Mae Duw wedi ein bendithio!

527 duw a'n bendithiodd niY llythyr hwn yw fy llythyr misol olaf fel gweithiwr yn y GCI oherwydd fy mod yn ymddeol y mis hwn. Wrth imi fyfyrio ar fy nghyfnod fel llywydd ein henwad, daw llawer o fendithion i’r meddwl y mae Duw wedi’u rhoi inni. Mae a wnelo un o'r bendithion hyn â'n henw - "Grace Communion International". Rwy'n credu ei fod yn disgrifio mewn ffordd hyfryd ein newid dwys fel cymuned. Trwy ras Duw rydyn ni wedi dod yn gymuned ffydd (cymundeb) ryngwladol sy'n seiliedig ar ras ac sy'n cymryd rhan yng nghymrodoriaeth y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Nid wyf erioed wedi amau ​​bod ein Duw buddugoliaethus wedi ein harwain at fendithion mawr yn y newid rhyfeddol hwn a thrwyddo. Mae fy annwyl aelodau, ffrindiau a gweithwyr y GCI / WKG, yn diolch am eich teyrngarwch ar y siwrnai hon. Mae eich bywyd yn brawf byw o'n newid.

Bendith arall sy'n dod i'r meddwl yw un y gall llawer o'n haelodau hirhoedlog ei riportio. Am nifer o flynyddoedd rydym yn aml wedi gweddïo yn ein gwasanaethau y gallai Duw ddatgelu mwy o'i wirionedd i ni. Clywodd Duw y weddi hon - mewn ffordd ddramatig! Agorodd ein calonnau a'n meddyliau i ddeall dyfnder mawr ei gariad at ddynoliaeth i gyd. Fe ddangosodd i ni ei fod Ef gyda ni bob amser a bod ei ddyfodol tragwyddol yn ddiogel trwy ei ras.

Roedd llawer wedi dweud wrthyf nad oeddent wedi clywed pregethau ar ras yn ein heglwysi ers blynyddoedd. Diolch i Dduw ein bod wedi dechrau goresgyn y diffyg hwn ym 1995. Yn anffodus, ymatebodd rhai aelodau yn negyddol i'n pwyslais newydd ar ras Duw a gofyn, "Am beth mae'r holl bethau hyn gan Iesu?" Mae ein hateb wedyn (fel nawr) fel a ganlyn: "Rydyn ni'n pregethu'r newyddion da amdano fe a'n creodd ni, a ddaeth ar ein rhan, a fu farw ac a gododd droson ni ac a achubodd ni!"

Yn ôl y Beibl, mae Iesu Grist, ein Harglwydd atgyfodedig, bellach yn y nefoedd fel ein Harchoffeiriad, yn aros iddo ddychwelyd mewn gogoniant. Fel yr addawyd, mae'n paratoi lle i ni. «Peidiwch â dychryn eich calon! Credwch yn Nuw a chredwch ynof fi! Mae yna lawer o fflatiau yn nhŷ fy nhad. Oni bai am hynny, a fyddwn i wedi dweud wrthych chi: rydw i'n mynd i baratoi'r lle i chi? A phan af i baratoi'r lle i chi, fe ddof eto a mynd â chi ataf, er mwyn i chi hefyd fod lle rydw i. A ble rydw i'n mynd, byddwch chi'n gwybod y ffordd »(Ioan 14,1-4). Mae'r lle hwn yn rhodd bywyd tragwyddol gyda Duw, rhodd a wnaed yn bosibl gan bopeth a wnaeth ac a wnaiff Iesu. Datgelwyd natur yr anrheg hon i Paul drwy’r Ysbryd Glân: “Ond rydym yn siarad am ddoethineb Duw, sydd wedi’i chuddio yn y dirgelwch, a ragflaenodd Duw er ein gogoniant cyn amser, nad yw unrhyw un o lywodraethwyr y byd hwn yn ei wybod ; oblegid pe buasent yn eu hadnabod, ni fyddent wedi croeshoelio Arglwydd y gogoniant. Rydyn ni'n siarad fel mae'n ysgrifenedig (Eseia 64,3): “Yr hyn na welodd unrhyw lygad na chlywodd unrhyw glust, a’r hyn y mae Duw wedi’i baratoi ar gyfer y rhai sy’n ei garu, ac nad yw wedi dod i mewn i unrhyw galon ddynol.” Ond fe ddatgelodd Duw i ni drwy’r Ysbryd; canys y mae yr ysbryd yn chwilio pob peth, gan gynnwys dyfnderoedd Duw »((1. Corinthiaid 2,7-10). Diolch i Dduw am ddatgelu inni gyfrinach ein prynedigaeth yn Iesu - prynedigaeth a sicrheir trwy enedigaeth, bywyd, marwolaeth, atgyfodiad, esgyniad a dychweliad addawedig ein Harglwydd. Mae hyn i gyd yn digwydd trwy ras - gras Duw a roddir inni yn a thrwy Iesu, trwy'r Ysbryd Glân.

