Gwybodaeth am Iesu Grist

040 gwybodaeth jesus christi

Mae llawer o bobl yn gwybod enw Iesu ac yn gwybod rhywbeth am ei fywyd. Maen nhw'n dathlu ei eni ac yn coffáu ei farwolaeth. Ond mae gwybodaeth Mab Duw yn mynd yn llawer dyfnach. Ychydig cyn ei farwolaeth, gweddïodd Iesu dros ei ddilynwyr am y wybodaeth hon: "Ond bywyd tragwyddol yw hwn, eu bod yn eich adnabod chi, yr unig wir Dduw, ac yr ydych chi wedi'i anfon, Iesu Grist" (Ioan 17,3).

Ysgrifennodd Paul y canlynol am wybodaeth Crist: "Ond beth oedd yn ennill i mi, roeddwn i'n cyfrif am niwed er mwyn Crist; ie, rydw i nawr hefyd yn ystyried bod popeth yn niwed yn erbyn gwybodaeth holl-uwchraddol Crist Iesu, fy Arglwydd, oherwydd a fforffedais bopeth er fy mod yn ei ystyried yn budreddi, er mwyn imi ennill Crist "(Philipiaid 3,7-8).

I Paul, gan wybod bod Crist yn ymwneud â'r hanfodol, roedd popeth arall yn ddibwys, popeth arall yr oedd yn ei ystyried yn sbwriel, fel sothach i'w daflu. A yw gwybodaeth Crist mor radical bwysig i ni ag ydyw i Paul? Sut allwn ni ei gael? Sut mae'n mynegi ei hun?

Nid yw'r wybodaeth hon yn rhywbeth sydd ond yn bodoli yn ein meddyliau, mae'n cynnwys cyfranogiad uniongyrchol ym mywyd Crist, cymundeb cynyddol o fywyd gyda Duw a'i Fab Iesu Grist trwy'r Ysbryd Glân. Mae'n dod yn un gyda Duw a'i Fab. Nid yw Duw yn rhoi'r wybodaeth hon inni mewn un cwymp, ond mae'n ei rhoi inni fesul tipyn. Mae am inni dyfu mewn gras a gwybodaeth. (2. peder 3,18).

Mae yna dri maes profiad sy'n ein galluogi i dyfu: wyneb Iesu, Gair Duw, a gwasanaeth a dioddefaint. 

1. Tyfwch yn wyneb Iesu

Os ydym am ddod i adnabod rhywbeth yn union, yna edrychwn yn ofalus arno. Rydym yn arsylwi ac yn archwilio a allwn ddod i gasgliadau. Os ydym am ddod i adnabod person, edrychwn yn arbennig ar yr wyneb. Mae yr un peth â Iesu. Gallwch chi weld llawer ohono fe a Duw yn wyneb Iesu! Mae adnabod wyneb Iesu yn fater o'n calonnau yn bennaf.

Mae Paul yn ysgrifennu am "lygaid goleuedig y galon" (Effesiaid 1,18) sy'n gallu dirnad y ddelwedd hon. Bydd yr hyn yr ydym yn edrych arno'n ddwys hefyd yn dylanwadu arnom, yr hyn yr edrychwn arno gydag ymroddiad i mewn y byddwn yn cael ein trawsnewid. Mae dau ddarn Beiblaidd yn tynnu sylw at hyn: "I'r Duw, a alwodd olau i ddisgleirio o'r tywyllwch, fe adawodd hefyd iddo ddod yn olau yn ein calonnau am oleuedigaeth gyda gwybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist" (2. Corinthiaid 4,6).

 

"Ond rydyn ni i gyd yn adlewyrchu gogoniant yr Arglwydd ag wynebau noeth ac yn cael ein trawsnewid i'r un ddelwedd, o ogoniant i ogoniant, sef trwy Ysbryd yr Arglwydd" (2. Corinthiaid 3,18).

Llygaid y galon sy'n caniatáu inni weld wyneb Iesu trwy Ysbryd Duw a gadael inni weld rhywbeth o ogoniant Duw. Mae'r gogoniant hwn yn cael ei adlewyrchu ynom ac yn ein trawsnewid yn ddelwedd y mab.

Yn union wrth i ni geisio gwybodaeth yn wyneb Crist, rydyn ni'n cael ein trawsnewid i'w ddelwedd! "Er mwyn i Grist drigo yn eich calonnau trwy ffydd, fel y gallwch chi, wedi'i wreiddio a'ch sefydlu mewn cariad, ddeall gyda'r holl saint beth yw ehangder, hyd, uchder a dyfnder, a gwybod cariad Crist, pob un ohonynt Gwybodaeth yn uwch na, er mwyn i chi gael eich cyflawni i gyflawnder Duw. Gadewch inni droi yn awr at yr ail faes profiad ar gyfer twf mewn gras a gwybodaeth, Gair Duw. Yr hyn yr ydym yn ei wybod ac yn gallu ei wybod am Grist, yr ydym wedi'i brofi trwy ei gair "(Effesiaid 3,17-un).

