Chwilio am heddwch mewnol

494 yn edrych am heddwch mewnolRhaid imi gyfaddef fy mod weithiau'n cael amser caled yn dod o hyd i heddwch. Nid wyf yn siarad yn awr am "heddwch sy'n mynd ymhell y tu hwnt i ddeall" (Philipiaid 4,7 cyfieithiad Genefa Newydd). Pan fyddaf yn meddwl am y fath heddwch, rwy'n darlunio Duw plentyn yn gysur yng nghanol ystorm gynddeiriog. Rwy'n meddwl am dreialon caled lle mae cyhyrau ffydd yn cael eu hyfforddi i'r pwynt lle mae endorffinau "heddwch" yn cychwyn. Rwy'n meddwl am argyfyngau sy'n newid ein persbectif ac yn ein gorfodi i ail-werthuso a bod yn ddiolchgar am y pethau pwysicaf mewn bywyd. Pan fydd digwyddiadau o'r fath yn digwydd, gwn nad oes gennyf unrhyw reolaeth dros sut y maent yn troi allan. Er eu bod yn cynhyrfu eich calon, mae'n well gadael pethau o'r fath i Dduw.

Rwy’n siarad am heddwch “bob dydd”, y gallai rhai ei alw’n dawelwch meddwl neu’n heddwch mewnol. Fel y dywedodd yr athronydd enwog Anonymus unwaith: «Nid y mynyddoedd o'ch blaen sy'n eich poeni. Mae'n graen y tywod yn eich esgid ». Dyma rai o'm grawn o dywod: meddyliau pryderus sy'n fy llethu, yn poeni heb fod â rheswm i feddwl y gwaethaf yn hytrach na'r gorau o bobl eraill i droi mosgito yn eliffant; colli fy nghyfeiriadedd, rwy'n cynhyrfu oherwydd nid yw rhywbeth yn addas i mi. Rwyf am daro pobl sy'n ddidostur, yn ddi-tact neu'n annifyr.

Disgrifir heddwch mewnol fel gweddill trefn (Awstin: tranquillitas ordinis). Os yw hynny'n wir, ni all fod heddwch lle nad oes trefn gymdeithasol. Yn anffodus, rydym yn aml yn brin o drefn mewn bywyd. Fel arfer mae bywyd yn anhrefnus, yn feichus ac yn straen. Mae rhai yn ceisio heddwch ac yn mynd yn wyllt trwy yfed, defnyddio cyffuriau, gwneud arian, prynu pethau, neu fwyta. Mae yna lawer o feysydd yn fy mywyd nad oes gen i unrhyw reolaeth drostyn nhw. Fodd bynnag, trwy geisio defnyddio rhai o'r ymarferion canlynol yn fy mywyd, gallaf ennill rhywfaint o'r tawelwch meddwl, hyd yn oed lle byddwn fel arall yn brin o reolaeth.

 • Rwy'n gofalu am fy materion fy hun.
 • Rwy'n maddau i eraill a minnau.
 • Rwy'n anghofio'r gorffennol ac yn dal ati!
 • Dydw i ddim wedi fy llethu. Rwy'n dysgu "Na!" i ddweud.
 • Rwy'n hapus dros eraill. Peidiwch â chenfigennu wrthyn nhw.
 • Rwy'n derbyn yr hyn na ellir ei newid.
 • Rwy'n dysgu bod yn amyneddgar a / neu'n oddefgar.
 • Rwy'n edrych ar fy mendithion ac rwy'n ddiolchgar.
 • Rwy'n dewis ffrindiau yn ddoeth ac yn cadw draw oddi wrth bobl negyddol.
 • Nid wyf yn cymryd popeth yn bersonol.
 • Rwy'n symleiddio fy mywyd. Rwy'n cael gwared ar annibendod.
 • Rwy'n dysgu chwerthin.
 • Rwy'n arafu fy mywyd. Rwy'n dod o hyd i amser tawel.
 • Rwy'n gwneud rhywbeth neis i rywun arall.
 • Rwy'n credu cyn i mi siarad.

Fodd bynnag, mae'n haws dweud na gwneud hyn. Mae'n debygol, os na fyddaf yn gwneud yr uchod o dan straen, nad oes gen i neb arall ar fai heblaw fi fy hun. Rwy'n aml wedi cynhyrfu gydag eraill pan mai fi yw'r un sy'n ei wneud Gallai fod wedi osgoi'r broblem ac arwain at ddatrysiad da.

Rwy'n ystyried: Yn y pen draw, daw pob heddwch oddi wrth Dduw - yr heddwch sy'n mynd ymhell y tu hwnt i ddeall a heddwch mewnol. Heb berthynas â Duw, ni fyddwn byth yn dod o hyd i wir heddwch. Mae Duw yn rhoi ei heddwch i'r rhai sy'n ymddiried ynddo (Ioan 14,27) ac sy'n dibynnu arno (Eseia 26,3) fel nad oes raid iddyn nhw boeni am unrhyw beth (Philipiaid 4,6). Hyd nes ein bod ni'n unedig â Duw, mae pobl yn edrych yn ofer am heddwch (Jer6,14).

Rwy'n gweld y dylwn wrando ar lais Duw yn fwy a bod yn llai cynhyrfus - ac aros yn bell i ffwrdd oddi wrth bobl ddi-hid, di-hid neu annifyr.

Meddyliodd un ar y diwedd

Mae pwy bynnag sy'n eich cythruddo yn eich rheoli. Peidiwch â gadael i eraill ddwyn eich heddwch mewnol. Byw yn heddwch Duw.

gan Barbara Dahlgren


pdfChwilio am heddwch mewnol