Datganiad Preifatrwydd

Mae Eglwys Dduw ledled y byd (WKG Swistir) yn cymryd amddiffyniad eich data personol o ddifrif. Rydym yn trin eich data personol yn gyfrinachol ac yn unol â'r rheoliadau diogelu data statudol a'r datganiad diogelu data hwn. Trwy ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cydsynio i gasglu, prosesu a defnyddio data fel y disgrifir isod. Gweithredir ein gwefan mewn canolfan ddata o'r Swistir.

Gellir defnyddio ein gwefan fel arfer heb ddarparu data personol. Eithriadau yw meysydd a gwasanaethau sydd yn naturiol yn gofyn am ddata personol (e.e. gorchmynion). Dim ond at y dibenion a bennir gan y gweithredwr neu sy'n deillio o gynnwys y wefan y bydd gwybodaeth bersonol o'r fath yn cael ei defnyddio a'i storio ac ni chaiff ei throsglwyddo i drydydd partïon heb eich caniatâd penodol.

Wir weisen darauf hin, dass yn marw Datenübertragung Rhyngrwyd im (zb bei der Kommunikation fesul E-bost) Sicherheitslücken aufweisen Kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte möglich nicht ist.

Cwcis

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis fel y'u gelwir. Mae'r rhain yn fodd i wneud ein cynnig yn fwy hawdd ei ddefnyddio, yn fwy effeithiol ac yn fwy diogel. Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu storio ar eich cyfrifiadur a'u cadw gan eich porwr.

Mae'r rhan fwyaf o'r cwcis a ddefnyddiwn yn ddilys am sawl blwyddyn ac yn parhau i gael eu storio ar eich dyfais nes i chi eu dileu. Mae'r cwcis hyn yn ein galluogi, er enghraifft, i gydnabod y gosodiadau rydych chi wedi'u gwneud a thrwy hynny gynyddu cyfeillgarwch defnyddwyr.

Gallwch chi osod eich porwr fel eich bod chi'n cael gwybod am osod cwcis a chaniatáu cwcis mewn achosion unigol yn unig, eithrio derbyn cwcis ar gyfer rhai achosion neu'n gyffredinol, ac actifadu dileu cwcis yn awtomatig pan fydd y porwr ar gau. Os yw cwcis yn cael eu dadactifadu, gellir cyfyngu ymarferoldeb y wefan hon.

Ffeiliau log gweinydd

Mae darparwr y wefan hon yn casglu ac yn storio gwybodaeth yn awtomatig mewn ffeiliau log gweinydd, fel y'u gelwir, y mae eich porwr yn eu trosglwyddo i ni yn awtomatig. Y rhain yw:

 • cyfeiriad IP
 • Dyddiad / amser
 • o'r enw tudalen
 • Cod statws
 • Asiant Defnyddiwr
 • Cyfeiriwr

 

Mae'r data hwn yn cael ei ddileu'n awtomatig o'r gweinydd gwe ar ôl wythnos. Rydym yn cadw'r hawl i wirio'r data hwn yn ôl-weithredol os deuwn yn ymwybodol o arwyddion penodol o ddefnydd anghyfreithlon.

Matomo (dadansoddiad amrediad)

Mae'r data canlynol yn cael ei gasglu a'i storio o fewn fframwaith Matomo:

 • cyfeiriad IP y cyfrifiadur sy'n gofyn amdano (yn ddienw cyn ei storio)
 • Dyddiad ac amser mynediad
 • y wefan y gwnaed y mynediad ohoni (cyfeiriwr URL)
 • enw ac URL y ffeil a adenillwyd
 • y porwr a ddefnyddir (math, fersiwn ac iaith),
 • system weithredu'r cyfrifiadur
 • gwlad wreiddiol
 • Nifer yr ymweliadau

 

Mae Matomo yn defnyddio cwcis sy'n cael eu storio ar gyfrifiaduron defnyddwyr ac sy'n caniatáu dadansoddiad o sut mae defnyddwyr yn defnyddio ein cynigion ar-lein. Yn yr achos hwn, gellir creu proffiliau defnyddwyr dienw o'r data sydd wedi'i brosesu. Mae gan y cwcis gyfnod cadw o wythnos. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o'r wefan hon yn cael ei storio ar ein gweinydd yn unig ac ni chaiff ei throsglwyddo i drydydd parti.

Gall defnyddwyr wrthwynebu'r casglu data dienw gan raglen Matomo ar unrhyw adeg yn effeithiol yn y dyfodol.

Google Web Bedyddfeini

Mae'r wefan hon yn defnyddio ffontiau gwe a elwir yn Google, ar gyfer cynrychiolaeth unffurf ffontiau. Pan fyddwch chi'n galw am dudalen, mae eich porwr yn llwytho'r ffontiau gwe sy'n ofynnol i mewn i'ch cachewr porwr i arddangos testunau a ffontiau'n gywir.

I wneud hyn, rhaid i'r porwr rydych chi'n ei ddefnyddio gysylltu â gweinyddwyr Google. O ganlyniad, mae Google yn dysgu bod ein gwefan wedi cael mynediad trwy'ch cyfeiriad IP. Mae defnyddio Google Web Fonts er budd cyflwyniad cyson a deniadol o'n gwasanaethau ar-lein. Mae hyn yn golygu budd cyfreithlon o fewn ystyr Celf. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Os nad yw'ch porwr yn cefnogi ffontiau gwe, bydd eich cyfrifiadur yn defnyddio ffont diofyn.

Am fwy o wybodaeth am Google Web Fonts, gweler https://developers.google.com/fonts/faq ac ym mholisi preifatrwydd Google: https://www.google.com/policies/privacy

amgryptio SSL

Mae'r wefan hon yn defnyddio amgryptio SSL am resymau diogelwch ac i amddiffyn trosglwyddiad cynnwys cyfrinachol, megis ymholiadau a anfonwch atom fel gweithredwr y wefan. Gallwch chi adnabod cysylltiad wedi'i amgryptio gan y ffaith bod llinell cyfeiriad y porwr yn newid o «http: //» i «https: //» a chan y symbol clo yn llinell eich porwr. Os yw amgryptio SSL yn cael ei actifadu, ni all trydydd partïon ddarllen y data rydych chi'n ei drosglwyddo i ni.

Defnyddio chwiliad y wefan

Mae ein gwefan yn defnyddio'r "swyddogaethau chwilio gwefan Google". Y darparwr yw Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, UDA. Anfonir y termau y chwiliwyd amdanynt trwy ffurflen i'r gronfa ddata er mwyn gallu allbynnu'r canlyniadau posibl. Fodd bynnag, ni chofnodir unrhyw ystadegau chwilio (pwy, pryd, beth a chwiliwyd) ar y wefan.

ategyn porwr

Gallwch atal storio cwcis trwy osod meddalwedd eich porwr yn unol â hynny. Fodd bynnag, hoffem dynnu sylw at yr achos hwn efallai na fyddwch yn gallu defnyddio holl swyddogaethau'r wefan hon i'w llawn raddau. Yn ogystal, gallwch atal Google rhag casglu'r data a gynhyrchir gan y cwci ac yn ymwneud â'ch defnydd o'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) ac rhag prosesu'r data hwn gan Google trwy lawrlwytho'r ategyn porwr sydd ar gael o dan y ddolen ganlynol a'i osod :  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Integreiddio gwasanaethau a chynnwys trydydd partïon

