Yr Ysbryd Glân

Yr Ysbryd Glân yw Duw ar waith – yn creu, yn siarad, yn ein newid, yn byw ynom, yn gweithio ynom. Er y gall yr Ysbryd Glân wneud hyn heb yn wybod i ni, mae’n ddefnyddiol ac yn bwysig inni ddysgu mwy amdano.

Duw yw'r Ysbryd Glân

Mae gan yr Ysbryd Glân briodoleddau Duw, mae'n cyfateb i Dduw, ac mae'n gwneud pethau nad yw Duw ond yn eu gwneud. Fel Duw, mae'r Ysbryd Glân yn sanctaidd - mor sanctaidd ei bod hi mor bechadurus i felltithio'r Ysbryd Glân ag ydyw Mab Duw (Hebreaid 10,29). Mae blasphemy, cabledd yn erbyn yr Ysbryd Glân yn bechod anfaddeuol (Mathew 12,32). Mae hyn yn golygu bod yr ysbryd yn sanctaidd yn ei hanfod ac na roddwyd sancteiddrwydd iddo, fel sy'n digwydd gyda'r deml.

Fel Duw, mae'r Ysbryd Glân yn dragwyddol (Hebreaid 9,14). Fel Duw, mae'r Ysbryd Glân yn bresennol ym mhobman (Salm 139,7-9). Fel Duw, mae'r Ysbryd Glân yn hollalluog (1. Corinthiaid 2,10-11; Ioan 14,26). Yr Ysbryd Glân sy'n creu (Job 33,4; Salm 104,30) ac yn creu gwyrthiau (Mathew 12,28; Rhufeiniaid 15,18-19) ac yn cyfrannu at waith Duw. Mae sawl darn yn enwi'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân yr un mor ddwyfol. Mewn trafodaeth am roddion yr Ysbryd, mae Paul yn cyfeirio at gystrawennau cyfochrog Ysbryd, Arglwydd a Duw (1. Corinthiaid 12,4-6). Mae'n gorffen ei lythyr gyda gweddi deiran (2. Corinthiaid 13,14). Mae Peter yn cychwyn llythyr gyda ffurf teiran arall (1. Petrus 1,2). Er nad yw'r enghreifftiau hyn yn dystiolaeth o undod y Drindod, maent yn cefnogi'r syniad hwn.

Mae'r fformiwla bedydd yn atgyfnerthu arwydd undod o'r fath: "Bedyddiwch nhw yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân" (Mathew 28:19). Mae gan y tri enw, sy'n dangos eu bod nhw'n un, a phan mae'r Ysbryd Glân yn gwneud rhywbeth, mae Duw yn ei wneud. Pan mae'r Ysbryd Glân yn siarad, mae Duw yn siarad. Os oedd Ananias yn dweud celwydd wrth yr Ysbryd Glân, roedd yn dweud celwydd wrth Dduw (Actau 5: 3-4). Dywed Peter nad celwydd i gynrychiolydd Duw oedd Ananias, ond i Dduw ei hun. Nid yw bodau dynol yn dweud celwydd wrth bŵer amhersonol.

Mewn darn dywed Paul mai Cristnogion yw teml Duw (1. Corinthiaid 3,16), mewn un arall dywed mai ni yw teml yr Ysbryd Glân (1. Corinthiaid 6,19). Teml ydym i addoli bod dwyfol ac nid pŵer amhersonol. Pan mae Paul yn ysgrifennu mai ni yw teml yr Ysbryd Glân, mae'n awgrymu mai Duw yw'r Ysbryd Glân.

Felly mae'r Ysbryd Glân a Duw yr un peth: "Pan oeddent yn gwasanaethu ac yn ymprydio'r Arglwydd, dywedodd yr Ysbryd Glân, Gwahanwch fi oddi wrth Barnabas a Saul i'r gwaith yr wyf wedi eu galw iddo" (Actau 13,2), Yma mae'r Ysbryd Glân yn defnyddio rhagenwau personol fel y mae Duw yn ei wneud. Yn yr un modd, mae'r Ysbryd Glân yn siarad bod yr Israeliaid wedi ei brofi a'i roi ar brawf ac yn dweud: "Tyngais yn fy dicter: Ni ddewch at fy ngweddill" (Hebreaid 3,7-un). Ond nid enw arall ar Dduw yn unig yw'r Ysbryd Glân. Mae'r Ysbryd Glân yn annibynnol ar y Tad a'r Mab, fel y dangoswyd ym medydd Iesu (Mathew 3,16-17). Mae'r tri yn annibynnol ac eto'n un. Mae'r Ysbryd Glân yn gwneud gwaith Duw yn ein bywydau. Fe'n ganed gan Dduw ac oddi wrtho (Ioan 1:12), sydd yr un fath â chael ein geni o'r Ysbryd Glân (Ioan 3,5). Yr Ysbryd Glân yw'r modd y mae Duw yn byw ynom ni (Effesiaid 2:22; 1. Johannes 3,24; 4,13). Mae'r Ysbryd Glân yn byw ynom ni (Rhufeiniaid 8,11; 1. Corinthiaid 3,16) - ac oherwydd bod yr ysbryd yn byw ynom ni, gallwn hefyd ddweud bod Duw yn byw ynom ni.

Mae'r Ysbryd Glân yn bersonol

 • Mae'r Beibl yn disgrifio'r Ysbryd Glân â nodweddion dynol:
 • Mae'r ysbryd yn byw (Rhufeiniaid 8,11; 1. Corinthiaid 3,16)
 • Mae'r Ysbryd yn siarad (Actau 8,29; 10,19;11,12; 21,11; 1 Timotheus 4,1; Hebreaid 3,7 ac ati)
 • Mae yr Ysbryd weithiau yn defnyddio y rhagenw personol "I" (Act 10,20;13,2)
 • Gellir siarad â'r ysbryd, ei demtio, ei alaru, ei sarhau a'i molested (Actau 5,3; 9; Effesiaid 4,30; Hebreaid 10,29; Mathew 12,31)
 • Mae'r Ysbryd yn tywys, yn cyfryngu, yn galw ac yn cyfarwyddo (Rhufeiniaid 8,14; 26; Deddfau 13,2; 20,28)

Rhufeinig 8,27 yn siarad am ben y meddwl. Mae'r Ysbryd yn gwneud penderfyniadau - mae'r Ysbryd Glân wedi gwneud penderfyniad (Actau 1 Rhag.5,28). Mae'r meddwl yn gwybod ac yn gweithio (1. Corinthiaid 2,11; 12,11). Nid yw'n bŵer amhersonol. Galwodd Iesu yn Paraclete yr Ysbryd Glân - wedi'i gyfieithu fel y Cysurwr, y Cynghorydd neu'r Amddiffynwr.

«Ac rwyf am ofyn i'r Tad a bydd yn rhoi cysurwr arall ichi er mwyn iddo fod gyda chi am byth: ysbryd y gwirionedd, na all y byd ei dderbyn oherwydd nad yw'n ei weld nac yn ei adnabod. Rydych chi'n ei adnabod oherwydd ei fod yn aros gyda chi a bydd ynoch chi »(Ioan 14,16-17).

Cynghorydd cyntaf y disgyblion oedd Iesu. Wrth iddo ddysgu, tystio, condemnio, tywys a datgelu'r gwir, yr Ysbryd Glân (Ioan 1 Cor4,26; 15,26; 16,8; 13-14). Mae pob un o'r rhain yn rolau personol. Mae John yn defnyddio ffurf wrywaidd y gair Groeg parakletos oherwydd nad oedd angen defnyddio'r ffurf niwtral. Yn Johannes16,14 defnyddir hyd yn oed y rhagenw personol gwrywaidd "he" ar ôl i'r gair niwtral Geist gael ei ddefnyddio. Byddai wedi bod yn haws newid i'r rhagenw personol niwtral, ond nid yw Johannes yn gwneud hynny. Mae'r meddwl yn cael sylw gydag "ef". Fodd bynnag, mae'r gramadeg yn gymharol ddibwys. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod gan yr Ysbryd Glân rinweddau personol. Nid pŵer amhersonol mohono, ond cynorthwyydd deallus a dwyfol sy'n byw ynom.

Ysbryd yr Hen Destament

Nid yw'r Beibl yn cynnwys adran o'r enw "Yr Ysbryd Glân". Rydyn ni'n dysgu ychydig o'r Ysbryd Glân yma ac acw pan mae'r testunau Beiblaidd yn sôn amdano. Nid yw'r Hen Destament yn rhoi ond ychydig o gipolwg inni. Roedd yr ysbryd yn bresennol wrth greu bywyd (1. Mose 1,2; Swydd 33,4;34,14). Llenwodd Ysbryd Duw Bezalel â'r gallu i adeiladu'r tabernacl (2. Moses 31,3-5). Cyflawnodd Moses a daeth hefyd trwy'r 70 henuriad (4. Mose 11,25). Llenwodd Joshua â doethineb fel arweinydd, yn union fel y llanwodd Samson â nerth a'r gallu i ymladd (5. Moses 34,9; Barnwr [gofod]]6,34; 14,6). Rhoddwyd Ysbryd Duw i Saul a'i gymryd eto (1. Sam 10,6; 16,14). Rhoddodd yr Ysbryd gynlluniau i Dafydd ar gyfer y deml (1. Chr 28,12). Ysbrydolodd yr Ysbryd y proffwydi i siarad (4. Moses 24,2; 2. Sad 23,2; 1. Chr 12,18;2. Chr 15,1; 20,14; Eseciel 11,5; Sechareia 7,12;2. Petrus 1,21).

Yn y Testament Newydd, hefyd, yr Ysbryd Glân a symudodd bobl fel Elizabeth, Zacharias, a Simeon i siarad (Luc 1,41; 67; 2,25-32). Llenwyd Ioan Fedyddiwr â'r Ysbryd Glân o'i enedigaeth (Luc 1,15). Ei waith pwysicaf oedd cyhoeddi dyfodiad Iesu Grist, a fyddai’n bedyddio pobl nid yn unig â dŵr ond gyda’r Ysbryd Glân a thân (Luc 3,16).

Yr Ysbryd Glân a Iesu

Roedd yr Ysbryd Glân yn bresennol iawn ac yn ymwneud â bywyd Iesu. Fe wnaeth yr Ysbryd ennyn ei feichiogi (Mathew 1,20), gorwedd arno ar ôl ei fedydd (Mathew 3,16), ei arwain i'r anialwch (Lk4,1) a'i alluogi i bregethu'r newyddion da (Luc 4,18). Bwriodd Iesu gythreuliaid allan gyda chymorth yr Ysbryd Glân2,28). Trwy'r Ysbryd Glân, offrymodd ei hun i fyny fel aberth dros bechod dynolryw (Heb9,14) a thrwy yr un Ysbryd codwyd ef oddi wrth y meirw (Rhufeiniaid 8,11).

Dysgodd Iesu y byddai'r Ysbryd Glân yn siarad ar adegau o erledigaeth gan ei ddisgyblion (Mathew 10,19-20). Dywedodd wrthyn nhw am fedyddio dilynwyr Iesu yn enw'r Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân8,19). Ac ymhellach fod Duw yn rhoi'r Ysbryd Glân i bawb pan ofynnant iddo (Luc 11,13). Mae rhai o'r pethau pwysicaf a ddywedodd Iesu am yr Ysbryd Glân yn Efengyl Ioan. Byddai'n rhaid i'r bobl gyntaf gael eu geni o ddŵr a'r Ysbryd (Ioan 3,5). Mae angen adnewyddiad ysbrydol ar bobl ac nid yw'n dod oddi wrthynt eu hunain, ond rhodd gan Dduw ydyw. Hyd yn oed pan nad yw'r ysbryd yn weladwy, mae'n gwneud gwahaniaeth yn ein bywydau (adn. 8).

Dysgodd Iesu hefyd: «Os oes syched arnoch chi, dewch ataf ac yfed. Pwy bynnag sy'n credu ynof fi, fel y dywed yr ysgrythurau, bydd afonydd o ddŵr byw yn llifo o'i gorff. Ond dyma a ddywedodd am yr ysbryd a ddylai gael ei dderbyn gan y rhai a gredai ynddo; canys nid oedd yr ysbryd yno eto; canys ni ogoneddwyd Iesu eto »(Ioan 7,37-un).

Mae'r Ysbryd Glân yn bodloni syched mewnol. Mae'n ein galluogi i gynnal y berthynas â Duw yr ydym yn ei greu ganddo. Rydyn ni'n cael yr Ysbryd trwy ddod at Iesu a'r Ysbryd Glân yn cyflawni ein bywydau.

Meddai Johannes «Canys nid oedd yr ysbryd yno eto; canys ni ogoneddwyd Iesu eto »(adn. 39). Roedd yr Ysbryd eisoes wedi llenwi rhai dynion a menywod cyn bywyd Iesu, ond buan iawn y byddai'n dod mewn ffordd bwerus newydd - ar y Pentecost. Bellach rhoddir yr Ysbryd i bawb sy'n galw ar enw'r Arglwydd (Actau 2,38-39). Addawodd Iesu i'w ddisgyblion y byddai Ysbryd y gwirionedd yn cael ei roi i'r rhai a fyddai'n byw ynddynt4,16-18). Mae'r ysbryd gwirionedd hwn yr un fath â phe bai Iesu ei hun yn dod at ei ddisgyblion (adn. 18), oherwydd ei fod yn Ysbryd Crist ac yn Ysbryd y Tad - wedi'i anfon gan Iesu a'r Tad (Ioan 15,26). Mae'r Ysbryd yn ei gwneud hi'n bosibl i Iesu ddod ar gael i bawb ac i'w waith barhau. Addawodd Iesu y byddai'r Ysbryd yn dysgu'r disgyblion ac yn eu hatgoffa o bopeth roedd Iesu wedi'i ddysgu iddyn nhw (Ioan 1 Cor4,26). Dysgodd yr Ysbryd bethau iddynt na allent eu deall cyn atgyfodiad Iesu6,12-un).

