Rwy'n gaeth

488 Caethiwus wyfMae'n anodd iawn i mi gyfaddef fy mod yn gaeth. Ar hyd fy oes rwyf wedi dweud celwydd wrthyf fy hun a'r rhai o'm cwmpas. Ar hyd y ffordd rwyf wedi cyfarfod â llawer o bobl sy'n gaeth i wahanol bethau fel alcohol, cocên, heroin, mariwana, tybaco, Facebook a llawer o gyffuriau eraill. Yn ffodus, un diwrnod roeddwn i'n gallu wynebu'r gwir. Rwy'n gaeth. Dwi angen help!

Mae canlyniadau caethiwed bob amser yr un peth i bawb yr wyf wedi sylwi arnynt. Mae ei chorff a sefyllfa ei bywyd yn dechrau dirywio. Dinistriwyd perthynas y caethion yn llwyr. Yr unig ffrindiau sydd ar ôl ar gyfer y caethiwed, os gallwch chi eu galw nhw, yw delwyr cyffuriau neu gyflenwyr alcohol. Mae rhai o'r caethion yn cael eu caethiwo'n llwyr gan eu gwerthwyr cyffuriau trwy buteindra, trosedd a gweithgareddau anghyfreithlon eraill. Er enghraifft, puteiniodd Thandeka (nid ei henw iawn) ei hun am fwyd a chyffuriau o'i pimp nes i rywun ei hachub rhag y bywyd erchyll hwn. Mae meddwl y caethiwed hefyd yn cael ei effeithio. Mae rhai yn dechrau rhithiau, gweld a chlywed pethau nad ydyn nhw yno. Bywyd o gyffuriau yw'r unig beth sy'n bwysig iddi. Maent mewn gwirionedd yn dechrau credu eu hanobaith ac yn dweud wrth eu hunain bod cyffuriau'n dda a dylid eu cyfreithloni fel y gall pawb eu mwynhau.

Ymladd bob dydd

Mae pob un o’r bobl rwy’n eu hadnabod sydd wedi’i wneud allan o gaethiwed yn cydnabod eu sefyllfa anodd a’u caethiwed ac yn dod o hyd i rywun i deimlo’n flin drostyn nhw ac yn mynd â nhw allan o’r ffau cyffuriau yn syth i mewn i’r ganolfan adsefydlu. Rwyf wedi cyfarfod â phobl sy'n rhedeg cyfleuster trin dibyniaeth. Mae llawer ohonynt yn gyn-ddibynnol. Nhw yw'r cyntaf i gyfaddef, hyd yn oed ar ôl 10 mlynedd heb gyffuriau, fod pob dydd yn dal i fod yn frwydr i gadw'n lân.

Fy math o gaethiwed

Dechreuodd fy nghaethiwed gyda fy hynafiaid. Dywedodd rhywun wrthynt am fwyta planhigyn arbennig oherwydd byddai'n eu gwneud yn ddoeth. Na, nid canabis oedd y planhigyn, na chwaith y planhigyn coca y mae cocên yn cael ei wneud ohono. Ond cafodd ganlyniadau tebyg iddi. Daethant allan o berthynas gyda'u tad a chredasant y celwydd. Ar ôl bwyta o'r planhigyn hwn, daeth eu cyrff yn gaeth. Etifeddais y caethiwed oddi wrthynt.

Gadewch imi rannu sut y cefais wybod am fy nghaethiwed. Ar ôl sylweddoli ei fod yn gaeth i gyffuriau, dechreuodd fy mrawd yr apostol Paul ysgrifennu llythyrau at ei frodyr a'i chwiorydd i'n rhybuddio am ddibyniaeth. Cyfeirir at bobl sy'n gaeth i alcohol fel alcoholigion, eraill fel jynci, potiau crac neu dopers. Gelwir y rhai sydd â'm math o gaethiwed yn bechaduriaid.

Yn un o'i lythyrau dywedodd Paul, " Felly, megis trwy un dyn y daeth pechod i'r byd, a marwolaeth trwy bechod, felly yr ymledodd angau i bob dyn, oblegid pechu oll" (Rhufeiniaid 5,12). Roedd Paul yn cydnabod ei fod yn bechadur. Oherwydd ei gaethiwed, ei bechod, bu’n brysur yn lladd ei frodyr ac yn rhoi eraill yn y carchar. Yn ei ymddygiad truenus, caethiwus (pechadurus), tybiai ei fod yn gwneyd peth daioni. Fel pob person a oedd yn gaeth, roedd angen rhywun ar Paul i ddangos iddo fod angen help arno. Un diwrnod, tra ar un o’i deithiau llofruddiog i Ddamascus, cyfarfu Paul â’r dyn Iesu (Act 9,1-5). Ei holl bwrpas mewn bywyd oedd rhyddhau caethion fel fi o'n caethiwed i bechod. Daeth i dŷ pechod i'n tynnu ni allan. Fel y dyn a aeth i'r puteindy i gael Thandeka allan o buteindra, daeth a byw yn ein plith bechaduriaid er mwyn iddo allu ein helpu ni.

