Perthynas wedi torri

564 perthynas wedi torriUn o'r problemau mwyaf yng nghymdeithas y Gorllewin yw perthnasoedd sydd wedi torri - cyfeillgarwch sydd wedi mynd yn ddig, addewidion na chawsant eu cadw, a gobeithion siomedig. Mae llawer wedi ysgaru neu wedi profi ysgariad fel plentyn. Rydym wedi profi poen a chythrwfl mewn byd ansefydlog. Roedd yn rhaid i ni ddysgu, nid yw awdurdodau a swyddfeydd bob amser yn ddibynadwy ac yn y bôn mae pobl yn gofalu amdanynt eu hunain yn unig.

Mae llawer ohonom yn teimlo ar goll mewn byd mor rhyfedd. Nid ydym yn gwybod o ble rydyn ni'n dod, i ble rydyn ni nawr, i ble rydyn ni'n mynd, sut i gyrraedd yno, nac i ble rydyn ni'n perthyn mewn gwirionedd. Rydyn ni'n ceisio llywio peryglon bywyd orau ag y gallwn, fel cerdded trwy gae mwynglawdd, peidio â dangos y boen rydyn ni'n ei deimlo a pheidio â gwybod a yw ein hymdrechion a'n bywydau yn werth chweil.

Rydyn ni'n teimlo'n unig iawn ac yn ceisio amddiffyn ein hunain. Rydym yn petruso ymrwymo ein hunain i unrhyw beth a chredu bod yn rhaid i ddyn ddioddef oherwydd bod Duw yn ddig. Nid yw'r syniad o Dduw yn gwneud unrhyw synnwyr yn y byd sydd ohoni - dim ond mater o farn yw da a drwg, mae pechod yn syniad hen ffasiwn ac mae teimladau o euogrwydd yn faeth i seiciatryddion.

Mae pobl yn darllen am Iesu yn y Beibl ac yn dod i’r casgliad ei fod yn byw bywyd goruwchnaturiol, yn iacháu pobl dim ond trwy eu cyffwrdd, gwneud bara allan o unman, cerdded ar ddŵr, ei amgylchynu gan angylion amddiffynnol a gwella niwed corfforol yn hudol. . Nid oes a wnelo o gwbl â byd heddiw. Yn yr un modd, ymddengys bod stori croeshoeliad Iesu ar wahân i broblemau bywyd heddiw. Mae ei atgyfodiad yn newyddion da iddo, ond pam ddylwn i feddwl ei fod yn newyddion da i mi?

Profodd Iesu’r byd

Y boen rydyn ni'n ei deimlo mewn byd dieithr yw'r union fath o boen mae Iesu'n ei wybod. Cafodd ei fradychu gan gusan i un o'i ddisgyblion agosaf a'i gam-drin gan yr awdurdodau. Roedd Iesu’n gwybod sut brofiad oedd cael eich twyllo un diwrnod a gwawdio’r nesaf. Llofruddiwyd cefnder Iesu, Ioan Fedyddiwr, gan reolwr a benodwyd gan y Rhufeiniaid oherwydd bod Ioan wedi datgelu diffygion moesol y rheolwr. Roedd Iesu’n gwybod y byddai hefyd yn cael ei ladd oherwydd ei fod yn cwestiynu dysgeidiaeth a statws arweinwyr crefyddol yr Iddewon. Roedd Iesu’n gwybod y byddai pobl yn ei gasáu am ddim rheswm a byddai ffrindiau’n troi yn ei erbyn. Mae'r math hwnnw o berson sy'n aros yn driw i ni hyd yn oed pan rydyn ni'n atgas yn ffrind go iawn, i'r gwrthwyneb i fradwr.

Rydyn ni fel pobl sydd wedi cwympo i afon rewllyd ac yn methu nofio. Iesu yw'r boi sy'n neidio i'r dŵr oer i'n helpu ni. Mae'n gwybod y gwnawn ein gorau i gydio ynddo. Ond yn ein hymdrech daer i godi ein pennau i fyny, rydyn ni'n ei wthio i lawr i'r dŵr.

Gwnaeth Iesu hyn drosom yn wirfoddol i ddangos ffordd well inni. Efallai y gallwn ymddiried yn y dyn hwn, Iesu - gan ei fod yn barod i roi ei fywyd drosom pan oeddem yn elynion iddo, faint mwy y gallwn ymddiried ynddo pan ydym yn ffrindiau iddo?

Ein ffordd o fyw

Gall Iesu ddweud rhywbeth wrthym am fywyd, o ble y daethom ac i ble'r ydym yn mynd, a sut y dylem gyrraedd yno. Fe all ddweud rhywbeth wrthym am y peryglon ym maes perthnasoedd rydyn ni'n eu galw'n fywyd. Nid oes raid i ni ymddiried yn fawr ynddo - dim ond ychydig y gallwn roi cynnig arno i weld a yw'n gweithio. Os gwnawn hynny, byddwn yn tyfu yn ein hymddiriedaeth. Mewn gwirionedd, rwy'n credu y byddwn yn darganfod ei fod Ef bob amser yn iawn.

Fel rheol, nid ydym eisiau ffrindiau sydd bob amser yn iawn. Mae'n annifyr. Nid Iesu yw'r math o berson sydd bob amser yn dweud, "Dywedais wrthych". Mae'n neidio i'r dŵr, yn gwrthsefyll ein hymdrechion i'w foddi, yn ein llusgo i lan yr afon ac yn gadael inni ddal ein gwynt. A gadewch i ni fynd nes ein bod ni'n gwneud rhywbeth o'i le eto a chwympo i'r afon. Yn olaf, rydyn ni'n dysgu gofyn iddo ble mae'r peryglon baglu a ble mae'r rhew tenau fel nad oes raid i ni gael ein hachub mor aml.

