Ydych chi'n aros am eich fflat nefol?

Mae 424 yn aros am eich fflat nefol In zwei bekannten alten Gospelliedern heisst es: «Auf mich wartet eine noch unbewohnte Wohnung» und «Mein Anwesen liegt gleich hinter dem Berg». Diese Songtexte basieren auf den Worten Jesu: «In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn’s nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten?» (Johannes 14,2). Diese Verse werden zudem gern auf Beerdigungen zitiert, da mit ihnen das Versprechen verbunden ist, Jesu bereite dem Volk Gottes im Himmel einen Lohn, der nach dem Tod auf die Menschen wartet. Aber war es das, was Jesus sagen wollte? Es wäre falsch, wenn wir versuchten, jedes Wort unseres Herrn direkt auf unser Leben zu beziehen, ohne mit zu berücksichtigen, was er seinen damaligen Adressaten damit sagen wollte.

Y noson cyn ei farwolaeth, eisteddodd Iesu gyda'i ddisgyblion yn neuadd y sacrament. Cafodd y disgyblion eu syfrdanu gan yr hyn a welsant ac a glywsant. Golchodd Iesu eu traed, cyhoeddi bod bradwr yn eu plith, a datgan y byddai Pedr yn ei fradychu nid dim ond unwaith ond tair gwaith. Allwch chi ddychmygu beth wnaethon nhw ei ateb? «Ni all hyn fod y Meseia. Mae'n siarad am ddioddefaint, brad a marwolaeth. Ac roeddem yn meddwl mai ef oedd arloeswr teyrnas newydd ac y byddem yn llywodraethu gydag ef! » Dryswch, anobaith, ofn - emosiynau rydyn ni'n rhy gyfarwydd â nhw. Disgwyliadau siomedig. Ac fe wrthwynebodd Iesu hyn i gyd: «Peidiwch â phoeni! Ymddiried ynof! » Roedd am adeiladu ei ddisgyblion yn feddyliol yn wyneb y senario arswyd sydd ar ddod a pharhaodd: "Mae yna lawer o fflatiau yn nhŷ fy nhad".

Was aber sagten diese Worte den Jüngern? Die Bezeichnung «meines Vaters Haus» – so wie er in den Evangelien verwendet wird – nimmt Bezug auf den Tempel in Jerusalem (Lukas 2,49, Johannes 2,16). Der Tempel war an die Stelle der Stiftshütte getreten, jenes transportablen Zelts, das die Israeliten zur Anbetung Gottes nutzten. Im Inneren des Tabernakels (von lat. tabernaculum = Zelt, Hütte) befand sich – durch einen dicken Vorhang abgetrennt – ein Raum, der das Allerheiligste genannt wurde. Das war die Heimstätte Gottes («Tabernakel» heisst im Hebräischen «Mishkan» = «Wohnstätte» oder «Bleibe») inmitten seines Volkes. Einmal im Jahr war es dem Hohepriester alleine vorbehalten, diesen Raum zu betreten, um der Gegenwart Gottes gewahr zu werden.

Des Weiteren ist mit dem Wort «Wohnstätte» oder auch «Wohnraum» der Ort gemeint, an dem man lebt, und «es stand im Altgriechischen (der Sprache des Neuen Testaments) gemeinhin nicht für eine feste Bleibe, sondern für eine Zwischenstation auf einer Reise, die einen langfristig an einen anderen Ort führt». [1] Damit wäre dann etwas anderes gemeint, als nach dem Tod bei Gott im Himmel zu sein; denn der Himmel wird oft als letzte und endgültige Bleibe des Menschen betrachtet.