Mae'r Ysbryd yn siarad am Iesu (Ioan 15,26;16,24). Nid yw'n hysbysebu ei hun, ond mae'n arwain pobl at Iesu Grist ac at y Tad. Nid yw'n siarad amdano'i hun, ond dim ond fel yr hoffai'r Tad (Ioan 16,13). Mae'n dda nad yw Iesu'n byw gyda ni mwyach oherwydd gall yr Ysbryd fod yn weithgar mewn miliynau o bobl (Ioan 16,7). Mae'r Ysbryd yn efengylu ac yn dangos i'r byd ei bechod a'i euogrwydd ac yn cyflawni ei angen am gyfiawnder a chyfiawnder (adn. 8-10). Mae'r Ysbryd Glân yn pwyntio pobl at Iesu fel eu datrysiad i euogrwydd a'u ffynhonnell gyfiawnder.

Yr Ysbryd a'r Eglwys

Dywedodd Ioan Fedyddiwr y byddai Iesu’n bedyddio pobl gyda’r Ysbryd Glân (Marc 1,8). Digwyddodd hyn yn y Pentecost ar ôl ei atgyfodiad, pan roddodd yr Ysbryd nerth newydd i'r disgyblion (Actau 2). Mae hyn yn cynnwys siarad ieithoedd y mae pobl o genhedloedd eraill yn eu deall (adn. 6), a digwyddodd gwyrthiau tebyg ar wahanol adegau wrth i'r eglwys dyfu (Deddfau'r Apostolion 10,44-46; 1fed9,1-6), ond ni chrybwyllir bod y gwyrthiau hynny yn digwydd i bawb sy'n canfod eu ffordd i'r ffydd Gristnogol.

Dywed Paul fod yr holl gredinwyr yn cael eu ffurfio yn un corff, yr eglwys, yn yr Ysbryd Glân (1. Corinthiaid 12,13). Mae'r Ysbryd Glân wedi'i roi i bawb sy'n credu (Galatiaid 3,14). P'un a ddigwyddodd gwyrthiau ai peidio, bedyddir yr holl gredinwyr yn yr Ysbryd Glân. Nid oes angen ceisio a gobeithio am wyrth benodol i brofi bod un yn cael ei fedyddio yn yr Ysbryd Glân.

Nid yw'r Beibl yn ei gwneud yn ofynnol i gredwr gael ei fedyddio yn yr Ysbryd Glân. Yn lle, anogir pob credadun i gael ei lenwi'n barhaus â'r Ysbryd Glân (Effesiaid 5,18) fel y gall rhywun ymateb i gyfeiriad yr Ysbryd. Mae'r berthynas hon yn barhaus ac nid digwyddiad unwaith ac am byth. Yn lle chwilio am wyrthiau, dylem geisio Duw a gadael iddo benderfynu a yw gwyrthiau'n digwydd a phryd. Mae Paul yn disgrifio pŵer Duw yn bennaf nid trwy wyrthiau corfforol sy'n digwydd, ond trwy'r newid sy'n digwydd ym mywyd rhywun - gobaith, cariad, amynedd, gwasanaeth, dealltwriaeth, dioddefaint parhaus, a phregethu dewr (Rhufeiniaid 15,13; 2. Corinthiaid 12,9; Effesiaid 3,7; 16-18; Colosiaid 1,11; 28-29; 2. Timotheus 1,7-8fed). Y gwyrthiau hyn, hefyd, gallwn ni alw gwyrthiau corfforol oherwydd bod Duw yn newid bywydau pobl. Mae Deddfau'r Apostolion yn dangos bod yr Ysbryd wedi helpu'r eglwys i dyfu. Roedd yr Ysbryd yn galluogi pobl i adrodd a thystio am Iesu (Deddfau'r Apostolion 1,8). Galluogodd y disgyblion i bregethu (Actau 4,8, 31; 6,10). Rhoddodd gyfarwyddiadau i Philip a'i ysbeilio yn ddiweddarach (Actau 8,29; 39). Anogodd yr Ysbryd yr Eglwys a sefydlu arweinwyr (Deddfau 9,31; 20,28). Siaradodd â Peter ac Eglwys Antioch (Actau 10,19; 11,12; 13,2). Gweithiodd yn Agabus pan ragwelodd y newyn ac arwain Paul i ddianc (Actau 11,28; 13,9-10). Arweiniodd Paul a Barnabas ar eu ffordd (Actau 13,4; 16,6-7) a galluogi cynulliad yr apostolion yn Jerwsalem i ddod i benderfyniad (Actau 15,28). Anfonodd Paul i Jerwsalem a'i rybuddio (Actau 20,22: 23-2; 1,11). Roedd yr Eglwys yn bodoli ac yn tyfu trwy weithrediad yr Ysbryd Glân mewn credinwyr.

