Duw yw ...

372 yn dduwPe gallech ofyn cwestiwn i Dduw; pa un fyddai hynny? Un "mawr" efallai: yn ôl eich tynged? Pam fod yn rhaid i bobl ddioddef? Neu un bach ond brys: Beth ddigwyddodd i'm ci a redodd i ffwrdd oddi wrthyf pan oeddwn yn ddeg oed? Beth pe bawn i wedi priodi cariad fy mhlentyndod? Pam wnaeth Duw wneud yr awyr yn las? Neu efallai eich bod chi eisiau gofyn iddo: Pwy wyt ti? neu beth wyt ti neu beth ydych chi eisiau Mae'n debyg y byddai'r ateb i hynny'n ateb y rhan fwyaf o'r cwestiynau eraill. Mae pwy a beth yw Duw a'r hyn y mae ei eisiau yn gwestiynau sylfaenol am ei fod, ei natur. Mae popeth arall yn cael ei bennu ganddo: pam y bydysawd yw'r ffordd y mae; pwy ydym ni fel bodau dynol; pam mai ein bywyd yw'r ffordd y mae a sut y dylem ei siapio. Y rhidyll gwreiddiol y mae pawb wedi meddwl amdano. Gallwn gael ateb i hynny, yn rhannol o leiaf. Gallwn ddechrau deall natur Duw. Yn wir, mor anhygoel ag y mae'n swnio, gallwn gymryd rhan o'r natur ddwyfol. Trwy ba un? Trwy hunan-ddatguddiad Duw.

Mae meddylwyr bob amser wedi gwneud y delweddau mwyaf amrywiol o Dduw. Ond mae Duw yn datgelu ei hun i ni trwy ei greadigaeth, trwy ei air a thrwy ei Fab Iesu Grist. Mae'n dangos i ni pwy ydyw, beth ydyw, beth mae'n ei wneud, hyd yn oed, i raddau, pam ei fod yn ei wneud. Mae hefyd yn dweud wrthym pa berthynas y dylem ei chael ag ef a pha ffurf fydd y berthynas hon yn y diwedd. Rhagofyniad sylfaenol ar gyfer unrhyw wybodaeth am Dduw yw ysbryd derbyniol, gostyngedig. Rhaid i ni barchu gair Duw. Yna mae Duw yn datgelu ei hun i ni (Eseia 66,2), a byddwn yn dysgu caru Duw a'i ffyrdd. "Bydd pwy bynnag sy'n fy ngharu i," meddai Iesu, "yn cadw fy ngair; a bydd fy Nhad yn ei garu, a byddwn yn dod ato ac yn byw gydag ef" (Ioan 14,23). Mae Duw eisiau preswylio gyda ni. Os bydd yn gwneud hynny, byddwn bob amser yn cael atebion cliriach i'n cwestiynau.

1. Wrth chwilio am y tragwyddol

Mae pobl bob amser wedi brwydro i oleuo eu gwreiddiau, eu bod a'u hystyr mewn bywyd. Mae'r frwydr hon fel arfer yn ei arwain at y cwestiwn a oes duw a pha fod yn hynod iddo. Wrth wneud hynny, daeth pobl i amrywiaeth eang o ddelweddau a syniadau.

Llwybrau tawel yn ôl i Eden

Mae'r awydd dynol hynafol am ddehongliad o fod yn cael ei adlewyrchu yn yr adeiladau amrywiol o syniadau crefyddol sy'n bodoli. O sawl cyfeiriad ceisiodd un fynd at darddiad bodolaeth ddynol ac felly canllaw tybiedig bywyd dynol. Yn anffodus, mae anallu dyn i amgyffred realiti ysbrydol yn llawn wedi arwain at ddadlau a chwestiynau pellach yn unig:

 • Mae pantheistiaid yn gweld Duw fel yr holl bwerau a deddfau sy'n sefyll y tu ôl i'r cosmos. Nid ydynt yn credu mewn Duw personol ac yn dehongli da fel drwg â dwyfol.
 • Mae polythenwyr yn credu mewn llawer o fodau dwyfol. Gall pob un o'r duwiau hyn helpu neu niweidio, ond nid oes gan yr un ohonynt bŵer llwyr. Felly, rhaid addoli pawb. Cafodd llawer o gredoau’r Dwyrain Canol a Greco-Rufeinig ynghyd â chwlt ysbryd a hynafiad llawer o ddiwylliannau llwythol eu siapio yn amldduwiol neu eu siapio.
 • Mae damcaniaethwyr yn credu mewn Duw personol fel tarddiad, cynhaliwr a chanolbwynt popeth. Os yw bodolaeth duwiau eraill wedi'i eithrio yn sylfaenol, mae'n fater o undduwiaeth, fel y'i dangosir ar ffurf bur yn ffydd tad y bwa Abraham. Mae tair crefydd y byd yn galw Abraham: Iddewiaeth, Cristnogaeth ac Islam.

A oes duw?

Mae pob diwylliant mewn hanes wedi datblygu ymdeimlad mwy neu lai cryf bod Duw yn bodoli. Mae'r amheuwr sy'n gwadu Duw bob amser wedi cael amser caled. Anffyddiaeth, nihiliaeth, diriaethiaeth - mae'r rhain i gyd yn ymdrechion i ddehongli'r byd heb greawdwr hollalluog, sy'n gweithredu'n bersonol, sy'n penderfynu beth sy'n dda a beth sy'n ddrwg. Yn y pen draw, nid yw'r athroniaethau hyn na rhai tebyg yn darparu ateb boddhaol. Ar un ystyr, maent yn osgoi'r cwestiwn craidd. Yr hyn rydyn ni wir eisiau ei weld yw pa fath o greadur sydd gan y crëwr, yr hyn y mae'n bwriadu ei wneud a beth sydd angen digwydd fel y gallwn ni fyw mewn cytgord â Duw.

2. Sut mae Duw yn datgelu ei hun i ni?

Rhowch eich hun yn ddamcaniaethol yn lle Duw. Fe wnaethant bopeth, gan gynnwys bodau dynol. Fe wnaethoch chi ddyn ar eich delwedd eich hun (1. Mose 1,26-27) a rhoi’r gallu iddo ddatblygu perthynas arbennig â chi. Oni fyddech chi wedyn hefyd yn dweud rhywbeth amdanoch chi'ch hun? Dywedwch wrtho beth rydych chi ei eisiau ganddo? Dangoswch iddo sut i fynd i'r berthynas Duw rydych chi ei eisiau? Mae unrhyw un sy'n tybio bod Duw yn anhysbys yn rhagdybio bod Duw yn cuddio oddi wrth ei greadur am ryw reswm. Ond mae Duw yn datgelu ei hun i ni: yn ei greadigaeth, mewn hanes, yn y Beibl a thrwy ei Fab Iesu Grist. Gadewch inni ystyried yr hyn y mae Duw yn ei ddangos inni trwy ei weithredoedd o hunan-ddatguddiad.

Mae'r greadigaeth yn datgelu i Dduw

A all rhywun edmygu'r cosmos mawr a pheidio â chyfaddef bod Duw yn bodoli, ei fod yn dal pob pŵer yn ei ddwylo, ei fod yn caniatáu i drefn a chytgord drechu? Rhufeiniaid 1,20: "Oherwydd bod bod anweledig Duw, hynny yw ei allu a'i ddwyfoldeb tragwyddol, wedi'i weld o'i weithredoedd ers creu'r byd, os yw rhywun yn eu gweld." Fe wnaeth gweld yr awyr beri i'r Brenin Dafydd synnu bod Duw yn delio â rhywbeth mor ddibwys â dyn: "Pan welaf y nefoedd, gwaith eich bysedd, y lleuad a'r sêr rydych chi wedi'u paratoi: beth yw dyn yr ydych chi'n meddwl amdano ef, a phlentyn dyn, eich bod yn gofalu amdano? " (Salm 8,4-un).

Mae'r ddadl fawr rhwng y Job amheus a Duw hefyd yn enwog. Mae Duw yn dangos ei wyrthiau iddo, yn brawf o'i awdurdod a'i ddoethineb diderfyn. Mae'r cyfarfyddiad hwn yn llenwi Job â gostyngeiddrwydd. Gellir darllen areithiau Duw yn Llyfr Job yn y 38ain i'r 4edd ganrif1. Pennod. Rwy'n gweld, mae Job yn cyfaddef, y gallwch chi wneud popeth, ac nid oes unrhyw beth yr oeddech chi'n bwriadu ei wneud yn rhy anodd i chi. Dyna pam y siaradais yn annoeth, yr hyn sy'n rhy uchel i mi ac nid wyf yn deall ... dim ond o achlust y clywais gennych; ond nawr mae fy llygad wedi eich gweld chi "(Job 42,2-3,5). O'r greadigaeth rydym nid yn unig yn gweld bod Duw yn bodoli, ond rydym hefyd yn gweld nodweddion ei fod ohono. Mae hyn yn golygu bod cynllunio yn y bydysawd yn rhagdybio cynllunydd, mae cyfraith naturiol yn rhagdybio deddfwr, mae cadw pob bod yn rhagdybio cynhaliwr ac mae bodolaeth bywyd corfforol yn rhagdybio rhoddwr bywyd.

Cynllun Duw ar gyfer dyn

Beth oedd Duw wedi'i fwriadu pan greodd bob peth a rhoi bywyd inni? Esboniodd Paul i'r Atheniaid, "... gwnaeth yr hil ddynol gyfan allan o un dyn, y dylent drigo yn yr holl ddaear, a nododd pa mor hir y dylent fodoli ac o fewn pa derfynau y dylent drigo fel y dylent geisio. Duw. A allant ei deimlo a dod o hyd iddo; ac yn wir nid yw'n bell oddi wrth bob un ohonom, oherwydd ynddo ef yr ydym yn byw, yn gwehyddu ac yn; fel y dywedodd rhai beirdd yn eich plith hefyd: Yr ydym o'i genhedlaeth ef "(Actau 17: 26-28). Neu yn syml, fel mae Johannes yn ysgrifennu, ein bod ni'n "caru oherwydd iddo ein caru ni'n gyntaf" (1. Johannes 4,19).

Mae hanes yn datgelu i Dduw

Mae amheuwyr yn gofyn, "Os oes Duw, pam nad yw'n dangos ei hun i'r byd?" Ac "Os yw'n wirioneddol hollalluog, pam ei fod yn caniatáu drygioni?" Mae'r cwestiwn cyntaf yn tybio nad yw Duw erioed wedi dangos ei hun i ddynolryw. A'r ail, ei fod yn ddideimlad i drallod dynol neu o leiaf yn gwneud dim amdano. Yn hanesyddol ac mae'r Beibl yn cynnwys nifer o gofnodion hanesyddol, mae'r ddau dybiaeth yn anghynaladwy. Ers dyddiau'r teulu dynol cyntaf, mae Duw yn aml wedi dod i gysylltiad uniongyrchol â phobl. Ond y rhan fwyaf o'r amser nid yw pobl eisiau gwybod unrhyw beth amdanynt!

Mae Eseia yn ysgrifennu: "Yn wir, rydych chi'n Dduw cudd ..." (Eseia 45,15). Yn aml mae Duw yn "cuddio" pan fydd pobl yn dangos iddo trwy eu meddyliau a'u gweithredoedd nad ydyn nhw am wneud dim ag ef na'i ffyrdd. Ychwanegodd Eseia yn ddiweddarach: "Wele, nid yw braich yr Arglwydd yn rhy fyr na all helpu, ac nid yw ei glustiau wedi dod yn galed fel na all glywed, ond mae eich dyledion yn eich gwahanu oddi wrth Dduw ac yn cuddio'ch pechodau ei wyneb o'ch blaen. , fel na chewch eich clywed "(Eseia 59,1-un).

