Iesu yn yr Hen Destament

Yn yr Hen Destament, mae Duw yn datgelu bod dirfawr angen Gwaredwr ar ddynolryw. Mae Duw yn datgelu lle y dylai pobl geisio achubwyr. Mae Duw yn rhoi llawer, llawer o luniau o'r Gwaredwr hwn inni fel y byddwn yn ei gydnabod pan welwn ef. Gallwch chi feddwl am yr Hen Destament fel portread mawr o Iesu. Ond heddiw rydyn ni am edrych ar rai o'r lluniau o Iesu yn yr Hen Destament i gael llun cliriach o'n Gwaredwr.

Mae'r peth cyntaf rydyn ni'n ei glywed am Iesu yn iawn ar ddechrau'r stori, yn 1. Mose 3. Creodd Duw y byd a phobl. Fe'ch arweinir at ddrwg. Yna rydyn ni'n gweld sut mae dynoliaeth i gyd yn medi'r canlyniadau. Y sarff yw ymgorfforiad y drwg hwn. Dywedodd Duw wrth y sarff yn adnod 15: “A rhoddaf elyniaeth rhyngoch chi a’r fenyw, a rhwng eich epil a’i hiliogaeth; gadewch iddo falu'ch pen a byddwch chi'n ei drywanu yn y sawdl. " Efallai fod y neidr wedi ennill y rownd hon ac wedi trechu Adda ac Efa. Ond dywed Duw y bydd un o'i ddisgynyddion yn dinistrio'r sarff yn y pen draw. Yr un hwn a ddaw ...

1. A fydd yn dinistrio'r EVIL (1. Mose 3,15).

Bydd y dyn hwn yn dioddef wrth law'r sarff; yn enwedig bydd ei sawdl yn cael ei anafu. Ond bydd yn malu pen y sarff; bydd yn rhoi diwedd ar fywyd pechadurus. Da fydd drechaf. Ar y pwynt hwn mewn hanes nid oes gennym unrhyw syniad pwy yw'r un sydd i ddod. Ai cyntafanedig Adam ac Eve neu rywun sy'n dod filiwn o flynyddoedd yn ddiweddarach? Ond heddiw rydyn ni'n gwybod mai'r Un yw'r Iesu a ddaeth ac a gafodd ei frifo trwy gael ei hoelio ar y groes gydag hoelen wedi'i thyllu wrth ei sawdl. Ar y groes gorchfygodd yr un drwg. Nawr mae pawb yn disgwyl iddo ddod yr eildro i rymuso Satan a phob grym drwg. Rwy’n gweld fy mod yn cael fy nghymell yn gryf i ddod o hyd i’r dyfodol hwn oherwydd bydd yn rhoi diwedd ar yr holl bethau hyn sy’n fy dinistrio. 

Mae Duw yn adeiladu diwylliant cyfan yn Israel o amgylch y syniad hwn y bydd rhywun yn dod a fydd yn achub pobl rhag drygioni fel oen aberthol. Dyna oedd hanfod yr holl system aberthol a seremonïol. Dro ar ôl tro rhoddodd y proffwydi weledigaethau inni amdano. Un pwysig o'r proffwyd Micah yw na fydd y Gwaredwr yn dod o unrhyw le arbennig. Nid yw'n dod o Efrog Newydd nac LA na Jerwsalem na Rhufain. Y Meseia ...

2. Yn dod o le "o'r dalaith bellaf" (Micha 5,1).

"A chwithau, Bethlehem Efrata, sydd ychydig ymhlith dinasoedd Jwda, oddi wrthych y daw ataf fi sy'n Arglwydd Israel ..."

Bethlehem yw'r hyn rydw i'n ei alw'n "dref fach fudr", fach a thlawd, prin i'w chael ar fapiau. Rwy'n meddwl am drefi bach fel Eagle Grove yn Iowa. Dinasoedd bach, di-nod. Bethlehem oedd hwnnw. Felly dylai ddod. Os ydych chi am ddod o hyd i'r Gwaredwr, edrychwch ar y bobl a anwyd yno. ("Bydd y cyntaf yn olaf".) Yna, yn drydydd, yr un hon ...

3. Yn cael ei eni o VIRGIN (Eseia 7,14).

"Dyna pam y bydd yr Arglwydd ei hun yn rhoi arwydd i chi: Wele forwyn gyda phlentyn a bydd yn esgor ar fab, y bydd hi'n ei enwi Immanuel."

Wel, mae hynny'n help mawr i ni ei olrhain. Nid yn unig y bydd yn un o'r ychydig bobl a anwyd ym Methlehem, ond bydd yn cael ei eni i ferch a ddaeth yn feichiog heb fodd naturiol. Nawr bod y cae rydyn ni'n edrych yn mynd yn dynn. Cadarn, bob hyn a hyn fe welwch ferch sy'n dweud iddi gael genedigaeth forwyn, ond celwydd. Fodd bynnag, prin fydd y rhai. Ond rydyn ni'n gwybod bod y Gwaredwr hwn wedi'i eni i ferch ym Methlehem sydd o leiaf yn honni ei bod hi'n wyryf.

