Ein gwir werth

505 ein gwir werth

Trwy ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad, rhoddodd Iesu werth i ddynoliaeth sydd o bell ffordd yn fwy nag unrhyw beth y gallem fyth ei weithio allan, ei haeddu neu hyd yn oed ei ddychmygu. Disgrifiodd yr apostol Paul fel a ganlyn: «Ydw, rwy’n dal i ystyried bod y cyfan yn niweidiol i wybodaeth afieithus Crist Iesu fy Arglwydd. Er ei fwyn mae hyn i gyd wedi cael ei niweidio i mi, ac rwy’n ei ystyried yn budreddi, er mwyn imi ennill Crist »(Philipiaid 3,8). Roedd Paul yn gwybod bod perthynas fyw, ddwfn â Duw trwy Grist o werth anfeidrol - amhrisiadwy - o’i chymharu ag unrhyw beth y gallai ffynhonnell sy’n prinhau ei gynnig erioed. Daeth i'r casgliad hwn yn edrych ar ei dreftadaeth ysbrydol ei hun, heb os yn cofio geiriau Salm 8: "Beth yw dyn y dylech ei gofio ef a phlentyn dyn yr ydych yn gofalu amdano?" (Salm 8,5).

Ydych chi erioed wedi meddwl pam y daeth Duw ym mherson Iesu fel y gwnaeth? Oni allai fod wedi dod gyda lluoedd nefol a allai fod wedi dangos ei nerth a'i ogoniant? Oni allai fod wedi dod fel anifail siarad neu fel uwch arwr o gomics Marvel? Ond fel y gwyddom, daeth Iesu yn y ffordd fwyaf gostyngedig - fel baban diymadferth. Ei gynllun oedd cael ei ladd yn erchyll. Ni allaf helpu ond cael fy annog i feddwl am y gwir anhygoel nad oes ei angen arnom, ond daeth beth bynnag. Nid oes gennym unrhyw beth y gallwn ei roi iddo heblaw anrhydedd, cariad a diolchgarwch.

Gan nad yw Duw ein hangen ni, mae cwestiwn ein gwerth yn codi. O safbwynt cwbl faterol, prin yw'r gwerth sydd gennym. Mae gwerth y cemegau sy'n rhan o'n cyrff oddeutu CHF 140. Pe byddem yn gwerthu'r mêr esgyrn, ein DNA ac organau ein corff, gallai'r pris godi i ychydig filiynau o ffranc. Ond ni ellir cymharu'r pris hwn â'n gwir werth. Fel creaduriaid newydd yn Iesu, rydyn ni'n amhrisiadwy. Iesu yw ffynhonnell y gwerth hwn - gwerth bywyd sy'n cael ei fyw mewn perthynas â Duw. Galwodd y Duw Triune ni allan o unman fel y gallem fyw gydag ef mewn perthynas berffaith, sanctaidd a chariadus am byth. Mae'r berthynas hon yn undod a chymuned lle rydyn ni'n derbyn popeth y mae Duw yn ei roi inni yn rhydd ac yn hapus. Yn gyfnewid, rydym yn ymddiried iddo bopeth yr ydym ac sydd gennym.

Mae meddylwyr Cristnogol wedi mynegi gogoniant y berthynas gariad hon mewn sawl ffordd wahanol dros y canrifoedd. Dywedodd Awstin: «Rydych wedi gwneud eich eiddo inni. Mae ein calon yn aflonydd nes ei bod yn gorffwys ynoch chi ». Dywedodd y gwyddonydd a’r athronydd o Ffrainc Blaise Pascal: «Mae gwacter yng nghalon pob bod dynol na all Duw ei hun ond ei lenwi». Dywedodd CS Lewis: "Ni fyddai unrhyw un sydd wedi profi'r llawenydd o adnabod Duw byth eisiau eu masnachu am lwc y byd." Dywedodd hefyd ein bod ni'n bodau dynol i "ofyn am Dduw".

Creodd Duw bopeth (gan gynnwys ni fodau dynol) oherwydd "cariad yw Duw", fel y gwnaeth yr apostol Ioan ei roi (1. Johannes 4,8). Cariad Duw yw'r realiti goruchaf - sylfaen yr holl realiti a grëwyd. Mae ei gariad o werth anfeidrol fawr a'i gariad achubol a thrawsnewidiol y mae'n dod ag ef atom ni ac sy'n gyfystyr â'n gwir werth.

Peidiwn byth â cholli golwg ar realiti cariad Duw tuag atom yn fodau dynol. Os ydym mewn poen, yn gorfforol neu'n emosiynol, dylem gofio bod Duw yn ein caru ac y byddwn yn cael gwared ar bob poen yn ôl Ei amserlen. Pan fydd gennym alar, colled a galar, dylem gofio bod Duw yn ein caru ac y bydd un diwrnod yn sychu pob dagrau.

Pan oedd fy mhlant yn ifanc, fe ofynnon nhw imi pam rydw i'n eu caru. Nid fy ateb oedd eu bod yn blant hyfryd a oedd yn edrych yn dda (beth oeddent ac sy'n dal i fod). Nid eu bod yn fyfyrwyr rhagorol (a oedd yn wir). Yn lle, fy ateb oedd: "Rwy'n dy garu di oherwydd mai ti yw fy mhlant!" Mae'n mynd at galon pam mae Duw yn ein caru ni: "Rydyn ni'n perthyn iddo ac mae hynny'n ein gwneud ni'n fwy gwerthfawr nag y gallen ni hyd yn oed ei ddychmygu." Ni ddylem byth anghofio hynny!

Gorfoleddwn yn ein gwir werth fel anwylyd Duw.

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE