Duw, y mab

103 duw y mab

Duw y Mab yw ail Berson y Duwdod, a anwyd gan y Tad o dragwyddoldeb. Ef yw gair a delwedd y Tad trwyddo ac iddo ef y creodd Duw bob peth. Fe’i hanfonwyd gan y Tad wrth i Iesu Grist, Duw, gael ei ddatgelu yn y cnawd i’n galluogi i gyrraedd iachawdwriaeth. Fe’i cenhedlwyd gan yr Ysbryd Glân a’i eni o’r Forwyn Fair, roedd yn gwbl Dduw ac yn gwbl ddynol, unodd ddau natur mewn un person. Mae ef, Mab Duw ac Arglwydd dros bawb, yn deilwng o anrhydedd ac addoliad. Fel gwaredwr proffwydol y ddynoliaeth, bu farw dros ein pechodau, codwyd ef yn gorfforol oddi wrth y meirw ac esgynnodd i'r nefoedd, lle mae'n gweithredu fel cyfryngwr rhwng dyn a Duw. Fe ddaw eto mewn gogoniant i lywodraethu ar yr holl genhedloedd fel Brenin brenhinoedd yn nheyrnas Dduw. (Johannes 1,1.10.14; Colosiaid 1,15-16; Hebreaid 1,3; John 3,16; titus 2,13; Mathew 1,20; Deddfau'r Apostolion 10,36; 1. Corinthiaid 15,3-4; Hebreaid 1,8; Datguddiad 19,16)

Pwy yw'r dyn hwn?

Gofynnodd Iesu ei hun i'r cwestiwn hunaniaeth yr ydym yn delio ag ef yma: "Pwy mae pobl yn dweud bod Mab y Dyn?" I ni mae'n dal yn berthnasol heddiw: Pwy yw'r dyn hwn? Pa bŵer atwrnai sydd ganddo? Pam dylen ni ymddiried ynddo? Mae Iesu Grist yng nghanol y ffydd Gristnogol. Mae'n rhaid i ni ddeall pa fath o berson ydyw.

Pawb yn ddynol - a mwy

Cafodd Iesu ei eni yn y ffordd arferol, tyfodd i fyny fel arfer, daeth eisiau bwyd a syched a blino, bwyta ac yfed a chysgu. Roedd yn edrych yn normal, yn siarad iaith lafar, yn cerdded yn normal. Roedd ganddo deimladau: trueni, dicter, syndod, tristwch, ofn (Mathew 9,36; Luc 7,9; John 11,38; Mathew 26,37). Gweddïodd ar Dduw fel y dylai bodau dynol. Galwodd ei hun yn ddyn a chyfeiriwyd ato fel dyn. Roedd yn ddynol.

Ond roedd yn berson mor hynod nes i rai wadu ei fod yn ddynol ar ôl ei esgyniad.2. Ioan 7). Roeddent yn meddwl bod Iesu mor sanctaidd fel na allent gredu bod ganddo unrhyw beth i'w wneud â chnawd, gyda'r baw, y chwys, y swyddogaethau treulio, amherffeithrwydd y cnawd. Efallai nad oedd ond wedi ymddangos yn ddynol, gan fod angylion weithiau'n ymddangos yn ddynol heb ddod yn ddynol mewn gwirionedd.

Mewn cyferbyniad, mae'r Testament Newydd yn ei gwneud hi'n glir: roedd Iesu'n ddynol yn ystyr llawn y gair. Mae Johannes yn cadarnhau:
«A gwnaed y gair yn gnawd ...» (Ioan 1,14). Nid yn unig yr oedd yn "ymddangos" fel cnawd ac nid yn unig yn "gwisgo" ei hun mewn cnawd. Daeth yn gnawd. Daeth Iesu Grist "i'r cnawd" (1Joh. 4,2). Rydyn ni'n gwybod, meddai Johannes, oherwydd i ni ei weld ac oherwydd i ni ei gyffwrdd (1. Johannes 1,1-un).