Dechreuodd y cyfan gydag Adda ac Efa. Fe wnaeth Duw eu creu a'u rhoi mewn gardd sy'n blodeuo. Ac yna fe siaradodd â hi'n uniongyrchol. Roeddech chi'n gwybod ei fod yno. Fe ddangosodd iddyn nhw sut i uniaethu ag ef. Ni adawodd nhw i'w dyfeisiau eu hunain. Roedd yn rhaid i Adda ac Efa wneud dewis. Roedd yn rhaid iddyn nhw benderfynu a oedden nhw eisiau addoli Duw (yn symbolaidd: bwyta o bren y bywyd) neu ddiystyru Duw (yn symbolaidd: bwyta o goeden gwybodaeth da a drwg). Dewisoch chi'r goeden anghywir (1. Moses 2 a 3). Yn aml yn cael ei anwybyddu, fodd bynnag, yw bod Adda ac Efa yn gwybod eu bod wedi anufuddhau i Dduw. Roedden nhw'n teimlo'n euog. Y tro nesaf y daeth y Creawdwr i siarad â nhw, fe glywson nhw, “Yr Arglwydd Dduw yn cerdded yn yr ardd pan oedd y dydd wedi tyfu’n cŵl. Ac fe guddiodd Adda a’i wraig o dan y coed o olwg yr Arglwydd Dduw yn yr ardd” (1. Mose 3,8).

Felly pwy oedd yn cuddio? Nid duw! Ond pobl ger bron Duw. Roedden nhw eisiau pellter, gwahanu rhyngddo ef ag ef. A dyna sut mae wedi aros ers hynny. Mae'r Beibl yn llawn enghreifftiau o Dduw yn estyn help llaw i ddynolryw a dynolryw gan droi allan y llaw honno. Noa, "pregethwr cyfiawnder" (2. Treuliodd Pedr 2: 5) ganrif lawn yn rhybuddio byd dyfarniad Duw i ddod. Ni chlywodd y byd a boddwyd ef yn y llifogydd. Sodom pechadurus a Gomorrah Duw a ddinistriwyd gan storm dân, y cododd ei fwg fel ffagl "fel y mwg o ffwrn" (1. Moses 19,28). Ni wnaeth hyd yn oed y cywiriad goruwchnaturiol hwn y byd yn well. Mae'r rhan fwyaf o'r Hen Destament yn disgrifio gweithredoedd Duw tuag at bobl ddewisol Israel. Nid oedd Israel eisiau gwrando ar Dduw chwaith. "... peidiwch â gadael i Dduw siarad â ni," gwaeddodd y bobl (2. Moses 20,19).

Ymyrrodd Duw hefyd yn ffawd pwerau mawr fel yr Aifft, Ninefe, Babi a Phersia. Byddai'n aml yn siarad yn uniongyrchol â'r llywodraethwyr uchaf. Ond arhosodd y byd yn ei gyfanrwydd yn obdurate. Yn waeth byth, llofruddiwyd llawer o weision Duw yn greulon gan y rhai yr oeddent am ddod â neges Duw atynt. Mae Hebreaid 1: 1-2 yn dweud wrthym o'r diwedd: "Ar ôl i Dduw siarad â'r tadau lawer gwaith ac mewn sawl ffordd trwy'r proffwydi, yn y dyddiau diwethaf hyn fe siaradodd â ni trwy'r Mab ..." Daeth Iesu Grist i'r byd i bregethu efengyl iachawdwriaeth a theyrnas Dduw. Canlyniad? "Roedd yn y byd, a gwnaed y byd trwyddo; ond nid oedd y byd yn ei adnabod" (Ioan 1,10). Daeth ei gyfarfyddiad â'r byd â marwolaeth iddo.

Mynegodd Iesu, Duw ymgnawdoledig, gariad a thosturi Duw tuag at ei greadigaeth: "Jerwsalem, Jerwsalem, rydych chi'n lladd y proffwydi ac yn carregu'r rhai a anfonwyd atoch chi! Pa mor aml rydw i wedi bod eisiau casglu'ch plant at ei gilydd fel iâr yn casglu ei chywion o dan eu hadenydd; ac nid oeddech chi eisiau! " (Mathew 23,37). Na, nid yw Duw yn cadw draw. Datgelodd ei hun mewn hanes. Ond mae'r rhan fwyaf o bobl wedi cau eu llygaid iddo.

Y dystiolaeth Feiblaidd

Mae'r Beibl yn dangos Duw inni yn y ffyrdd a ganlyn:

 • Hunan-ddatganiadau Duw am ei natur
  Felly mae'n datgelu yn 2. Mose 3,14 ei enw i Moses: "Fi fydd pwy fydda i." Gwelodd Moses lwyn yn llosgi na chafodd ei yfed gan y tân. Yn yr enw hwn mae'n datgelu ei hun i fodolaeth a bodolaeth ohono'i hun. Datgelir agweddau pellach ar ei fod yn ei enwau beiblaidd eraill. Gorchmynnodd Duw i'r Israeliaid: "Am hynny byddwch sanctaidd, oherwydd yr wyf yn sanctaidd" (3. Mose 11,45). Mae Duw yn sanctaidd. Yn Eseia 55: 8 mae Duw yn dweud wrthym yn glir: "... nid fy meddyliau yw fy meddyliau, ac nid fy ffyrdd i yw eich ffyrdd chi ..." Mae Duw yn byw ac yn gweithredu ar awyren uwch nag yr ydym ni. Roedd Iesu Grist yn Dduw ar ffurf ddynol. Mae'n disgrifio'i hun fel "goleuni'r byd" (Ioan es 8:12), fel y "Myfi yw" a oedd yn byw cyn Abraham (adnod 58), fel "y drws" (Ioan 10,9), fel "y bugail da" (adnod 11) ac fel y "ffordd a'r gwir a'r bywyd" (Ioan 14,6).
 • Hunan-ddatganiadau Duw am ei waith
  Mae gwneud yn perthyn i hanfod, neu yn hytrach mae'n deillio ohono. Felly mae datganiadau ynghylch gwneud yn ategu datganiadau am fod. Rwy'n gwneud "y goleuni ... ac yn creu'r tywyllwch," meddai Duw amdano'i hun yn Eseia 45,7; Rwy'n rhoi "Heddwch ... ac yn creu trychineb. Fi yw'r Arglwydd sy'n gwneud hyn i gyd." Mae popeth sy'n cael ei greu gan Dduw. Ac mae'n meistroli'r hyn sy'n cael ei greu. Mae Duw hefyd yn rhagweld y dyfodol: "Duw ydw i, a neb arall mwyach, Duw nad yw'n ddim byd tebyg. O'r dechrau, rydw i wedi cyhoeddi'r hyn sydd i ddod wedyn, a chyn hynny yr hyn sydd heb ddigwydd eto. Rwy'n dweud: Beth ydw i penderfynais ddigwydd, a beth bynnag yr oeddwn yn bwriadu ei wneud, fe wnaf "(Eseia 46,9-10). Mae Duw yn caru'r byd ac wedi anfon ei Fab i ddod ag iachawdwriaeth iddo. "Oherwydd bod Duw wedi caru'r byd felly, fel y rhoddodd ei uniganedig Fab, fel na ddifethir pawb sy'n credu ynddo, ond cael bywyd tragwyddol" (Ioan 3,16). Mae Duw yn dod â phlant i'w deulu trwy Iesu. Yn Datguddiad 21,7 rydym yn darllen: "Bydd yr un sy'n goresgyn yn etifeddu'r cyfan, a byddaf yn Dduw iddo a bydd yn fab i mi". O ran y dyfodol, dywed Iesu: "Wele, deuaf yn fuan, a'm gwobr gyda mi, i roi i bob un fel y mae ei weithredoedd" (Datguddiad 2 Cor2,12).
 • Datganiadau gan bobl am natur Duw
  Mae Duw bob amser wedi bod mewn cysylltiad â phobl y mae wedi dewis cyflawni ei ewyllys. Mae llawer o'r gweision hyn wedi ein gadael gyda manylion am natur Duw yn y Beibl. "... yr Arglwydd yw ein Duw ni, yr Arglwydd yn unig," meddai Moses (5. Mose 6,4). Nid oes ond un Duw. Mae'r Beibl yn cefnogi undduwiaeth. (Gweler y drydedd bennod am ragor o fanylion). O'r nifer o ddatganiadau gan y salmydd am Dduw, dim ond hyn: "Oherwydd pwy yw Duw os nad yr Arglwydd, neu graig os nad ein Duw ni?" (Salm 18,32). Dim ond Duw sydd i fod i addoli, ac mae'n cryfhau'r rhai sy'n ei addoli. Mae digonedd o fewnwelediadau i natur Duw yn y Salmau. Un o'r penillion mwyaf cysurus yn yr Ysgrythur yw 1. Johannes 4,16: "Cariad yw Duw ..." Mae mewnwelediad pwysig i gariad Duw a'i ewyllys fawr i ddyn i'w gael yn 2. Pedr 3: 9: "Nid yw'r Arglwydd ... eisiau i unrhyw un gael ei golli, ond y dylai pawb ddod o hyd i edifeirwch." Beth yw dymuniad mwyaf Duw i ni, ei greaduriaid, ei blant? Y byddwn yn cael ein hachub. Ac nid yw Gair Duw yn dychwelyd ato'n wag - bydd yn cyflawni'r hyn a fwriadwyd (Eseia 55,11). Dylai gwybod bod pwrpas Duw a'n gallu i'n hachub roi gobaith mawr inni.
 • Mae'r Beibl yn cynnwys datganiadau gan bobl am weithredoedd Duw
  Mae Duw yn "hongian y ddaear uwchlaw dim", meddai Job 26,7 y diwedd. Mae'n cyfarwyddo'r grymoedd sy'n pennu orbit a chylchdroi'r ddaear. Yn ei law mae bywyd a marwolaeth i drigolion y ddaear: "Os ydych chi'n cuddio'ch wyneb, mae ofn arnyn nhw; os ydych chi'n tynnu eu gwynt, maen nhw'n pasio i ffwrdd ac yn mynd yn llwch eto. Rydych chi'n anfon allan o'ch anadl, maen nhw'n cael eu creu ac rydych chi'n creu rhai newydd siâp y ddaear "(Salm 104,29-30). Serch hynny, gwnaeth Duw, er yn hollalluog, fel y Creawdwr cariadus ddyn ar ei ddelw ei hun a rhoi goruchafiaeth iddo ar y ddaear (1. Mose 1,26). Pan welodd fod drygioni wedi lledu ar y ddaear, "roedd yn difaru ei fod wedi gwneud dynion ar y ddaear, ac roedd mewn galar yn ei galon" (1. Mose 6,6). Ymatebodd i ddrygioni’r byd trwy anfon y llifogydd a ysbeiliodd yr holl ddynoliaeth ac eithrio Noa a’i deulu (1. Mose 7,23). Yn ddiweddarach, galwodd Duw y patriarch Abraham a gwneud cyfamod ag ef y dylid bendithio "holl deuluoedd y ddaear" trwyddo (1. Moses 12,1-3) cyfeiriad eisoes at Iesu Grist, un o ddisgynyddion Abraham. Pan ffurfiodd bobl Israel, fe wnaeth Duw eu harwain trwy'r Môr Coch yn wyrthiol a dinistrio byddin yr Aifft: "... ceffyl a dyn y mae wedi'u taflu i'r môr" (2. Moses 15,1). Torrodd Israel ei chytundeb â Duw a chaniatáu i drais ac anghyfiawnder chwalu. Felly, caniataodd Duw i bobl dramor ymosod ar y genedl ac yn y pen draw arwain allan o Wlad yr Addewid i gaethwasiaeth (Eseciel 22,23-31). Ac eto addawodd y Duw trugarog anfon Gwaredwr i'r byd i wneud cyfamod tragwyddol o gyfiawnder â phawb sy'n edifarhau am eu pechodau, Israeliaid ac eraill.9,20-21). Ac yn olaf, anfonodd Duw ei Fab Iesu Grist mewn gwirionedd. Cyhoeddodd Iesu: "Oherwydd dyma ewyllys fy Nhad y dylai pwy bynnag sy'n gweld y Mab ac yn credu ynddo gael bywyd tragwyddol; a byddaf yn ei godi ar y diwrnod olaf" (Ioan 6:40). Sicrhaodd Duw: "... bydd pwy bynnag sy'n galw ar enw'r Arglwydd yn cael ei achub" (Rhufeiniaid 10,13).
 • Heddiw mae Duw yn awdurdodi ei eglwys i bregethu efengyl y deyrnas "yn yr holl fyd er tystiolaeth yr holl bobloedd."4,14). Ar ddiwrnod y Pentecost ar ôl atgyfodiad Iesu Grist, anfonodd Duw yr Ysbryd Glân at: uno'r eglwys i gorff Crist a datgelu dirgelion Duw i Gristnogion (Deddfau'r Apostolion 2,1-un).

Llyfr am berthynas Duw a dynolryw ag ef yw'r Beibl. Mae eich neges yn ein gwahodd i archwilio gydol oes, i ddysgu mwy am Dduw, beth ydyw, beth mae'n ei wneud, yr hyn y mae ei eisiau, yr hyn y mae'n ei gynllunio. Ond ni all unrhyw un amgyffred llun perffaith o realiti Duw. Ychydig yn ddigalon oherwydd ei anallu i amgyffred cyflawnder Duw, mae Ioan yn cau ei adroddiad o fywyd Iesu gyda'r geiriau: "Mae yna lawer o bethau eraill a wnaeth Iesu. Ond os dylid ysgrifennu i lawr un peth ar ôl y llall, felly, Rwy'n credu, ni fyddai'r byd yn gafael yn y llyfrau sydd i'w hysgrifennu "(Ioan 21,25).

Yn fyr, mae'r Beibl yn dangos Duw fel

• bod allan ohono'i hun

• heb fod ynghlwm wrth unrhyw derfynau amser

• heb fod yn rhwym i unrhyw ffiniau gofodol

• hollalluog

• hollalluog

• trosgynnol (yn sefyll uwchben y bydysawd)

• yn barhaol (yn ymwneud â'r bydysawd).

Ond beth yw Duw yn union?

Ceisiodd athro crefydd unwaith roi syniad agosach i'w Dduw o Dduw. Gofynnodd i'r myfyrwyr ymuno â dwylo mewn cylch mawr a chau eu llygaid. "Nawr ymlaciwch a chyflwynwch eich hun i Dduw," meddai. "Ceisiwch ddychmygu sut olwg sydd arno, sut olwg fydd ar ei orsedd, sut olwg fyddai ar ei lais, beth sy'n digwydd o'i gwmpas." Gyda'u llygaid ar gau, law yn llaw, eisteddodd y myfyrwyr am amser hir yn eu cadeiriau a breuddwydio am ddelweddau o Dduw. "Felly?" gofynnodd yr athro. "Ydych chi'n ei weld? Dylai fod gan bob un ohonoch chi ryw lun mewn golwg nawr. Ond," parhaodd yr athro, nid Duw yw hynny! Na! rhwygodd hi allan o'i meddyliau. "Nid Duw yw hynny! Ni all un ei amgyffred yn llawn â'n deallusrwydd! Ni all unrhyw un amgyffred Duw yn llwyr, oherwydd Duw yw Duw a dim ond bodau corfforol a chyfyngedig ydym ni." Cipolwg dwfn iawn. Pam ei bod mor anodd diffinio pwy a beth yw Duw? Gorwedd y prif rwystr yn y cyfyngiad a grybwyllwyd gan yr athro hwnnw: Mae dyn yn gwneud ei holl brofiadau trwy ei bum synhwyrau, ac mae ein dealltwriaeth ieithyddol gyfan wedi'i theilwra i hyn. Mae Duw, ar y llaw arall, yn dragwyddol. Mae'n anfeidrol. Mae'n anweledig. Ac eto, gallwn wneud datganiadau ystyrlon am Dduw er ein bod yn gyfyngedig gan ein synhwyrau corfforol.

Realiti ysbrydol, iaith ddynol

Mae Duw yn ei amlygu ei hun yn anuniongyrchol yn y greadigaeth. Mae wedi ymyrryd yn hanes y byd lawer gwaith. Mae ei air, y Beibl, yn dweud mwy wrthym amdano. Roedd hefyd yn ymddangos mewn rhai ffyrdd yn y Beibl i rai pobl. Serch hynny, ysbryd yw Duw, ni ellir gweld, teimlo, cyflawnder ei gyflawnder. Mae'r Beibl yn rhoi gwirioneddau inni am gysyniad o Dduw gan ddefnyddio termau y gall bodau corfforol eu deall yn eu byd corfforol. Ond nid yw'r geiriau hyn yn gallu adlewyrchu Duw yn llawn.

Er enghraifft, mae'r Beibl yn galw Duw yn "graig" ac yn "gastell" (Salm 18,3), "Tarian" (Salm 144,2), "yfed tân" (Hebreaid 12,29). Rydyn ni'n gwybod nad yw Duw yn cyfateb yn llythrennol i'r pethau corfforol hyn. Maent yn symbolau sydd, yn seiliedig ar yr hyn sy'n ddynol yn weladwy ac yn ddealladwy, yn dod â ni'n agosach at agweddau pwysig ar Dduw.

Mae'r Beibl hyd yn oed yn priodoli ffurf ddynol i Dduw, sy'n datgelu agweddau ar ei gymeriad a'i berthynas â dyn. Mae darnau yn disgrifio Duw gyda chorff (Philipiaid 3:21); un pen ac un gwallt (Datguddiad 1,14); wyneb (1. Moses 32,31; 2. Moses 33,23; Datguddiad 1:16); Llygaid a chlustiau (5. Mose 11,12; Salm 34,16; epiffani 1,14); Trwyn (1. Mose 8,21; 2. Moses 15,8); Genau (Mathew 4,4; epiffani 1,16); Gwefusau (Job 11,5); Llais (Salm 68,34; epiffani 1,15); Tafod ac anadl (Eseia 30,27: 28-4); Arfau, dwylo a bysedd (Salm 4,3-4; 8fed9,14; Hebreaid 1,3; 2. Cronicl 18,18; 2. Moses 31,18; 5. Mose 9,10; Salm 8: 4; epiffani 1,16); Ysgwyddau (Eseia 9,5); Y Fron (datguddiad 1,13); Symud (2. Moses 33,23); Cluniau (Eseciel 1,27); Traed (Salm 18,10; epiffani 1,15).

Wrth siarad am ein perthynas â Duw, mae'r Beibl yn aml yn defnyddio iaith a gymerwyd o fywyd teuluol dynol. Mae Iesu'n ein dysgu i weddïo: "Ein Tad yn y Nefoedd!" (Mathew 6,9). Mae Duw eisiau cysuro ei bobl wrth i fam gysuro ei phlant (Eseia 66,13). Nid oes cywilydd ar Iesu alw’r rhai a ddewiswyd gan Dduw yn frodyr iddo (Hebreaid 2,11); ef yw ei brawd hynaf, y cyntaf-anedig (Rhufeiniaid 8,29). Yn Datguddiad 21,7 Mae Duw yn addo: "Bydd yr un sy'n goresgyn yn etifeddu popeth, a byddaf yn Dduw iddo, a bydd yn fab i mi." Ydy, mae Duw yn galw Cristnogion i fond teuluol gyda'i blant. Mae'r Beibl yn disgrifio'r cwlwm hwn mewn dealltwriaeth y gall bodau dynol ei gafael. Mae hi'n paentio llun o'r realiti ysbrydol uchaf y gellid ei alw'n argraffiadol. Nid yw hyn yn rhoi cwmpas llawn realiti ysbrydol gogoneddus yn y dyfodol. Mae llawenydd a gogoniant y berthynas eithaf â Duw fel Ei blant yn llawer mwy nag y gall ein geirfa gyfyngedig ei fynegi. Felly dywedwch wrthym 1. Johannes 3,2: "Annwyl rai, rydyn ni eisoes yn blant i Dduw; ond ni ddatgelwyd eto beth fyddwn ni. Ond rydyn ni'n gwybod: pan ddaw'n amlwg, byddwn ni fel ef; oherwydd fe gawn ni ef fel y mae." Yn yr atgyfodiad, pan fydd cyflawnder iachawdwriaeth a theyrnas Dduw wedi dod, byddwn o'r diwedd yn dod i adnabod Duw yn "llawn". "Rydyn ni nawr yn gweld llun tywyll trwy ddrych," meddai Paul, "ond yna wyneb yn wyneb. Nawr rwy'n gwybod fesul darn; ond yna byddaf yn gweld sut rwy'n hysbys" (1. Corinthiaid 13,12).

"Pwy sy'n fy ngweld, yn gweld y tad"

Mae hunan-ddatguddiad Duw, fel y gwelsom, trwy'r greadigaeth, hanes, a'r ysgrythur. Yn ogystal, fe ddatgelodd Duw ei hun i ddyn trwy'r ffaith iddo ef ei hun ddod yn ddyn. Daeth fel ni a byw, gwasanaethu a dysgu yn ein plith. Dyfodiad Iesu oedd gweithred fwyaf Duw o hunan-ddatguddiad. "A gwnaed y gair yn gnawd (Ioan 1,14). Rhyddhaodd Iesu ei hun o freintiau dwyfol a daeth yn fod dynol, yn gwbl ddynol. Bu farw dros ein pechodau, codwyd ef oddi wrth y meirw, a threfnodd Ei Eglwys. Daeth dyfodiad Crist yn sioc i bobl ei ddydd. Pam? Oherwydd nad oedd eu delwedd o Dduw yn ddigon pell, fel y gwelwn yn y ddwy bennod nesaf. Serch hynny, dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion: "Mae pwy bynnag sy'n fy ngweld i'n gweld y Tad!" (Ioan 14: 9). Yn fyr: Datgelodd Duw ei hun yn Iesu Grist.

3. Nid oes duw ond fi

Iddewiaeth, Cristnogaeth, Islam. Mae tair crefydd y byd yn cyfeirio at Abraham fel tad. Roedd Abraham yn wahanol i'w gyfoeswyr mewn un ffordd bwysig: Roedd yn addoli dim ond un Duw - y gwir Dduw. Monotheism dyna'r gred mai dim ond un Duw sydd yn dynodi man cychwyn gwir grefydd.

Addolodd Abraham y Gwir Dduw Ni chafodd Abraham ei eni i ddiwylliant monotheistig. Ganrifoedd yn ddiweddarach mae Duw yn ceryddu Israel hynafol: "Roedd eich tadau yn byw yr ochr arall i afon Ewffrates, Terah, tad Abraham a Nahor, ac yn gwasanaethu duwiau eraill. Felly es i â'ch tad Abraham o bob rhan o'r afon a gadael iddo grwydro ar hyd a lled y wlad. o Ganaan a bod yn fwy niferus Rhyw ... "(Joshua 24,2-un).

Cyn ei alwad gan Dduw, roedd Abraham yn byw yn Ur; mae'n debyg bod ei hynafiaid yn byw yn Haran. Roedd llawer o dduwiau yn cael eu haddoli yn y ddau le. Yn Ur, er enghraifft, roedd igam-ogam mawr wedi'i gysegru i'r duw lleuad Sumeriaidd Nanna. Roedd temlau eraill yn Ur yn gwasanaethu cyltiau An, Enlil, Enki a NingaL. Rhedodd Duw Abraham allan o'r byd ffydd polytheistig hwn: "Ewch allan o'ch mamwlad ac oddi wrth eich perthnasau ac o dŷ eich tad i wlad yr wyf am ei dangos chi. Ac rydw i eisiau eich gwneud chi'n bobl wych ... "(1. Moses 12,1-un).

Ufuddhaodd Abraham i Dduw a gadael (adn. 4). Ar un ystyr, dechreuodd perthynas Duw ag Israel ar y pwynt hwn: pan ddatgelodd ei hun i Abraham. Gwnaeth Duw gyfamod ag Abraham. Yn ddiweddarach, adnewyddodd y cyfamod â mab Abraham, Isaac, ac yn ddiweddarach o hyd gyda mab Isaac, Jacob. Roedd Abraham, Isaac a Jacob yn addoli'r un gwir Dduw. Roedd hyn hefyd yn eu gwneud yn wahanol i'w perthnasau agos. Roedd Laban, ŵyr i Nahor, brawd Abraham, yn dal i adnabod duwiau cartref (eilunod) (1. Moses 31,30-un).

Mae Duw yn achub Israel rhag eilunaddoliaeth yr Aifft

Degawdau yn ddiweddarach, ymgartrefodd Jacob (a ailenwyd yn Israel) yn yr Aifft gyda'i blant. Arhosodd plant Israel yn yr Aifft am sawl canrif. Yn yr Aifft, hefyd, roedd amldduwiaeth amlwg. Mae Geirfa'r Beibl (Eltville 1990) yn ysgrifennu: "Mae crefydd [yr Aifft] yn gyd-destun o'r crefyddau nomos unigol, y mae nifer o dduwiau a gyflwynwyd o dramor (Baal, Astarte, y Bes blin) yn ymddangos iddynt, waeth beth yw'r gwrthddywediadau rhwng y gwahanol syniadau a ddaeth i fodolaeth ... Ar y ddaear mae'r duwiau'n ymgorffori eu hunain mewn anifeiliaid y gellir eu hadnabod gan rai arwyddion "(t. 17-18).

Yn yr Aifft tyfodd nifer plant Israel ond syrthio i gaethiwed yr Eifftiaid. Datgelodd Duw ei Hun mewn cyfres o weithredoedd a arweiniodd at ymwared Israel o’r Aifft. Yna gwnaeth gyfamod â chenedl Israel. Fel y dengys y digwyddiadau hyn, mae hunan-ddatguddiad Duw i ddyn wedi bod yn un monotheistig erioed. Mae'n datgelu ei hun i Moses fel Duw Abraham, Isaac a Jacob. Yr enw y mae'n ei roi iddo'i hun ("Byddaf i" neu "Myfi yw", 2. Mose 3,14), yn awgrymu nad yw duwiau eraill yn bodoli fel y mae Duw yn ei wneud. Mae Duw yn. Dwyt ti ddim!

Oherwydd nad yw Pharo eisiau rhyddhau'r Israeliaid, mae Duw yn bychanu'r Aifft â deg pla. Mae llawer o'r plaau hyn yn dangos ar unwaith ddi-rym duwiau'r Aifft. Er enghraifft, mae gan un o dduwiau'r Aifft ben broga. Mae pla Duw o lyffantod yn gwneud cwlt y duw hwn yn chwerthinllyd.

Hyd yn oed ar ôl gweld canlyniadau enbyd y deg pla, mae Pharo yn gwrthod gadael i'r Israeliaid fynd. Yna mae Duw yn dinistrio byddin yr Aifft yn y môr (2. Moses 14,27). Mae'r ddeddf hon yn dangos diffyg pŵer duw Aifft y môr. Canu caneuon buddugoliaethus (2. Moses 15,1-21), mae plant Israel yn canmol eu Duw Hollalluog.

Mae'r Duw go iawn yn cael ei ddarganfod a'i golli eto

O'r Aifft, mae Duw yn arwain yr Israeliaid i Sinai, lle maen nhw'n selio cyfamod. Yn y cyntaf o'r deg gorchymyn, mae Duw yn pwysleisio mai ef yn unig sy'n gyfrifol am addoli: "Ni fydd gennych dduwiau eraill heblaw fi" (2. Moses 20,3: 4). Yn yr ail orchymyn mae'n gwahardd delwedd ac eilunaddoliaeth (adnodau 5). Dro ar ôl tro mae Moses yn ceryddu’r Israeliaid i beidio ildio i eilunaddoliaeth (5. Mose 4,23-26; 7,5; 12,2-3; 2fed9,15-20). Mae'n gwybod y bydd yr Israeliaid yn cael eu temtio i ddilyn y duwiau Canaaneaidd pan ddônt i'r wlad a addawyd.

Mae'r enw gweddi Sh'ma (Hebraeg "Clyw!", Ar ôl gair cyntaf y weddi hon) yn dangos ymrwymiad Israel i Dduw. Mae'n dechrau fel hyn: "Gwrandewch, Israel, yr Arglwydd yw ein Duw ni, yr Arglwydd yn unig. A byddwch chi'n caru'r Arglwydd eich Duw â'ch holl galon, â'ch holl enaid ac â'ch holl nerth" (5. Mose 6,4-5). Fodd bynnag, mae Israel yn cwympo dro ar ôl tro am y duwiau Canaaneaidd, gan gynnwys EI (enw safonol y gellir ei gymhwyso hefyd i'r gwir Dduw), Baal, Dagon ac Asthoreth (enw arall ar y dduwies Astarte neu Ishtar). Mae gan y cwlt Baal yn arbennig atyniad deniadol i'r Israeliaid. Pan wnaethon nhw wladychu tir Canaan, maen nhw'n dibynnu ar gynaeafau da. Mae Baal, duw'r storm, yn cael ei addoli mewn defodau ffrwythlondeb. Gwyddoniadur y Beibl Safon Rhyngwladol: "Oherwydd ei fod yn canolbwyntio ar ffrwythlondeb tir ac anifeiliaid, mae'n rhaid bod y cwlt ffrwythlondeb wedi cael effaith ddeniadol erioed ar gymdeithasau fel Israel hynafol, yr oedd eu heconomi yn wledig yn bennaf" (Cyfrol 4, t. 101).

Mae proffwydi Duw yn ceryddu’r Israeliaid i edifarhau o’u apostasi. Mae Elias yn gofyn i'r bobl: "Pa mor hir ydych chi'n limpio ar y ddwy ochr? Os yw'r Arglwydd yn Dduw, dilynwch ef, ond os Baal ydyw, dilynwch ef" (1. Brenhinoedd 18,21). Mae Duw yn ateb gweddi Elias i brofi mai Duw yn unig ydyw. Mae'r bobl yn cydnabod: "Yr Arglwydd yw Duw, yr Arglwydd yw Duw!" (Adnod 39).

Nid yn unig y mae Duw yn datgelu ei hun fel y mwyaf o'r holl dduwiau, ond fel yr unig Dduw: "Myfi yw'r Arglwydd, a neb arall, nid oes duw y tu allan" (Eseia 45,5). Ac: "O fy mlaen i nid oes Duw, felly ni fydd neb ar fy ôl i chwaith. Myfi, myfi yw'r Arglwydd, ac ar wahân i mi nid oes Gwaredwr" (Eseia 43,10-un).

Iddewiaeth - monotheistig hollol

Nid oedd crefydd Iddewig amser Iesu yn henotheistig (gan dybio llawer o dduwiau, ond gan ystyried mai un oedd y mwyaf) nac monoiatreg (dim ond caniatáu i gwlt un duw, ond ystyried eraill fodoli), ond yn hollol monotheistig (gan gredu nad oes ond un Duw). Yn ôl Geiriadur Diwinyddol y Testament Newydd, roedd yr Iddewon yn unedig mewn neb llai na’u cred mewn un Duw (Cyfrol 3, t. 98).

Hyd heddiw, mae dweud bod y Sh'ma yn rhan annatod o'r grefydd Iddewig. Rabbi Akiba (bu farw'n ferthyr yn 2. Dywedir i Ganrif OC), y dywedir iddo gael ei ddienyddio wrth weddïo'r Sh'ma, barhau yn ei boenydio 5. Mose 6,4 meddai a chymryd yr anadl olaf ar y gair "ar ei ben ei hun".

Iesu ar undduwiaeth

Pan fydd ysgrifennydd yn gofyn i Iesu beth yw'r gorchymyn mwyaf, mae Iesu'n ymateb gyda dyfyniad Sh'ma: “Gwrandewch, Israel, yr Arglwydd ein Duw, yr Arglwydd yn unig yw, a rhaid i chi garu'r Arglwydd eich Duw â'ch holl galon Calonnau, â eich holl enaid, â'ch holl feddwl a chyda'ch holl nerth "(Marc 12: 29-30). Mae'r ysgrifennydd yn cytuno," Feistr, rydych chi wir wedi siarad yn iawn! Nid yw ond · un, ac nid yw'n un arall heblaw ei hun ... "(adnod 32).

Yn y bennod nesaf fe welwn fod Iesu yn dod yn dyfnhau ac yn ehangu delwedd eglwys y Testament Newydd o Dduw. Mae Iesu'n honni ei fod yn Fab Duw ac ar yr un pryd yn un gyda'r Tad. Iesu'n cadarnhau undduwiaeth. Mae Geiriadur Diwinyddol y Testament Newydd yn pwysleisio: "Trwy Christoleg [y Testament Newydd], mae undduwiaeth Gristnogol gynnar yn cael ei chydgrynhoi, nid ei hysgwyd ... Yn ôl yr Efengylau, mae Iesu hyd yn oed yn dwysáu'r credo monotheistig" (Cyfrol 3, t. 102).

Mae hyd yn oed gelynion Crist yn tystio iddo: "Feistr, rydyn ni'n gwybod eich bod chi'n eirwir ac nad ydyn nhw'n gofyn am unrhyw un; oherwydd nid ydych chi'n parchu enw da dynion, ond rydych chi'n dysgu ffordd Duw yn iawn" (adnod 14). Fel y dengys yr Ysgrythurau, Iesu yw "Crist Duw" (Luc 9,20), "y Crist, un dewisedig Duw" (Luc 23:35). Ef yw "Oen Duw" (Ioan 1,29) a "bara Duw" (Johannes 6,33). Iesu, y Gair, oedd Duw (Ioan 1,1). Efallai bod y datganiad monotheistig cliriaf am Iesu i'w weld ym Marc 10,17-18. Pan fydd rhywun yn ei annerch â "meistr da", mae Iesu'n ateb: "Beth ydych chi'n fy ngalw i'n dda? Nid oes neb yn dda ond Duw yn unig."

Yr hyn yr oedd yr eglwys gynnar yn ei bregethu

Comisiynodd Iesu ei eglwys i bregethu'r efengyl ac i wneud disgyblion o'r holl genhedloedd8,18-20). Felly, pregethodd yn fuan i bobl a gafodd eu dylanwadu gan ddiwylliant amldduwiol. Pan oedd Paul a Barnabas yn pregethu ac yn gweithio gwyrthiau yn Lystra, fe wnaeth ymateb y trigolion fradychu eu meddwl cwbl amldduwiol: "Ond pan welodd y bobl yr hyn roedd Paul wedi'i wneud, fe godon nhw eu lleisiau a chrio yn Lystra: Mae'r duwiau wedi dod yn gyfartal â dynion a daethant i lawr atom. A galwasant Barnabas Zeus a Paulus Hermes ... "(Actau 14,11-12). Dau dduw o'r pantheon Groegaidd oedd Hermes a Zeus. Roedd pantheonau Gwlad Groeg a Rhufeinig yn adnabyddus ym myd y Testament Newydd, a ffynnodd cwlt duwiau Greco-Rufeinig. Atebodd Paul a Barnabas yn angerddol monotheistig: "Rydyn ni hefyd yn bobl farwol fel chi ac yn pregethu'r efengyl i chi y dylech chi droi oddi wrth y gau dduwiau hyn at y Duw byw, a wnaeth nefoedd a daear a'r môr a phopeth sydd ynddyn nhw het" (adnod 15). Er hynny, prin y gallent atal pobl rhag aberthu iddynt.

Yn Athen daeth Paul o hyd i allorau llawer o wahanol dduwiau - hyd yn oed allor gyda'r cysegriad "I'r Duw anhysbys" (Actau 17,23). Defnyddiodd yr allor hon fel "bachyn" ar gyfer ei bregeth ar undduwiaeth i'r Atheniaid. Yn Effesus, roedd masnach fywiog mewn eilunod yn cyd-fynd â'r cwlt Artemis (Diana). Ar ôl i Paul bregethu'r unig wir Dduw, ymsuddodd y fasnach honno. Cwynodd y gof aur Demetrius, a ddioddefodd golledion o ganlyniad, fod “y Paul hwn yn erthylu, yn perswadio ac yn dweud: Nid duwiau yw’r hyn a wneir â dwylo” (Actau 19:26). Unwaith eto mae gwas Duw yn pregethu oferedd eilunod o waith dyn. Fel yr hen, mae'r Testament Newydd yn cyhoeddi dim ond un gwir Dduw. Nid yw'r duwiau eraill.

Dim duw arall

Yn amlwg mae Paul yn dweud wrth Gristnogion Corinth ei fod yn gwybod "nad oes eilun yn y byd a dim duw ond yr un" (1. Corinthiaid 8,4).

