Yr alaw driphlyg

687 yr alaw driphlygYn ystod fy astudiaethau, cymerais ddosbarth lle gofynnwyd inni fyfyrio ar y Duw Triune. O ran esbonio'r Drindod, a elwir hefyd yn Drindod neu'r Drindod, rydym yn cyrraedd ein terfynau. Dros y canrifoedd, mae gwahanol bobl wedi ceisio egluro dirgelwch canolog ein ffydd Gristnogol. Yn Iwerddon, defnyddiodd Sant Padrig feillion tair deilen i egluro sut y gall Duw sy'n cynnwys tri pherson gwahanol - Tad, Mab ac Ysbryd Glân - fod yn ddim ond un Duw Bod ar yr un pryd. Esboniodd eraill hynny mewn ffordd wyddonol, gyda'r elfennau dŵr, rhew a stêm, a all fod â gwahanol daleithiau a chynnwys un elfen.

Cymharodd athro diwinyddiaeth Prifysgol Dug Jeremy Begbie wahaniaeth ac undod Drindod Duw â chord sylfaenol ar biano. Mae'n cynnwys tri thôn wahanol sy'n cael eu chwarae ar yr un pryd i ffurfio tôn unedig. Mae gennym ni'r Tad (un nodyn), y Mab (ail nodyn), a'r Ysbryd Glân (y trydydd nodyn). Maent yn swnio gyda'i gilydd mewn tôn unedig. Mae'r tri nodyn mor gydgysylltiedig nes eu bod yn creu sain hyfryd a chytûn, cord. Mae'r cymariaethau hyn, wrth gwrs, ar ei hôl hi. Nid yw'r Tad, y Mab, na'r Ysbryd Glân yn rhannau o Dduw; mae pob un ohonyn nhw'n Dduw.

A yw Athrawiaeth Feiblaidd y Drindod? Nid yw'r gair trinity yn ymddangos yn y Beibl. Nid yw hyn yn golygu nad yw'r Tad, y Mab na'r Ysbryd Glân i'w cael yn yr Ysgrythur. Gadewch inni edrych ar enghraifft gan Paul: “Y neges gan Iesu ei Fab ydyw. Fe'i ganed yn fod dynol ac yn ôl ei darddiad mae'n perthyn i deulu David. Cadarnhawyd Iesu Grist, ein Harglwydd, fel Mab Duw pan gododd Duw ef oddi wrth y meirw gyda nerth mawr trwy'r Ysbryd Glân »(Rhufeiniaid 1,3-4 Beibl Bywyd Newydd).

A wnaethoch chi ddarganfod y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân? Gallwn hefyd weld cydweithio y Duw buddugoliaethus yn y darn canlynol o'r Beibl: "Yn ôl rhagluniaeth Duw Dad, trwy sancteiddiad yr Ysbryd i ufudd-dod ac i gael ei daenu â gwaed Iesu Grist" (1. Petrus 1,2).

Rydyn ni'n gweld y Drindod wrth fedydd Iesu: «Fe ddaeth, pan fedyddiwyd yr holl bobl, a bedyddio a gweddïo Iesu hefyd, i'r nefoedd gael ei hagor a'r Ysbryd Glân yn disgyn arno ar ffurf corfforol fel colomen, a daeth llais allan o’r nefoedd: Ti yw fy annwyl fab, rwy’n falch iawn ynoch chi ”(Luc 3,21-un).

Siaradodd Duw y Tad o'r nefoedd, bedyddiwyd Duw y Mab, a disgynodd Duw yr Ysbryd Glân ar Iesu fel colomen. Mae tri Pherson y Drindod yn bresennol tra roedd Iesu'n byw ar y ddaear hon. Gadewch imi ailadrodd un darn arall o Efengyl Mathew: "Felly ewch i ddysgu pobloedd: bedyddiwch nhw yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân" (Mathew 28,19). Anfonodd ein Tad Duw ei Fab i ddod â ni i gymundeb ag ef ac mae'r gwaith sancteiddiol hwn yn parhau trwy nerth yr Ysbryd Glân.

Ni ellir disgrifio Duw anfeidrol yn berffaith trwy enghreifftiau meidrol. Yn lle canolbwyntio ar y Drindod, ceisiwch ganolbwyntio ar y ffaith am fawredd Duw a'i fod yn anfeidrol uwch na ni. «O pa ddyfnder o gyfoeth, o ddoethineb a gwybodaeth Duw! Mor annealladwy yw ei ddyfarniadau a pha mor annarllenadwy yw ei ffyrdd! Oherwydd pwy oedd yn cydnabod meddwl yr Arglwydd, neu pwy oedd ei gynghorydd? " (Rhufeiniaid 11,33-un).

Mewn geiriau eraill, fel y dywedodd Martin Luther: "Mae'n well addoli dirgelion y Drindod na'u disgrifio!"

gan Joseph Tkach