Yn ôl Paul, roedd Iesu wedi dod yn "debyg i ddynion" (Philipiaid 2,7), "Wedi'i wneud o dan y gyfraith" (Galatiaid 4,4), "Ar ffurf y cnawd pechadurus" (Rhufeiniaid 8,3). Dadleua awdur y Llythyr at yr Hebreaid fod yn rhaid i'r sawl a ddaeth i adbrynu dyn ddod yn ddyn yn ei hanfod: «Oherwydd bod y plant bellach o gnawd a gwaed, fe wnaeth ef hefyd ei dderbyn yn gyfartal ... Felly roedd yn rhaid iddo ddod yn debyg ei frodyr ym mhopeth »(Hebreaid 2,14-un).

Mae ein hiachawdwriaeth yn sefyll neu'n cwympo p'un a oedd Iesu mewn gwirionedd - ac a yw. Mae ei rôl fel ein heiriolwr, ein huchel offeiriad, yn sefyll neu'n cwympo p'un a yw wedi profi pethau dynol mewn gwirionedd (Hebreaid 4,15). Hyd yn oed ar ôl ei atgyfodiad, roedd gan Iesu gnawd ac esgyrn (Ioan 20,27:2; Luc 4,39). Hyd yn oed mewn gogoniant nefol parhaodd i fod yn ddynol (1. Timotheus 2,5).

Gweithredu fel Duw

“Pwy ydy e?” Gofynnodd y Phariseaid pan welon nhw Iesu yn maddau pechodau. "Pwy all faddau pechodau ond Duw yn unig?" (Luc 5,21.) Mae pechod yn drosedd yn erbyn Duw; Sut gallai rhywun siarad dros Dduw a dweud bod eich pechodau wedi cael eu dileu, eu dileu? Mae hynny'n gabledd, medden nhw. Roedd Iesu'n gwybod sut roedden nhw'n teimlo amdano, ac roedd yn dal i faddau pechodau. Roedd hyd yn oed yn awgrymu ei fod ef ei hun yn rhydd o bechod (Ioan 8,46). Gwnaeth rai honiadau anhygoel:

 • Dywedodd Iesu y byddai’n eistedd ar ddeheulaw Duw yn y nefoedd - honiad arall bod offeiriaid Iddewig wedi dod o hyd i gabledd6,63-65).
 • Roedd yn honni ei fod yn Fab Duw - roedd hwn hefyd yn gabledd, dywedwyd, oherwydd yn y diwylliant hwnnw roedd hynny'n ymarferol yn golygu codi'ch hun at Dduw (Ioan 5,18; 19,7).
 • Honnodd Iesu ei fod mewn cytundeb mor berffaith â Duw fel na wnaeth ond yr hyn yr oedd Duw ei eisiau (Joh. 5,19).
 • Honnodd ei fod yn un gyda'r Tad (Ioan 10,30), yr oedd yr offeiriaid Iddewig hefyd yn ei ystyried yn gableddus (Ioan 10,33).
 • Honnodd ei fod mor dduwiol fel y byddai pwy bynnag a'i gwelodd yn gweld y Tad4,9; 1,18).
 • Honnodd y gallai anfon Ysbryd Duw allan6,7).
 • Honnodd y gallai anfon angylion3,41).
 • Roedd yn gwybod mai Duw oedd barnwr y byd ac ar yr un pryd honnodd fod Duw wedi rhoi barn iddo
  trosglwyddo (Johannes 5,22).
 • Honnodd ei fod yn gallu codi'r meirw, gan gynnwys ei hun (John 5,21; 6,40; 10,18).
 • Dywedodd fod bywyd tragwyddol pawb yn dibynnu ar eu perthynas ag ef, Iesu (Mathew 7,22-un).
 • Dywedodd nad oedd y geiriau a ddywedodd Moses yn ddigonol (Mathew 5,21-un).
 • Galwodd ei hun yn Arglwydd y Saboth - deddf a roddwyd gan Dduw! (Mathew 12,8.)

Pe bai'n ddim ond dynol, dysgeidiaeth bechadurus, bechadurus fyddai hynny. Ac eto, cefnogodd Iesu ei eiriau â gweithredoedd rhyfeddol. «Credwch fi fy mod yn y Tad a'r Tad ynof; os na, coeliwch fi oherwydd y gweithiau ”(Ioan 14,11). Ni all gwyrthiau orfodi unrhyw un i gredu, ond gallant ddal i fod yn "dystiolaeth amgylchiadol" gref.