Mae undduwiaeth yn pennu'r Hen Destament a'r Newydd. Galwodd Abraham, tad y credinwyr, Dduw allan o gymdeithas amldduwiol. Datgelodd Duw ei hun i Moses ac Israel a sefydlodd yr hen gyfamod ar hunan-addoli yn unig. Anfonodd broffwydi i bwysleisio neges undduwiaeth. Ac yn olaf, cadarnhaodd Iesu ei hun monotheistiaeth hefyd. Roedd Eglwys y Testament Newydd a sefydlodd yn ymladd yn gyson yn erbyn credoau nad oeddent yn cynrychioli undduwiaeth bur. Ers dyddiau'r Testament Newydd, mae'r eglwys wedi pregethu'r hyn a ddatgelodd Duw amser maith yn ôl yn gyson: Dim ond un yw Duw, "yr Arglwydd yn unig".

4. Datgelodd Duw yn Iesu Grist

Mae'r Beibl yn dysgu: "Dim ond un Duw sydd". Nid dwy, tair na mil. Nid oes ond Duw yn unig. Mae Cristnogaeth yn grefydd monotheistig, fel y gwelsom yn y drydedd bennod. Dyna pam yr achosodd dyfodiad Crist y fath deimlad bryd hynny.

Niwsans i'r Iddewon

Trwy Iesu Grist, trwy "ysblander ei ogoniant a thebygrwydd ei fod", fe ddatgelodd Duw ei hun i ddyn (Hebreaid 1,3). Galwodd Iesu Dduw yn Dad (Mathew 10,32-33; Luc 23,34; John 10,15) a dywedodd: "Mae pwy bynnag sy'n fy ngweld yn gweld y tad!" (Ioan 14: 9). Gwnaeth yr honiad beiddgar: "Myfi a'r Tad yw un" (Ioan 10:30). Ar ôl ei atgyfodiad, anerchodd Thomas ef gyda "Fy Arglwydd a'm Duw!" (Ioan 20:28). Duw oedd Iesu Grist.

Ni allai Iddewiaeth dderbyn hyn. "Yr Arglwydd yw ein Duw ni, yr Arglwydd yn unig" (5. Mose 6,4); mae'r frawddeg hon o'r Sh'ma wedi ffurfio sylfaen y ffydd Iddewig ers amser maith. Ond yma daeth dyn â dealltwriaeth ddofn o'r Ysgrythurau a phwerau gwyrthiol a honnodd ei fod yn Fab Duw. Roedd rhai arweinwyr Iddewig yn ei gydnabod fel athro yn dod oddi wrth Dduw (Ioan 3,2).

Ond mab Duw? Sut y gallai'r un, dim ond Duw fod yn dad ac yn fab ar yr un pryd? "Dyna pam y gwnaeth yr Iddewon geisio mwy fyth i'w ladd," meddai Johannes 5,18“Oherwydd iddo nid yn unig dorri’r Saboth, ond hefyd dweud mai Duw oedd ei dad.” Yn y diwedd fe wnaeth yr Iddewon ei gondemnio i farwolaeth oherwydd ei fod wedi cablu yn eu llygaid: “Yna gofynnodd yr archoffeiriad iddo eto a dweud wrtho: Ti ai ti yw'r Crist, Mab yr Un Bendigedig? Ond dywedodd Iesu, Myfi yw; a byddwch yn gweld Mab y Dyn yn eistedd ar ddeheulaw Grym ac yn dod gyda chymylau'r nefoedd. Yna rhwygodd yr archoffeiriad ei ddillad a dweud, Pa angen sydd gennym ni fwy o dystion? Clywsoch y cabledd. Beth yw eich barn? Ond fe wnaethon nhw i gyd ei gondemnio ei fod yn euog o farwolaeth "(Marc 14,61-64).

Ffolineb at y Groegiaid

Ond ni allai hyd yn oed Groegiaid amser Iesu dderbyn yr honiad a wnaeth Iesu. Ni all unrhyw beth, oedd eu hargyhoeddiad, bontio'r bwlch rhwng y deunydd tragwyddol-anghyfnewidiol a'r deunydd byrhoedlog. Ac felly gwawdiodd y Groegiaid y datganiad dwys canlynol am Ioan: "Yn y dechrau roedd y gair, a'r gair gyda Duw, a Duw oedd y gair ... A daeth y gair yn gnawd ac yn preswylio yn ein plith, a gwelsom ei ogoniant. , gogoniant fel yr unig Fab anedig gan y Tad, yn llawn gras a gwirionedd "(Ioan 1,1, 14). Nid yw hynny'n ddigon o'r anghredadwy i'r anghredwr. Nid yn unig y daeth Duw yn ddyn a marw, fe’i codwyd oddi wrth y meirw ac adennill ei ogoniant blaenorol7,5). Ysgrifennodd yr apostol Paul at yr Effesiaid fod Duw "wedi codi Crist oddi wrth y meirw a'i sefydlu ar ei ddeheulaw yn y nefoedd" (Effesiaid 1:20).

Mae Paul yn mynd i’r afael yn glir â’r consur a achosodd Iesu Grist mewn Iddewon a Groegiaid: “Oherwydd nad oedd y byd, wedi’i amgylchynu gan ddoethineb Duw, yn cydnabod Duw trwy ei ddoethineb, fe blesiodd Dduw, trwy ffolineb pregethu, i achub y rhai sy’n credu ynddo. , oherwydd mae'r Iddewon yn mynnu arwyddion ac mae'r Groegiaid yn gofyn am ddoethineb, ond rydyn ni'n pregethu Crist croeshoeliedig, yn drosedd i'r Iddewon ac yn ffolineb i'r Groegiaid "(1. Corinthiaid 1,21-23). Dim ond y rhai sy'n cael eu galw sy'n gallu deall a chofleidio newyddion rhyfeddol yr efengyl, meddai Paul; "I'r rhai ... sy'n cael eu galw, Iddewon a Groegiaid, rydyn ni'n pregethu Crist fel pŵer Duw a doethineb Duw. Oherwydd mae ffolineb Duw yn ddoethach na dynion, ac mae gwendid Duw yn gryfach na dynion" (adn. 24-25). Ac yn y Rhufeiniaid 1,16 yn esgusodi Paul: "... Nid oes gen i gywilydd o'r efengyl; oherwydd pŵer Duw sy'n achub pawb sy'n credu ynddo, yr Iddewon yn gyntaf a hefyd y Groegiaid."

"Myfi yw'r drws"

Yn ystod ei fywyd daearol, fe chwythodd Iesu, y Duw ymgnawdoledig, lawer o hen syniadau annwyl, ond anghywir - am beth yw Duw, sut mae Duw yn byw a beth mae Duw ei eisiau. Taflodd olau ar wirioneddau nad oedd yr Hen Destament ond wedi awgrymu ynddynt. Ac mae newydd gyhoeddi gan
iachawdwriaeth yn bosibl iddo.

"Myfi yw'r ffordd, y gwir a'r bywyd", cyhoeddodd, "nid oes neb yn dod at y Tad ond trwof fi" (Ioan 14,6). A: "Myfi yw'r winwydden, chi yw'r canghennau. Mae pwy bynnag sy'n aros ynof fi a minnau ynddo ef, yn dod â llawer o hedfan; oherwydd hebof fi ni allwch wneud dim. Bydd pwy bynnag nad yw'n aros ynof yn cael ei daflu fel cangen a gwywo, ac maent yn cael eu casglu a'u taflu i'r tân, a rhaid iddynt losgi "(Ioan 15,5-6). Yn gynharach dywedodd: "Myfi yw'r drws; os daw unrhyw un trwof, bydd yn cael ei achub ..." (John 10,9).

Duw yw Iesu

Mae gan Iesu y rheidrwydd monotheistig sy'n cynnwys 5. Mose 6,4 yn siarad ac sy'n atseinio ym mhobman yn yr Hen Destament, yn cael ei ddiystyru. I'r gwrthwyneb, yn union fel nad yw'n diddymu'r gyfraith, ond yn hytrach yn ei hehangu (Mathew 5, 17, 21-22, 27-28), mae bellach yn ehangu cysyniad yr "un" Duw mewn ffordd hollol annisgwyl. Mae'n egluro: Nid oes ond un Duw yn unig, ond mae'r gair wedi bod gyda Duw am dragwyddoldeb (Ioan 1,1-2). Daeth y gair yn gnawd - yn gwbl ddynol ac ar yr un pryd yn llawn Dduw - ac ynddo'i hun ymwrthododd â phob braint ddwyfol. Nid oedd Iesu, "a oedd ar ffurf ddwyfol, yn ei ystyried yn lladrad i fod yn gyfartal â Duw, ond gwagiodd ei hun a chymryd yn ganiataol ffurf gwas, daeth fel dynion ac yntau
Ymddangosiad yn cael ei gydnabod yn ddynol. Darostyngodd ei hun ac roedd yn ufudd i farwolaeth, hyd yn oed i farwolaeth ar y groes "(Philipiaid 2,6-un).

Roedd Iesu'n gwbl ddynol ac yn llawn Dduw. Gorchmynnodd dros holl allu ac awdurdod Duw, ond ymostyngodd i gyfyngiadau bodolaeth ddynol er ein mwyn ni. Yn ystod yr amser ymgnawdoliad hwn arhosodd ef, y mab, yn "un" gyda'r tad. "Mae pwy bynnag sy'n fy ngweld i'n gweld y tad!" meddai Iesu (Ioan 14,9). "Ni allaf wneud dim o'm rhan fy hun. Fel y clywaf, yr wyf yn barnu, ac mae fy marn yn gyfiawn; oherwydd nid wyf yn ceisio fy ewyllys, ond ewyllys yr hwn a'm hanfonodd i" (Ioan 5,30). Dywedodd nad oedd yn gwneud dim amdano'i hun, ond ei fod yn siarad fel yr oedd ei dad wedi'i ddysgu iddo (Ioan 8,28).

Ychydig cyn ei groeshoeliad eglurodd i'w ddisgyblion: "Es i allan oddi wrth y Tad a dod i'r byd; rwy'n gadael y byd eto ac yn mynd at y Tad" (Ioan 16,28). Daeth Iesu i'r ddaear i farw dros ein pechodau. Daeth i gychwyn ei eglwys. Daeth i gychwyn pregethu'r efengyl ledled y byd. Ac fe ddaeth hefyd i ddatgelu Duw i bobl. Yn benodol, gwnaeth bobl yn ymwybodol o'r berthynas tad-mab sy'n bodoli yn y duwdod.

Mae Efengyl Ioan, er enghraifft, i raddau helaeth yn olrhain sut mae Iesu'n datgelu'r Tad i ddynolryw. Mae sgyrsiau Pasg Iesu (Ioan 13-17) yn arbennig o ddiddorol yn hyn o beth. Am fewnwelediad anhygoel i natur Duw! Mae datguddiad pellach Iesu am y berthynas Dduw-ewyllysiol rhwng Duw a dyn hyd yn oed yn fwy rhyfeddol. Gall dyn gymryd rhan yn y natur ddwyfol! Dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion: "Pwy bynnag sydd â'm gorchmynion ac sy'n eu cadw, yr hwn sy'n fy ngharu i. Ond bydd pwy bynnag sy'n fy ngharu i yn cael ei garu gan fy Nhad, a byddaf yn ei garu ac yn datgelu fy hun iddo" (Ioan 14,21). Mae Duw eisiau uno dyn ag ef ei hun trwy berthynas cariad - cariad o'r math sy'n bodoli rhwng y Tad a'r Mab. Mae Duw yn datgelu ei hun i'r bobl y mae'r cariad hwn yn gweithio ynddynt. Mae Iesu'n parhau: "Bydd pwy bynnag sy'n fy ngharu i yn cadw fy ngair; a bydd fy nhad yn ei garu, a byddwn yn dod ato ac yn preswylio gydag ef. Ond ni fydd unrhyw un nad yw'n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau. A'r gair, beth nid ydych yn clywed fy ngair, ond gair y Tad a'm hanfonodd i
wedi "(adnodau 23-24).

Pwy bynnag sy'n dod at Dduw trwy ffydd yn Iesu Grist ac yn cyflwyno'i fywyd yn ffyddlon i Dduw, mae Duw yn byw ynddo. Pregethodd Pedr: "Edifarhewch a bedyddir pob un ohonoch yn enw Iesu Grist am faddeuant eich pechodau, a byddwch yn derbyn rhodd yr Ysbryd Glân" (Actau'r Apostolion 2,38). Mae'r Ysbryd Glân yn Dduw hefyd, fel y gwelwn yn y bennod nesaf. Roedd Paul yn gwybod bod Duw yn byw ynddo: "Cefais fy nghroeshoelio gyda Christ. Rwy'n byw, ond nawr nid myfi, ond mae Crist yn byw ynof. Am yr hyn yr wyf yn awr yn byw yn y cnawd, rwy'n byw mewn ffydd ym Mab Duw, sy'n cymryd fi. "caru a rhoi ei hun i fyny drosof" (Galatiaid 2,20).