Jesus sprach nun davon, er werde seinen Jüngern eine Bleibe bereiten. Wohin sollte er gehen? Sein Weg sollte ihn nicht geradewegs in den Himmel führen, um dort Wohnstätten zu errichten, sondern vom Abendmahlssaal ans Kreuz. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung sollte er für die Seinen eine Stätte in seines Vaters Haus bereiten (Johannes 14,2). Es war, als wollte er damit sagen: «Alles ist unter Kontrolle. Was geschehen wird, mag schrecklich anmuten, aber es ist alles Teil des Heilsplanes.» Sodann verhiess er, er werde wiederkommen. In diesem Zusammenhang scheint er damit nicht auf die Parusie (Wiederkunft) anzuspielen (obgleich wir natürlich Christi Erscheinen in Herrlichkeit am Jüngsten Tag entgegensehen), sondern wir wissen ja, dass Jesu Weg ihn an das Kreuz führen sollte und dass er drei Tage darauf als vom Tode Auferstandener wiederkehren würde. Ein weiteres Mal kehrte er in Gestalt des Heiligen Geistes am Pfingsttag zurück.

«...will ich wieder kommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin» (Johannes 14,3), sagte Jesus. Lassen Sie uns einen Moment bei den hier gebrauchten Worten «zu mir» verweilen. Sie sind im selben Sinne zu verstehen wie die Worte im Johannesevangelium 1,1, die uns verkünden, dass der Sohn (das Wort) bei Gott war. Was auf das griechische «pros» zurückgeht, das sowohl «zu» als auch «bei» heissen kann. Mit der Wahl dieser Worte zur Beschreibung des Verhältnisses zwischen Vater und Sohn verweist der Heilige Geist auf deren innige Beziehung zueinander. In einer Bibelübersetzung werden die Verse wie folgt wiedergegeben: «Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, und in allem war es Gott gleich...» [2]

Yn anffodus, mae gormod o bobl yn dychmygu Duw fel rhywle yn y nefoedd fel person sengl yn ein gwylio o bell. Mae'r geiriau ymddangosiadol ddibwys "i mi" ac "at" yn adlewyrchu agwedd hollol wahanol ar y bod dwyfol. Mae'n ymwneud â chyfranogiad ac agosatrwydd. Mae'n berthynas wyneb yn wyneb. Mae'n ddwfn ac yn agos atoch. Ond beth sydd a wnelo hynny â chi a fi heddiw? Cyn imi ateb y cwestiwn hwnnw, gadewch imi adolygu'r deml yn fyr.

Als Jesus starb, riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Dieser Riss symbolisiert einen neuen Zugang zur Gegenwart Gottes, der sich damit eröffnete. Der Tempel war nicht mehr seine Heimstätte. Eine völlig neue Beziehung zu Gott stand von nun an jedem einzelnen Menschen offen. In der Übersetzung der Guten Nachricht Bibel lesen wir in Vers 2: «Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen» Im Allerheiligsten war nur Raum für einen Menschen, jetzt aber war es zu einem radikalen Wandel gekommen. Gott hatte in der Tat bei sich, in seinem Haus, Raum für alle Menschen geschaffen! Dies war möglich geworden, weil der Sohn Fleisch geworden war und uns vom Tod sowie von der zerstörerischen Kraft der Sünde erlöste, zum Vater zurückkehrte und die ganze Menschheit zu sich in die Gegenwart Gottes zog (Johannes 12,32). Noch am selben Abend sprach Jesus: «Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen» (Johannes 14,23). Wie schon in Vers 2 ist auch hier die Rede von «Wohnungen». Erkennen Sie, was das bedeutet?

Pa syniadau ydych chi'n eu cysylltu â chartref da? Efallai: heddwch, pwyll, llawenydd, amddiffyniad, cyfarwyddyd, maddeuant, rhagofal, cariad diamod, derbyn a gobaith, i enwi ond ychydig. Fodd bynnag, daeth Iesu nid yn unig i'r ddaear i gymryd marwolaeth atoning, ond hefyd i rannu'r holl syniadau hyn sy'n gysylltiedig â chartref da ac i adael inni brofi'r bywyd a rannodd ef a'i dad gydag ef Yr Ysbryd Glân sy'n arwain.