Er mwyn dangos bod ganddo awdurdod i faddau pechodau, iachaodd Iesu ddyn wedi’i barlysu (Luc 5: 17-26). Mae ei wyrthiau yn profi bod yr hyn a ddywedodd amdano'i hun yn wir. Mae ganddo fwy na phwer dynol oherwydd ei fod yn fwy na dynol. Roedd yr honiadau amdanoch chi'ch hun - ym mhob cabledd arall - yn seiliedig ar wirionedd gyda Iesu. Roedd yn gallu siarad fel Duw a gweithredu fel Duw oherwydd ei fod yn Dduw yn y cnawd.

Ei hunanddelwedd

Roedd Iesu'n amlwg yn ymwybodol o'i hunaniaeth. Yn ddeuddeg oed roedd ganddo berthynas arbennig eisoes gyda'r Tad Nefol (Luc 2,49). Wrth ei fedydd clywodd lais o'r nefoedd yn dweud: Ti yw fy annwyl fab (Luc 3,22). Roedd yn gwybod bod ganddo genhadaeth i wasanaethu (Luc 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).

Mewn ymateb i eiriau Pedr, "Ti yw Crist, Mab y Duw byw!" Atebodd Iesu: «Bendigedig wyt ti, Simon, mab Jonas; oherwydd ni ddatgelodd cnawd a gwaed hyn i chi, ond fy Nhad Nefol »(Mathew 16: 16-17). Mab Duw oedd Iesu. Ef oedd y Crist, y Meseia - yr un a eneiniwyd gan Dduw ar gyfer cenhadaeth arbennig iawn.

Pan alwodd ddeuddeg disgybl, un ar gyfer pob llwyth o Israel, nid oedd yn cyfrif ei hun ymhlith y deuddeg. Roedd uwch eu pennau oherwydd ei fod uwchlaw holl Israel. Ef oedd crëwr ac adeiladwr yr Israel newydd. Yn y sacrament, datgelodd ei hun fel sylfaen y cyfamod newydd, perthynas newydd â Duw. Roedd yn gweld ei hun fel canolbwynt yr hyn yr oedd Duw yn ei wneud yn y byd.

Trodd Iesu yn eofn yn erbyn traddodiadau, yn erbyn deddfau, yn erbyn y deml, yn erbyn awdurdodau crefyddol. Gofynnodd i'w ddisgyblion adael popeth a'i ddilyn, i'w roi gyntaf yn eu bywydau, i'w gadw'n hollol deyrngar. Siaradodd ag awdurdod Duw - ac ar yr un pryd siaradodd â'i awdurdod ei hun.

Credai Iesu fod proffwydoliaethau'r Hen Destament wedi'u cyflawni ynddo. Ef oedd y gwas dioddefus a oedd i farw i achub pobl rhag eu pechodau (Eseia 53,4-5 & 12; Mathew 26,24; Marc 9,12; Luc 22,37; 24, 46). Ef oedd y Tywysog Heddwch a oedd i fynd i mewn i Jerwsalem ar asyn (Sechareia 9,9- 10; Mathew 21,1-9). Roedd yn Fab y Dyn yr oeddid i roi'r holl bwer ac awdurdod iddo (Daniel 7,13-14; Mathew 26,64).

Ei fywyd blaenorol

Honnodd Iesu ei fod wedi byw cyn Abraham a mynegodd yr "amseroldeb" hwn mewn ffurfiad clasurol: "Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych: Cyn i Abraham fod, yr wyf fi" (Ioan 8,58fed). Unwaith eto credai'r offeiriaid Iddewig fod Iesu'n ymgymryd â phethau dwyfol yma ac eisiau ei gerrig (adn. 59). Mae'r ymadrodd "Rydw i" yn swnio felly 2. Mose 3,14 lle mae Duw yn datgelu ei enw i Moses: "Fe ddylech chi ddweud wrth feibion ​​Israel: mae [Ef] 'Myfi' wedi fy anfon atoch chi" (cyfieithiad Elberfeld). Mae Iesu'n cymryd yr enw hwn iddo'i hun yma.