derbyn help gan Iesu

Yn anffodus, ar y pryd roedd Iesu’n byw yn nhŷ pechod, roedd rhai’n meddwl nad oedd arnyn nhw angen Ei help. Dywedodd Iesu, "Ni ddeuthum i alw'r cyfiawn; deuthum i alw pechaduriaid i edifeirwch" (Luc. 5,32 cyfieithiad Genefa Newydd). Daeth Paul i'w synwyrau. Sylweddolodd fod angen help arno. Roedd ei gaethiwed mor gryf, er ei fod eisiau rhoi'r gorau iddi, fe wnaeth yr union bethau yr oedd yn ei gasáu. Yn un o'i lythyrau roedd yn galaru am ei gyflwr: "Oherwydd ni wn beth yr wyf yn ei wneud. Oherwydd nid wyf yn gwneud yr hyn a fynnaf, ond yr hyn yr wyf yn ei gasáu, yr wyf yn ei wneud" (Rhufeiniaid 7,15). Fel y rhan fwyaf o gaethion, sylweddolodd Paul na allai helpu ei hun. Hyd yn oed pan oedd mewn adferiad (mae rhai pechaduriaid yn ei alw'n eglwys), roedd y caethiwed mor gryf fel y gallai fod wedi rhoi'r gorau iddi. Sylweddolodd fod Iesu o ddifrif am ei helpu i roi diwedd ar y bywyd hwn o bechod.

“Ond yr wyf yn gweled deddf arall yn fy aelodau, yn groes i’r ddeddf sydd yn fy meddwl, ac yn fy nghadw yn gaeth i ddeddf y pechod sydd yn fy aelodau. Yr wyf yn ddyn truenus! Pwy a'm gwaredo oddi wrth y corff angau hwn? Diolch i Dduw trwy Iesu Grist ein Harglwydd! Felly yn awr yr wyf fi yn gwasanaethu cyfraith Duw â'r meddwl, ond deddf pechod gyda'r cnawd" (Rhufeiniaid 7,23-un).

Fel marijuana, cocên neu heroin, mae'r cyffur pechadurus hwn yn gaethiwus. Os ydych chi wedi gweld rhywun sy'n gaeth i alcohol neu gyffuriau byddwch wedi sylweddoli eu bod yn hollol gaeth ac wedi'u caethiwo. Rydych chi wedi colli rheolaeth arnoch chi'ch hun. Os nad oes unrhyw un yn cynnig help iddyn nhw ac nad ydyn nhw'n sylweddoli bod angen help arnyn nhw, byddan nhw'n diflannu o'u caethiwed. Pan gynigiodd Iesu help i rai pobl sy’n gaeth i bechod fel fi, roedd rhai’n meddwl nad oedden nhw’n gaethweision i unrhyw beth nac i neb.

Dywedodd Iesu wrth yr Iddewon a gredodd ynddo: “Os glynwch wrth fy ngair i, yna disgyblion i mi mewn gwirionedd ydych, a byddwch yn gwybod y gwir, a bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau. Dyma nhw'n ei ateb, “Dyn ni'n ddisgynyddion i Abraham, ac ni fuon ni erioed yn weision i neb. Sut felly y dywedi: "Fe'th ryddheir?" (Ioan 8,31-33)

Mae caethiwed i gyffuriau yn gaethwas i'r cyffur. Nid oes ganddo bellach y rhyddid i ddewis a yw am gymryd y cyffur ai peidio. Mae'r un peth yn wir am bechaduriaid. Roedd Paul yn galaru am y ffaith ei fod yn gwybod na ddylai bechu, ond fe wnaeth yn union yr hyn nad oedd am ei wneud. Atebodd Iesu hwy a dweud, "Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag sy'n cyflawni pechod sydd gaethwas i bechod" (Ioan). 8,34).

Daeth Iesu yn ddyn i ryddhau dyn o'r caethwasiaeth hon i bechod. "Fe'n rhyddhaodd Crist ni i ryddid! Felly safwch yn gadarn a pheidiwch â gadael i chi'ch hun gael eich gorfodi dan iau caethwasiaeth eto!" (Galatiaid 5,1 New Geneva Translation) Rydych chi'n gweld, pan gafodd Iesu ei eni'n ddyn, Daeth i newid ein dynoliaeth fel nad ydyn ni'n bechadurus mwyach. Roedd yn byw heb bechod ac ni ddaeth byth yn gaethwas. Mae bellach yn cynnig "dynoliaeth ddi-bechod" i bawb yn rhad ac am ddim. Dyna'r newyddion da.