Jene unglaubliche, einzigartige und innige Beziehung, die Jesus selbst allein mit seinem Vater verband, steht auch uns nun offen: «damit ihr seid, wo ich bin» heisst es in Vers 3. Und wo ist Jesus? «mit dem Vater in engster Gemeinschaft» (Johannes 1,18, Gute Nachricht Bibel) oder, wie es in einigen Übersetzungen heisst: «in des Vaters Schoss». Ein Wissenschaftler drückt es so aus: «Im Schosse von jemandem zu ruhen bedeutet, in seinen Armen zu liegen, von ihm als Ziel innigster Zuwendung und äusserster Zuneigung geschätzt zu werden, oder, wie es so schön heisst, sein Busenfreund zu sein.» [3] Ebendort ist Jesus. Und wo sind wir gegenwärtig? Wir haben teil am Himmelreich Jesu (Epheser 2,6)!

Ydych chi mewn sefyllfa anodd, ddigalon, ddigalon ar hyn o bryd? Sicrhewch: Cyfeirir geiriau cysur Iesu atoch. Yn union fel yr oedd unwaith eisiau annog, annog a chryfhau ei ddisgyblion, mae'n gwneud yr un peth â chi: «Peidiwch â phoeni! Ymddiried ynof! » Peidiwch â gadael i'ch pryderon eich digalonni, ond dibynnu ar Iesu a meddwl am yr hyn y mae'n ei ddweud - a'r hyn y mae'n ei adael heb ei dalu -! Nid yw'n dweud bod yn rhaid iddynt fod yn ddewr a bydd popeth yn troi allan i'r dde. Nid yw'n gwarantu pedwar cam i chi i hapusrwydd a ffyniant. Nid yw'n addo y bydd yn rhoi cartref i chi yn y nefoedd na allwch ei gymryd dim ond pan fyddwch wedi marw - ac felly mae'n werth eich holl ddioddefaint. Yn hytrach, mae’n ei gwneud yn glir iddo ddioddef marwolaeth y groes i ymgymryd â’n holl bechodau, eu hoelio i’r groes ag ef ei hun, fel y dylid rhyddhau popeth a all ein gwahanu oddi wrth Dduw a bywyd yn ei dŷ.

Ond nid dyna'r cyfan. Rydych chi'n ymwneud yn gariadus â bywyd buddugoliaethus Duw fel y gallwch chi rannu wyneb yn wyneb mewn cymundeb agos â'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân - ym mywyd Duw. Mae am i chi fod yn rhan ohono a phopeth y mae'n sefyll amdano nawr. Dywed: "Fe wnes i eich creu chi er mwyn i chi allu byw yn fy nhŷ."

Gweddi

Dad i bawb, rydyn ni'n cynnig ein diolch a'n canmoliaeth i chi, a ddaeth i'n cyfarfod yn eich mab pan oedden ni'n dal ar wahân i chi ac yn dod â ni adref! Mewn marwolaeth ac mewn bywyd cyhoeddodd eich cariad tuag atom, rhoddodd ras inni ac agorodd y drws i ogoniant inni. Boed i ni sy'n rhannu yng nghorff Crist hefyd arwain ei fywyd atgyfodedig; yr ydym ni sy'n yfed o'i gwpan yn cyflawni bywydau eraill; yr ydym ni sydd wedi ein goleuo gan yr Ysbryd Glân yn olau i'r byd. Cadwch ni yn y gobaith eich bod chi wedi addo i ni, y byddwn ni a'n holl blant yn rhydd ac y gall yr holl ddaear ganmol eich enw - trwy Grist ein Harglwydd. Amen [4]

gan Gordon Green


pdfYdych chi'n aros am eich fflat nefol?

 

nodiadau:

[1] N.T. Wright, Surprised By Hope (dt.: Von der Hoffnung überrascht), S. 150.

[2] Rick Renner, Dressed to Kill (dt. Titel: Gerüstet zum Kampf), S. 445; hier zitiert nach der Guten Nachricht Bibel.

[3] Edward Robinson, A Greek and English Lexicon of the NT (dt.: Griechisch-Englisches Lexikon des Neuen Testaments), S. 452.

[4] Gebet nach dem Heiligen Abendmahl gemäss der eucharistischen Liturgie der Schottisch-Episkopalen Kirche, zitiert nach Michael Jinkins, Invitation to Theology (dt.: Einführung in die Theologie), S. 137.