Heddwch ar Ddydd y Mamau

441 heddwch ar ddydd y famDaeth dyn ifanc at Iesu gyda’r cwestiwn: «Athro, pa ddaioni y mae’n rhaid i mi ei wneud i gael bywyd tragwyddol? Anrhydeddwch eich tad a'ch mam a charwch eich cyd-ddyn wrth i chi garu'ch hun ”(Mathew 19,16 a 19 Gobaith i Bawb).

I'r mwyafrif ohonom, mae Sul y Mamau yn gyfle i ddathlu'r cariad rhwng rhiant a'u plant, ond i Deborah Cotton, Sul y Mamau fydd stori math arbennig o gariad bob amser. Mae Deborah yn newyddiadurwr ac yn eiriolwr hirhoedlog dros drais a chymorth cymdeithasol. Treuliodd flynyddoedd o'i gyrfa yn helpu pobl mewn ardaloedd difreintiedig yn ei hanwylyd New Orleans. Newidiodd popeth ar Sul y Mamau yn 2013: roedd hi'n un o 20 o bobl a anafwyd mewn sesiwn saethu allan yn ystod gorymdaith. Pan agorodd dau aelod o’r gang dân yn y dorf o wylwyr diniwed, cafodd Deborah ei daro yn ei stumog; gwnaeth y bwled ddifrodi nifer o'i horganau hanfodol.

Goroesodd ddeg ar hugain o feddygfeydd, ond bydd yn gwisgo creithiau am byth; nodyn atgoffa o gost uchel eu gwasanaeth i'r gymuned. Beth fyddai Sul y Mamau yn ei olygu iddi nawr? Roedd hi'n wynebu'r dewis o ail-fyw'r cof ofnadwy y diwrnod hwnnw a'r boen sy'n gysylltiedig ag ef, neu o drawsnewid ei thrasiedi yn rhywbeth positif trwy faddeuant a chariad. Dewisodd Deborah ffordd cariad. Fe gyrhaeddodd hi allan am y dyn a'i saethodd ac ymweld ag ef yn y carchar. Roedd hi eisiau clywed ei stori a deall pam ei fod yn ymddwyn mor erchyll. Ers ei hymweliad cyntaf, mae Deborah wedi helpu'r saethwr i newid ei fywyd a chanolbwyntio ar ei newid ysbrydol yn y berthynas â Duw.

Pan glywais am y stori anhygoel hon, ni allwn helpu ond meddwl am gariad ein Gwaredwr ein hunain sy'n newid bywyd. Fel Deborah, mae hefyd yn dwyn creithiau cariad, atgof atgoffa tragwyddol o gost uchel ei waith i achub dynoliaeth. Mae'r proffwyd Eseia yn ein hatgoffa: «Cafodd ei dyllu oherwydd ein pechodau. Cafodd ei gosbi am ein pechodau - a ninnau? Rydyn ni nawr mewn heddwch â Duw! Trwy ei glwyfau rydyn ni'n cael ein hiacháu »(Eseia 53,5 Gobaith i bawb).

A'r peth anhygoel? Gwnaeth Iesu hyn yn wirfoddol. Cyn iddo farw, roedd yn gwybod y boen y byddai'n ei ddioddef. Yn lle troi cefn, cymerodd Mab Duw dibechod yr holl gostau o'i wirfodd i gondemnio ac i adbrynu holl bechod dynoliaeth, i'w gymodi â Duw, a'n rhyddhau rhag marwolaeth dragwyddol ddrwg. Gofynnodd i'w dad faddau i'r dynion a'i croeshoeliodd! Nid yw ei gariad yn gwybod unrhyw derfynau! Mae'n galonogol gweld sut mae arwyddion cymodi a thrawsnewid cariad yn lledaenu trwy'r byd heddiw trwy bobl fel Deborah. Dewisodd gariad yn lle barn, maddeuant yn lle dial. Ar Sul y Mamau sydd i ddod, gallwn ni i gyd gael ein hysbrydoli gan ei hesiampl: roedd hi'n dibynnu ar Iesu Grist, ei ddilyn, rhedeg allan i wneud yr un peth ag y gwnaeth i garu.

gan Joseph Tkach


pdfHeddwch ar Ddydd y Mamau