Goleuni Crist yn y byd

golau christi yn y bydMae cyferbyniad goleuni a thywyllwch yn drosiad a ddefnyddir yn aml yn y Beibl i gyferbynnu da â drwg. Mae Iesu'n defnyddio golau i gynrychioli ei hun: «Daeth goleuni i'r byd ac roedd pobl yn caru tywyllwch yn fwy na goleuni oherwydd bod yr hyn a wnaethant yn ddrwg. I unrhyw un sy'n gwneud drwg, mae'n casáu'r goleuni; nid yw'n camu i'r goleuni fel na ddatgelir yr hyn y mae'n ei wneud. Fodd bynnag, mae'r rhai sy'n dilyn y gwir yn yr hyn maen nhw'n ei wneud yn camu i'r goleuni ac mae'n dod yn amlwg bod yr hyn maen nhw'n ei wneud wedi'i seilio ar Dduw »(Ioan 3,19-21 cyfieithiad Genefa Newydd). Mae pobl sy'n byw mewn tywyllwch yn cael eu dylanwadu'n gadarnhaol gan olau Crist.

Sefydlodd Peter Benenson, cyfreithiwr o Brydain, Amnest Rhyngwladol a dywedodd yn gyhoeddus am y tro cyntaf ym 1961: "Mae'n well cynnau cannwyll na melltithio'r tywyllwch". Felly daeth cannwyll wedi'i amgylchynu â weiren bigog yn arwyddlun ei gymdeithas.

Mae’r apostol Paul yn disgrifio llun tebyg: “Cyn bo hir bydd y nos drosodd a daw’r diwrnod. Felly gadewch inni rannu gyda’r gweithredoedd sy’n perthyn i dywyllwch ac yn lle hynny arfogi ein hunain ag arfau’r goleuni ”(Rhufeiniaid 13,12 Gobaith i bawb).
Rwy'n credu ein bod weithiau'n tanamcangyfrif ein gallu i ddylanwadu ar y byd er gwell. Rydyn ni'n tueddu i anghofio sut y gall golau Crist wneud gwahaniaeth enfawr.
«Chi yw'r goleuni sy'n goleuo'r byd. Ni all dinas uchel ar y mynydd aros yn gudd. Nid ydych chi'n cynnau lamp ac yna'n ei orchuddio. I'r gwrthwyneb: fe'i sefydlir fel ei fod yn rhoi golau i bawb yn y tŷ. Yn yr un modd dylai eich golau ddisgleirio gerbron pawb. Trwy eich gweithredoedd dylent gydnabod eich Tad yn y nefoedd a'i anrhydeddu hefyd »(Mathew 5,14-16 Gobaith i Bawb).

Er y gall tywyllwch ein gorlethu weithiau, ni all fyth orlethu Duw. Rhaid inni beidio byth â chaniatáu ofn drygioni yn y byd oherwydd ei fod yn peri inni beidio ag edrych ar bwy yw Iesu, yr hyn a wnaeth drosom, a'r hyn y dywedir wrthym ei wneud.

Agwedd ddiddorol am natur goleuni yw pam nad oes gan dywyllwch bwer drosto. Tra bod golau yn gyrru tywyllwch i ffwrdd, nid yw'r gwrthwyneb yn wir. Yn yr Ysgrythur, mae'r ffenomen hon yn chwarae rhan amlwg mewn perthynas â natur Duw (goleuni) a drygioni (tywyllwch).

«Dyma'r neges a glywsom ganddo ac yr ydym yn ei chyhoeddi ichi: mae Duw yn ysgafn ac ynddo ef nid oes tywyllwch. Pan rydyn ni'n dweud bod gennym ni gymrodoriaeth ag ef ac eto'n cerdded yn y tywyllwch, rydyn ni'n dweud celwydd a ddim yn gwneud y gwir. Ond os rhodiwn yn y goleuni fel y mae yn y goleuni, mae gennym gymrodoriaeth â’n gilydd, ac mae gwaed Iesu ei Fab yn ein glanhau rhag pob pechod »((1. Johannes 1,5-un).

Hyd yn oed os ydych chi'n teimlo fel cannwyll fach iawn yng nghanol tywyllwch treiddgar, mae hyd yn oed cannwyll fach yn dal i gynnig golau a chynhesrwydd sy'n rhoi bywyd. Mewn ffordd sy'n ymddangos yn fach, rydych chi'n adlewyrchu Iesu, sef goleuni'r byd. Mae'n olau'r cosmos cyfan, nid dim ond y byd a'r eglwys. Mae'n cymryd ymaith bechod y byd, nid yn unig oddi wrth gredinwyr ond oddi wrth bawb ar y ddaear. Yng ngrym yr Ysbryd Glân, trwy Iesu mae'r Tad wedi dod â chi allan o'r tywyllwch i olau perthynas sy'n rhoi bywyd gyda'r Duw Triune, sy'n addo na fydd byth yn eich gadael chi. Dyna'r newyddion da ynglŷn â phob person ar y blaned hon. Mae Iesu'n caru pawb a bu farw dros bob un ohonyn nhw, p'un a ydyn nhw'n ei wybod ai peidio.

Wrth i ni dyfu yn ein perthynas ddyfnach â'r Tad, y Mab a'r Ysbryd, rydyn ni'n tywynnu'n fwy disglair byth â goleuni Duw sy'n rhoi bywyd. Mae hyn yn berthnasol i ni fel unigolion yn ogystal ag i'r cymunedau.

«Canys yr ydych i gyd yn blant goleuni a phlant y dydd. Nid ydym o'r nos nac o'r tywyllwch »(1. Thes 5,5). Fel plant goleuni, rydym yn barod i fod yn gludwyr ysgafn. Trwy gynnig cariad Duw ym mhob ffordd bosibl, bydd y tywyllwch yn dechrau pylu a byddwch yn dod yn fwy a mwy yn adlewyrchu goleuni Crist.

Y Duw Triune, y goleuni tragwyddol, yw ffynhonnell yr holl "oleuedigaeth", yn gorfforol ac yn ysbrydol. Anfonodd y Tad a alwodd y golau i fodolaeth ei Fab i fod yn olau'r byd. Mae'r Tad a'r Mab yn anfon yr Ysbryd i ddod â goleuedigaeth i bawb. Mae Duw yn byw mewn goleuni anhygyrch: «Mae ef yn unig yn anfarwol, mae'n byw mewn goleuni na all neb arall ei ddioddef, nid oes neb erioed wedi'i weld. Iddo ef yn unig y mae anrhydedd a nerth tragwyddol "(1. Tim. 6,16 Gobaith i bawb).

Mae Duw yn datgelu ei hun trwy ei ysbryd, yn wyneb ei Fab ymgnawdoledig Iesu Grist: «Oherwydd mae Duw, a ddywedodd: Dylai goleuni ddisgleirio allan o dywyllwch, wedi rhoi llewyrch disglair i’n calonnau fel y byddai goleuedigaeth yn codi er gwybodaeth gogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist »(2. Corinthiaid 4,6).

Hyd yn oed os oes rhaid ichi edrych yn amheus ar y dechrau i weld y golau llethol hwn (Iesu), os edrychwch arno'n hirach gallwch weld sut mae'r tywyllwch yn cael ei erlid i ffwrdd ymhell ac agos.

gan Joseph Tkach