2. Mae Duw a Iesu yn datgelu eu hunain trwy'r Beibl.

«Mae'r Arglwydd yn cyfathrebu yn ei air. Mae pwy bynnag sy'n derbyn ei air yn ei dderbyn. Yn yr hwn y mae ei air yn aros, erys ynddo. Ac mae pwy bynnag sy'n aros yn ei air yn aros ynddo. Heddiw, pan fydd rhywun yn chwilio mor aml am wybodaeth neu eisiau cymuned heb ei chyflwyno'n ddiamod i ganllawiau gair rhywun, ni ellir pwysleisio hyn yn ddigonol. Mae gwybodaeth iach am Grist yn gysylltiedig â geiriau iach yr Arglwydd. Mae'r rhain ar eu pennau eu hunain yn creu ffydd iach. Dyna pam mae Paul yn dweud wrth Timotheus: "Daliwch y llun (patrwm) o eiriau iach yn gyflym" (2. Timotheus 1:13). (Fritz Binde «Perffeithrwydd Corff Crist», tudalen 53)

Gyda Duw, nid geiriau "cyfiawn" yw geiriau, maen nhw'n fyw ac yn effeithiol. Maent yn datblygu cryfder aruthrol ac yn ffynonellau bywyd. Mae Gair Duw eisiau ein gwahanu oddi wrth ddrwg a phuro ein meddyliau a'n meddyliau. Mae'r glanhau hwn yn flinedig, rhaid cadw ein meddwl cnawdol mewn golwg â gynnau trwm.

Gadewch inni ddarllen yr hyn a ysgrifennodd Paul amdano: "Oherwydd nid yw arfau ein marchog yn gnawdol, ond yn nerthol trwy Dduw i ddinistrio caernau, fel ein bod yn dinistrio rhesymeg (camweddau) a phob uchder sy'n codi yn erbyn gwybodaeth Duw, a phawb yn Cipio meddyliau am ufudd-dod i Grist, yn barod i ddial unrhyw anufudd-dod, unwaith y bydd eich ufudd-dod wedi dod yn gyflawn (2. Corinthiaid 10,4-un).

Mae'r ufudd-dod hwn y mae Paul yn mynd i'r afael ag ef yn rhan bwysig o buro. Mae puro a gwybodaeth yn mynd law yn llaw. Dim ond yng ngoleuni wyneb Iesu y gallwn weld halogiad ac mae'n rhaid i ni gael gwared arno: "Os yw ysbryd Duw yn dangos diffyg inni neu rywbeth nad yw'n cytuno â Duw, yna fe'n gelwir i weithredu! Mae angen ufudd-dod. Mae Duw eisiau i'r wybodaeth hon gael ei gwireddu mewn taith gerdded dduwiol. Heb newid go iawn mae popeth yn parhau i fod yn theori, nid yw gwir wybodaeth am Grist yn dod i aeddfedrwydd, mae'n gwywo "(2. Corinthiaid 7,1).

3. Tyfu trwy wasanaeth a dioddefaint

Dim ond pan edrychwn ar, a phrofi gwasanaeth Iesu i ni a'i ddioddefaint drosom, y mae i ddioddefaint dynol a gwasanaeth i eraill eu hystyr. Mae gwasanaeth a dioddefaint yn ffynonellau rhagorol ar gyfer adnabod Crist, Mab Duw. Mae'r gwasanaeth yn trosglwyddo'r anrhegion a dderbyniwyd. Dyma sut mae Iesu'n gwasanaethu, mae'n trosglwyddo'r hyn mae wedi'i dderbyn gan y Tad. Dyma sut y dylem weld ein gweinidogaeth yn yr eglwys. Y gwasanaeth y mae Iesu'n ei wneud yw'r patrwm i bob un ohonom.

"Ac fe roddodd rai i apostolion, rhai i broffwydi, rhai i efengylwyr, rhai i fugeiliaid ac athrawon, i arfogi'r saint ar gyfer gwaith gwasanaeth, ar gyfer edification corff Crist, nes i ni i gyd ddod i undod ffydd. a gwybodaeth am Fab Duw "(Effesiaid 4,11).

Trwy wasanaeth cydfuddiannol, rydyn ni'n cael ein rhoi yn y lle iawn a'r lle iawn ar gorff Iesu. Ond mae ef fel y pennaeth yn cyfarwyddo popeth. Mae'r pen yn defnyddio'r gwahanol roddion yn yr eglwys yn y fath fodd fel eu bod yn cynhyrchu undod a gwybodaeth. Mae gwybodaeth Mab Duw nid yn unig yn cynnwys twf personol, ond hefyd twf yn y grŵp. Mae'r tasgau yn y grŵp yn amrywiol, ac mae agwedd arall ar wasanaethu eraill sy'n arwain at dwf yng ngwybodaeth Crist. Lle mae gwasanaeth mae dioddefaint.

“Mae gwasanaeth cydfuddiannol o’r fath yn dod â dioddefaint, yn bersonol a chydag ac i eraill. Heb os, bydd pwy bynnag sydd am osgoi'r dioddefaint triphlyg hwn yn dioddef colledion mewn twf. Mae'n rhaid i ni brofi dioddefaint yn bersonol, oherwydd mae'n rhaid i ni golli ein bywyd hunan-fodlon ein hunain wrth gael ein croeshoelio, marw a chladdu gyda Christ. I'r graddau y mae'r Un sy'n Perygl yn tyfu ynom ni, mae'r hunanymwadiad hwn yn dod yn ffaith »(Fritz Binde« Perffeithrwydd Corff Crist », tudalen 63).

Crynodeb

"Ond rydw i eisiau i chi wybod pa frwydr fawr sydd gen i i chi ac i'r rhai yn Laodicea ac i bawb nad ydyn nhw wedi fy ngweld wyneb yn wyneb yn y cnawd, fel bod eu calonnau'n cael eu ceryddu, eu huno mewn cariad a'u cyfoethogi â sicrwydd llwyr. , hyd y wybodaeth o ddirgelwch Duw, sef Crist, y mae holl drysorau doethineb a gwybodaeth wedi'i guddio ynddo "(Colosiaid 2,1-un).

gan Hannes Zaugg