Rhoddion neis

485 rhodd harddMae'r apostol Iago yn ysgrifennu yn ei lythyr: "Mae pob rhodd dda a phob rhodd berffaith yn dod i lawr oddi uchod, oddi wrth Dad y goleuni, nad oes newid, na newid goleuni a thywyllwch ag ef" (Iago 1,17).

Pan edrychaf ar roddion Duw, gwelaf ei fod yn dod â bywyd allan. Y golau, gogoniant natur, yr heulwen euraidd, lliwiau llachar y machlud dros gopaon â chapiau eira, gwyrdd gwyrddlas y coedwigoedd, y môr o liwiau ar ddôl yn llawn blodau. Rwy'n gweld llawer o bethau eraill na allwn ni i gyd eu hedmygu oni bai ein bod ni'n cymryd peth amser iddyn nhw. Mae Duw yn rhoi digon o'r holl bethau hyn i ni, waeth pa gred sydd gennych chi. Y credadun, yr anffyddiwr, yr agnostig, y rhai nad ydyn nhw'n credu a'r credadun arall, maen nhw i gyd yn gallu mwynhau'r anrhegion da hyn. Mae Duw yn gwneud iddi lawio dros y cyfiawn a'r anghyfiawn. Mae'n rhoi'r anrhegion da hyn i bawb.

Meddyliwch am y sgiliau anhygoel sydd gan bobl, p'un ai ym maes technoleg, adeiladu, chwaraeon, cerddoriaeth, llenyddiaeth, y celfyddydau - mae'r rhestr yn ddiddiwedd. Rhoddodd Duw alluoedd i bawb. Mae pobl o bob tarddiad wedi cael eu bendithio'n helaeth. O ble arall y daw'r galluoedd hyn, os nad oddi wrth Dad y Goleuni, rhoddwr pob rhodd dda?

Ar y llaw arall, mae llawer o ddioddefaint a galar yn y byd. Mae pobl wedi cael eu tynnu i mewn i drobwll o gasineb, trachwant, didrugaredd a phethau sy'n achosi dioddefaint mawr. Nid oes ond rhaid ichi edrych ar y byd a'i gyfeiriadedd gwleidyddol i weld pa mor ddifrifol ydyw. Rydyn ni'n gweld y da a'r drwg yn y byd ac yn y natur ddynol.

Pa roddion hardd y mae Duw yn eu rhoi i gredinwyr sy'n cwrdd â da a drwg yn y byd hwn? Dyma'r union bobl y mae James yn troi atynt i'w hannog i'w weld fel rheswm arbennig iawn i fod yn hapus pan fydd yn rhaid iddynt fynd trwy bob math o brofion.

Iachawdwriaeth

Yn gyntaf oll, mae gair Iesu y bydd yr un sy'n credu yn unig-anedig Fab Duw yn cael ei achub. Wedi'i arbed o beth? Bydd ef neu hi'n cael ei achub rhag cyflog pechod, sef marwolaeth dragwyddol. Yn yr un modd, soniodd Iesu am y casglwr trethi a safodd yn y deml a tharo ei fron a dweud: "Dduw, trugarha wrthyf bechadur!" Rwy'n dweud wrthych, aeth yr un hon i lawr i'w dŷ wedi'i gyfiawnhau (Luc 18,1314).

Sicrwydd maddeuant

Yn anffodus, oherwydd ein camweddau, rydym yn brwydro trwy fywyd gydag euogrwydd. Mae rhai yn ceisio cyfiawnhau eu heuogrwydd, ond erys.

Mae yna lawer o resymau pam nad yw ein methiannau yn y gorffennol yn gadael llonydd inni. Dyma pam mae rhai pobl yn mynd at seicolegwyr i gael atebion. Ni all unrhyw gwnsela dynol wneud yr hyn y mae gwaed sied Iesu yn ei alluogi. Dim ond trwy Iesu y gallwn fod yn sicr ein bod yn cael maddeuant, yn ein gorffennol a'n presennol, hyd yn oed yn ein dyfodol. Dim ond yng Nghrist yr ydym yn rhydd. Fel y dywedodd Paul, nid oes condemniad i'r rhai sydd yng Nghrist (Rhufeiniaid 8,1).

Yn ogystal, mae gennym y sicrwydd pan fyddwn yn pechu eto ac yn "cyfaddef ein pechodau, ei fod yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ei fod yn maddau ein pechodau ac yn ein glanhau rhag pob anghyfiawnder" (1. Johannes 1,9).