Mae Iesu'n cadarnhau ei fod "cyn y byd" yn rhannu gogoniant gyda'r Tad (Ioan 17,5). Dywed John wrthym ei fod eisoes yn bodoli ar ddechrau amser: fel y Gair (Ioan 1,1). A hefyd yn Ioan gallwn ddarllen bod "pob peth" yn cael ei wneud gan y gair (Ioan 1,3). Y tad oedd y cynlluniwr, y gair y crëwr, a gyflawnodd yr hyn a gynlluniwyd. Cafodd popeth ei greu ganddo ac iddo (Colosiaid 1,16; 1. Corinthiaid 8,6). Hebreaid 1,2 yn dweud bod Duw "wedi gwneud y byd" trwy'r Mab.

Yn yr Hebreaid, fel yn y Llythyr at y Colosiaid, dywedir bod y Mab yn “cario” y bydysawd, ei fod yn “bodoli” ynddo (Hebreaid 1,3; Colosiaid 1,17). Dywed y ddau wrthym mai ef yw "delwedd y Duw anweledig" (Colosiaid 1,15), "Y ddelwedd o'i fod" (Hebreaid 1,3).

Pwy yw jesus Mae'n Dduw sy'n dod yn gnawd. Ef yw crëwr pob peth, tywysog bywyd (Actau'r Apostolion 3,15). Mae'n edrych yn union fel Duw, mae ganddo ogoniant fel Duw, mae ganddo ddigonedd o bŵer sydd gan Dduw yn unig. Does ryfedd i'r disgyblion ddod i'r casgliad ei fod yn ddwyfol, Duw yn y cnawd.

Gwerth yr addoliad

Roedd cenhedlu Iesu yn oruwchnaturiol (Mathew 1,20; Luc 1,35). Bu fyw heb bechu erioed (Hebreaid 4,15). Roedd ef heb nam, heb nam (Hebreaid 7,26; 9,14). Ni chyflawnodd bechod (1 Pt 2,22); nid oedd unrhyw bechod ynddo (1. Johannes 3,5); ni wyddai am unrhyw bechod (2. Corinthiaid 5,21). Waeth pa mor gryf oedd y demtasiwn, roedd gan Iesu awydd cryfach bob amser i ufuddhau i Dduw. Ei genhadaeth oedd gwneud ewyllys Duw (Hebreaid 10,7).

Roedd pobl yn addoli Iesu ar sawl achlysur4,33; 28,9 u. 17; John 9,38). Nid yw angylion yn caniatáu addoli eu hunain (Datguddiad 1 Cor9,10), ond caniataodd Iesu hynny. Ydy, mae'r angylion hefyd yn addoli Mab Duw (Hebreaid 1,6). Cyfeiriwyd rhai gweddïau at Iesu (Actau 7,59-60; 2. Corinthiaid 12,8; Datguddiad 22,20).

Mae'r Testament Newydd yn canmol Iesu Grist yn hynod o uchel, gyda fformwlâu fel arfer wedi'u cadw ar gyfer Duw: «Iddo ef byddo gogoniant yn oes oesoedd! Amen »(2. Timotheus 4,18;
2. Petrus 3,18; epiffani 1,6). Mae'n dwyn y teitl pren mesur uchaf y gellir ei roi (Effesiaid 1,20-21). Os ydym yn ei alw'n Dduw, nid yw hynny'n rhy or-ddweud.

Yn y Datguddiad mae Duw a'r Oen yn cael eu canmol yn yr un modd, sy'n dynodi cydraddoldeb: "I'r sawl sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r Oen y bydd clod ac anrhydedd a mawl a phwer am byth bythoedd!" (Ystwyll 5,13). Rhaid anrhydeddu'r mab yn ogystal â'r tad (John 5,23). Gelwir Duw a Iesu yr un mor Alpha ac Omega, dechrau a diwedd pob peth (Datguddiad 1,8 & 17; 21,6; 22,13).