Rydym yn defnyddio cynnwys neu gynigion gwasanaeth gan ddarparwyr trydydd parti yn ein cynnig ar-lein yn seiliedig ar ein diddordebau cyfreithlon (h.y. diddordeb mewn dadansoddi, optimeiddio a gweithredu economaidd ein cynnig ar-lein o fewn ystyr Celf. 6 Para. 1 lit. Integreiddio gwasanaethau fel fel fideos neu ffontiau (y cyfeirir atynt yma wedi hyn yn unffurf fel "cynnwys"). Mae hyn bob amser yn rhagdybio bod darparwyr trydydd parti y cynnwys hwn yn canfod cyfeiriad IP y defnyddiwr, gan na fyddent yn gallu anfon y cynnwys i'w porwr heb y cyfeiriad IP. Felly mae'n ofynnol i'r cyfeiriad IP arddangos y cynnwys hwn. Rydym yn ymdrechu i ddefnyddio cynnwys y mae ei ddarparwyr priodol yn defnyddio'r cyfeiriad IP yn unig i gyflwyno'r cynnwys. Gall darparwyr trydydd parti hefyd ddefnyddio tagiau picsel, fel y'u gelwir (graffeg anweledig, a elwir hefyd yn "bannau gwe") at ddibenion ystadegol neu farchnata. Gellir defnyddio'r «tagiau picsel» i werthuso gwybodaeth fel traffig ymwelwyr ar dudalennau'r wefan hon. Gellir hefyd storio'r wybodaeth ffugenw mewn cwcis ar ddyfais y defnyddiwr a chynnwys, ymhlith pethau eraill, wybodaeth dechnegol am y porwr a'r system weithredu, cyfeirio gwefannau, amser ymweld a gwybodaeth arall am ddefnyddio ein cynnig ar-lein, a gellir ei chysylltu hefyd i wybodaeth o'r fath o ffynonellau eraill.

Mesurau diogelwch

Yn unol â Chelf 32 GDPR, gan ystyried y radd flaenaf, y costau gweithredu a math, cwmpas, amgylchiadau a dibenion prosesu yn ogystal â'r gwahanol debygolrwydd o ddigwydd a difrifoldeb y risg ar gyfer hawliau a rhyddid. personau naturiol, rydym yn gwneud mesurau technegol a sefydliadol addas i sicrhau lefel o ddiogelwch sy'n briodol i'r risg; Mae'r mesurau'n cynnwys, yn benodol, sicrhau cyfrinachedd, uniondeb ac argaeledd data trwy reoli mynediad corfforol i'r data, yn ogystal â mynediad, mewnbwn, trosglwyddo, sicrhau argaeledd a'u gwahanu. At hynny, rydym wedi sefydlu gweithdrefnau sy'n gwarantu arfer hawliau gwrthrych data, dileu data ac ymateb i fygythiadau data. At hynny, rydym yn ystyried amddiffyn data personol wrth ddatblygu neu ddethol caledwedd, meddalwedd a gweithdrefnau, yn unol â'r egwyddor o ddiogelu data trwy ddylunio technoleg a gosodiadau diofyn sy'n gyfeillgar i ddiogelu data (Celf. 25 GDPR).

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd

Rydym yn cadw'r hawl i addasu'r datganiad diogelu data hwn o bryd i'w gilydd fel ei fod bob amser yn cyfateb i'r gofynion cyfreithiol cyfredol neu i weithredu newidiadau i'n gwasanaethau yn y datganiad diogelu data, e.e. B. wrth gyflwyno gwasanaethau newydd. Yna mae'r datganiad diogelu data newydd yn berthnasol i'ch ymweliad nesaf.

Mwy o wybodaeth

Mae eich ymddiriedaeth yn bwysig i ni. Felly hoffem allu ateb eich cwestiynau ar unrhyw adeg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau na allai'r datganiad diogelu data hwn eu hateb neu os hoffech gael gwybodaeth fanylach ar unrhyw bwynt, cysylltwch â ni ar unrhyw adeg.

Ffynhonnell: Daw rhannau o'r datganiad diogelu data hwn e-recht24.de  


Cymdeithas Eglwys Dduw ledled y byd (Y Swistir)
8000 Zurich

 

E-bost:     info@wkg-ch.org
Rhyngrwyd:  www.wkg-ch.org