Iesu: Y glanhawr

Nid yw glanhau allanol yn newid ein calon! Efallai y bydd pobl yn meddwl ddwywaith am odinebu, ond byddent yn cael eu brawychu wrth feddwl am beidio â chymryd bath wedyn. Mae dwyn yn fater bach, ond maent yn siomedig pan fydd ci yn eu llyfu. Mae ganddyn nhw reolau ar sut i chwythu'ch trwyn, sut i lanhau'ch hun, pa anifeiliaid i'w hosgoi, a defodau i adfer eu derbyn. Mae diwylliant yn dysgu bod rhai pethau yn emosiynol sarhaus - ffiaidd - ac nid yw'n hawdd dweud wrth y bobl hyn eu bod yn ddiniwed.

Mae purdeb Iesu yn heintus

Mae gan y Beibl lawer iawn i'w ddweud am burdeb defodol. Gall defodau allanol wneud pobl yn allanol yn lân, fel rydyn ni'n ei wneud yn Hebreaid 9,13 darllen, ond dim ond Iesu all ein glanhau y tu mewn. Er mwyn ei ddelweddu, dychmygwch ystafell dywyll. Rhowch olau i mewn yno a bydd yr ystafell gyfan wedi'i llenwi â golau - "iachâd" o'i dywyllwch. Yn yr un modd, daw Duw i mewn i gnawd dynol ar ffurf Iesu i'n puro ni o'r tu mewn. Yn gyffredinol, ystyrir aflanrwydd defodol yn heintus - os cyffyrddwch â rhywun sy'n aflan, byddwch yn aflan hefyd. Ond i Iesu fe weithiodd i'r cyfeiriad arall: Roedd ei burdeb yn heintus, yn yr un modd ag yr oedd goleuni yn gwthio tywyllwch yn ôl. Gallai Iesu gyffwrdd â gwahangleifion ac yn lle cael eu heintio ganddyn nhw, fe wnaeth eu hiacháu a'u glanhau. Mae'n gwneud yr un peth i ni - mae'n dileu'r budreddi defodol a moesol o'n bywydau. Pan mae Iesu'n cyffwrdd â ni, rydyn ni'n lân yn foesol ac yn ddefodol am byth. Mae bedydd yn ddefod sy'n symbol o'r ffaith hon - mae'n ddefod sy'n digwydd unwaith mewn oes.

Newydd yng Nghrist

Mewn diwylliant sy'n canolbwyntio ar amhuredd defodol, mae'n anobeithiol na all pobl ddatrys eu problemau. Onid yw hynny hefyd yn berthnasol i ddiwylliant sy'n canolbwyntio ar wneud bywyd yn werth chweil trwy fateroliaeth ac ymdrechion hunanol? Dim ond trwy ras y gellir achub pobl ym mhob diwylliant - gras Duw trwy anfon ei Fab i wrthweithio llygredd â glanedydd hollalluog ac i ddod â gwir gyflawniad inni trwy nerth Ei gariad. Gallwn arwain pobl at y Gwaredwr sy'n eu glanhau ac yn eu caru. Mae wedi goresgyn marwolaeth ei hun, y modd sy'n achosi'r adfail mwyaf. Cododd a choroni bywyd dynol gydag ystyr a heddwch tragwyddol.

  • I bobl sy'n teimlo'n fudr, mae Iesu'n cynnig glanhau.
  • Mae'n cynnig anrhydedd i bobl sy'n teimlo cywilydd.
  • Mae'n cynnig maddeuant i bobl sy'n teimlo bod ganddyn nhw ddyled i'w thalu. Mae'n cynnig cymod i bobl sy'n teimlo'n ddieithrio.
  • I bobl sy'n teimlo'n gaeth, mae'n cynnig rhyddid.
  • I'r rhai sy'n teimlo nad ydyn nhw'n perthyn, mae'n cynnig mabwysiadu i'w deulu parhaol.
  • I'r rhai sy'n teimlo'n flinedig, mae'n cynnig gorffwys.
  • I'r rhai sy'n poeni, mae'n cynnig heddwch.

Mae defodau yn cynnig yr angen am ailadrodd cyson yn unig. Nid yw materoliaeth ond yn cynnig yr awydd cryf am fwy. Ydych chi'n adnabod rhywun sydd angen Crist? A oes unrhyw beth y gallwch ei wneud amdano? Mae hyn yn rhywbeth i feddwl amdano.

gan Joseph Tkach


pdfIesu: Y glanhawr