Mae bywyd Duw mewn dyn fel "genedigaeth newydd," fel yr eglura Iesu yn Ioan 3: 3. Gyda'r enedigaeth ysbrydol hon mae un yn cychwyn bywyd newydd yn Nuw, yn dod yn ddinesydd seintiau a chydletywyr Duw (Effesiaid 2:19). Mae Paul yn ysgrifennu bod Duw wedi "ein hachub ni o nerth y tywyllwch" a'n "rhoi ni i deyrnas ei Fab annwyl, y mae gennym ni brynedigaeth ynddo, sef maddeuant pechodau" (Colosiaid 1,13-14). Mae'r Cristion yn ddinesydd teyrnas Dduw. "Annwyl rai, rydyn ni eisoes yn blant Duw" (1. Ioan 3: 2). Yn Iesu Grist, datgelwyd Duw yn llawn. "Oherwydd ynddo ef mae holl gyflawnder y Duwdod yn trigo yn gorfforol" (Colosiaid 2: 9). Beth mae'r datguddiad hwn yn ei olygu i ni? Gallwn ddod yn gyfranogwyr o'r natur ddwyfol!

Daw Pedr i’r casgliad: «Mae popeth sy’n gwasanaethu bywyd a duwioldeb wedi rhoi ei bŵer dwyfol inni trwy wybodaeth yr hwn sydd wedi ein galw trwy ei ogoniant a’i allu. Trwyddynt rhoddir yr addewidion anwylaf a mwyaf inni, fel y gallwch felly rannu yn y natur ddwyfol, yr ydych wedi dianc rhag dyheadau niweidiol y byd "(2. Petrus 1,3-un).

Crist - datguddiad perffaith Duw

I ba raddau y mae Duw wedi datgelu ei hun yn benodol yn Iesu Grist? Ym mhopeth yr oedd yn ei feddwl a'i gyflawni, datgelodd Iesu gymeriad Duw. Bu farw Iesu a chafodd ei godi oddi wrth y meirw fel y gallai dyn gael ei achub a'i gymodi â Duw a chyrraedd bywyd tragwyddol. Mae Rhufeiniaid 5: 10-11 yn dweud wrthym: "Oherwydd os ydym wedi ein cymodi â Duw trwy farwolaeth ei fab pan oeddem yn dal yn elynion, faint mwy y byddwn yn cael ein hachub gan ei fywyd ar ôl i ni nawr gymodi. Ond nid ar ein pennau ein hunain. hynny, ond yr ydym hefyd yn ymffrostio yn Nuw trwy ein Henn Iesu Grist, trwy yr hwn yr ydym yn awr wedi derbyn cymod. "

Datgelodd Iesu gynllun Duw i sefydlu cymuned ysbrydol draws-ethnig a chenedlaethol newydd - yr Eglwys (Effesiaid 2,14-22). Datgelodd Iesu Dduw fel Tad pawb a anwyd eto yng Nghrist. Datgelodd Iesu’r tynged ogoneddus a addawodd Duw i’w bobl. Mae presenoldeb Ysbryd Duw ynom eisoes yn rhoi blas inni o'r gogoniant hwnnw yn y dyfodol. Yr ysbryd yw "addewid ein hetifeddiaeth" (Effesiaid 1,14).

Tystiodd Iesu hefyd am fodolaeth y Tad a'r Mab fel Duw ac felly'r ffaith bod gwahanol elfennau hanfodol yn cael eu mynegi yn yr un Duwdod tragwyddol. Defnyddiodd awduron y Testament Newydd enwau Duw yn yr Hen Destament dro ar ôl tro ar gyfer Crist. Wrth wneud hynny, fe wnaethon nhw nid yn unig dystio i ni sut le yw Crist, ond hefyd sut beth yw Duw, oherwydd Iesu yw datguddiad y Tad, ac mae ef a'r Tad yn un. Rydyn ni'n dysgu mwy am Dduw pan rydyn ni'n archwilio sut beth yw Crist.

5. Un o bob tri a thri mewn un

Fel y gwelsom, mae'r Beibl yn cynrychioli athrawiaeth un Duw yn ddigyfaddawd. Mae ymgnawdoliad a gwaith Iesu wedi rhoi mewnwelediad dyfnach inni o “sut” undod Duw. Mae'r Testament Newydd yn tystio mai Iesu Grist yw Duw a bod y Tad yn Dduw. Ond, fel y gwelwn, mae hefyd yn cynrychioli'r Ysbryd Glân fel Duw - mor ddwyfol, â thragwyddol. Mae hynny'n golygu: Mae'r Beibl yn datgelu Duw sy'n bodoli am byth fel Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Am y rheswm hwn, dylid bedyddio'r Cristion "yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân" (Mathew 28,19).

Dros y canrifoedd, mae modelau esboniadol amrywiol wedi dod i'r amlwg a allai wneud y ffeithiau beiblaidd hyn yn fwy dealladwy ar yr olwg gyntaf. Ond mae'n rhaid i ni fod yn ofalus i beidio â derbyn datganiadau bod "trwy'r drws cefn" yn torri dysgeidiaeth Feiblaidd. Oherwydd y gallai rhywfaint o esboniad symleiddio'r mater i'r graddau ei fod yn rhoi delwedd fwy diriaethol a phlastig o Dduw inni. Ond yr hyn sydd bwysicaf yw a yw esboniad yn gyson â'r Beibl ac nid a yw'n hunangynhwysol ac yn gyson. Mae'r Beibl yn dangos bod yna un - a dim ond un - Duw ac mae'n dal i'n cyflwyno ni ar yr un pryd Dad, Mab a'r Ysbryd Glân, i gyd yn bodoli'n dragwyddol ac yn cyflawni pob peth na all dim ond Duw ei wneud.

Mae "un o bob tri", "tri mewn un" yn syniadau sy'n groes i resymeg ddynol. Er enghraifft, byddai'n gymharol hawdd dychmygu Duw yn "o un ffynhonnell", heb "ymrannu" i'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Ond nid dyna Dduw'r Beibl. Llun syml arall yw'r "Teulu Duw", sy'n cynnwys mwy nag un aelod. Ond mae Duw'r Beibl yn wahanol iawn i unrhyw beth y gallem fod wedi'i ddatblygu gyda'n meddylfryd ein hunain a heb unrhyw ddatguddiad.

Mae Duw yn datgelu llawer o bethau amdano'i hun, ac rydyn ni'n eu credu, hyd yn oed os na allwn ni eu hegluro i gyd. Er enghraifft, ni allwn esbonio'n foddhaol sut y gall Duw fod heb ddechrau. Mae syniad o'r fath yn mynd y tu hwnt i'n gorwel cyfyngedig. Ni allwn ei egluro, ond gwyddom ei bod yn wir nad oedd gan Dduw ddechrau. Mae'r Beibl hefyd yn datgelu bod Duw yn un a dim ond un, ond hefyd Tad, Mab ac Ysbryd Glân.

Duw yw'r Ysbryd Glân

Deddfau'r Apostolion 5,3-4 yn galw'r Ysbryd Glân yn "Dduw": "Ond dywedodd Pedr: Ananias, pam wnaeth Satan lenwi'ch calon eich bod chi'n dweud celwydd wrth yr Ysbryd Glân ac wedi cadw peth o'r arian ar gyfer y maes? Os na allech chi fod wedi cadw'r cae pan wnaethoch chi oedd ganddo? Ac oni allech chi wneud yr hyn yr oeddech ei eisiau o hyd pan gafodd ei werthu? Pam wnaethoch chi gynllunio hyn yn eich calon? Nid celwydd oeddech chi ond pobl. " Roedd celwydd Ananias gerbron yr Ysbryd Glân, yn ôl Pedr, yn gelwydd gerbron Duw. Mae'r Testament Newydd yn priodoli priodweddau i'r Ysbryd Glân na all dim ond Duw eu meddu. Er enghraifft, mae'r Ysbryd Glân yn hollalluog. "Ond fe wnaeth Duw ei ddatgelu i ni trwy ei Ysbryd; oherwydd mae'r Ysbryd yn chwilio pob peth, gan gynnwys dyfnderoedd Duwdod" (1. Corinthiaid 2,10).

Ar ben hynny, mae'r Ysbryd Glân yn hollalluog, heb ei rwymo i unrhyw derfynau gofodol. "Neu a ydych chi ddim yn gwybod bod eich corff yn deml i'r Ysbryd Glân, sydd ynoch chi ac sydd gennych chi gan Dduw, ac nad ydych chi'n perthyn i chi'ch hun?" (1. Corinthiaid 6,19). Mae'r Ysbryd Glân yn trigo ym mhob crediniwr, felly nid yw'n gyfyngedig i un lle. Mae'r Ysbryd Glân yn adnewyddu Cristnogion. "Oni bai bod rhywun yn cael ei eni o ddŵr a'r Ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Yr hyn sy'n cael ei eni o'r cnawd yw cnawd; a'r hyn sy'n cael ei eni o'r Ysbryd yw ysbryd ... Mae'r gwynt yn chwythu Lle bynnag y mae eisiau, a chi yn gallu clywed ei rwd, ond nid ydych chi'n gwybod o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly mae gyda phawb sy'n cael ei eni o'r Ysbryd "(Ioan 3,5-6, 8). Mae'n darogan y dyfodol. "Ond mae'r Ysbryd yn dweud yn glir y bydd rhai yn y dyddiau olaf yn cwympo i ffwrdd o'r ffydd ac yn glynu wrth ysbrydion deniadol ac athrawiaethau diabol" (1. Timotheus 4,1). Yn y fformiwla bedydd, rhoddir yr Ysbryd Glân ar yr un lefel â'r Tad a'r Mab: Mae'r Cristion i'w fedyddio "yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân" (Mathew 28,19). Gall yr ysbryd greu o ddim (Salm 104,30). Dim ond Duw sydd â rhoddion creadigol o'r fath. Hebreaid 9,14 yn rhoi yr epithet yn "dragwyddol" i'r ysbryd. Dim ond Duw sy'n dragwyddol.

Addawodd Iesu i’r apostolion y byddai ar ôl iddo adael yn anfon “cysurwr” (cymorth) a ddylai aros gyda nhw “am byth”, “ysbryd y gwirionedd, na all y byd ei dderbyn oherwydd nad yw’n ei weld ac nad yw’n ei adnabod. adnabod ef, oherwydd mae'n aros gyda chi a bydd ynoch chi "(Ioan 14: 16-17). Mae Iesu'n nodi'r "Cysurwr" hwn yn benodol fel yr Ysbryd Glân: "Ond bydd y Cysurwr, yr Ysbryd Glân, y bydd fy Nhad yn ei anfon yn fy enw i, yn dysgu popeth i chi ac yn eich atgoffa o bopeth rydw i wedi'i ddweud wrthych chi" (adn. 26). Mae'r Cysurwr yn dangos ei bechodau i'r byd ac yn ein tywys i bob gwirionedd; pob gweithred na all dim ond Duw ei wneud. Mae Paul yn cadarnhau hyn: "Rydyn ni hefyd yn siarad amdano, nid mewn geiriau, wedi'i ddysgu gan ddoethineb ddynol, ond yn , wedi'i ddysgu gan yr Ysbryd, gan ddehongli ysbrydol trwy ysbrydol "(1. Corinthiaid 2,13, Beibl Elberfeld).

Tad, Mab ac Ysbryd Glân: Un Duw

Pan sylweddolwn mai dim ond un Duw sydd ac mai Duw yw'r Ysbryd Glân, yn union fel y mae'r Tad yn Dduw a'r Mab yn Dduw, nid yw'n anodd inni ddod o hyd i ddarnau fel Deddfau 13,2 i ddeall: "Ond pan oedden nhw'n gwasanaethu ac yn ymprydio'r Arglwydd, dywedodd yr Ysbryd Glân: Gwahanwch fi oddi wrth Barnabas a Saul i'r gwaith rydw i wedi eu galw iddo." Yn ôl Luc dywedodd yr Ysbryd Glân: "Gwahanwch fi oddi wrth Barnabas a Saul i'r gwaith yr wyf wedi ei galw iddi. "Yng ngwaith yr Ysbryd Glân, mae Luc yn gweld gwaith Duw yn uniongyrchol.

