Y barnwr nefol

206 y barnwr nefolPan ddeallwn ein bod yn byw, yn gwehyddu ac yn Grist, yn yr Un a greodd bob peth ac a achubodd bob peth ac sy'n ein caru'n ddiamod (Actau 12,32; Colosiaid 1,19-20; John 3,16-17), gallwn roi pob ofn a phryder am "lle rydyn ni gyda Duw" o'r neilltu a dechrau gorffwys yn sicrwydd Ei gariad a'i bŵer cyfarwyddo yn ein bywydau. Mae'r efengyl yn newyddion da, ac mewn gwirionedd mae'n newyddion da nid yn unig i'r ychydig ond i bawb, fel yr ydym ni ynddo 1. Johannes 2,2 darllen.

Mae'n drist ond yn wir bod llawer o Gristnogion sy'n credu yn ofni'r dyfarniad terfynol. Efallai chi hefyd. Wedi'r cyfan, os ydym yn onest â ni'n hunain, rydym i gyd yn gwybod nad ydym yn ddigon o gyfiawnder perffaith Duw mewn sawl ffordd. Ond y peth pwysicaf y mae'n rhaid i ni ei gofio am y llys yw hunaniaeth y barnwr. Y barnwr llywyddu yn y dyfarniad terfynol yw neb llai nag Iesu Grist, ein Gwaredwr!

Fel y gwyddoch, mae gan Lyfr y Datguddiad lawer i'w ddweud am y Farn Olaf, ac efallai y bydd peth ohono'n swnio'n ddychrynllyd wrth feddwl am ein pechodau. Ond mae gan y datguddiad lawer i'w ddweud am y barnwr. Mae hi'n ei alw'n un "sy'n ein caru ni ac yn ein rhyddhau ni o'n pechodau trwy ei waed". Mae Iesu yn farnwr sy'n caru'r pechaduriaid y mae'n eu barnu cymaint nes iddo farw drostyn nhw a sefyll i mewn drostyn nhw yn eu lle ac drostyn nhw! Yn fwy na hynny, fe gododd oddi wrth y meirw drosti a dod â hi i fywyd a phresenoldeb y Tad, sy'n ei charu gymaint â Iesu. Mae hyn yn ein llenwi â rhyddhad a llawenydd. Gan mai Iesu ei hun yw'r barnwr, nid oes unrhyw reswm inni ofni barn.

Mae Duw yn caru pechaduriaid, gan gynnwys chi, cymaint nes i'r Tad anfon y Mab i sefyll dros achos dynion a thynnu pawb, gan gynnwys chi, ato.2,32) trwy drawsnewid ein meddyliau a'n calonnau trwy'r Ysbryd Glân. Nid yw Duw yn ceisio dod o hyd i bethau ynoch chi sy'n anghywir i'ch cadw chi allan o'i deyrnas. Na, mae o wir eisiau chi yn ei deyrnas ac ni fydd byth yn stopio eich tynnu chi i'r cyfeiriad hwnnw.

Sylwch ar sut mae Iesu'n diffinio bywyd tragwyddol yn y darn hwn yn Efengyl Ioan: "Dyma fywyd tragwyddol, eu bod nhw'n eich adnabod chi, pwy ydych chi yw'r unig wir Dduw ac yr ydych chi wedi'i anfon, Iesu Grist" (Ioan 17,3). Nid yw'n anodd nac yn gymhleth adnabod Iesu. Nid oes unrhyw ystumiau llaw cyfrinachol i'w dehongli na phosau i'w datrys. Dywedodd Iesu yn syml: "Dewch ataf fi, bob un ohonoch sy'n drafferthus ac yn faich, a byddaf yn eich adnewyddu" (Mathew 11,28).

Mae'n ymwneud â ni yn unig yn troi ato. Gwnaeth beth bynnag sydd ei angen i'ch gwneud chi'n deilwng. Mae eisoes wedi maddau i chi am eich holl bechodau. Fel yr ysgrifennodd yr apostol Paul: "Mae Duw yn dangos ei gariad tuag atom yn yr ystyr bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid" (Rhufeiniaid 5,8). Nid yw Duw yn aros nes ein bod yn ddigon da i faddau i ni a'n gwneud ni'n blant ei hun - Mae ganddo eisoes.

Pan fyddwn ni'n troi at Dduw ac yn ymddiried yn Iesu Grist, rydyn ni'n mynd i mewn i fywyd newydd. Mae'r Ysbryd Glân yn trigo ynom ni ac yn dechrau crafu haen drwchus ein pechadurusrwydd - arferion pechadurus, agweddau a ffyrdd o feddwl - gan ein trawsnewid o'r tu mewn i ddelwedd Crist.

Gall fod yn boenus ar brydiau, ond mae hefyd yn rhyddhaol ac yn adfywiol. O ganlyniad rydym yn tyfu mewn ffydd ac yn dod i adnabod a charu ein Gwaredwr fwy a mwy. A pho fwyaf y gwyddom am ein Gwaredwr, sydd hefyd yn farnwr arnom, y lleiaf yr ydym yn ofni'r llys. Os ydym yn adnabod Iesu, rydym yn ymddiried yn Iesu a gallwn orffwys yn gwbl hyderus am ein hiachawdwriaeth. Nid yw'n ymwneud â pha mor dda ydyn ni; nid dyna oedd y pwynt erioed. Mae bob amser wedi ymwneud â pha mor dda ydyw. Mae hyn yn newyddion da - y newyddion gorau y gall unrhyw un ei glywed!

gan Joseph Tkach


pdfY barnwr nefol