Mae'r Ysbryd Glân yn byw ynoch chi!

539 mae'r ysbryd sanctaidd yn byw ynddynt

Ydych chi weithiau'n teimlo bod Duw ar goll yn eich bywyd? Gall yr Ysbryd Glân newid hynny i chi. Mynnodd ysgrifenwyr y Testament Newydd fod Cristnogion yr oes yn profi presenoldeb byw Duw. Ond ydy e yma i ni heddiw? Os felly, sut mae e'n bresennol? Yr ateb yw bod Duw yn byw ynom ni heddiw, fel yn amser yr Apostolion, trwy'r Ysbryd Glân. Rydyn ni'n ei weld fel y gwynt ac felly ni allwn ei weld: "Mae'r gwynt yn chwythu lle mae eisiau, a gallwch chi glywed ei fod yn rhydu; ond nid ydych chi'n gwybod o ble mae'n dod ac i ble mae'n mynd. Dyna sut mae pawb pwy yw wedi ei eni o'r Ysbryd "(Johannes 3,8).

Dywedodd ysgolhaig Cristnogol: "Nid yw'r Ysbryd Glân yn gadael unrhyw olion yn y tywod". Gan ei fod yn anweledig i'n synhwyrau, mae'n hawdd ei anwybyddu a'i gamddeall yn hawdd. Ar y llaw arall, mae ein gwybodaeth am Iesu Grist wedi'i seilio ar dir cadarnach oherwydd bod ein Gwaredwr yn ddynol. Fe roddodd y Duw a oedd yn byw yn ein plith mewn cnawd dynol, Iesu Grist, wyneb i Dduw ar ein rhan. A rhoddodd Duw y Mab wyneb i Dduw i'r Tad hefyd. Mynnodd Iesu fod y rhai a'i gwelodd hefyd yn "gweld" y Tad. Mae'r tad a'r mab gyda Christnogion llawn ysbryd heddiw. Maent yn bresennol o fewn Cristnogion trwy'r Ysbryd Glân. Am y rheswm hwn, rydym yn sicr eisiau dysgu mwy am yr ysbryd a'i brofi mewn ffordd bersonol. Trwy'r Ysbryd, mae credinwyr yn profi agosatrwydd Duw ac wedi'u hawdurdodi i ddefnyddio ei gariad.

Ein cysurwr

I'r apostolion, yn enwedig Ioan, yr Ysbryd Glân yw'r cynghorydd neu'r cysurwr. Mae'n rhywun sy'n cael ei alw i helpu mewn trafferth neu angen. "Yn yr un modd mae'r ysbryd hefyd yn helpu ein gwendidau. Oherwydd nid ydym yn gwybod beth i weddïo, fel y dylai fod, ond mae'r ysbryd ei hun yn ymyrryd ar ein rhan ag ocheneidiau annhraethol" (Rhufeiniaid 8,26).

Pobl Dduw yw'r rhai sy'n cael eu harwain gan yr Ysbryd Glân, meddai Paul. Ar ben hynny, maen nhw'n feibion ​​a merched i Dduw sy'n ei annerch fel eu tad. Wedi'u llenwi â'r Ysbryd, gall pobl Dduw fyw mewn rhyddid ysbrydol. Nid ydych bellach yn rhwym i natur bechadurus ac yn byw bywyd newydd o ysbrydoliaeth ac undod gyda Duw. Dyma'r newid radical y mae'r Ysbryd Glân yn ei wneud wrth drosi pobl.

Cyfeirir eich dymuniadau tuag at Dduw yn lle tuag at y byd hwn. Soniodd Paul am y trawsnewidiad hwn: "Ond cyn gynted ag yr ymddangosodd caredigrwydd a chariad dynol Duw ein Gwaredwr, fe'n hachubodd ni - nid er mwyn y gweithredoedd y byddem wedi'u gwneud mewn cyfiawnder, ond yn ôl ei drugaredd - trwy'r bath o adfywio ac adnewyddu yn yr Ysbryd Glân "(Titus 3,4-un).
Presenoldeb yr Ysbryd Glân yw realiti diffiniol trosi. Felly gallai Paul ddweud: "Ond nid yr un nad oes ganddo Ysbryd Crist yw ei eiddo ef" (oddi wrth y Rhufeiniaid 8,9). Pan fydd rhywun yn cael ei drawsnewid yn wirioneddol, bydd Crist yn byw ynddo ef neu hi trwy'r Ysbryd Glân. Mae pobl o'r fath yn perthyn i Dduw oherwydd bod ei ysbryd wedi eu gwneud yn deulu iddo.

