Immanuel - Duw gyda ni

613 immanuel duw gyda ni Tua diwedd y flwyddyn rydym yn cofio ymgnawdoliad Iesu. Ganwyd Mab Duw yn ddynol a daeth atom ar y ddaear. Daeth yn ddynol fel ni, ond heb bechod. Mae wedi dod yr unig fod dynol perffaith, dwyfol normal, yn union fel roedd Duw wedi'i gynllunio cyn amser. Yn ystod ei fywyd daearol bu’n byw’n wirfoddol gan ddibynnu’n llwyr ar ei Dad a gwnaeth ei ewyllys.

Mae Iesu a'i Dad yn un mewn ffordd nad yw unrhyw berson arall wedi'i brofi hyd heddiw. Yn anffodus, dewisodd yr Adda cyntaf fyw'n annibynnol ar Dduw. Dinistriodd yr annibyniaeth hunan-ddewisol hon oddi wrth Dduw, y pechod hwn gan y dyn cyntaf, y berthynas bersonol agos â'i Greawdwr a Duw. Pa drasiedi yw hyn i ddynoliaeth i gyd.

Cyflawnodd Iesu ewyllys ei Dad trwy ddod i'r ddaear i'n rhyddhau o gaethiwed Satan. Ni allai unrhyw beth a neb ei atal rhag rhyddhau bodau dynol inni rhag marwolaeth. Dyna pam, ar y groes, y rhoddodd ei fywyd dwyfol a dynol drosom a gwneud cymod dros ein holl euogrwydd a'n cymodi â Duw.

Rydyn ni wedi cael ein cludo’n ysbrydol i farwolaeth Iesu ac wedi atgyfodi bywyd. Mae hyn yn golygu, os ydym yn credu, h.y. cytuno â Iesu, yn yr hyn y mae'n ei ddweud, ei fod yn newid ein bywyd ac rydym yn greadur newydd. Agorodd Iesu bersbectif newydd inni a gafodd ei guddio oddi wrthym am amser hir.
Yn y cyfamser, mae Iesu wedi cymryd ei le eto ar ddeheulaw Duw ei Dad. Ni allai'r disgyblion weld eu Harglwydd mwyach.

Yna digwyddodd gŵyl arbennig y Pentecost. Dyma'r amser pan sefydlwyd eglwys y Testament Newydd a phwysleisiaf i'r Ysbryd Glân gael ei roi i'r credinwyr. Hoffwn gynrychioli'r wyrth hon gydag ychydig o benillion o Efengyl Ioan.

«Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch» (Johannes 14,16-20).

Mae'r ffaith bod yr Ysbryd Glân yn byw ynom a'n bod yn cael bod yn un gyda'r Duw Triune y tu hwnt i'r hyn y gall yr ysbryd dynol ei amgyffred. Unwaith eto, rydym yn wynebu'r cwestiwn a ydym yn credu hyn ac a ydym yn cytuno â Iesu, a gyfeiriodd y geiriau hyn atom. Mae Ysbryd Glân Duw sy'n trigo ynom yn datgelu'r gwirionedd gogoneddus hwn i ni. Rwy’n argyhoeddedig bod pawb sy’n deall hyn yn diolch i Dduw am y wyrth hon sydd wedi digwydd iddo. Mae cariad a gras Duw tuag atom mor fawr fel ein bod am ddychwelyd ei gariad yn llawn o'r Ysbryd Glân.

Ar ôl i'r Ysbryd Glân breswylio ynoch chi, mae'n dangos i chi'r ffordd, yr unig un rydych chi hefyd yn byw yn hapus, yn fodlon ac wedi'i chyflawni â brwdfrydedd yn llwyr wrth ddibynnu ar Dduw. Ni allwch wneud unrhyw beth ar wahân i Iesu, yn union fel nad oedd Iesu eisiau gwneud unrhyw beth nad oedd yn ewyllys ei Dad.
Nawr gallwch weld bod Immanuel yn “Dduw gyda ni” a'ch bod yn cael derbyn bywyd newydd, bywyd tragwyddol trwy ac yn Iesu, oherwydd bod yr Ysbryd Glân yn byw ynoch chi. Dyna reswm digon i fod yn hapus a diolchgar o waelod ein calonnau. Nawr gadewch i Iesu weithio ynoch chi. Os ydych chi'n credu y bydd yn dychwelyd i'r ddaear ac y caniateir i chi fyw gydag ef am byth, bydd y gred hon yn dod yn realiti: "Oherwydd mae popeth yn bosibl i'r sawl sy'n credu".

gan Toni Püntener