Yr Ysbryd Glân

Dywedodd Iesu hefyd y bydd Tad y Goleuni, Rhoddwr anrhegion da, yn rhoi rhodd yr Ysbryd Glân inni - cymaint mwy nag y gall ein rhieni dynol ei wneud drosom. Sicrhaodd ei ddisgyblion ei fod yn mynd i ffwrdd, ond addewid ei dad fel yr oedd yn Joel 3,1 proffwydwyd, byddai'r hyn a ddigwyddodd ar ddiwrnod y Pentecost yn cael ei gyflawni. Daeth yr Ysbryd Glân i lawr arnyn nhw ac mae wedi bod i mewn a chyda phob Cristion sy'n credu byth ers hynny.

Os ydym wedi derbyn Crist ac wedi derbyn yr Ysbryd Glân, yna nid ydym wedi derbyn ysbryd ofn, ond ysbryd pŵer, cariad a doethineb (2. Timotheus 1,7). Mae'r pŵer hwn yn ein galluogi i wrthsefyll ymosodiadau'r un drwg, i'w wrthwynebu, felly mae'n ffoi oddi wrthym ni.  

Cariad

Galatiaid 5,22-23 yn disgrifio pa ffrwyth y mae'r Ysbryd Glân yn ei ddwyn ynom. Mae naw agwedd ar y ffrwyth hwn yn dechrau gyda chariad ac wedi'i ymgorffori ynddo. Oherwydd bod Duw wedi ein caru ni'n gyntaf, rydyn ni'n gallu "caru'r Arglwydd ein Duw gyda'n holl galon a'n cymydog fel ni ein hunain". Mae cariad mor bwysig bod Paul yn 1. Ysgrifennodd Corinthiaid 13 ddiffiniad amdanynt a disgrifio'r hyn y gallwn fod drwyddynt. Daw i'r casgliad bod tri pheth ar ôl - ffydd, gobaith a chariad, ond cariad yw'r mwyaf ohonyn nhw.

Synnwyr cyffredin

Mae hyn yn caniatáu inni fyw fel plant y Duw byw yn y gobaith o iachawdwriaeth, iachawdwriaeth a bywyd tragwyddol. Pan fydd anawsterau'n codi, efallai y byddwn yn drysu a hyd yn oed yn colli gobaith, ond os arhoswn am yr Arglwydd, bydd yn ein cario drwodd.

Ar ôl saith deg mlynedd da pan lwyddais i fyw bywyd bendigedig fel Cristion ymroddedig, gallaf gytuno â geiriau'r Brenin Dafydd: "Rhaid i'r cyfiawn ddioddef llawer, ond mae'r Arglwydd yn ei helpu allan o hyn i gyd" (Salm 34,20). Roedd yna adegau pan nad oeddwn i'n gwybod sut i weddïo, felly roedd yn rhaid i mi aros mewn distawrwydd, ac yna wrth edrych yn ôl roeddwn i'n gallu gweld nad oeddwn i ar fy mhen fy hun. Hyd yn oed wrth imi gwestiynu bodolaeth Duw, arhosodd yn amyneddgar i'm helpu allan o'r argyfwng ac i gael imi edrych i fyny fel y gallwn weld mawredd Ei ogoniant a'i greadigaeth. Mewn sefyllfa o'r fath gofynnodd i Job: "Ble oeddech chi pan sefydlais y ddaear?" (Job 38,4).

Yr heddwch

Dywedodd Iesu hefyd: “Rwy’n gadael heddwch gyda chi, rwy’n rhoi fy heddwch i chi. […] Peidiwch â dychryn nac ofn »(Ioan 14,27). Yn y gwaethaf o angen mae'n rhoi heddwch inni sy'n mynd ymhell y tu hwnt i ddeall.

Y gobaith

Yn ogystal, mae'n rhoi inni fel yr anrheg uchaf fywyd tragwyddol a'r gobaith llawen i fod gydag ef am byth, lle na fydd mwy o ddioddefaint a phoen a lle bydd yr holl ddagrau'n cael eu dileu (Datguddiad 21,4).

Dim ond ychydig o'r anrhegion da a addawyd i'r credadun yw iachawdwriaeth, maddeuant, heddwch, gobaith, cariad a synnwyr cyffredin. Rydych chi'n real iawn. Mae Iesu hyd yn oed yn fwy real na phob un ohonyn nhw. Ein hiachawdwriaeth, ein maddeuant, ein heddwch, ein gobaith, ein cariad a'n synnwyr cyffredin - yr anrheg orau a mwyaf perffaith sy'n dod oddi wrth y Tad.

Dylai pobl nad ydyn nhw'n credu, boed yn anffyddwyr, agnostigion neu gredinwyr eraill, hefyd fwynhau'r anrhegion da hyn. Trwy dderbyn cynnig iachawdwriaeth trwy farwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist ac ymddiried bod Duw yn rhoi’r Ysbryd Glân iddynt, byddant yn profi bywyd newydd a pherthynas ddwyfol gyda’r Duw buddugoliaethus sy’n rhoddwr pob rhodd dda. Chi biau'r dewis.

gan Eben D. Jacobs


pdfRhoddion neis