn digonedd o gyfoeth a ffyniant? A yw'n iawn dod â phryderon bydol gerbron Duw a'u hawlio ganddo? Pan fydd gennych chi fwy o nwyddau materol, a oes gennych chi fwy o ffydd oherwydd eu bod nhw'n fendigedig?

Dywedodd Iesu, “Gwyliwch a gwyliwch rhag pob trachwant; canys nid oes neb yn byw o gael llawer o nwyddau »(Luc 12,15). Nid yw gwerth ein bywyd yn cael ei fesur yn ôl ein cyfoeth materol. I'r gwrthwyneb, yn lle cymharu ein heiddo â'n gilydd, dylem geisio Teyrnas Dduw yn gyntaf a pheidio â phoeni am ein darpariaethau bydol (Mathew 6,31-un).

Mae Paul yn arbennig o hyddysg o ran sut i fyw bywyd llawn. Waeth a gafodd ei fychanu neu ei ganmol, a oedd ei stumog yn llawn neu'n tyfu'n wag, roedd mewn cwmni da neu'n dwyn ei ddioddefaint ar ei ben ei hun, roedd bob amser yn fodlon ac yn diolch i Dduw ym mhob sefyllfa (Philipiaid 4,11-13; Effesiaid 5,20). Mae ei fywyd yn dangos i ni ein bod ni'n cael bywyd yn helaeth waeth beth yw ein sefyllfa ariannol ac emosiynol.

Mae Iesu'n dweud wrthym y rheswm pam y daeth i'r ddaear hon. Mae'n siarad am fywyd i'r eithaf ac yn golygu bywyd yn nhragwyddoldeb. Daw’r grŵp o eiriau “hyd yr eithaf” o’r Groeg (perissos Groegaidd) ac mae’n golygu “i fynd ymhellach; mwy; y tu hwnt i bob offeren ”ac yn cyfeirio at y gair bach, anamlwg“ bywyd ”.

Mae Iesu nid yn unig yn addo bywyd yn y dyfodol yn llawn inni, ond eisoes yn ei roi inni nawr. Mae ei bresenoldeb ynom yn ychwanegu rhywbeth anfesuradwy at ein bodolaeth. Oherwydd ei fodolaeth yn ein bywydau, dim ond gwerth byw yw ein bywyd ac mae'r niferoedd yn ein cyfrif banc yn symud i'r cefndir.

Ym mhennod deg Ioan, mae'n ymwneud â'r bugail yw'r unig ffordd i'r tad. Mae'n bwysig i Iesu fod gennym berthynas dda a chadarnhaol gyda'n Tad Nefol, oherwydd mae'r berthynas hon yn sail i fywyd cwbl ddigonol. Rydym nid yn unig yn cadw bywyd tragwyddol trwy Iesu, ond gallwn eisoes adeiladu perthynas agos â Duw trwyddo.

Mae pobl yn cysylltu cyfoeth materol â chyfoeth a digonedd, ond mae Duw yn ein pwyntio at bersbectif gwahanol. Mae ei fywyd yn helaeth i ni wedi'i lenwi'n gyfoethog â chariad, llawenydd, heddwch, amynedd, caredigrwydd, caredigrwydd, ffydd, addfwynder, hunanreolaeth, tosturi, gostyngeiddrwydd, gwyleidd-dra, cryfder cymeriad, doethineb, brwdfrydedd, urddas, optimistiaeth, hunanhyder, gonestrwydd ac uwch i gyd â pherthynas fyw ag ef. Nid ydyn nhw'n cael digon o fywyd trwy gyfoeth materol, ond mae'n cael ei roi iddyn nhw gan Dduw os ydyn ni'n gadael iddyn nhw roi anrhegion iddyn nhw. Po fwyaf y byddwch chi'n agor eich calon i Dduw, y cyfoethocaf y daw'ch bywyd.

gan Barbara Dahlgren


pdfBywyd yn helaeth