Mae darnau o'r Hen Destament am Dduw yn aml yn cael eu cymryd yn y Testament Newydd a'u cymhwyso at Iesu Grist. Un o'r rhai mwyaf rhyfeddol yw'r darn hwn am addoli: «Dyna pam y gwnaeth Duw ei ddyrchafu a rhoi'r enw sydd uwchlaw pob enw iddo, hynny yw yn enw Iesu

Dylai pawb sydd yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear ymgrymu a dylai pob tafod gyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad ”(Philipiaid 2,9-11, dyfyniad o Eseia 45,23). Rhoddir yr anrhydedd a'r parch i Iesu y dywed Eseia y dylid eu rhoi i Dduw.

Dywed Eseia nad oes ond un Gwaredwr - Duw (Eseia 43:11; 45,21). Mae Paul yn nodi’n glir mai Duw yw Gwaredwr, ond hefyd mai Iesu yw Gwaredwr (Tit1,3; 2,10 a 13). A oes Gwaredwr neu ddau? Daeth Cristnogion cynnar i’r casgliad mai Duw yw’r Tad ac Iesu yw Duw, ond dim ond un Duw sydd ac felly dim ond un Gwaredwr. Yn y bôn, un (Duw) yw'r Tad a'r Mab, ond maent yn bersonau gwahanol.

Mae sawl darn arall o'r Testament Newydd hefyd yn galw Iesu'n Dduw. John 1,1: "Duw oedd y gair." Adnod 18: «Ni welodd neb Dduw erioed; yr unig un sy'n Dduw ac sydd yng nghroth y tad, fe gyhoeddodd ef i ni. " Iesu yw'r Duw Person sy'n gadael i ni adnabod y Tad. Ar ôl yr atgyfodiad, fe wnaeth Thomas gydnabod Iesu fel Duw: "Atebodd Thomas a dweud wrtho: Fy Arglwydd a'm Duw!" (Ioan 20,28).

Dywed Paul fod y tadau hynafol yn fawr oherwydd oddi wrthynt “Daw Crist yn ôl y cnawd, sef Duw yn anad dim, wedi ei fendithio am byth. Amen »(Rhufeiniaid 9,5). Yn yr Epistol at yr Hebreaid, mae Duw ei hun yn galw'r Mab yn "Dduw": "Duw, mae eich gorsedd yn para am byth bythoedd" "(Hebreaid 1,8).

"Oherwydd ynddo ef [Crist]," meddai Paul, "mae cyflawnder cyfan y Duwdod yn trigo'n gorfforol" (Colosiaid 2,9). Mae Iesu Grist yn hollol Dduw ac mae ganddo heddiw "ffurf gorfforol". Ef yw union ddelwedd Duw - gwnaeth Duw yn gnawd. Pe bai Iesu yn ddynol yn unig, byddai'n anghywir rhoi ein hymddiriedaeth ynddo. Ond gan ei fod yn ddwyfol, fe'n gorchmynnir i ymddiried ynddo. Mae'n ddiamod yn ddibynadwy oherwydd ei fod yn Dduw.

I ni, mae dwyfoldeb Iesu yn hanfodol bwysig, oherwydd dim ond pan fydd yn ddwyfol y gall ddatgelu Duw inni yn gywir (Ioan 1,18; 14,9). Dim ond Person Duw all faddau i ni am ein pechodau, ein hadbrynu, ein cymodi â Duw. Dim ond Person Duw all ddod yn wrthrych ein ffydd, yr Arglwydd yr ydym yn hollol ffyddlon iddo, y Gwaredwr yr ydym yn parchu mewn cân a gweddi.

Yn wir ddynol, yn wir Dduw

Fel y gwelir o’r cyfeiriadau a ddyfynnwyd, mae “delwedd Iesu” o’r Beibl wedi’i wasgaru ar draws y Testament Newydd cyfan mewn cerrig brithwaith. Mae'r llun yn gydlynol, ond nid yw i'w gael mewn un lle. Roedd yn rhaid i'r eglwys wreiddiol gynnwys y blociau adeiladu presennol. Daeth i'r casgliadau canlynol o'r datguddiad Beiblaidd:

 • Mae Iesu, mab Duw, yn ddwyfol.
 • Daeth Mab Duw yn ddynol mewn gwirionedd, ond ni wnaeth y Tad.
 • Mae Mab Duw a'r Tad yn wahanol, nid yr un peth
 • Nid oes ond un duw.
 • Mae'r mab a'r tad yn ddau berson mewn un Duw.

