Y ffordd anodd

050 y ffordd anodd"Oherwydd iddo ef ei hun ddweud:" Yn sicr nid wyf am dynnu fy llaw oddi arnoch ac yn sicr nid wyf am eich gadael "(Hebreaid 13: 5 ZUB).

Beth ydyn ni'n ei wneud pan na allwn weld ein llwybr? Mae'n debyg nad yw'n bosibl mynd trwy fywyd heb gael y pryderon a'r problemau a ddaw yn sgil bywyd. Weithiau mae'r rhain bron yn annioddefol. Mae bywyd, mae'n ymddangos, yn annheg ar brydiau. Pam fod hynny felly? Hoffem wybod. Mae llawer o anrhagweladwy yn ein plagio ac rydym yn meddwl tybed beth mae hynny'n ei olygu. Nid yw hyn yn ddim byd newydd, mae hanes dynol yn llawn cwynion, ond nid yw'n bosibl swnio hyn i gyd ar hyn o bryd. Ond pan nad oes gennym wybodaeth, mae Duw yn rhoi rhywbeth inni yn ôl, yr ydym yn ei alw'n ffydd. Mae gennym ffydd lle nad oes gennym y trosolwg na'r ddealltwriaeth lawn. Os yw Duw yn rhoi ffydd inni, yna rydyn ni'n symud ymlaen mewn ymddiriedaeth, hyd yn oed os na allwn ni weld, deall neu amau ​​sut y dylai pethau fynd ymlaen.

Pan rydyn ni'n wynebu anawsterau, mae Duw yn rhoi ffydd i ni nad oes raid i ni ysgwyddo'r baich ar ein pennau ein hunain. Pan mae Duw, na all ddweud celwydd, yn addo rhywbeth, mae fel petai eisoes yn realiti. Beth Mae Duw Yn Ei Ddweud wrthym Am Amseroedd Cythryblus? Mae Paul yn adrodd i ni yn 1. Corinthiaid 10:13 “Nid ydych eto wedi dal unrhyw demtasiwn heblaw dynol; Ond mae Duw yn ffyddlon, na fydd yn caniatáu ichi gael eich temtio y tu hwnt i'ch gallu, ond bydd hefyd yn creu'r allanfa gyda'r demtasiwn fel y gallwch chi ei ddioddef. "

Cefnogir hyn a'i egluro ymhellach gan 5. Genesis 31, 6 ac 8: «Byddwch yn gadarn ac yn ddiysgog, peidiwch ag ofni a pheidiwch â chael eich dychryn ganddynt! Oherwydd mae'r Arglwydd eich Duw yn mynd gyda chi; ni fydd yn tynnu ei law oddi wrthych ac ni fydd yn eich gadael chi. Ond yr Arglwydd, mae'n mynd o'ch blaen chi; bydd gyda chi ac ni fydd yn tynnu ei law oddi arnoch nac yn eich gadael; peidiwch â bod ofn a pheidiwch ag oedi. "

Nid oes ots beth rydyn ni'n mynd drwyddo neu i ble mae'n rhaid i ni fynd, dydyn ni byth yn ei wneud ar ein pennau ein hunain. Y gwir yw, mae Duw yn aros amdanon ni! Fe wnaeth ein rhagflaenu i baratoi ffordd allan i ni.

Gadewch inni amgyffred y ffydd y mae Duw yn ei chynnig inni a gadewch inni wynebu yn hyderus bopeth y mae bywyd yn ei roi inni ei feistroli.

gan David Stirk