Os cymerwn y datguddiad Beiblaidd o natur Duw wrth ei air, mae'n wych. Pan fydd yr Ysbryd Glân yn siarad, yn anfon, yn ysbrydoli, yn tywys, yn sancteiddio, yn grymuso neu'n rhoi rhoddion, Duw sy'n gwneud hyn. Ond gan fod Duw yn un ac nid tri bod ar wahân, nid yw'r Ysbryd Glân yn Dduw annibynnol sy'n gweithredu ar ei ben ei hun.

Mae gan Dduw ewyllys, ewyllys y Tad, sydd yn yr un modd ag ewyllys y Mab a'r Ysbryd Glân. Nid yw'n ymwneud â dau neu dri o fodau dwyfol unigol sy'n penderfynu'n annibynnol i fod mewn cytgord perffaith â'i gilydd. Yn hytrach, mae'n dduw
ac ewyllys. Mae'r Mab yn Mynegi Ewyllys y Tad Yn unol â hynny, natur a gwaith yr Ysbryd Glân yw cyflawni ewyllys y Tad ar y ddaear.

Yn ôl Paul, yr "Arglwydd yw ... yr Ysbryd" ac mae'n ysgrifennu am yr "Arglwydd pwy yw'r Ysbryd" (2. Corinthiaid 3,17-18). Yn adnod 6 mae hyd yn oed yn dweud, "mae'r Ysbryd yn rhoi bywyd", ac mae hynny'n rhywbeth na all dim ond Duw ei wneud. Dim ond oherwydd bod yr Ysbryd yn ein galluogi i gredu mai Mab Duw yw Iesu. Mae Iesu a’r Tad yn trigo ynom ni, ond dim ond oherwydd bod yr Ysbryd yn trigo ynom ni (Ioan 14,16-17; Rhufeiniaid 8,9-11). Gan fod Duw yn un, mae'r Tad a'r Mab hefyd ynom ni pan mae'r Ysbryd ynom ni.

In 1. Corinthiaid 12,4-11 Mae Paul yn cyfateb i'r Ysbryd, yr Arglwydd a Duw. Mae yna "un Duw sy'n gweithio i gyd", mae'n ysgrifennu yn adnod 6. Ond ychydig o adnodau ymhellach mae'n dweud: "Gwneir hyn i gyd gan yr un un ysbryd", sef "fel y mae ef [yr ysbryd] eisiau". Sut gall y meddwl fod eisiau rhywbeth? Trwy fod yn Dduw. A chan nad oes ond un Duw, ewyllys y Tad hefyd yw ewyllys y Mab a'r Ysbryd Glân.

Mae addoli Duw yn golygu addoli'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, oherwydd nhw yw'r unig Dduw. Ni allwn bwysleisio'r Ysbryd Glân ac addoli fel bod annibynnol. Nid yr Ysbryd Glân fel y cyfryw, ond Duw, y Tad, y Mab a'r Sant
Os oes ysbryd yn un, dylai ein haddoliad fod. Mae Duw ynom ni (yr Ysbryd Glân) yn ein symud i addoli Duw. Nid yw'r Cysurwr (fel y Mab) yn siarad "amdano'i hun" (Ioan 16,13), ond yn dweud yr hyn y mae'r tad yn ei ddweud wrtho. Nid yw'n ein cyfeirio ato'i hun, ond at y Tad trwy'r Mab. Nid ydym ychwaith yn gweddïo ar yr Ysbryd Glân fel y cyfryw - yr Ysbryd oddi mewn i ni sy'n ein helpu i weddïo a hyd yn oed ymyrryd drosom (Rhufeiniaid 8,26).

Pe na bai Duw ei hun ynom ni, ni fyddem byth yn cael ein trosi'n Dduw. Pe na bai Duw ei hun ynom ni, ni fyddem yn adnabod naill ai Duw na'r Mab (ef). Dyna pam mae arnom iachawdwriaeth i Dduw yn unig, nid i ni. Ffrwyth ffrwyth yr Ysbryd-Duw, nid ein ffrwyth ni, yw'r ffrwyth rydyn ni'n ei ddwyn. Serch hynny, os ydym am wneud hynny, rydym yn mwynhau'r fraint fawr o allu cydweithredu yng ngwaith Duw.

Y tad yw crëwr a ffynhonnell pob peth. Y Mab yw'r Gwaredwr, y Gwaredwr, yr organ weithredol y creodd Duw bopeth drwyddo. Yr Ysbryd Glân yw'r cysurwr a'r eiriolwr. Mae'r Ysbryd Glân yn Dduw ynom ni sy'n ein harwain at y Tad trwy'r Mab. Rydyn ni'n cael ein puro a'n hachub gan y mab fel y gallwn ni gael cymrodoriaeth ag ef a'r tad. Mae'r Ysbryd Glân yn effeithio ar ein calonnau a'n meddyliau ac yn ein harwain i gredu yn Iesu Grist, sef y ffordd a'r giât. Mae'r Ysbryd yn rhoi rhoddion inni, rhoddion Duw, ac yn eu plith nid ffydd, gobaith a chariad yw'r lleiaf.

Mae hyn i gyd yn waith yr un Duw sy'n datgelu ei hun i ni fel Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Nid yw'n Dduw arall na Duw'r Hen Destament, ond datgelir mwy amdano yn y Testament Newydd: Anfonodd ei fab fel dyn i farw dros ein pechodau a'i godi i ogoniant, ac anfonodd ei ysbryd atom - y cysurwr. - sy'n trigo ynom, yn ein tywys i bob gwirionedd, yn rhoi rhoddion inni ac yn addasu i ddelwedd Crist.

Pan weddïwn, ein nod yw cael Duw i ateb ein gweddïau; ond rhaid i Dduw ein harwain at y nod hwn, ac ef yw hyd yn oed y llwybr yr ydym yn cael ein harwain ato at y nod hwn. Mewn geiriau eraill, i Dduw (y Tad) gweddïwn; Duw ynom ni (yr Ysbryd Glân) sy'n ein symud i weddïo; a Duw hefyd yw'r ffordd (y Mab) yr ydym yn cael ein harwain ato at y nod hwnnw.

Mae'r tad yn cychwyn cynllun iachawdwriaeth. Mae'r mab yn ymgorffori'r cynllun cymodi ac achubiaeth ar gyfer dynoliaeth ac yn ei gyflawni ei hun. Mae'r Ysbryd Glân yn esgor ar fendithion - rhoddion - iachawdwriaeth, sydd wedyn yn sicrhau iachawdwriaeth y credinwyr ffyddlon. Mae hyn i gyd yn waith un Duw, Duw'r Beibl.

Mae Paul yn cau'r ail lythyr at y Corinthiaid gyda'r fendith: "Bydd gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymundeb yr Ysbryd Glân gyda chi i gyd!" (2. Corinthiaid 13,13). Mae Paul yn canolbwyntio ar gariad Duw, sy'n cael ei roi inni trwy'r gras y mae Duw yn ei roi trwy Iesu Grist, a'r undod a'r cymun â Duw a chyda'n gilydd y mae'n eu rhoi trwy'r Ysbryd Glân.

Faint o "bobl" y mae Duw yn eu cynnwys?

Dim ond syniad amwys sydd gan lawer o bobl o'r hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud am undod Duw. Nid yw'r mwyafrif yn meddwl amdano. Mae rhai yn dychmygu tri bod annibynnol; rhai yn bod gyda thri phen; eraill yn un a all drawsnewid yn Dad, y Mab a'r Ysbryd Glân ar ewyllys. Dim ond detholiad bach o ddelweddau poblogaidd yw hwn.

Mae llawer yn ceisio rhoi'r ddysgeidiaeth Feiblaidd am Dduw yn y termau "trindod," "trindod" neu "drindod." Fodd bynnag, os gofynnwch beth mae'r Beibl yn ei ddweud amdano, fel rheol mae'n rhaid i chi roi esboniad. Mewn geiriau eraill: Mae delwedd llawer o'r bobl yn y Drindod wedi'i seilio ar feiblaidd ar draed clai, ac mae defnydd o'r term "person" yn rheswm pwysig dros y diffyg eglurder.

Mae'r gair "person" a ddefnyddir yn y mwyafrif o ddiffiniadau Almaeneg o'r Drindod yn awgrymu tri bod. Enghreifftiau: "Mae'r un Duw mewn tri pherson ... sy'n un natur ddwyfol ... Mae'r tri pherson hyn (go iawn) yn wahanol i'w gilydd" (Rahner / Vorgrimler, IQ einer Theologisches Wörterbuch, Freiburg 1961, t. 79) . Mewn perthynas â Duw, mae ystyr gyffredin y gair "person" yn cyfleu llun gwyro: sef yr argraff bod Duw yn gyfyngedig a bod ei drindod yn deillio o'r ffaith ei fod yn cynnwys tri bod annibynnol. Nid yw hynny'n wir.

Daw'r term Almaeneg "person" o'r persona Lladin. Mewn iaith ddiwinyddol Lladin, defnyddiwyd persona i gyfeirio at y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, ond mewn ystyr wahanol i'r gair Almaeneg "person" heddiw. Ystyr sylfaenol persona oedd "mwgwd". Mewn ystyr ffigurol, disgrifiodd rôl mewn drama. Bryd hynny, ymddangosodd actor mewn un ddrama mewn sawl rôl, ac ar gyfer pob rôl roedd yn gwisgo mwgwd penodol. Ond mae hyd yn oed y tymor hwn, er nad yw'n caniatáu i gamliwio tri bodau godi, yn dal i fod yn wan ac yn gamarweiniol mewn perthynas â Duw. Camarweiniol oherwydd bod tad, mab, a'r Ysbryd Glân yn fwy na rolau y mae Duw yn eu cymryd, ac oherwydd mai dim ond un rôl y gall actor ei chwarae ar y tro, tra bod Duw bob amser yn Dad, yn Fab, ac yn Ysbryd Glân. Efallai fod diwinydd Lladin yn golygu'r peth iawn pan ddefnyddiodd y gair persona. Fodd bynnag, mae'n annhebygol y byddai lleygwr wedi ei ddeall yn gywir. Hyd yn oed heddiw, mae'r gair "person", gan gyfeirio at Dduw, yn hawdd arwain y person cyffredin i draciau anghywir os nad yw'r esboniad yn cyd-fynd ag ef bod yn rhaid dychmygu rhywbeth hollol wahanol o dan "person" yn y pen duw nag o dan "person" yn synhwyrau dynol.

Ni all pwy bynnag sy'n siarad yn ein hiaith dduw mewn tri o bobl helpu ond dychmygu tri duw annibynnol. Mewn geiriau eraill, ni fydd yn gwahaniaethu rhwng y termau "person" a "bod". Ond nid dyna sut mae Duw yn cael ei ddatgelu yn y Beibl. Nid oes ond un Duw, nid tri. Mae'r Beibl yn datgelu bod y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, wrth weithio trwy ei gilydd, i'w deall fel un dull tragwyddol o fod yn un gwir Dduw y Beibl.