Bywyd llawn ysbryd

Sut allwn ni gael pŵer a phresenoldeb yr Ysbryd Glân yn ein bywydau a gwybod bod Ysbryd Duw yn byw ynom ni? Dywedodd ysgrifenwyr y Testament Newydd, yn enwedig Paul, mai grym ateb rhywun i alwad Duw yw grymuso. Mae’r alwad i dderbyn gras Duw yn Iesu Grist yn ein galluogi i adael hen ffyrdd o feddwl a byw gyda’r Ysbryd.
Felly mae angen i ni gael ein hannog i gael ein tywys gan yr Ysbryd, i gerdded yn yr Ysbryd, i fyw yn yr Ysbryd. Disgrifir sut i wneud hyn ar egwyddor eang yn llyfrau'r Testament Newydd. Mae'r apostol Paul yn pwysleisio y dylai Cristnogion "ysgogi" yr ysbryd a fydd yn eu helpu i fyw'r rhinweddau sy'n cynnwys cariad, llawenydd, heddwch, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunanreolaeth (Galatiaid 5,22-un).

O'u gweld yng nghyd-destun y Testament Newydd, mae'r rhinweddau hyn yn fwy na chysyniadau neu syniadau da. Maent yn adlewyrchu'r gwir bwer ysbrydol o fewn y credinwyr fel y'u rhoddir gan yr Ysbryd Glân. Mae'r cryfder hwn yn aros i gael ei ddefnyddio ym mhob sefyllfa mewn bywyd.
O'u rhoi ar waith, mae rhinweddau'n dod yn "ffrwyth" neu'n brawf bod yr Ysbryd Glân yn gweithio ynom ni. Y ffordd i gael eich grymuso gan yr Ysbryd yw gofyn i Dduw am bresenoldeb rhinweddol yr Ysbryd ac yna cael ei arwain ganddo.
Gan fod yr Ysbryd yn arwain pobl Dduw, mae'r Ysbryd hefyd yn cryfhau bywyd yr Eglwys a'i sefydliadau. Dyma'r unig ffordd i gryfhau'r Eglwys fel strwythur corfforaethol - gan gredinwyr unigol sy'n byw yn ôl yr Ysbryd.

Cariad mewn Cristnogion

Prawf neu ansawdd pwysicaf gwaith yr Ysbryd Glân o fewn y credadun yw cariad. Mae'r eiddo hwn yn diffinio natur Duw a phwy yw Duw. Mae cariad yn nodi credinwyr a arweinir yn ysbrydol. Roedd yr apostol Paul ac athrawon eraill y Testament Newydd yn ymwneud yn bennaf â'r cariad hwn. Roeddent eisiau gwybod a oedd cariad yr Ysbryd Glân yn cryfhau ac yn newid bywyd Cristnogol unigol.

Roedd rhoddion ysbrydol, addoliad, a dysgeidiaeth ysbrydoledig yn bwysig (ac yn) bwysig i'r Eglwys. I Paul, fodd bynnag, roedd gweithio deinamig cariad yr Ysbryd Glân o fewn credinwyr yng Nghrist yn bwysicach o lawer. Gallai Paul siarad "yn nhafodau dynion ac angylion" (1. Corinthiaid 13,1) ond os nad oedd ganddo gariad, nid oedd yn ddim mwy na gwneuthurwr sŵn. Gallai Paul hefyd "gael rhodd proffwydoliaeth", gallu "cyffelybu pob dirgelwch a gwybodaeth" a hyd yn oed "bod â ffydd sy'n gallu symud mynyddoedd" (adn. 2). Ond os oedd yn brin o gariad, nid yw'n ddim. Ni allai hyd yn oed stordy o wybodaeth Feiblaidd neu gredoau cadarn ddisodli grymuso cariad yr ysbryd. Efallai y bydd Paul hyd yn oed yn dweud: "Os ydw i'n rhoi popeth sydd gen i i'r tlodion ac yn rhoi fy nghorff i'r fflamau heb fod â chariad, nid yw o unrhyw ddefnydd i mi" (adn. 3). Ni ddylid cymysgu gwneud gweithredoedd da rhywun eich hun â gwaith yr Ysbryd Glân mewn cariad.

Cristnogion go iawn

Hanfodol i gredinwyr yw presenoldeb gweithredol yr Ysbryd Glân a'r ymateb i'r Ysbryd. Mae Paul yn pwysleisio mai gwir bobl Dduw - Cristnogion go iawn - yw'r rhai sydd wedi cael eu hadnewyddu, eu geni eto a'u trawsnewid i adlewyrchu cariad Duw yn eu bywydau. Dim ond un ffordd y gall y trawsnewid hwn ddigwydd ynoch chi. Mae trwy fywyd sy'n cael ei arwain a'i fyw gan gariad yr Ysbryd Glân cynhenid. Duw yr Ysbryd Glân yw presenoldeb personol Duw yn eich calon a'ch meddwl.

gan Paul Kroll