Er y bydd fy nghyflogaeth gyda'r GCI yn dod i ben yn fuan, rwy'n parhau i fod yn gysylltiedig â'n cymuned. Byddaf yn parhau i wasanaethu ar fyrddau GCI yr UD a'r DU ac ar fwrdd Seminar Grace Communion (GCS), a byddaf yn pregethu yn eglwys fy nhŷ. Gofynnodd y gweinidog Bermie Dizon imi a allwn roi pregeth bob mis. Fe wnes i cellwair ag ef nad oedd yr holl dasgau hyn yn swnio fel ymddeol. Fel y gwyddom, nid yw ein gwasanaeth yn swydd gyffredin - mae'n alwad, yn ffordd o fyw. Cyn belled â bod Duw yn rhoi nerth imi, ni fyddaf yn stopio gwasanaethu eraill yn enw ein Harglwydd.

Wrth edrych yn ôl dros y degawdau diwethaf, mae gen i atgofion hyfryd o GCI yn ogystal â llawer o fendithion sy'n ymwneud â fy nheulu. Mae Tammy a minnau'n fendigedig o weld ein dau blentyn yn tyfu i fyny, yn graddio o'r coleg, yn dod o hyd i swyddi da ac yn briod yn hapus. Mae ein dathliad o'r cerrig milltir hyn mor ysgubol fel nad oeddem yn disgwyl eu cyrraedd. Fel y gŵyr llawer ohonoch, dysgodd ein cymuned o'r blaen na fyddai amser ar gyfer pethau o'r fath - byddai Iesu'n dychwelyd yn fuan a byddem yn cael ein cludo i "le diogelwch" yn y Dwyrain Canol cyn Ei ail ddyfodiad. Yn ffodus, roedd gan Dduw gynlluniau eraill, er bod lle diogelwch sy'n cael ei baratoi ar gyfer pob un ohonom - Ei Deyrnas Dragywyddol ydyw.

Pan ddechreuais wasanaethu fel llywydd ein henwad ym 1995, fy ffocws oedd atgoffa pobl fod gan Iesu Grist uchafiaeth ym mhopeth: “Ef yw pennaeth y corff, sef yr eglwys. Efe yw y dechreuad, y cyntaf-anedig oddi wrth y meirw, er mwyn iddo fod yn gyntaf ym mhopeth »(Colosiaid 1,18). Er fy mod yn ymddeol nawr ar ôl mwy na 23 mlynedd fel Llywydd GCI, mae fy ffocws yn dal i fod. Trwy ras Duw, ni fyddaf yn stopio pwyntio pobl at Iesu! Mae'n byw, ac oherwydd ei fod yn byw rydyn ni'n byw hefyd.

Cariwyd gan gariad,

Joseph Tkach
Prif Swyddog Gweithredol
CYFLWYNO CYMUNED GRACE