Peiriant ateb

608 ateb yr alwadPan ddechreuais gymryd meddyginiaeth ar gyfer cyflwr croen ysgafn, dywedwyd wrthyf nad oedd tri o bob deg claf wedi ymateb i'r cyffur. Ni feddyliais erioed y gellid cymryd cyffur yn ofer ac roeddwn yn gobeithio bod yn un o'r saith lwcus. Byddai'n well gennyf pe na bai'r meddyg erioed wedi ei egluro imi oherwydd ei fod yn fy mhoeni y gallwn wastraffu fy amser ac arian ac y byddwn yn peryglu sgîl-effeithiau annymunol. Ar ddiwedd fy ail fis o driniaeth, dywedodd y meddyg â gwên: Rydych chi'n ymatebydd! Mewn meddygaeth, mae ymatebydd yn glaf sy'n ymateb i gyffur yn ôl y disgwyl. Fe weithiodd, roeddwn yn rhyddhad ac yn hapus yn ei gylch.

Gellir cymhwyso egwyddor rhyngweithio cyffuriau a chleifion hefyd i'n perthynas â'n cyd-fodau dynol. Os nad yw fy ngŵr yn ateb fy nghwestiwn ac yn parhau i ddarllen yn ei bapur newydd, mae fel y cyffur nad yw'n sbarduno ymateb.
Mae egwyddor achos ac effaith hefyd yn weladwy gyda Duw y Creawdwr a'i greadigaeth. Datgelwyd y rhyngweithio, gweithred ddwyochrog gan Dduw â dynolryw, mewn gwahanol ffyrdd yn yr Hen Destament. Roedd pobl yn aml yn ymateb gydag ofn, weithiau gydag ufudd-dod ac yn bennaf ag anufudd-dod. Datgelodd Duw ei hun ym mherson Iesu yn y Testament Newydd. Atebodd yr arweinwyr crefyddol gydag anghrediniaeth ac roeddent am iddo gael ei ladd oherwydd ei fod yn bygwth eu statws.

Sut ddylai Duw ymateb i'r ymateb hwn? Cyn sefydlu'r byd, roedd Duw wedi paratoi cynllun iachawdwriaeth i ni fodau dynol. Mae'n ein caru ni pan oeddem ni'n bechaduriaid ac yn elynion. Mae'n ein cyrraedd hyd yn oed pan nad ydym am gael ein cyrraedd. Mae ei gariad yn ddiamod a byth yn stopio.
Mae’r Apostol Paul yn dangos cariad Duw yn rhyngweithio â ni. Dywedodd Iesu, “Dyma fy ngorchymyn i, i garu eich gilydd fel yr wyf fi yn eich caru chi” (Ioan 15,12). Sut dylen ni ymateb i’r cariad perffaith hwn?

Mae gennym ni ddewisiadau ynghylch sut i ymateb i'r Ysbryd Glân bob dydd ai peidio. Y broblem yw, weithiau rydyn ni'n ymateb yn dda ac weithiau dydyn ni ddim. Ond o ran ein perthynas â Duw, mae un peth na ddylem byth ei anghofio – Iesu yw’r atebwr perffaith. Mae'n ateb hyd yn oed pan fo ein hatebion yn wan. Dyna pam yr ysgrifennodd Paul: “Oherwydd ynddo y datguddir cyfiawnder Duw, yr hwn sydd o ffydd i ffydd; fel y mae yn ysgrifenedig, Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd” (Rhufeiniaid 1,17).

Ffydd yw'r ymateb i gariad Duw, sef person, Iesu Grist. “Efelychwch gan hynny Dduw fel plant annwyl, a rhodiwch mewn cariad, yn union fel y carodd Crist ninnau hefyd, ac a’i rhoddodd ei hun drosom ni yn anrheg ac yn aberth i Dduw yn arogl peraidd” (Effesiaid 5,1-un).
Iesu yw'r "feddyginiaeth" rydyn ni'n ei chymryd i ddelio â phroblem pechod. Mae wedi cymodi pawb â Duw trwy ei dywallt gwaed a'i farwolaeth. Felly, nid oes raid i chi ofyn i chi'ch hun a ydych chi'n un o'r tri neu saith nad ydyn nhw'n ateb, ond gallwch chi fod yn sicr bod Iesu yn ymatebwyr yn Iesu.

gan Tammy Tkach