Yr ysbryd heddiw

Mae'r Ysbryd Glân hefyd yn ymwneud â bywydau credinwyr heddiw:

 • Mae'n ein harwain at edifeirwch ac yn rhoi bywyd newydd inni (Ioan 16,8; 3,5-6)
 • Mae'n byw ynom ni, yn ein dysgu ac yn ein tywys (1. Corinthiaid 2,10-13; Ioan 14,16-17,26; Rhufeiniaid 8,14)
 • Mae'n cwrdd â ni yn y Beibl, mewn gweddi a thrwy Gristnogion eraill Ef yw ysbryd doethineb ac yn ein helpu i edrych ar bethau gyda dewrder, cariad a hunanreolaeth (Eph1,17; 2. Timotheus 1,7)
 • Mae'r Ysbryd yn enwaedu ar ein calonnau, yn ein sancteiddio ac yn ein newid (Rhufeiniaid 2,29; Effesiaid 1,14)
 • Mae'r Ysbryd yn creu ynom gariad a ffrwyth cyfiawnder (Rhuf5,5; Effesiaid 5,9; Galatiaid 5,22-23)
 • Mae'r Ysbryd yn ein gosod yn yr eglwys ac yn ein helpu i ddeall ein bod ni'n blant i Dduw (1. Corinthiaid 12,13Rhufeiniaid 8,14-16)

Rydyn ni i addoli Duw mewn ysbryd (Phil3,3; 2. Corinthiaid 3,6; Rhufeiniaid 7,6; 8,4-5). Rydyn ni'n ceisio ei blesio (Galatiaid 6,8). Pan gawn ein tywys gan yr Ysbryd Glân, mae'n rhoi bywyd a heddwch inni (Rhufeiniaid 8,6). Trwyddo ef mae gennym fynediad at y Tad (Effesiaid 2,18). Mae'n ein helpu yn ein gwendid ac yn sefyll drosom (Rhufeiniaid 8,26-un).

Mae'r Ysbryd Glân hefyd yn rhoi rhoddion ysbrydol inni. Mae'n rhoi arweinwyr dros yr Eglwys (Effesiaid 4,11), Pobl sy'n cyflawni'r dyletswyddau elusennol sylfaenol yn yr eglwys (Rhufeiniaid 12,6-8) a'r rheini sydd â sgiliau arbennig ar gyfer tasgau arbennig (1. Corinthiaid 12,4-11). Nid oes gan unrhyw un bob rhodd ac ni roddir pob rhodd i bawb (adn. 28-30). Dylid defnyddio pob rhodd, ysbrydol neu beidio, ar gyfer y gwaith yn ei gyfanrwydd - yr Eglwys gyfan (1. Corinthiaid 12,7; 14,12). Mae pob rhodd yn bwysig (1. Corinthiaid 12,22-un).

Hyd yma nid ydym wedi derbyn ond blaenffrwyth yr Ysbryd, yr hwn sydd yn addo llawer mwy yn y dyfodol (Rhufeiniaid 8,23; 2. Corinthiaid 1,22; 5,5; Effesiaid 1,13-un).

Mae'r Ysbryd Glân yn Dduw yn ein bywydau. Gwneir popeth y mae Duw yn ei wneud gan yr Ysbryd Glân. Felly mae Paul yn ein hannog i fyw yn yr Ysbryd Glân a thrwyddo (Galatiaid 5,25; Effesiaid 4,30; 1. Thes 5,19). Felly gadewch i ni wrando ar yr hyn mae'r Ysbryd Glân yn ei ddweud. Oherwydd pan mae'n siarad, mae Duw yn siarad.    

gan Michael Morrison


pdfYr Ysbryd Glân