Adnabod y caethiwed

Tua 25 mlynedd yn ôl sylweddolais fy mod yn gaeth i bechod. Sylweddolais fy mod yn bechadur. Fel Paul, sylweddolais fod angen help arnaf. Dywedodd rhai pobl sy'n gwella'n gaeth wrthyf fod canolfan adsefydlu yno. Fe ddywedon nhw wrtha i pe bawn i'n dod y gallwn i gael fy nghalonogi gan y rhai oedd hefyd yn ceisio gadael bywyd o bechod ar ôl. Dechreuais fynychu eu cyfarfodydd ar y Sul. Nid oedd yn hawdd. Rwy'n dal i bechu o bryd i'w gilydd, ond dywedodd Iesu wrthyf am ganolbwyntio ar Ei fywyd. Cymerodd fy mywyd pechadurus a'i wneud yn eiddo iddo'i hun a rhoddodd ei fywyd dibechod i mi.

Y bywyd dwi'n byw nawr, dwi'n byw trwy ymddiried yn Iesu. Dyma gyfrinach Paul. Mae'n ysgrifennu: "Rwy'n croeshoeliedig gyda Christ. Yr wyf yn byw, nid myfi yn awr, ond Crist yn byw ynof fi. Am yr hyn yr wyf yn awr yn byw yn y cnawd yr wyf yn byw trwy ffydd ym Mab Duw, yr hwn a'm carodd ac ef ei hun drosto'i hun a roddwyd i mi." i fyny" (Galatiaid 2,20).

Rwyf wedi sylweddoli nad oes gennyf unrhyw obaith yn y corff caeth hwn. dwi angen bywyd newydd Bu farw gyda Iesu Grist ar y groes a chyfodais gydag ef yn yr atgyfodiad i fywyd newydd yn yr Ysbryd Glân a daeth yn greadigaeth newydd. Yn y diwedd, fodd bynnag, bydd yn rhoi corff newydd sbon i mi na fydd bellach yn gaeth i bechod. Bu fyw ei holl fywyd heb bechod.

Rydych chi'n gweld y gwir, mae Iesu eisoes wedi'ch rhyddhau chi. Mae gwybodaeth y gwirionedd yn rhyddhau. " Chwi a wyddoch y gwirionedd, a'r gwirionedd a'ch rhyddha chwi" (loan 8,32). Iesu yw'r gwir a'r bywyd! Nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth i Iesu eich helpu. Yn wir, bu farw drosof tra oeddwn yn dal yn bechadur. " Canys trwy ras yr ydych wedi eich achub trwy ffydd, a hyny nid o honoch eich hunain : rhodd Duw ydyw, nid o weithredoedd, rhag i neb ymffrostio. Canys ei waith ef ydym ni, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da, yr hwn a baratôdd Duw." ymlaen llaw i ni rodio ynddo" (Effesiaid 2,8-un).

Rwy'n gwybod bod llawer o bobl yn edrych i lawr ar gaethion a hyd yn oed yn eu barnu. Nid yw Iesu yn gwneud hyn. Dywedodd iddo ddod i achub pechaduriaid, nid i'w condemnio. " Canys nid i farnu y byd yr anfonodd Duw ei Fab i'r byd, ond fel yr achubid y byd trwyddo ef" (Ioan. 3,17).

Derbyn yr anrheg Nadolig

Os ydych chi'n cael eich effeithio gan ddibyniaeth, h.y. pechod, efallai eich bod chi'n gwybod ac yn cydnabod bod Duw yn eich caru chi'n hynod gyda neu heb broblemau caethiwed. Y cam cyntaf mewn adferiad yw camu i ffwrdd oddi wrth eich annibyniaeth hunanosodedig oddi wrth Dduw ac i lwyr ddibyniaeth ar Iesu Grist. Iesu yn llenwi yn eich gwacter a diffyg eich bod wedi llenwi â rhywbeth arall yn lle. Y mae yn ei lenwi ag ef ei hun trwy yr Ysbryd Glan. Mae dibyniaeth lwyr ar Iesu yn eu gwneud yn gwbl annibynnol ar bopeth arall!

Dywedodd yr angel, "Bydd Mair yn rhoi genedigaeth i fab, a byddwch yn galw ei enw Iesu, oherwydd bydd yn achub ei bobl oddi wrth eu pechodau" (Mathew 1,21). Mae'r Meseia a fydd yn dod â'r iachawdwriaeth sydd wedi bod yn dyheu am ganrifoedd yma nawr. " Heddyw y ganwyd i chwi Waredwr, yr hwn yw Crist yr Arglwydd yn ninas Dafydd" (Lc. 2,11). Anrheg fwyaf Duw i chi yn bersonol! Nadolig Llawen!

gan Takalani Musekwa