Mae Iesu'n amyneddgar. Mae'n gwneud inni wneud camgymeriadau a hyd yn oed yn gwneud inni ddioddef o'r camgymeriadau hynny. Mae'n gadael inni ddysgu - ond nid yw byth yn rhedeg i ffwrdd. Efallai nad ydym yn siŵr ei fod yn bodoli, ond gallwn fod yn sicr bod amynedd a maddeuant yn gweithio’n llawer gwell na dicter a dieithrio o ran perthnasoedd. Nid yw Iesu yn trafferthu gan ein amheuon a'n drwgdybiaeth. Mae'n deall pam ein bod ni'n amharod i ymddiried.

Mae Iesu'n siarad am hwyl, llawenydd, cyflawniad personol go iawn a pharhaol nad yw'n pylu, pobl sydd wir yn eich caru chi, hyd yn oed os ydyn nhw'n gwybod sut beth ydych chi. Fe'n crëwyd ar gyfer perthnasoedd, dyna pam rydyn ni eu heisiau gymaint a dyna mae Iesu'n ei gynnig i ni. Mae am inni ddod ato o'r diwedd a derbyn ei wahoddiad am ddim i barti hapus, hamddenol.

Arweiniad dwyfol

Mae gennym fywyd o'n blaenau sy'n werth byw amdano. Dyna pam y gwnaeth Iesu ddioddef poen y byd hwn yn barod i ddangos byd gwell inni. Mae fel pe baem ar daith gerdded anialwch ddiddiwedd ac nid ydym yn gwybod pa ffordd i'w chymryd. Mae Iesu’n gadael cysur a diogelwch Ei baradwys ogoneddus i wrthsefyll y stormydd tywod a dangos i ni, os ydym ni ddim ond yn newid cyfeiriad a’i ddilyn, y bydd yn rhoi popeth yr oeddem ei eisiau inni.
Mae Iesu hefyd yn dweud wrthym ni lle rydyn ni. Nid ydym ym mharadwys! Mae bywyd yn brifo. Rydyn ni'n gwybod hyn ac mae'n ei wybod hefyd. Fe'i profodd. Dyna pam ei fod am ein cael ni allan o'r anhrefn hwn a'n galluogi i fyw bywyd toreithiog y mae wedi'i fwriadu ar ein cyfer o'r dechrau.

Mae cysylltiadau teuluol a chyfeillgarwch yn ddau o'r perthnasoedd hapusaf a boddhaus mewn bywyd pan fyddant yn gweithio'n dda - ond yn anffodus nid ydynt bob amser yn gweithio'n dda a dyna un o'n problemau mwyaf mewn bywyd.

Mae yna ffyrdd sy'n achosi poen ac mae yna ffyrdd sy'n hyrwyddo pleser a llawenydd. Weithiau rydyn ni'n ceisio osgoi poen a llawenydd. Felly mae angen arweiniad arnom wrth ymladd ein ffordd trwy'r anialwch heb olrhain. Arhoswch eiliad - mae yna rai olion - olion Iesu sy'n dangos ffordd wahanol o fyw. Fe gawn ni lle mae e os ydyn ni'n dilyn ei draciau.

Mae'r Creawdwr eisiau perthynas â ni, cyfeillgarwch cariad a llawenydd, ond rydyn ni'n absennol ac yn ofnus. Fe wnaethon ni fradychu ein crëwr, cuddio a gwrthod bod gydag ef. Ni wnaethom agor y llythyrau a anfonodd. Felly daeth Duw yn y cnawd, yn Iesu, i'n byd i ddweud wrthym nad oes angen i ni ofni. Fe faddeuodd i ni, fe baratôdd rywbeth gwell i ni, mae am i ni fynd yn ôl i'w gartref, lle mae'n teimlo'n ddiogel.

Lladdwyd cludwr y neges, ond nid yw hyn yn gwneud i'w neges ddiflannu. Mae Iesu bob amser yn cynnig cyfeillgarwch a maddeuant inni. Mae'n fyw ac nid yn unig yn cynnig inni ddangos y ffordd i ni, ond hefyd i deithio gyda ni a'n pysgota allan o'r dŵr rhewllyd os ydym yn syrthio iddo. Bydd yn mynd gyda ni trwy drwchus a thenau. Mae'n pryderu am ein lles a'n claf hyd y diwedd. Gallwn ddibynnu arno, hyd yn oed os yw pawb arall yn ein siomi.

Newyddion da

Gyda ffrind fel Iesu, nid oes angen i chi ofni'ch gelynion. Mae ganddo'r holl nerth a phwer yn y bydysawd. Mae'n dal i wahodd pawb i'w blaid. Mae Iesu'n bersonol yn eich gwahodd i'w blaid ar ei draul ym mharadwys. Aeth allan o'i ffordd i ddod â'r gwahoddiad i chi. Lladdwyd ef am ei drafferth, ond nid yw hynny'n ei rwystro rhag eich caru. Beth amdanoch chi Efallai nad ydych eto'n barod i gredu y gall rhywun fod mor deyrngar. Mae'n deall bod eich profiad yn eich gwneud chi'n eithaf amheugar ynghylch esboniadau o'r fath. Gallwch chi ymddiried yn Iesu! Rhowch gynnig arni'ch hun. Ewch i mewn i'w gwch. Gallwch chi neidio allan yn nes ymlaen os ydych chi eisiau, ond rwy'n credu y byddwch chi am aros ac ar ryw adeg byddwch chi'n dechrau rhwyfo'ch hun i wahodd pobl sy'n boddi i fynd ar y cwch.

gan Michael Morrison