Sefydlodd Cyngor Nicaea (325 OC) Dduwdod Iesu, Mab Duw, a'i hunaniaeth hanfodol gyda'r Tad (Credo Nicene). Ychwanegodd Cyngor Chalcedon (451 OC) ei fod hefyd yn ddyn:

«[Felly, yn dilyn y tadau sanctaidd, rydyn ni i gyd yn dysgu yn unsain bod ein Harglwydd Iesu Grist yn un a'r un Mab i'w broffesu; mae'r un peth yn berffaith mewn duwdod a'r un perffaith mewn dynoliaeth, yr un gwir Dduw ac yn wirioneddol ddyn ... Cyn yr amseroedd a anwyd allan o'r Tad ar ôl Duwdod ... allan o Mair, y Forwyn a Mam Duw (theotokos), fe'i [genir] fel un a'r un peth, Crist, Mab, brodor, heb ei gymysgu mewn dau natur ... Nid yw'r gwahaniaeth rhwng natur yn cael ei ddiddymu o bell ffordd er mwyn undod; yn hytrach, mae hynodrwydd pob un o'r ddau natur yn cael ei gadw ac yn cyfuno i ffurfio un person ... »

Ychwanegwyd y rhan olaf oherwydd bod rhai pobl yn honni bod natur Duw wedi gwthio natur ddynol Iesu i'r cefndir gymaint fel nad oedd Iesu bellach yn wirioneddol ddynol. Honnodd eraill fod y ddau natur yn cyfuno i ffurfio trydydd natur, fel nad oedd Iesu yn ddwyfol nac yn ddynol. Na, mae'r dystiolaeth Feiblaidd yn dangos bod Iesu i gyd yn ddynol ac yn Dduw i gyd. Ac mae'n rhaid i'r Eglwys ddysgu hynny hefyd.

Sut all hyn fod?

Mae ein hiachawdwriaeth yn dibynnu ar y ffaith bod Iesu yn ddyn ac yn Dduw. Ond sut y gall Mab sanctaidd Duw ddod yn ddyn sy'n cymryd ffurf y cnawd pechadurus?

Mae'r cwestiwn yn codi'n bennaf oherwydd bod dynoliaeth, fel rydyn ni'n ei gweld nawr, yn llygredig yn anobeithiol. Nid dyma sut y creodd Duw ef. Mae Iesu'n dangos i ni sut y gall ac y dylai bodau dynol fod mewn gwirionedd. Yn gyntaf oll, mae'n dangos i ni berson sy'n hollol ddibynnol ar y tad. Dyna sut y dylai fod gyda dynolryw.

Mae hefyd yn dangos i ni beth mae Duw yn alluog ohono. Mae'n gallu dod yn rhan o'i greadigaeth. Gall bontio'r bwlch rhwng y rhai heb eu trin a'r rhai sydd wedi'u creu, rhwng y cysegredig a'r pechadurus. Efallai ein bod yn meddwl ei bod yn amhosibl; i Dduw mae'n bosibl. Mae Iesu hefyd yn dangos i ni beth fydd dynoliaeth yn y greadigaeth newydd. Pan fydd yn dychwelyd ac yn cael ein codi, byddwn yn edrych fel ef (1. Johannes 3,2). Bydd gennym gorff fel ei gorff wedi'i weddnewid (1. Corinthiaid 15,42-un).

Iesu yw ein trailblazer, mae'n dangos i ni mai'r ffordd at Dduw yw trwy Iesu. Oherwydd ei fod yn ddynol, mae'n teimlo gyda'n gwendidau; oherwydd ei fod yn Dduw, gall i bob pwrpas sefyll drosom ar hawl Duw. Gyda Iesu fel ein Gwaredwr, gallwn fod yn hyderus bod ein hiachawdwriaeth yn ddiogel.

Michael Morrison


pdfDuw, y mab