4. Cyhoeddwyd gan NEGES NEGES (Malachi 3,1).

«Gwelwch, anfonaf fy negesydd, a fydd yn paratoi'r ffordd ger fy mron. Ac yn fuan fe ddaw'r Arglwydd, yr ydych yn ei geisio, i'w deml; ac angel y cyfamod, yr ydych yn ei ddymuno, wele ef yn dod! medd Arglwydd y Lluoedd. "

Rwy'n dod i'ch gweld chi fy hun, meddai Duw. Bydd negesydd yn cerdded o fy mlaen i baratoi'r ffordd i mi. Felly os ydych chi'n gweld rhywun yn egluro i chi mai rhywun yw'r Meseia, yna dylech chi edrych ar y Meseia tybiedig hwnnw. Gwnewch beth bynnag sydd ei angen i ddarganfod a gafodd ei eni ym Methlehem ac a oedd ei fam yn forwyn pan gafodd ei geni. Yna mae gennym broses wyddonol yn unig o'r diwedd fel y gall amheuwyr fel ni wirio ai Meseia a amheuir yw'r un go iawn ai peidio. Mae ein stori yn parhau gyda'n cyfarfod y negesydd o'r enw Ioan Fedyddiwr, a baratôdd bobl Israel ar gyfer Iesu a'u hanfon at Iesu pan ymddangosodd.

5. A FYDD YN DIGON i ni (Eseia 53,4-6). "

Yn wir, fe ysgwyddodd ein salwch a pheri iddo'i hun ein poenau ... mae'n cael ei glwyfo am ein hanwiredd a'i gleisio am ein pechod. Y gosb arno yw y cawn heddwch, a thrwy ei BENODAU cawn ein hiacháu. "

Yn lle Gwaredwr sydd yn syml yn darostwng ein holl elynion, mae'n ennill ei fuddugoliaeth dros ddrygioni trwy ddioddefaint. Nid yw'n ennill trwy glwyfo eraill, ond mae'n ennill trwy gael ei glwyfo ei hun. Mae'n anodd mynd yn ein pennau. Ond os ydych chi'n cofio dweud 1. Rhagfynegodd Moses yr un peth yn union. Byddai'n malu pen y neidr, ond byddai'r neidr yn ei drywanu yn y sawdl. Os edrychwn ar hynt hanes yn y Testament Newydd, gwelwn fod y Gwaredwr, Iesu, wedi dioddef a marw i dalu'r gosb am eich camweddau. Bu farw'r farwolaeth a enilloch chi'ch hun felly ni fyddai angen i chi dalu amdani. Tywalltwyd ei waed er mwyn i chi gael maddeuant, a chafodd ei gorff ei falu fel y gallai eich corff dderbyn y bywyd newydd.

6. A fydd y cyfan yr ydym ANGEN (Eseia 9,5-un).

Pam anfonwyd Iesu atom: “Oherwydd bod plentyn wedi ei eni inni, mae mab wedi ei roi inni, ac mae'r llywodraethiaeth yn gorffwys ar ei ysgwydd; ac fe’i gelwir yn Gyngor Gwyrthiol, Duw-Arwr, Tad Tragwyddol, Tywysog Heddwch; fel y byddo ei reol yn fawr ac na ddaw heddwch i ben. "

A oes angen cyngor a doethineb arnoch ynglŷn â beth i'w wneud mewn sefyllfa bywyd benodol? Mae Duw wedi dod i fod yn gynghorydd rhyfeddol i chi. Oes gennych chi wendid, maes o fywyd lle rydych chi'n ildio drosodd a throsodd a lle mae angen cryfder arnoch chi? Daeth Iesu i fod y Duw cryf, sydd ar eich ochr chi ac yn barod i ystwytho ei gyhyrau anfeidrol i chi. A oes angen tad cariadus arnoch sydd bob amser yno i chi ac na fydd byth yn eich siomi, fel y mae pob tad biolegol yn ei wneud yn anochel? Ydych chi eisiau bwyd am dderbyniad a chariad? Daeth Iesu i roi mynediad ichi i'r un Tad sy'n byw am byth ac sy'n hynod ddibynadwy. Ydych chi'n bryderus, yn ofnus ac yn aflonydd? Daeth Duw yn Iesu i ddod â heddwch i chi sy'n anorchfygol oherwydd Iesu ei hun yw tywysog yr heddwch hwnnw. Dywedaf wrthych beth: pe na bawn wedi cael fy ysgogi i geisio'r Gwaredwr hwn yn gynharach, byddwn yn sicr yn awr. Dwi angen yr hyn mae'n ei gynnig. Mae'n cynnig y bywyd da a chyfoethog o dan ei lywodraeth. Dyma’n union a gyhoeddodd Iesu pan ddaeth: “Mae teyrnas Dduw wedi dod!” Ffordd newydd o fyw, y bywyd y mae Duw yn ei reoli fel Brenin. Mae'r ffordd newydd hon o fyw bellach ar gael i bawb sy'n dilyn Iesu.

7. Sefydlu teyrnas NAD YDYNT YN DIWEDD (Daniel 7,13-un).

«Gwelais yn yr wyneb hwn yn y nos, ac wele, daeth un â chymylau'r nefoedd fel mab dyn a dod ato a oedd yn hynafol ac a ddygwyd ger ei fron ef. Rhoddodd bwer, anrhydedd a theyrnas iddo fel y dylai pobloedd a phobl o gynifer o wahanol ieithoedd ei wasanaethu. Mae ei allu yn dragwyddol ac nid yw'n diflannu, ac nid oes diwedd i'w deyrnas. "

gan John Stonecypher


pdfIesu yn yr Hen Destament