Un duw: tri hypostas

Os ydym am fynegi'r gwir Feiblaidd bod Duw yn "un" a "thri" ar yr un pryd, mae'n rhaid i ni edrych am dermau nad ydyn nhw'n rhoi'r argraff bod tri duw neu dri bodau duw annibynnol. Nid yw'r Beibl yn galw am gyfaddawdu ar undod Duw. Y broblem yw: Ym mhob gair sy'n cyfeirio at bethau wedi'u creu, mae rhannau o ystyr a all fod yn gamarweiniol yn atseinio o'r iaith halogedig. Mae'r mwyafrif o eiriau, gan gynnwys y gair "person," yn tueddu i gysylltu natur Duw â'r drefn a grëwyd. Ar y llaw arall, mae gan bob un o'n geiriau ryw fath o berthynas â'r drefn a grëwyd. Felly mae'n bwysig egluro'n union yr hyn yr ydym yn ei olygu a'r hyn nad ydym yn ei olygu pan fyddwn yn siarad am Dduw yn nhermau dynol. Mae gair defnyddiol - llun gair lle gwnaeth Cristnogion Groegaidd afael ar undod a thrindod Duw i'w gael yn Hebreaid 1:3. Mae'r darn hwn yn addysgiadol mewn sawl ffordd. Mae'n darllen: "Ef [y Mab] yw adlewyrchiad ei ogoniant [Duw] a thebygrwydd ei fod ac mae'n dwyn popeth gyda'i air pwerus ..." O'r ymadrodd "adlewyrchiad [neu ryddhad] ei ogoniant" ni yn gallu gwneud sawl mewnwelediad yn ddiddiwedd: Nid yw'r mab yn bod ar wahân i'r tad. Nid yw'r Mab yn ddim llai dwyfol na'r Tad. Ac mae'r Mab yn dragwyddol, yn union fel y mae'r Tad. Mewn geiriau eraill, mae'r mab yn ymwneud â'r tad gan fod yr adlewyrchiad neu'r ymbelydredd yn ymwneud â'r gogoniant: heb ffynhonnell pelydrol dim ymbelydredd, heb ymbelydredd dim ffynhonnell pelydrol. Ac eto, rhaid i ni wahaniaethu rhwng gogoniant Duw a dyfodiad y gogoniant hwnnw. Maent yn wahanol, ond nid ar wahân. Yr un mor addysgiadol yw'r ymadrodd "delwedd [neu argraffnod, gwasgnod, delwedd] o'i fod". Mae'r tad wedi'i fynegi'n llawn ac yn llwyr yn y mab.
Gadewch inni droi yn awr at y gair Groeg, sy'n sefyll am "hanfod" yn y testun gwreiddiol. Mae'n hypostasis. Mae'n cynnwys hypo = "dan" a stasis = "stand" ac mae iddo ystyr sylfaenol "sefyll o dan rywbeth". Yr hyn a olygir yw'r hyn - fel y byddem yn ei ddweud - sy'n sefyll "y tu ôl" i beth, er enghraifft ei wneud yr hyn ydyw. Gellid diffinio hypostasis fel "rhywbeth na all un arall fodoli hebddo". Fe allech chi eu disgrifio fel "rheswm dros fod", "rheswm dros fod".

Mae Duw yn bersonol

Mae "hypostasis" (lluosog: "hypostases") yn air da i ddynodi'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Mae'n derm Beiblaidd ac mae'n darparu gwahaniad cysyniadol craffach rhwng natur Duw a'r drefn a grëwyd. Fodd bynnag, mae "person" hefyd yn addas, ar yr amod mai'r gofyniad (anhepgor) yw nad yw'r gair yn cael ei ddeall yn yr ystyr ddynol-bersonol.

Un rheswm pam mae "person" hefyd yn addas, wedi'i ddeall yn gywir, yw bod Duw yn uniaethu â ni mewn ffordd bersonol. Felly byddai'n anghywir dweud ei fod yn amhersonol. Nid ydym yn addoli craig na phlanhigyn, nid hyd yn oed pŵer amhersonol "y tu ôl i'r cosmos", ond "person byw". Mae Duw yn bersonol, ond nid yn berson yn yr ystyr ein bod ni “yn bersonau. "Oherwydd Duw ydw i ac nid person ac myfi yw'r Sanctaidd yn eich plith" (Hosea 11: 9). Duw yw'r Creawdwr - ac nid yw'n rhan o'r rhai sydd wedi'u creu. Mae gan bobl ddechrau bywyd, mae ganddyn nhw gorff, tyfwch i fyny, yn unigol wahanol, yn oedran ac yn marw o'r diwedd. Yn anad dim, mae Duw yn cael ei ddyrchafu, ac eto mae'n ymddwyn yn bersonol yn ei berthynas â phobl.

Mae Duw yn mynd y tu hwnt i bopeth y gall iaith ei atgynhyrchu; serch hynny mae'n bersonol ac yn ein caru'n ddwfn. Mae ganddo lawer iawn o farf amdano'i hun, ond nid yw'n cadw'n dawel am bopeth sy'n mynd y tu hwnt i derfynau gwybodaeth ddynol. Fel bodau meidrol ni allwn amgyffred yr Anfeidrol. Gall Wu · gydnabod Duw yng nghyd-destun ei ddatguddiad, ond ni allwn ei gydnabod yn drwyadl oherwydd ein bod yn feidrol a'i fod yn anfeidrol. Mae'r hyn y mae Duw wedi'i ddatgelu inni yn real. Mae'n wir. Mae'n bwysig.

Mae Duw yn ein galw: "Ond tyfwch yng ngras a gwybodaeth ein Harglwydd a'n Gwaredwr Iesu Grist" (2. Petrus 3,18). Dywedodd Iesu: "Dyma fywyd tragwyddol, er mwyn iddyn nhw eich adnabod chi, pwy ydych chi yn unig yn wir Dduw, ac yr ydych chi wedi'i anfon, Iesu Grist" (Ioan 17: 3). Po fwyaf yr ydym yn adnabod Duw, y mwyaf eglur y daw i ni pa mor fach ydym a pha mor fawr ydyw.

6. Perthynas Ddynol â Duw

Fel cyflwyniad i'r pamffled hwn, rydym wedi ceisio llunio cwestiynau sylfaenol y gallai bodau dynol eu gofyn i Dduw o bosibl - urddas. Beth fyddem yn ei ofyn pe byddem yn rhydd i ofyn cwestiwn o'r fath? Ein cwestiwn gafaelgar "Pwy wyt ti?" yn ateb crëwr a phren mesur y cosmos gyda: "Fi fydd pwy fydda i" (2. Mose 3,14) neu "Fi yw pwy ydw i" (cyfieithydd y dorf). Mae Duw yn egluro ei hun i ni yn y greadigaeth (Salm 19,2). Ers yr amser y gwnaeth ni, mae wedi bod yn delio â bodau dynol gyda ni. Weithiau fel taranau a mellt, fel storm, fel daeargryn a thân, weithiau fel "whiz tawel, ysgafn" (2. Moses 20,18; 1. Brenhinoedd 19,11-12). Mae hyd yn oed yn chwerthin (Salm 2: 4). Yn y cofnod Beiblaidd, mae Duw yn siarad amdano'i hun ac yn disgrifio'i argraff ar bobl yr oedd yn eu hwynebu'n uniongyrchol. Mae Duw yn datgelu ei hun trwy Iesu Grist a thrwy'r Ysbryd Glân.

Nawr nid ydym eisiau gwybod pwy yw Duw yn unig. Rydym hefyd eisiau gwybod am beth y creodd ni. Rydyn ni eisiau gwybod beth yw ei gynllun ar ein cyfer ni. Rydyn ni eisiau gwybod pa ddyfodol sydd ar y gweill i ni. Beth yw ein perthynas â Duw? Pa "ddylai" sydd gennym ni? A pha un fydd gennym ni yn y dyfodol? Gwnaeth Duw ni ar ei ddelw ei hun (1. Mose 1,26-27). Ac ar gyfer ein dyfodol, mae'r Beibl yn datgelu - weithiau'n glir iawn - bethau llawer uwch nag yr ydym ni nawr fel bodau cyfyngedig yn gallu breuddwydio amdanyn nhw.

Lle rydyn ni nawr

Hebreaid 2,6-11 yn dweud wrthym ein bod ychydig ar hyn o bryd yn "is" na'r angylion. Ond fe wnaeth Duw "ein coroni â chlod ac anrhydedd" a gwneud yr holl greadigaeth yn ddarostyngedig i ni. Ar gyfer y dyfodol "nid yw wedi eithrio unrhyw beth nad yw'n ddarostyngedig iddo. Ond nid ydym yn gweld eto fod popeth yn ddarostyngedig iddo." Mae Duw wedi paratoi dyfodol tragwyddol, gogoneddus inni. Ond mae rhywbeth yn dal i sefyll yn y ffordd. Rydyn ni mewn cyflwr o euogrwydd, mae ein pechodau yn ein torri ni oddi wrth Dduw (Eseia 59: 1-2). Mae pechod wedi creu rhwystr anorchfygol rhwng Duw a ni, rhwystr na allwn ei oresgyn ar ein pennau ein hunain.

Yn y bôn, fodd bynnag, mae'r egwyl eisoes wedi'i gwella. Blasodd Iesu farwolaeth drosom (Hebreaid 2,9). Talodd y gosb eithaf a achoswyd gan ein pechodau i "arwain llawer o feibion ​​i ogoniant" (adn. 10). Yn ôl Datguddiad 21: 7, mae Duw eisiau inni fod gydag ef mewn perthynas tad-plentyn. Oherwydd ei fod yn ein caru ni ac wedi gwneud popeth drosom - ac yn dal i wneud, fel awdur ein hiachawdwriaeth - nid oes gan Iesu gywilydd galw lluniau inni (Hebreaid 2,10-un).

Yr hyn sy'n ofynnol gennym ni nawr

Deddfau'r Apostolion 2,38 yn ein galw i edifarhau am ein pechodau ac i gael ein bedyddio, ein claddu yn ffigurol. Mae Duw yn rhoi’r Ysbryd Glân i’r rhai sy’n credu mai Iesu Grist yw eu Gwaredwr, Arglwydd a Brenin (Galatiaid 3,2-5). Pan rydyn ni'n edifarhau - ar ôl troi cefn ar y ffyrdd pechadurus hunanol, bydol roedden ni'n arfer cerdded - rydyn ni'n camu i berthynas newydd ag ef mewn ffydd. Rydyn ni'n cael ein geni eto (Johannes 3,3), mae bywyd newydd yng Nghrist wedi ei roi inni trwy'r Ysbryd Glân, wedi'i drawsnewid gan yr Ysbryd trwy ras a thrugaredd Duw a thrwy waith adbrynu Crist. Ac yna? Yna rydyn ni'n tyfu "yng ngras a gwybodaeth ein Harglwydd a'n Gwaredwr Iesu Grist" (2. Pedr 3:18) tan ddiwedd oes. Rydym yn mynd i gymryd rhan yn yr atgyfodiad cyntaf, ac ar ôl hynny byddwn "gyda'r Arglwydd bob amser" (1. Thesaloniaid 4,13-un).

Ein hetifeddiaeth anfesuradwy

Mae Duw wedi "ein geni eto ... i obaith byw trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw, i etifeddiaeth anhydraidd ac berffaith ac anhydraidd", etifeddiaeth a fydd "trwy nerth Duw ... yn cael ei datgelu yn y dyddiau diwethaf "(1. Petrus 1,3-5). Yn yr atgyfodiad rydyn ni'n dod yn anfarwol (1. Corinthiaid 15:54) a chyrraedd "corff ysbrydol" (adnod 44). "Ac fel yr ydym wedi dwyn delwedd y daearol [dyn-Adda]," meddai adnod 49, "felly y byddwn hefyd yn dwyn delwedd y nefol." Fel "plant yr atgyfodiad" nid ydym bellach yn destun marwolaeth (Luc 20,36).

A allai unrhyw beth fod yn fwy gogoneddus na'r hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud am Dduw a'n perthynas ag ef yn y dyfodol? Byddwn ni "yn debyg iddo ef [Iesu]; oherwydd byddwn ni'n ei weld fel y mae" (1. Johannes 3,2). Mae Datguddiad 21: 3 yn addo ar gyfer oes y nefoedd newydd a’r ddaear newydd: "Wele, tabernacl Duw gyda’r bobl! Ac fe fydd yn trigo gyda nhw, a nhw fydd ei bobl ef, ac ef ei hun, Duw gyda nhw, fydd eu duw ... "

Fe ddown yn un â Duw - mewn sancteiddrwydd, cariad, perffeithrwydd, cyfiawnder ac ysbryd. Fel ei blant anfarwol, byddwn yn ffurfio teulu Duw yn yr ystyr lawnaf. Byddwn yn rhannu cymrodoriaeth berffaith ag ef mewn llawenydd tragwyddol. Am beth gwych ac ysbrydoledig
Mae Duw wedi paratoi neges gobaith ac iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ei gredu!

Llyfryn y WKG