Y briodferch a'r priodfab

669 y briodferch a'r priodfabMae'n debyg eich bod wedi cael cyfle yn eich bywyd i fynychu priodas fel priodferch, priodfab neu westai. Mae'r Beibl yn disgrifio priodferch a phriodferch arbennig a'u hystyr rhyfeddol.

Dywed Ioan Fedyddiwr: "Yr hwn sydd â'r briodferch yw'r priodfab," a thrwy hyn Mab Duw, Iesu Grist. Mae cariad Iesu at bawb yn anfeidrol fawr. Mae John yn defnyddio delwedd y briodferch a'r priodfab i ddangos y cariad hwn. Ni all unrhyw un rwystro Iesu rhag dangos ei gariad trwy werthfawrogiad. Mae'n caru pobl gymaint nes ei fod, diolch i'w waed, wedi rhyddhau menywod, dynion a phlant o'u heuogrwydd unwaith ac am byth. Trwy ei fywyd newydd, y mae Iesu'n ei roi i bawb sy'n credu ynddo, mae cariad yn llifo atynt oherwydd eu bod wedi dod yn hollol un gydag ef. “Felly bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn cael ei gysylltu â'i wraig, a bydd y ddau yn un cnawd, hynny yw, yn berson cyfan. Mae'r gyfrinach hon yn wych; ond yr wyf yn ei bwyntio at Grist ac at yr eglwys »(Effesiaid 5,31-32 UDA).

Felly mae'n hawdd deall bod Iesu fel priodfab yn adnabod ei briodferch a'r eglwys yn dda iawn ac yn caru o'i galon. Mae wedi paratoi popeth fel y bydd hi'n byw gydag ef mewn cytgord llwyr am byth.
Hoffwn eich ymgyfarwyddo â'r syniad y byddwch chithau hefyd yn derbyn gwahoddiad personol i'r swper priodas: «Gadewch inni fod yn hapus ac yn siriol a gwneud ein hanrhydedd; oherwydd mae priodas yr Oen (hynny yw Iesu) wedi dod, a'i briodferch wedi gwneud ei hun yn barod. Ac fe'i rhoddwyd iddi wisgo mewn lliain, hardd a phur. - Ond cyfiawnder yw cyfiawnder saint. Ac meddai wrth yr apostol Ioan: Ysgrifennwch: Bendigedig ac achubedig yw'r rhai sy'n cael eu galw i swper priodas yr Oen "(Datguddiad 19,7-un).

Nid oes ots a ydych chi'n fenyw, yn ddyn neu'n blentyn i fod yn briodferch hardd a theilwng i Grist. Mae'n dibynnu ar sut beth yw eich perthynas â Iesu priodfab. Os cyfaddefwch fod eich bywyd presennol ac yn y dyfodol yn gwbl ddibynnol arno, chi yw ei briodferch. Gallwch chi fod yn hapus ac yn hapus iawn yn ei gylch.

Fel priodferch Iesu, rydych chi'n perthyn iddo yn unig. Maen nhw'n gysegredig yn ei lygaid. Gan eich bod yn un gyda Iesu eich priodfab, mae'n symud eich meddyliau, eich teimladau a'ch gweithredoedd mewn ffordd ddwyfol. Rydych chi'n mynegi ei sancteiddrwydd a'i gyfiawnder. Rydych chi'n ymddiried ynddo gyda'ch bywyd cyfan oherwydd eich bod chi'n deall mai Iesu yw eich bywyd.

Mae hynny'n bersbectif hyfryd ar gyfer ein dyfodol. Iesu yw ein priodfab a ni yw ei briodferch. Rydym yn aros am ein priodfab yn llawn gobaith, oherwydd ei fod wedi paratoi popeth ar gyfer y briodas. Rydym yn falch o dderbyn ei wahoddiad ac edrychwn ymlaen at ei weld fel y mae.

Toni Püntener